Наредби
ОБЩИНСКИ  СЪВЕТ  ГРАД  ТУТРАКАН
Наредба за условията и реда за съставяне на бюджетната прогноза за местните дейности заследващите три години, за съставяне, приемане, изпълнение и отчитане на бюджета наОбщина Тутракан / Приета с Решение № 451 по протокол № 39 от 30. 01. 2014 г.

03.11.2017 Наредба за организация на движението при кратковременно платено паркиране - " Синя зона " - град Тутракан / Приета с Решение № 875 по протокол № 66 от 28 юли 2011 г., изм. с  реш. №99/16.10.2017Г. на Административен съд Силистра /

Наредба за условията и реда за условията и реда за записване, отписване и преместване на децата в общинските детски градини на територията на община Тутракан

Наредба за условията и реда за вписване на данни в регистъра на общинските детски градини и центрове за подкрепа за личностно развитие в община Тутракан

Наредба за условията и реда за осъществяване закрила на деца с изявени дарби от училищата и извънучилищните дейности на територията на Община Тутракан
/ Приета с Решение № 557 от 25. 03. 2010 г., Изм. и доп. с Реш. № 753 от 26.03.2015г. /

19.06.2019 Наредба за стопанисване, управление и разпореждане с общинския поземлен фонд. / Приета с Решение № 553 от 25. 03. 2010 г. , Изм. и Доп. с Решение  № 372 от 01.08..2013г. , Изм. с Решение №63 от 05.06.2019г. на Административен съд- Силистра /

Наредба за условията и реда за финансиране на спортните клубове и дейности в Община Тутракан./ Приета с Решение №82 по протокол №6 от 16. 02. 2012 г. /

Наредба за управление на отпадъците на територията на Община Тутракан.

Наредба за реда за учреждаване на търговските дружества с общинско имущество и за упражняване правата на собственост на общината в търговските дружества  с общинско участие в капитала.

Наредба за принудително изпълнение на заповеди за поправяне, заздравяване или премахване на строежи или части от тях на територията на Община Тутракан.

19.06.2019 Наредба за изграждане и опазване на зелената система на територията на Община Тутракан.  /изм. и доп. с реш. №42/22. 12. 2011г. , Изм. с Решение №45 от 21.05.2019г. на Административен съд- Силистра/

13.12.2019г. Наредба за определяне размера на местните данъци на територията на Община Тутракан.  / Изм. и доп. с Решение №  714  по протокол № 51 от 31.01.2019г. /           

26.02.2019г. Наредба за опазване на обществения ред и чистотата на територията на Община Тутракан /Приета с Решение №723 по Протокол №51 от 31.01.2019г./

15.04.2019г. Наредба  за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Тутракан /Изменена с Решение №758 по Протокол №54 от 28.03.2019г. /                                     

Наредба  за символиката и отличията на Община Тутракан.

Наредба  на общински съвет - Тутракан за предоставяне на концесии.
Отменена с Решение № 283 по протокол №22/21. 02. 2013 г.

Наредба  за съставянето, изпълнението и отчитането на общинския бюджет на Община Тутракан. Приета с Решение № 47 по протокол №3/22.12.2011 г.

Отменена_ Наредба   за рекламната дейност на територията на Община Тутракан /изм. с Решение №629 от 24.06.2010 г., изм. с Решение №60 от 27.10.2016г. на Административен съд – Силистра / Отменена с Решение №101 от 10.10.2018г. на Административен съд Силистра

Наредба   по чл. 56. ал. 2 от закона за устройството на териториите за реда и условията за поставяне на  преместваеми обекти за търговски и други обслужващи дейности, рекламни и монументално - декоративни елементи на територията на Община Тутракан.

Наредба   по чл. 157. ал. 5 от закона за устройството на териториите за реда и условията за ползване временно на части от тротоари и улични платна и свободни обществени площи за строителни площадки.

Наредба  за устройство и управление на гробищните паркове на територията на град  Тутракан и Общината.

Наредба  за поемане на общинския дълг - град Тутракан.

Наредба за правилата и нормите за пожарна безопасност на територията на Община Тутракан. / Приета с Решение № 14 по протокол №3/26.11.2015 г.  /

12.04.2019г. Наредба  за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество /Приета с Решение№758  по Протокол №54 от 28.03.2019г. /

21.11.2018 Наредба за реда и условията за управление и разпореждане с общински жилища.     /изм. и доп. с Решение № 627 по протокол №44 от 26. 07. 2018 г. /

15.06.2017г. Наредба  за управление на общинската пътна мрежа в Община Тутракан
/изм. с решение № 59 от 26. 05. 2017 г. /

Наредба  за изграждане и адаптиране на общодостъпна среда в Община Тутракан.

15.05.2019г. Тарифа  за началния размер на месечните наемни цени на 1 кв. м. при предоставяне на общински помещения, терени и земи. /Отменена с Решение №771 по Протокол №55 от 18.04.2019г. /

Наредба за овладяване популацията на безстопанствените кучета на територията на община Тутракан

Програма  за работа по отношение на безстопанствените кучета, залегнали в Закона за защита на животните

Промил на такса битови отпадъци за 2015 г. в Община Тутракан по населени места

Наредба за принудителното изпълнение на заповеди за премахване на незаконни строежи или части от тях от компетентните органи на Община Тутракан