ОБЩИНСКИ  СЪВЕТ  ГРАД  ТУТРАКАН
[1] [2] [3] [4] [5]
АРХИВ ЗАПОВЕДИ
Заповеди - 2009 >> ... [ Виж ]
Заповеди - 2010
>> ... [ Виж ]
Заповеди - 2011
>> ... [ Виж ]
                                              О Б Щ И Н А    Т У Т Р А К А Н
                      
                    
         7600 Тутракан, ул. “Трансмариска” № 31, тел. 0866/60621, факс:0866/60636
                                              E-mail: obs_tutrakan@b-trust.org

З  А  П  О  В  Е  Д
№ 368 / 18.02.2013г.

гр. Тутракан


На основание чл.44, ал.2 от ЗМСМА,  чл.35, ал.1 от ЗОС, във връзка с чл.36 и чл.55, ал.1, т.3 по реда на чл.56, ал.1, ал.2, ал.3 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество /НРПУРОИ/ и Решение № 235 по Протокол №19 от 29.11.2012г. на Общински съвет гр. Тутракан.

І. Н А Р Е Ж Д А М :

1.Да се проведе  публичен търг с явно наддаване  за продажба на недвижим имот - частна общинска собственост, находящ се в с.Бреница, общ.Тутракан, представляващ самостоятелно помещение №1 със застроена площ от 30 кв.м.,  находящо се в едноетажна масивна сграда /Читалищен дом/ със застроена площ от 245 кв.м., разположена в урегулиран поземлен имот с площ от 1315 кв.м. в с. Бреница, община Тутракан, УПИ VІІ, кв.5 по Кадастрален и регулационен план на с. Бреница, одобрен със Заповед № 5202/21.09.1955г.  при граници и съседи за помещението: север - външен зид; изток - помещение № 2; юг - помещение № 3 и запад - външен зид.
1.1. Начална тръжна цена - 2900,00 лв.  / две хиляди и деветстотин лева / без да се начислява ДДС.
1.2. Начин и срок на плащане: Спечелилият кандидат заплаща достигнатата на търга цена на имота / без внесения депозит/ в 14 /четиринадесет/ дневен   срок от датата на връчване на заповедта по чл.66, ал.2 от НРПУРОИ по банкова сметка на Общината: IBAN- BG10СЕСB97908447458500, BIC:CECBBGSF, код:445500 в “ЦКБ-АД” , клон Русе; 
2.  Специални условия - няма ;
3. Търгът да се проведе на 18.03.2013год. от 10.00 часа в заседателната зала на Община Тутракан;
4. Размер на депозита за участие в търга: Депозитът в размер на 10% от началната тръжна цена на обекта, се внася по банкова сметка на Община Тутракан: IBAN- BG94СЕСB97903347458500, BIC:CECBBGSF в “ЦКБ-АД”, клон Русе, в срок от 22.02.2013г. до  16.00ч. на 15.03.2013г.
5.  Размер на стъпка при наддаване : 203,00 лв. ( двеста и три  лв. )
6.  Време и начин на оглед - закупилите тръжни книжа могат да извършват оглед на обекта след предварителна заявка на тел.0866/60628;
7.  Други тръжни условия:
7.1 Тръжните книжа се предоставят от Дирекция «Общинска собственост и стопански дейности» в община Тутракан  срещу 24.00 лв. с ДДС платими на касата към информационния център по сметка на Община Тутракан: IBAN- BG10СЕСB97908447458500, BIC:CECBBGSF, код:448090 в “ЦКБ-АД”, клон Русе в срок от 22.02.2013г. до  16.00ч. на 15.03.2013г.
7.2  До участие в търга ще бъдат допуснати лицата /фирмите/, закупили тръжни книжа, внесли депозит и подали заявление за допускане до участие в търга с приложени документи описани в същото;
7.2.1 Кандидатите - търговци, регистрирани по ТЗ, прилагат към заявлението за  участие в търга, следните документи :
- Оригинал или заверено от кандидата копие от удостоверение за актуално състояние на търговеца или ЕИК;
-  Удостоверение за липса на задължения към Община Тутракан;
-  Нотариално заверено пълномощно за участие в търга, при участие на пълномощник;
7.2.2 Кандидатите- физически лица, прилагат към заявление за участие в търга, следните документи:
-  заверено  копие от личната карта;
-  удостоверение за липса на задължения към Община Тутракан
-  нотариално заверено пълномощно за участие в търга, при участие на пълномощник;
7.3. Не се допускат до участие в търга кандидати, чиито документи:
-  са подадени след срока по заповедта;
-  са подадени в прозрачен или незапечатан плик;
-  не съдържат документи за закупени тръжни книжа или внесен депозит  за участие;
-  не съдържат, който и да е от документите посочени в заповедта.
8. Краен срок за подаване на тръжните документи - до 16.00ч. на 15.03.2013г. в информационния център на община Тутракан, в запечатан непрозрачен плик с описание на предмета на търга и  данни на кандидата.

ІІ. У Т В Ъ Р Ж Д А В А М :
1. Тръжна документация , както следва:
-    Заповед за провеждането на търга;
-     Скица на имота;
-     Акт за общинска собственост;
-     Проекто-заповед, съгласно чл.66, ал.2 от НРПУРОИ;
-     Проекто-договор;
-     Образец на заявлението за допускане до участие в търга.
2.  Условия за оглед на имота съгласно т. 6 .
3. Краен срок за приемане на заявления за участие - до 16.00ч. на 15.03.2013г., в информационния център на Община Тутракан.
4. Дата за провеждане на повторен търг - При неявяване на кандидати, търгът да се проведе на 25.03.2013г. в заседателната зала на Общината, при същите условия от 10.00 часа. Тръжните книжа се предоставят от Дирекция «Общинска собственост и стопански дейности» на Община Тутракан, срещу 24.00 лв. с ДДС, платими на касата към информационния център по IBAN- BG10СЕСB97908447458500, BIC: CECBBGSF, код: 448090 в “ЦКБ-АД”, клон Русе, в срок от 19.03.2013г. до 16.00ч. на 22.03.2013г. Депозитът за участие в повторния търг в размер на 10% от началната тръжна цена на имота, се внася по банкова сметка на Община Тутракан: IBAN- BG94СЕСB97903347458500, BIC:CECBBGSF в “ЦКБ-АД”, клон Русе, в срок от 19.03.2013г. до  16.00ч. на 22.03.2013г. Краен срок за подаване на тръжни документи - 16,00ч. на деня предхождащ датата на повторния търг в информационния център на община Тутракан, в запечатан непрозрачен плик с описание на предмета на търга и  данни на кандидата.

