ОБЩИНСКИ  СЪВЕТ  ГРАД  ТУТРАКАН
Новини
Заповеди-Търгове >>... [ Виж в Заповеди ]
Покана за заседание на Общински съвет град Тутракан, и график на заседания на постоянните комисии>>... [ още ]
Отчет за дейността на Местната комисия за борба срещу противообществените прояви на малолетните и непълнолетните при община Тутракан  >>... [ Виж тук ]

Списък №1 на общинските жилища по предназначение - за отдаване под наем и настаняване на граждани с установени жилищни нужди  >>... [ Виж тук ]

МБАЛ-Тутракан ЕООД-Одиторски доклад, годишен финансов отчет, годишен доклад за дейността за 2013 г

Доклад към отчет за изпълнение на Бюджет 2013 на   Община Тутракан към 31.12.2013 г

Бюджет 2013 година

Проект - Решение на Общински съвет гр. Тутракан за приемане на бюджета за 2013 г. на Община Тутракан 

Протокол от публичното обсъждане на  отчета  за Бюджет 2012 и  Проект за Бюджет 2013

Доклад за изпълнение на Бюджет 2012 и проект за Бюджет 2013                      

Отчет на бюджет  2012 год. и Бюджет за 2013 год.                                                

Отчет за изпълнение на разходите по Поименен списък за 2012 год.   

План за работа на Общински съвет -Тутракан за първото шестмесечие на 2013 г.          

Отчет за Общинския дълг за 2012 год.

Отчет на Бюджета за 2012 г. и проект на Бюджет за 2013 г.  

Правилник  за дейността на Общинско предприятие "БКС" - Приет с Реш. № 263 от 24.01.2013 г. >>... [ още ]

Променена  Наредба № 1 за поддържане и опазване на обществения ред, чистотата и общественото имущество на територията на Община Тутракан >>... [ виж в наредби ]

Общинска програма за енергийна ефективност, съгласно чл. 11 от ЗЕЕ >>... Вижте  [ Тук ]

План и програма за енергийна ефективност и за насърчаване използването на енергията от възобновяеми енергийни източници и биогорива на Община Тутракан за периода 2012-2015 >>... Виж [ Тук ]

Променена  Наредба  за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Тутракан >>... [ виж в наредби ]

Наредба  на общински съвет - Тутракан за предоставяне на концесии. Отменена с Решение № 283 по протокол №22/21. 02. 2013 г.

Програма за младежките дейности в Община Тутракан 2013 - 2015 Приета с решение № 279 по протокол № 22 от 21 февруари 2013 година

Доклад на Кмета на Община Тутракан за дейността на  Общинска администрация Тутракан ноември 2011-ноември 2012

Отчет за дейността на Общински съвет - Тутракан и неговите комисии за периода от м.ноември 2011 г. до м.май 2012 година
/ приет с решение на ОС -Тутракан - № 133 / 22. 05. 2012 г. /                                                                                          

Правилник за устройството и дейността на Общински център за извънучилищни дейности град Тутракан
Приет с решение № 678 по протокол № 54 от 26 август 2010 г.

Правилник за устройството и дейността на Исторически музей град Тутракан / Приет с решение № 705 по протокол №57 от 19 октомври 2010 г.

Съгласно чл. 26, ал. 2 от Закона за нормативните актове Общински съвет Тутракан публикува:
Правилник за организацията и дейността на общинско  предтприятие "Център за социални услуги в домашна среда" в Община Тутракан / приет с решение 114 по протокол №9/ 19 04. 2012 г. /


Тарифа за изчисляване на потребителската такса при предоставяне  на услугите в център за социални услуги в домашна среда по проект

Изменение на наредба №1 за опазване на обществения ред, чистотата и общественото  имущество,Наредба за опазване на зелената система и програма за защита на животните, относно безстопанствените кучета >>... [ виж в наредби ]

Докладна записка от Д-р Димитър Стефанов - Кмет на Община Тутракан Относно: Създаване на Център за услуги в домашна среда ... [ още ]

Приложение към решение № 93/ 15. 03. 2012 г.  по т. 6, раздел І. 
Договор за възлагане управлението на лечебно заведение "Многопрофилна  болница за активно лечение- Тутракан" ЕООД гр.Тутракан


Проект на Общинска стратегия за развитие на социалните услуги   в Община Тутракан  - 2011 - 2015

Проект на наредба за изменение и допълнение на наредбата за реда и условията за управление и разпореждане с общински жилища >>... [ още ]   Виж  >>...  Приложенията

ЗАПОВЕД №  1784/20.07.2012г.
Да се проведе публично оповестен присъствен  конкурс  за отдаване под наем за срок от 5 години  на части от имот - публична общинска собственост, представляващ ученически стол със застроена площ от 114,00 кв.м.,  >>... [ още ]

Проект на Наредба за съставянето, изпълнението и отчитането на общинския бюджет на Община Тутракан >>... [ още ]

Проект на Наредба за организация на движението при кратковременно платено паркиране "Синя зона" град Тутракан >>... [ още ]

Изисквания за развитие на спорта в Община Тутракан >>... [ още ]

Временната комисия по символика към Общински съвет-Тутракан разгледа и прие на свое заседание проведено на 3 август 2011г. предложенията за удостояване със звание „Почетен гражданин на град Тутракан и Общината” >>... [ още ]

Програма за развитие на физическото възпитание, спорта и социалния туризъм в Община Тутракан 
2010 - 2013 ... [ още ]


Оперативна програма за развитие на сектор Рибарство / 2007 - 2013 /... [ още ]

МИРГ - Проекто - устав на сдружение с нестопанска цел Местна инициативна рибарска група >>... [ още ]

Решение №79 от 19.09.2011г. на Административен съд град Силистра, в публично заседание >>... [ още ]

Програма за развитие на читалищната дейност през 2010 г. в Община Тутракан >>... [ още ]

Общинска програма за закрила на детето 2010 г. >>... [ още ]