ОБЩИНСКИ  СЪВЕТ  ГРАД  ТУТРАКАН
Защитена местност “ Калимок-Бръшлен ” е създадена с цел да се защити една от малкото останали дунавски влажни зони и нейното уникално биологично разнообразие. Разглежданата територия може да се характеризира като една от 10-те най-представителни територии за страната. Основната консервационна стойност се обуславя от наличието на естествени блатни, крайречни и преовлажнени местообитания. Посочената територия се явява местообитание за голям брой редки в национален и европейски мащаб растителни и животински видове и орнитологично важни места. Поради наличното богато биоразнообразие, ЗМ се явява привлекателно място за осъществявяне на екотуризъм. Най-приоритетни се явяват орнитоложките наблюдения, поради това, че птиците са най-многобройни, атрактивни и лесни за наблюдение. От 403 вида птици в България в ЗМКБ се срещат 230, т. е. повече от половината. От тях 101 вида птици гнездят, 65 зимуват и 139 са мигриращи. Други видове като къдроглавия пеликан и бялата лопатарка отглеждат тук малките си. За трети, като сивите жерави, местността се явява само междина спирка при тяхната миграция. Наблюдават се и птици, които зимуват тук, като червеногушата гъска, морския орел, гълъба хралупар, малкия нирец и голям брой зеленоглави патици. Наличието на тези птици през зимния период  дава възможност за развитие на екотуризма и през студените месеци на годината. Тук се намира една от най-големите чаплови колонии в България, а също така и едни от последните останали вековни брястове, черни тополи и вардимски дъб в България.
Защитена местност "Калимок - Бръшлен"