 

д-р Димитър Стефанов_______П/П_____   
           Кмет на Община Тутракан
                                              О Б Щ И Н А    Т У Т Р А К А Н
                      
                    
         7600 Тутракан, ул. “Трансмариска” № 31, тел. 0866/60621, факс:0866/60636
                                              E-mail: obs_tutrakan@b-trust.org

З  А  П  О  В  Е  Д
№ 68 / 14.01.2013г.

гр. Тутракан


На основание чл.44, ал. 2 от ЗМСМА, във връзка с чл.14, ал.2 от Закона за общинската собственост /ЗОС/, и чл.50, ал.1 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество /НРПУРОИ/, в изпълнение на Решение № 200/27.09.2012 г. на Общински съвет гр. Тутракан

І. З А П О В Я Д В А М :

1. Да се проведе публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на земеделска земя за срок от 3 /три/ стопански години.
2. Обект на търга са земите от ОПФ, подробно описани в Таблица 1 и Таблица 2.

- Земилище с. Пожарево                                                                                             Таблица 1
№ на имота     Местност           Кат.      Площ /дка/      Нач. тръжна цена лв./дка.     Депозит за участие,лв.
1007007        Караула         IV         6,000                    18,00                               10,80

- Земилище с. Цар Самуил                                                                                           Таблица 2
№ на имота     Местност            Кат.      Площ /дка/     Нач. тръжна цена лв./дка.     Депозит за участие,лв.
1050047    Фондови места   IV        244,337                 18,00                             439,80

3.. Търгът да се проведе
на 11.02.2013 г.: в заседателната зала на Община Тутракан, ул. „Трансмариска” № 31 от 09.00 ч.;
4 Размер на депозита за участие в търга - Депозитът в размер на 10 % от началната тръжна цена за всеки имот, подробно описан в Таблица 1 и Таблица 2 и се внася по банкова сметка на Община Тутракан: IBAN BG94СЕСB97903347458500, BIC:CECBBGSF в “ЦКБ-АД”, клон Русе, на касата към Информационния център на Община Тутракан, и се внася за всеки отделен имот, за който кандидата участва;
5. Време и начин на оглед - закупилите тръжни книжа могат да извършват оглед на имотите след предварителна заявка в Дирекция „Общинска собственост и стопански дейности” или на тел. 0866/60628;
6. Начин и срок на плащане - Спечелилият кандидат заплаща постигната на търга цена на имота /без внесения депозит/ в 14 /четиринадесет/ дневен срок от датата на връчване на заповедта по чл. 66, ал. 2 от НРПУРОИ по банкова сметка на Община Тутракан: IBAN - BG10CECB97908447458500, BIC: CECBBGSF, код: 445500 в „ЦКБ” АД, клон Русе.
7. Други тръжни условия :
7.1. Тръжните книжа се закупуват от Дирекция „Общинска собственост и стопански дейности” срещу 12,00 /дванадесет/ лева с ДДС платими на касата към информационния център по сметка на Община Тутракан: IBAN- BG10СЕСB97908447458500, BIC:CECBBGSF, код:448090 в “ЦКБ-АД”, клон Русе в срок от 18.01.2013 г. до 16.00ч. на 08.02.2013 г.;
7.2. До участие в търга ще бъдат допуснати лицата (фирмите), закупили тръжни книжа, внесли депозит и подали заявление за допускане до участие в търга с приложени документи в определения срок по т. 6.1;
7.3. Кандидатите - юридически лица, прилагат към заявлението за допускане до участие в търга, следните документи:
- Оригинал или заверено от участника копие на удостоверение за актуално състояние, издадено от Търговски регистър към Агенция по вписванията след 01.01.2013 г. или посочване на ЕИК;
- Оригинал или заверено от участника копие на актуално удостоверение за липса на задължения към Община Тутракан;
- Декларация, че лицето няма просрочени задължения от наем на земя от ОПФ и не е „свързано лице” по смисъла на Търговския закон с лица, имащи такива задължения;
- Удостоверение от Търговския регистър, част „Несъстоятелност” и част „Ликвидация”/ ЕИК, издадено след 01.01.2013 г.;
- Декларация, че Управителят или членовете на управителния орган на участника не са лишени от право да упражняват търговска дейност;
7.4. Кандидатите - физически лица, прилагат към заявлението за допускане до участие в търга, следните документи:
- Заверено копие на лична карта;
- Оригинал или заверено от участника копие на актуално удостоверение за липса на задължения към Община Тутракан;
- Декларация, че лицето няма просрочени задължения от наем на земя от ОПФ и не е „свързано лице” по смисъла на Търговския закон с лица, имащи такива задължения ;
8. Краен срок за подаване на тръжни документи- до 16.00 часа на 08.02.2013 г. в информационен център на Община Тутракан в запечатан непрозрачен плик;
9. За всеки имот се закупува отделен комплект тръжни документи, като върху плика с документи се отбелязва името и адреса на участника, землището и  номера на имота, за който се участва;

ІІ. У Т В Ъ Р Ж Д А В А М :
1.Тръжна документация, както следва :
-
Заповед за провеждане на търга;
- Скица на имота;
- Акт за общинска собственост;
- Проекто-заповед, съгласно чл. 66, ал. 2 от НРПУРОИ;
- Проекто-договор;
- Образец на заявлението за допускане да участие в търга;
2. Условия за оглед на имота съгласно раздел I т.4;
3. Краен срок за приемане на тръжна документация
- до 16.00 ч. на 08.02.2013 г., в информационния център на Община Тутракан;
4. Дата за провеждане на повторен търг - при неявяване на кандидати, повторен търг да се проведе на 18.02.2013 г. в заседателната зала на Община Тутракан, ул. „Трансмариска” № 31 при същите условия от 09.00 часа. Тръжните документи се закупуват от Дирекция „Общинска собственост и стопански дейности” срещу 12,00 лева с ДДС, платими на касата към Информационния център на Община Тутракан по банкова сметка IBAN- BG10СЕСB97908447458500, BIC: CECBBGSF, код: 448090, в „ЦКБ” АД, клон Русе и се подават в срок до 16.00 часа на 15.02.2013 г. в информационен център на Община Тутракан в запечатан непрозрачен плик. За всеки имот се закупува отделен комплект тръжни документи, като върху плика с документи се отбелязва името и адреса на участника, землището и номера на имота, за който се участва.


д-р Димитър Стефанов_______П/П_____   
           Кмет на Община Тутракан                                              О Б Щ И Н А    Т У Т Р А К А Н
                      
                    
         7600 Тутракан, ул. “Трансмариска” № 31, тел. 0866/60621, факс:0866/60636
                                              E-mail: obs_tutrakan@b-trust.org

З  А  П  О  В  Е  Д
№ 62 / 14.01.2013г.

гр. Тутракан


На основание чл.44, ал.2 от ЗМСМА,  чл.35, ал.1 от ЗОС, във връзка с чл.36 и чл.55, ал.1, т.3 по реда на чл.56, ал.1, ал.2, ал.3 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество /НРПУРОИ/ и Решение № 235 по Протокол №19 от 29.11.2012г. на Общински съвет гр. Тутракан.

І. Н А Р Е Ж Д А М :

1. Да се проведе  публичен търг с явно наддаване  за продажба на недвижим имот - частна общинска собственост, находящ се в с.Бреница, общ.Тутракан, представляващ самостоятелно помещение №1 със застроена площ от 30 кв.м.,  находящо се в едноетажна масивна сграда /Читалищен дом/ със застроена площ от 245 кв.м., разположена в урегулиран поземлен имот с площ от 1315 кв.м. в с. Бреница, община Тутракан, УПИ VІІ, кв.5 по Кадастрален и регулационен план на с. Бреница, одобрен със Заповед № 5202/21.09.1955г.  при граници и съседи за помещението: север - външен зид; изток - помещение № 2; юг - помещение № 3 и запад - външен зид.
1.1. Начална тръжна цена - 2900,00 лв.  / две хиляди и деветстотин лева / без да се начислява ДДС.
1.2. Начин и срок на плащане: Спечелилият кандидат заплаща достигнатата на търга цена на имота / без внесения депозит/ в 14 /четиринадесет/ дневен   срок от датата на връчване на заповедта по чл.66, ал.2 от НРПУРОИ по банкова сметка на Общината: IBAN- BG10СЕСB97908447458500, BIC:CECBBGSF, код:445500 в “ЦКБ-АД” , клон Русе; 
2. Специални условия - няма ;
3. Търгът да се проведе на 08.02.2013год. от 10.00 часа в заседателната зала на Община Тутракан;
4. Размер на депозита за участие в търга: Депозитът в размер на 10% от началната тръжна цена на обекта, се внася по банкова сметка на Община Тутракан: IBAN- BG94СЕСB97903347458500, BIC:CECBBGSF в “ЦКБ-АД”, клон Русе, в срок от 18.01.2013г. до  16.00ч. на 07.02.2013г.
5. Размер на стъпка при наддаване : 203,00 лв. ( двеста и три  лв. )
6. Време и начин на оглед - закупилите тръжни книжа могат да извършват оглед на обекта след предварителна заявка на тел.0866/60628;
7. Други тръжни условия:
7.1 Тръжните книжа се предоставят от Дирекция «Общинска собственост и стопански дейности» в община Тутракан  срещу 24.00 лв. с ДДС платими на касата към информационния център по сметка на Община Тутракан: IBAN- BG10СЕСB97908447458500, BIC:CECBBGSF, код:448090 в “ЦКБ-АД”, клон Русе в срок от 18.01.2013г. до  16.00ч. на 07.02.2013г.
7.2 До участие в търга ще бъдат допуснати лицата /фирмите/, закупили тръжни книжа, внесли депозит и подали заявление за допускане до участие в търга с приложени документи описани в същото;
7.2.1 Кандидатите - търговци, регистрирани по ТЗ, прилагат към заявлението за  участие в търга, следните документи :
- Оригинал или заверено от кандидата копие от удостоверение за актуално състояние на търговеца или ЕИК;
-  Удостоверение за липса на задължения към Община Тутракан;
-  нотариално заверено пълномощно за участие в търга, при участие на пълномощник;
7.2.2 Кандидатите- физически лица, прилагат към заявление за участие в търга, следните документи:
- заверено  копие от личната карта;
- удостоверение за липса на задължения към Община Тутракан
- нотариално заверено пълномощно за участие в търга, при участие на пълномощник;
7.3. Не се допускат до участие в търга кандидати, чиито документи:
- са подадени след срока по заповедта;
- са подадени в прозрачен или незапечатан плик;
- не съдържат документи за закупени тръжни книжа или внесен депозит  за участие;
- не съдържат, който и да е от документите посочени в заповедта.
8. Краен срок за подаване на тръжните документи - до 16.00ч. на 07.02.2013г. в информационния център на община Тутракан, в запечатан непрозрачен плик с описание на предмета на търга и  данни на кандидата.

ІІ. У Т В Ъ Р Ж Д А В А М :
1. Тръжна документация , както следва:
-   Заповед за провеждането на търга;
-    Скица на имота;
-    Акт за общинска собственост;
-    Проекто-заповед, съгласно чл.66, ал.2 от НРПУРОИ;
-    Проекто-договор;
-    Образец на заявлението за допускане до участие в търга.
2.  Условия за оглед на имота съгласно т. 6 .
3. Краен срок за приемане на заявления за участие - до 16.00ч. на 07.02.2013г., в информационния център на Община Тутракан.
4. Дата за провеждане на повторен търг - При неявяване на кандидати, търгът да се проведе на 15.02.2013г. в заседателната зала на Общината, при същите условия от 10.00 часа. Тръжните книжа се предоставят от Дирекция «Общинска собственост и стопански дейности» на Община Тутракан, срещу 24.00 лв. с ДДС, платими на касата към информационния център по IBAN- BG10СЕСB97908447458500, BIC: CECBBGSF, код: 448090 в “ЦКБ-АД”, клон Русе, в срок от 11.02.2013г. до 16.00ч. на 14.02.2013г. Депозитът за участие в повторния търг в размер на 10% от началната тръжна цена на имота, се внася по банкова сметка на Община Тутракан: IBAN- BG94СЕСB97903347458500, BIC:CECBBGSF в “ЦКБ-АД”, клон Русе, в срок от 11.02.2013г. до  16.00ч. на 14.02.2013г. Краен срок за подаване на тръжни документи - 16,00ч. на деня предхождащ датата на повторния търг в информационния център на община Тутракан, в запечатан непрозрачен плик с описание на предмета на търга и  данни на кандидата.


д-р Димитър Стефанов_______П/П_____   
           Кмет на Община Тутракан
                                              О Б Щ И Н А    Т У Т Р А К А Н
                      
                    
         7600 Тутракан, ул. “Трансмариска” № 31, тел. 0866/60621, факс:0866/60636
                                              E-mail: obs_tutrakan@b-trust.org

З  А  П  О  В  Е  Д
№ 61 / 14.01.2013г.

гр. Тутракан


На основание чл.44, ал.2 от ЗМСМА, чл.35, ал.1 от ЗОС и чл.56, ал.1-3 и от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество /НРПУРОИ/, във връзка с чл.32, ал.1, т.1 и чл.36 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество и Решение № 232 по Протокол № 19 от 29.11.2012 г. на Общински съвет гр. Тутракан

І. Н А Р Е Ж Д А М :

1. Да се проведе публичен търг с явно наддаване за продажба на недвижим имот- частна общинска собственост, представляващ земеделска земя, находящи се в землището на гр. Тутракан, ЕКАТТЕ 73496, съставляваща имот с идентификатор № 73496.27.117, местността „Баша”, с начин на трайно ползване - за ловна база и стрелбище, с площ от 9041 кв.м., при граници и съседи на имота № 73496.27.113, № 73496.27.118, при следните условия:
1.1. Начална тръжна цена в размер на 2 943,00 /две хиляди деветстотин четиридесет и три лв./ лева.
1.2. Начин и срок на плащане - Спечелилият кандидат заплаща постигната на търга цена на имота /без внесения депозит/ в 14 /четиринадесет/ дневен срок от датата на връчване на заповедта по чл. 66, ал. 2 от НРПУРОИ по банкова сметка на Община Тутракан: IBAN - BG10CECB97908447458500, BIC: CECBBGSF, код: 445500 в „ЦКБ” АД, клон Русе.
2. Търгът да се проведе на 08.02.2013 г. от 09,00 часа в заседателната зала на Община Тутракан, ул. „Трансмариска” № 31;
3. Размер на депозита за участие в търга - Депозитът в размер на 10 % от началната тръжна цена се внася по банкова сметка на Община Тутракан: IBAN BG94СЕСB97903347458500, BIC:CECBBGSF в “ЦКБ-АД”, клон Русе, на касата към Информационния център на Община Тутракан.
4. Размер на стъпка при наддаване: стъпката за наддаване е 5 % от началната тръжна цена.
5. Време и начин на оглед - закупилите тръжни книжа могат да извършват оглед на имотите след предварителна заявка в Дирекция „Общинска собственост и стопански дейности” или на тел. 0866/60628;
6. Други тръжни условия :
6.1.
Тръжните книжа се закупуват от Дирекция „Общинска собственост и стопански дейности” срещу 24,00 /двадесет и четири/ лева с ДДС платими на касата към информационния център по сметка на Община Тутракан: IBAN- BG10СЕСB97908447458500, BIC:CECBBGSF, код:448090 в “ЦКБ-АД”, клон Русе в срок от 18.01.2013 г. до 16.00ч. на 07.02.2013 г.;
6.2. До участие в търга ще бъдат допуснати лицата (фирмите), закупили тръжни книжа, внесли депозит и подали заявление за допускане до участие в търга с приложени документи в определения срок по т. 6.1;
6.3. Кандидатите - юридически лица, прилагат към заявлението за допускане до участие в търга, следните документи:
- Оригинал или заверено от участника копие на удостоверение за актуално състояние, издадено от Търговски регистър към Агенция по вписванията след 01.01.2013 г. или посочване на ЕИК;
- Оригинал или заверено от участника копие на актуално удостоверение за липса на задължения към Община Тутракан;
- Декларация, че лицето няма просрочени задължения от наем на земя от ОПФ и не е „свързано лице” по смисъла на Търговския закон с лица, имащи такива задължения;
- Удостоверение от Търговския регистър, част „Несъстоятелност” и част „Ликвидация”/ ЕИК, издадено след 01.01.2013 г.;
- Декларация, че Управителят или членовете на управителния орган на участника не са лишени от право да упражняват търговска дейност;
6.4. Кандидатите - физически лица, прилагат към заявлението за допускане до участие в търга, следните документи:
- Заверено копие на лична карта;
- Оригинал или заверено от участника копие на актуално удостоверение за липса на задължения към Община Тутракан;
- Декларация, че лицето няма просрочени задължения от наем на земя от ОПФ и не е „свързано лице” по смисъла на Търговския закон с лица, имащи такива задължения ;
7. Краен срок за подаване на тръжни документи- до 16.00 часа на 07.02.2013 г. в информационен център на Община Тутракан, в запечатан непрозрачен плик с описание на предмета на търга и данните на кандидата.

ІІ. У Т В Ъ Р Ж Д А В А М :
1.Тръжна документация, както следва :
-
Заповед за провеждане на търга;
- Скица на имота;
- Акт за общинска собственост;
- Проекто-заповед, съгласно чл. 66, ал. 2 от НРПУРОИ;
- Проекто-договор;
- Образец на заявлението за допускане да участие в търга;
2. Условия за оглед на имота съгласно раздел I т.4;
3. Краен срок за приемане на тръжна документация
- до 16.00 ч. на 07.02.2013 г., в информационния център на Община Тутракан;
4. Дата за провеждане на повторен търг - при неявяване на кандидати, повторен търг да се проведе на 14.02.2013 г. в заседателната зала на Община Тутракан, ул. „Трансмариска” № 31 при същите условия от 09.00часа. Тръжните документи се закупуват от Дирекция „Общинска собственост и стопански дейности” срещу 24,00 лева с ДДС, платими на касата към Информационния център на Община Тутракан по банкова сметка IBAN- BG10СЕСB97908447458500, BIC: CECBBGSF, код: 448090, в „ЦКБ” АД, клон Русе и се подават в срок до 16.00 часа на 13.02.2013 г. в информационен център на Община Тутракан, в запечатан непрозрачен плик с описани на предмета на търга и данните на кандидата.


д-р Димитър Стефанов_______П/П_____   
           Кмет на Община ТутраканИзготвил:………………….
                       /инж.К. Йорданова/
                      мл. експерт”УНИ”
                                              О Б Щ И Н А    Т У Т Р А К А Н
                      
                    
         7600 Тутракан, ул. “Трансмариска” № 31, тел. 0866/60621, факс:0866/60636
                                              E-mail: obs_tutrakan@b-trust.org

З  А  П  О  В  Е  Д
№ 1000 / 30.04.2013г.

гр. Тутракан


На основание чл.44, ал.2 от ЗМСМА, чл.14, ал.1 и ал.2 и ал.8 и чл.19 от ЗОС, чл.56, ал.1,ал.2 ал.3  от Наредбата за реда придобиване,управление и разпореждане с общинско имущество /НРПУРОИ/,  във връзка с чл. 17, ал.1 от същата Наредба и Решение № 300 по Протокол № 23 от 28.03.2013год. на ОбС-Тутракан

І. Н А Р Е Ж Д А М :

1. Да се проведе публичен търг с явно наддаване  за отдаване под  наем на преместваем обект - частна  общинска собственост, представляващ павилион с обособени две помещение с предназначение кафе - аператив и смесен магазин  с площ от 100,00кв.м., като 64,43кв.м. е основната площ и 23,35 кв.м. спомагателна площ, разположен в поземлен имот - публична общинска собственост с идентификатор № 73496.500.4026 с площ от 479 кв.м. по КК на гр. Тутракан, одобрена със Заповед №РД-18-6/04.02.2008г. на ИД на АГКК гр. София,  находящ се в гр. Тутракан, ул. Трансмариска №101, кв.2, с предназначение за търговски обект, за срок от 5 /пет/ години, при следните условия:
1.1 Начална тръжна месечна  цена -   в размер на 286,92лв. / двеста осемдесет и шест лв. и деветдесет и две ст./ без ДДС.
1.2 Начин и срок на плащане: Спечелилият кандидат заплаща постигнатата на търга цена на имота / без внесения депозит/ в 14/четиринадесет/ дневен   срок от дата на връчване на заповедта по чл.66. ал.2 от НРПУРОИ по банкова сметка на Общината: IBAN- BG10СЕСB97908447458500, BIC:CECBBGSF, код:444100 в “ЦКБ-АД”, клон Руссе.
2.  Специални условия - няма ;
3. Търгът да се проведе на 05.06.2013год. от 10,00 часа в заседателната зала на Община Тутракан;
4. Размер на депозита за участие в търга: Депозита в размер на 10% от началната тръжна цена на обекта, се внася по банкова сметка на Община Тутракан: IBAN- BG94СЕСB97903347458500, BIC:CECBBGSF в “ЦКБ-АД” , клон Русе от 10.05.2013г. до 16.00ч. на 04.06.2013г
5. Размер на стъпка при наддаване : 28,00(  двадесет и осем лева) лв.
6 Време и начин на оглед: Закупилите тръжни книжа могат да извършват оглед на обекта след предварителна заявка на тел.0866/60628;
7. Други тръжни условия :
7.1 Тръжните книжа се предоставят в информационния център на Община Тутракан  срещу 12.00 лв. с ДДС, платими на касата към информационния център по сметка на Община Тутракан: IBAN- BG10СЕСB97908447458500, BIC:CECBBGSF, код:448090 в “ЦКБ-АД”, клон Русе в срок от 10.05.2013г. до 16.00ч. на 04.06.2013г.;
7.2 До участие в търга ще бъдат допуснати лицата /фирмите/, закупили тръжни книжа, внесли депозит и подали заявление за допускане до участие в търга с приложени документи описани в същото;
7.3 Кандидатите - търговци, регистрирани по ТЗ, прилагат към заявлението за допускане до участие в търга, следните документи :
- Оригинар или заверено от кандидата копие от удостоверение на актуалното състояние на търговеца или ЕИК;
- Удостоверение за липса на задължения към Община Тутракан.
- Нотариално заверено пълномощно за участие в търга при участие на пълномощник;
7.2.2 Кандидатите- физически лица,  прилагат към заявление за участие в търга следните документи:
- заверено копие от личната карта;
- удостоверение за липса на задължения към Община Тутракан.
- нотариално заверено пълномощно за участие в търга при участие на пълномощник;
7.3 Не се допускат до участие в търга кандидати, чиито документи:
- са подадени след слока по заподедто;
- са подадени в прозрачен или незапечатан плик;
- не съдържат документ за закупени тръжни книжа или внесен депозит за учактие;
- не съдържат които и да е от документите посочени в заповедта.
8. Краен срок за подаване на тръжните документи- до 16.00ч. на 04.06.2013г. в информационния център на общината Тутракан в запечатан непрозрачен плик с описание на предмета на търга и данните на кандидата..

ІІ. У Т В Ъ Р Ж Д А В А М :
1. Тръжна документация , както следва:
-    Заповед за провеждането на търга;
-     Скица на имота;
-     Акт за общинска собственост;
-     Проекто-заповед, съгласно чл. 66, ал.2 от НРПУРОИ;
-     Проекто-договор;
-     Образец на заявлението за допускане до участие в търга.
2.  Условия за оглед на имота съгласно т. 6 .
3. Краен срок за приемане на заявления за участие - 16.00ч. на деня предхождащ търга, в информационния център на Общината.
4. Дата за провеждане на повторен търг - При неявяване на кандидати, търгът да се проведе на 12.06.2013г. от 10,00ч. в заседателната зала на Общината при същите условия от 10,00часа. Тръжните книжа се предоставят в информационния център на Община Тутракан, срещу 12.00 лв. с ДДС, платими на касата към информационния център по IBAN- BG10СЕСB97908447458500, BIC: CECBBGSF, код: 448090 в “ЦКБ-АД”, клон Русе , в срок от 06.06.2013г. до 16.00ч. на 11.06.2013г.;


д-р Димитър Стефанов_______П/П_____   
           Кмет на Община Тутракан
                                              О Б Щ И Н А    Т У Т Р А К А Н
                      
                    
         7600 Тутракан, ул. “Трансмариска” № 31, тел. 0866/60621, факс:0866/60636
                                              E-mail: obs_tutrakan@b-trust.org

З  А  П  О  В  Е  Д
№ 969 / 25.04.2013г.

гр. Тутракан


На основание чл.44, ал.2 от ЗМСМА, чл.35, ал.1 от ЗОС и чл.56, ал.1-3 и ал.5 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество /НРПУРОИ/, във връзка с чл.32, ал.1, т.1 и чл.36 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество и Решение № 299 по Протокол № 23 от 28.03.2013 г. на Общински съвет гр. Тутракан

І. Н А Р Е Ж Д А М :

1. Да се проведе публичен търг с явно наддаване за продажба на недвижим имот- частна общинска собственост, находящ се в с. Дунавец, общ. Тутракан, кв. 14, УПИ - V- 12 по плана на селото, одобрен със Заповед № 457/11.10.1960 г. и Заповед № 2758/21.11.2012 г. на Кмета на Община Тутракан за одобрение на ПУП и изменение на ПР, представляващ застроен урегулиран поземлен имот с площ от 5304 /пет хиляди триста и четири кв.м./ кв.м. в т.ч. масивна едноетажна сграда с площ от 303,37 кв.м., състояща се от киносалон, три стаи за канцеларии, коридор, таван и мазе, построена през 1960 г. при граници и съседи: север - улица с о.т. 4 към о.т. 4а, изток - парцел VI - 17, юг - парцел I - 71, запад - парцел IV и парцел X - 12, с пазарна стойност в размер на 41 422,00 /четиридесет и една хиляди четиристотоин двадесет и два лв./ лева.
2. Търгът да се проведе
на 03.06.2013 г. в заседателната зала на Общински съвет гр. Тутракан, ул. „Трансмариска” № 20, от 11.00 ч.
3. Размер на депозита за участие в търга - Депозитът в размер на 4 142,20 /четири хиляди сто четиридесет и два лв. и двадесет ст./ лева се внася по банкова сметка на Община Тутракан: IBAN BG94СЕСB97903347458500, BIC:CECBBGSF в “ЦКБ-АД”, клон Русе, на касата към Информационния център на Община Тутракан.
4. Размер на стъпка при наддаване: стъпката за наддаване е 5 % от началната тръжна цена и е в размер на 2 071,10 /две хиляди и седемдесет и един лв. и десет ст./ лева.
5. Време и начин на оглед - закупилите тръжни книжа могат да извършват оглед на имотите след предварителна заявка в Дирекция „Общинска собственост и стопански дейности” или на тел. 0866/60628;
6. Начин и срок на плащане - Спечелилият кандидат заплаща постигната на търга цена на имота /без внесения депозит/ в 14 /четиринадесет/ дневен срок от датата на връчване на заповедта по чл. 66, ал. 2 от НРПУРОИ по банкова сметка на Община Тутракан: IBAN - BG10CECB97908447458500, BIC: CECBBGSF, код: 445500 в „ЦКБ” АД, клон Русе.
7. Други тръжни условия :
7.1.
Тръжните книжа се закупуват от Дирекция „Общинска собственост и стопански дейности” срещу 24,00 /двадесет и четири/ лева с ДДС платими на касата към информационния център по сметка на Община Тутракан: IBAN- BG10СЕСB97908447458500, BIC:CECBBGSF, код:448090 в “ЦКБ-АД”, клон Русе в срок от 10.05.2013 г. до 16.00 ч. на 31.05.2013 г.;
7.2. До участие в търга ще бъдат допуснати лицата (фирмите), закупили тръжни книжа, внесли депозит и подали заявление за допускане до участие в търга с приложени документи в определения срок по т. 6.1;
7.3. Кандидатите - юридически лица, прилагат към заявлението за допускане до участие в търга, следните документи:
- Оригинал или заверено от участника копие на удостоверение за актуално състояние, издадено от Търговски регистър към Агенция по вписванията след 01.01.2013 г. или посочване на ЕИК;
- Оригинал или заверено от участника копие на актуално удостоверение за липса на задължения към Община Тутракан;
- Декларация, че лицето няма просрочени задължения от наем на земя от ОПФ и не е „свързано лице” по смисъла на Търговския закон с лица, имащи такива задължения;
- Удостоверение от Търговския регистър, част „Несъстоятелност” и част „Ликвидация”/ ЕИК, издадено след 01.01.2013 г.;
- Декларация, че Управителят или членовете на управителния орган на участника не са лишени от право да упражняват търговска дейност;
7.4. Кандидатите - физически лица, прилагат към заявлението за допускане до участие в търга, следните документи:
- Заверено копие на лична карта;
- Оригинал или заверено от участника копие на актуално удостоверение за липса на задължения към Община Тутракан;
- Декларация, че лицето няма просрочени задължения от наем на земя от ОПФ и не е „свързано лице” по смисъла на Търговския закон с лица, имащи такива задължения ;
8. Краен срок за подаване на тръжни документи- до 16.00 часа на 31.05.2013 г. в информационен център на Община Тутракан в запечатан непрозрачен плик;

ІІ. У Т В Ъ Р Ж Д А В А М :
1.Тръжна документация, както следва :
-
Заповед за провеждане на търга;
- Скица на имота;
- Акт за общинска собственост;
- Проекто-заповед, съгласно чл. 66, ал. 2 от НРПУРОИ;
- Проекто-договор;
- Образец на заявлението за допускане да участие в търга;
2. Условия за оглед на имота съгласно раздел I т.4;
3. Краен срок за приемане на тръжна документация
- до 16.00 ч. на 31.05.2013 г., в информационния център на Община Тутракан;
4. Дата за провеждане на повторен търг - при неявяване на кандидати, повторен търг да се проведе на 10.06.2013 г. в заседателната зала на Общински съвет гр. Тутракан, ул. „Трансмариска” № 20 при същите условия от 11.00 часа. Тръжните документи се закупуват от Дирекция „Общинска собственост и стопански дейности” срещу 24,00 лева с ДДС, платими на касата към Информационния център на Община Тутракан по банкова сметка IBAN- BG10СЕСB97908447458500, BIC: CECBBGSF, код: 448090, в „ЦКБ” АД, клон Русе и се подават в срок до 16.00 часа на 07.06.2013 г. в информационен център на Община Тутракан в запечатан непрозрачен плик. За имота се закупува комплект тръжни документи, като върху плика с документи се отбелязва името и адреса на участника, землището и номера на имота, за който се участва.


д-р Димитър Стефанов_______П/П_____   
           Кмет на Община Тутракан
                                              О Б Щ И Н А    Т У Т Р А К А Н
                      
                    
         7600 Тутракан, ул. “Трансмариска” № 31, тел. 0866/60621, факс:0866/60636
                                              E-mail: obs_tutrakan@b-trust.org

З  А  П  О  В  Е  Д
№ 967 / 25.04.2013г.

гр. Тутракан


На основание чл.44, ал.2 от ЗМСМА, чл.35, ал.1 от ЗОС и чл.56, ал.1-3 и ал.5 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество /НРПУРОИ/, във връзка с чл.32, ал.1, т.1 и чл.36 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество и Решение № 298 по Протокол № 23 от 28.03.2013 г. на Общински съвет гр. Тутракан

І. Н А Р Е Ж Д А М :

1. Да се проведе публичен търг с явно наддаване за продажба на недвижим имот- частна общинска собственост, находящ се в с. Шуменци, общ. Тутракан, кв. 9, УПИ XX, по плана на с. Шуменци, одобрен със Заповед № 3705 и № 3706/13.08.1950 г. и Заповед № 2757/21.11.2012 г. на Кмета на Община Тутракан за одобрение на ПУП и изменение на ПР, представляващ незастроен урегулиран поземлен имот с площ от 300,00 /триста кв.м./ кв.м., при граници и съседи на имота: североизток- парцел IX- 98, югоизток - улица, югозапад - парцел X, северозапад - парцел X, с пазарна стойност на имота в размер на 960,00 /деветстотин и шестдесет лв./ лева, без ДДС.
2. Търгът да се проведе на 03.06.2013 г. в заседателната зала на Общински съвет гр. Тутракан, ул. „Трансмариска” № 20, от 10.00 ч.
3. Размер на депозита за участие в търга - Депозитът в размер на 96,00 /деветдесет и шест лв./ лева се внася по банкова сметка на Община Тутракан: IBAN BG94СЕСB97903347458500, BIC:CECBBGSF в “ЦКБ-АД”, клон Русе, на касата към Информационния център на Община Тутракан.
4. Размер на стъпка при наддаване: стъпката за наддаване е 10 % от началната тръжна цена в размер на 96,00 /деветдесет и шест лв./ лева.
5. Време и начин на оглед - закупилите тръжни книжа могат да извършват оглед на имотите след предварителна заявка в Дирекция „Общинска собственост и стопански дейности” или на тел. 0866/60628;
6. Начин и срок на плащане - Спечелилият кандидат заплаща постигната на търга цена на имота /без внесения депозит/ в 14 /четиринадесет/ дневен срок от датата на връчване на заповедта по чл. 66, ал. 2 от НРПУРОИ по банкова сметка на Община Тутракан: IBAN - BG10CECB97908447458500, BIC: CECBBGSF, код: 445500 в „ЦКБ” АД, клон Русе.
7. Други тръжни условия :
7.1.
Тръжните книжа се закупуват от Дирекция „Общинска собственост и стопански дейности” срещу 24,00 /двадесет и четири/ лева с ДДС платими на касата към информационния център по сметка на Община Тутракан: IBAN- BG10СЕСB97908447458500, BIC:CECBBGSF, код:448090 в “ЦКБ-АД”, клон Русе в срок от 10.05.2013 г. до 16.00 ч. на 31.05.2013 г.;
7.2. До участие в търга ще бъдат допуснати лицата (фирмите), закупили тръжни книжа, внесли депозит и подали заявление за допускане до участие в търга с приложени документи в определения срок по т. 6.1;
7.3. Кандидатите - юридически лица, прилагат към заявлението за допускане до участие в търга, следните документи:
- Оригинал или заверено от участника копие на удостоверение за актуално състояние, издадено от Търговски регистър към Агенция по вписванията след 01.01.2013 г. или посочване на ЕИК;
- Оригинал или заверено от участника копие на актуално удостоверение за липса на задължения към Община Тутракан;
- Декларация, че лицето няма просрочени задължения от наем на земя от ОПФ и не е „свързано лице” по смисъла на Търговския закон с лица, имащи такива задължения;
- Удостоверение от Търговския регистър, част „Несъстоятелност” и част „Ликвидация”/ ЕИК, издадено след 01.01.2013 г.;
- Декларация, че Управителят или членовете на управителния орган на участника не са лишени от право да упражняват търговска дейност;
7.4. Кандидатите - физически лица, прилагат към заявлението за допускане до участие в търга, следните документи:
- Заверено копие на лична карта;
- Оригинал или заверено от участника копие на актуално удостоверение за липса на задължения към Община Тутракан;
- Декларация, че лицето няма просрочени задължения от наем на земя от ОПФ и не е „свързано лице” по смисъла на Търговския закон с лица, имащи такива задължения ;
8. Краен срок за подаване на тръжни документи- до 16.00 часа на 31.05.2013 г. в информационен център на Община Тутракан в запечатан непрозрачен плик;

ІІ. У Т В Ъ Р Ж Д А В А М :
1.Тръжна документация, както следва :
-
Заповед за провеждане на търга;
- Скица на имота;
- Акт за общинска собственост;
- Проекто-заповед, съгласно чл. 66, ал. 2 от НРПУРОИ;
- Проекто-договор;
- Образец на заявлението за допускане да участие в търга;
2. Условия за оглед на имота съгласно раздел I т.4;
3. Краен срок за приемане на тръжна документация
- до 16.00 ч. на 31.05.2013 г., в информационния център на Община Тутракан;
4. Дата за провеждане на повторен търг - при неявяване на кандидати, повторен търг да се проведе на 10.06.2013 г. в заседателната зала на Общински съвет гр. Тутракан, ул. „Трансмариска” № 20 при същите условия от 10.00часа. Тръжните документи се закупуват от Дирекция „Общинска собственост и стопански дейности” срещу 24,00 лева с ДДС, платими на касата към Информационния център на Община Тутракан по банкова сметка IBAN- BG10СЕСB97908447458500, BIC: CECBBGSF, код: 448090, в „ЦКБ” АД, клон Русе и се подават в срок до 16.00 часа на 07.06.2013 г. в информационен център на Община Тутракан в запечатан непрозрачен плик. За всеки имот се закупува отделен комплект тръжни документи, като върху плика с документи се отбелязва името и адреса на участника, землището и номера на имота, за който се участва.


д-р Димитър Стефанов_______П/П_____   
           Кмет на Община Тутракан

                                                                      
Изготвил:………………….
                                                                                                               /инж.К. Йорданова/
                                                                                                               мл. експерт”УНИ”
                 


                                              О Б Щ И Н А    Т У Т Р А К А Н
                      
                    
         7600 Тутракан, ул. “Трансмариска” № 31, тел. 0866/60621, факс:0866/60636
                                              E-mail: obs_tutrakan@b-trust.org

З  А  П  О  В  Е  Д
№ 964 / 25.04.2013г.

гр. Тутракан


На основание чл.44, ал.2 от ЗМСМА, чл.35, ал.1 от ЗОС и чл.56, ал.1-3 и ал.5 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество /НРПУРОИ/, във връзка с чл.32, ал.1, т.1 и чл.36 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество и Решение № 294 по Протокол № 23 от 28.03.2013 г. на Общински съвет гр. Тутракан

І. Н А Р Е Ж Д А М :

1. Да се проведе публичен търг с явно наддаване за продажба на недвижими имоти- частна общинска собственост, представляващи земеделски земи, находящи се в землището на с. Белица, ЕКАТТЕ 03527, с. Бреница, ЕКАТТЕ 06389, с. Варненци, ЕКАТТЕ 10149, с. Дунавец, ЕКАТТЕ 24044, с. Преславци, ЕКАТТЕ 58253 и с. Шуменци, ЕКАТТЕ 83524, Община Тутракан, съгласно списък - приложение 1, който е неразделна част от настоящата заповед.
2. Търгът да се проведе на 31.05.2013 г. в заседателната зала на Общински съвет гр. Тутракан, ул. „Трансмариска” № 20:
- от 9.00 ч. за имотите, находящи се в землището на с. Белица, ЕКАТТЕ 03527, землището с. Бреница,ЕКАТТЕ 06389 и землището с. Преславци, ЕКАТТЕ 58253;
- от 10.00 ч. за имотите, находящи се в землището на с. Варненци, ЕКАТТЕ 10149, землището на с. Дунавец, ЕКАТТЕ 24044 и землището на с. Шуменци, ЕКАТТЕ 83524;
3. Размер на депозита за участие в търга - Депозитът в размер на 10 % от началната тръжна цена за всеки имот, подробно описан в списък - приложение 1 и се внася по банкова сметка на Община Тутракан: IBAN BG94СЕСB97903347458500, BIC:CECBBGSF в “ЦКБ-АД”, клон Русе, на касата към Информационния център на Община Тутракан, и се внася за всеки отделен имот, за който кандидата участва;
4. Размер на стъпка при наддаване: стъпката за наддаване е 10 % от началната тръжна цена за всеки имот, подробно описани в списък - приложение 1.
5. Време и начин на оглед - закупилите тръжни книжа могат да извършват оглед на имотите след предварителна заявка в Дирекция „Общинска собственост и стопански дейности” или на тел. 0866/60628;
6. Начин и срок на плащане - Спечелилият кандидат заплаща постигната на търга цена на имота /без внесения депозит/ в 14 /четиринадесет/ дневен срок от датата на връчване на заповедта по чл. 66, ал. 2 от НРПУРОИ по банкова сметка на Община Тутракан: IBAN - BG10CECB97908447458500, BIC: CECBBGSF, код: 445500 в „ЦКБ” АД, клон Русе.
7. Други тръжни условия :
7.1. Тръжните книжа се закупуват от Дирекция „Общинска собственост и стопански дейности” срещу 24,00 /двадесет и четири/ лева с ДДС платими на касата към информационния център по сметка на Община Тутракан: IBAN- BG10СЕСB97908447458500, BIC:CECBBGSF, код:448090 в “ЦКБ-АД”, клон Русе в срок от 10.05.2013 г. до 16.00 ч. на 30.05.2013 г.;
7.2. До участие в търга ще бъдат допуснати лицата (фирмите), закупили тръжни книжа, внесли депозит и подали заявление за допускане до участие в търга с приложени документи в определения срок по т. 6.1;
7.3. Кандидатите - юридически лица, прилагат към заявлението за допускане до участие в търга, следните документи:
- Оригинал или заверено от участника копие на удостоверение за актуално състояние, издадено от Търговски регистър към Агенция по вписванията след 01.01.2013 г. или посочване на ЕИК;
- Оригинал или заверено от участника копие на актуално удостоверение за липса на задължения към Община Тутракан;
- Декларация, че лицето няма просрочени задължения от наем на земя от ОПФ и не е „свързано лице” по смисъла на Търговския закон с лица, имащи такива задължения;
- Удостоверение от Търговския регистър, част „Несъстоятелност” и част „Ликвидация”/ ЕИК, издадено след 01.01.2013 г.;
- Декларация, че Управителят или членовете на управителния орган на участника не са лишени от право да упражняват търговска дейност;
7.4. Кандидатите - физически лица, прилагат към заявлението за допускане до участие в търга, следните документи:
- Заверено копие на лична карта;
- Оригинал или заверено от участника копие на актуално удостоверение за липса на задължения към Община Тутракан;
- Декларация, че лицето няма просрочени задължения от наем на земя от ОПФ и не е „свързано лице” по смисъла на Търговския закон с лица, имащи такива задължения ;
8. Краен срок за подаване на тръжни документи- до 16.00 часа на 30.05.2013 г. в информационен център на Община Тутракан в запечатан непрозрачен плик;
9. За всеки имот се закупува отделен комплект тръжни документи, като върху плика с документи се отбелязва името и адреса на участника, землището и  номера на имота, за който се участва;

ІІ. У Т В Ъ Р Ж Д А В А М :
1.Тръжна документация, както следва :
-
Заповед за провеждане на търга;
- Скица на имота;
- Акт за общинска собственост;
- Проекто-заповед, съгласно чл. 66, ал. 2 от НРПУРОИ;
- Проекто-договор;
- Образец на заявлението за допускане да участие в търга;
2. Условия за оглед на имота съгласно раздел I т.4;
3. Краен срок за приемане на тръжна документация
- до 16.00 ч. на 30.05.2013 г., в информационния център на Община Тутракан;
4. Дата за провеждане на повторен търг - при неявяване на кандидати, повторен търг да се проведе на 07.06.2013 г. в заседателната зала на Общински съвет гр. Тутракан, ул. „Трансмариска” № 20 при същите условия от 09.00часа. Тръжните документи се закупуват от Дирекция „Общинска собственост и стопански дейности” срещу 24,00 лева с ДДС, платими на касата към Информационния център на Община Тутракан по банкова сметка IBAN- BG10СЕСB97908447458500, BIC: CECBBGSF, код: 448090, в „ЦКБ” АД, клон Русе и се подават в срок до 16.00 часа на 06.06.2013 г. в информационен център на Община Тутракан в запечатан непрозрачен плик. За всеки имот се закупува отделен комплект тръжни документи, като върху плика с документи се отбелязва името и адреса на участника, землището и номера на имота, за който се участва.


д-р Димитър Стефанов_______П/П_____   
           Кмет на Община Тутракан
                                                       Списък приложение 1 към Заповед № 964/25.04.2013 г.