Наредби
ОБЩИНСКИ  СЪВЕТ  ГРАД  ТУТРАКАН
Наредба за условията и реда за съставяне на бюджетната прогноза за местните дейности заследващите три години, за съставяне, приемане, изпълнение и отчитане на бюджета наОбщина Тутракан / Приета с Решение № 451 по протокол № 39 от 30. 01. 2014 г.

03.11.2017 Наредба за организация на движението при кратковременно платено паркиране - " Синя зона " - град Тутракан / Приета с Решение № 875 по протокол № 66 от 28 юли 2011 г., изм. с  реш. №99/16.10.2017Г. на Административен съд Силистра /

Наредба за условията и реда за условията и реда за записване, отписване и преместване на децата в общинските детски градини на територията на община Тутракан

Наредба за условията и реда за вписване на данни в регистъра на общинските детски градини и центрове за подкрепа за личностно развитие в община Тутракан

Наредба за условията и реда за осъществяване закрила на деца с изявени дарби от училищата и извънучилищните дейности на територията на Община Тутракан
/ Изм. с Решение № 169 по Протокол № 14 от 20.08.2020 г. /

26.03.2024г. Наредба за стопанисване, управление и разпореждане с общинския поземлен фонд / Изм. и Доп. с Решение №62 по Протокол №10 от 22.02.2024г. /

Наредба за условията и реда за финансиране на спортните клубове и дейности в Община Тутракан./ Приета с Решение №82 по протокол №6 от 16. 02. 2012 г. /

Наредба за управление на отпадъците на територията на Община Тутракан.

Наредба за реда за учреждаване на търговските дружества с общинско имущество и за упражняване правата на собственост на общината в търговските дружества  с общинско участие в капитала.

Наредба за принудително изпълнение на заповеди за поправяне, заздравяване или премахване на строежи или части от тях на територията на Община Тутракан.

19.06.2019г. Наредба за изграждане и опазване на зелената система на територията на Община Тутракан /изм. и доп. с реш. №42/22. 12. 2011г. , Изм. с Решение  № 45 от 21.05..2019г. на Административен съд - Силистра /

04.02.2021г. Наредба за определяне размера на местните данъци на територията на Община Тутракан  / Приета с Решение №218, По Протокол №18 от 26.11.2020г. /

28.02.2024г. Наредба за опазване на обществения ред и чистотата на територията на Община Тутракан /  Изм. и Доп. с Решение №38 по протокол №8 от 25. 01. 2024 г. /

28.02.2024г. Наредба  за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Тутракан /Изм. и доп. с Решение №39 по Протокол №8 от 25.01.2024г./

Наредба  за символиката и отличията на Община Тутракан.

Наредба  на общински съвет - Тутракан за предоставяне на концесии.
Отменена с Решение № 283 по протокол №22/21. 02. 2013 г.

Наредба  за съставянето, изпълнението и отчитането на общинския бюджет на Община Тутракан. Приета с Решение № 47 по протокол №3/22.12.2011 г.

Отменена_ Наредба   за рекламната дейност на територията на Община Тутракан /изм. с Решение №629 от 24.06.2010 г., изм. с Решение №60 от 27.10.2016г. на Административен съд – Силистра / Отменена с Решение №101 от 10.10.2018г. на Административен съд Силистра

Наредба   по чл. 56. ал. 2 от закона за устройството на териториите за реда и условията за поставяне на  преместваеми обекти за търговски и други обслужващи дейности, рекламни и монументално - декоративни елементи на територията на Община Тутракан.

Наредба   по чл. 157. ал. 5 от закона за устройството на териториите за реда и условията за ползване временно на части от тротоари и улични платна и свободни обществени площи за строителни площадки.

Наредба  за устройство и управление на гробищните паркове на територията на град  Тутракан и Общината.

Наредба  за поемане на общинския дълг - град Тутракан.

Наредба за правилата и нормите за пожарна безопасност на територията на Община Тутракан. / Приета с Решение № 14 по протокол №3/26.11.2015 г.  /

26.03.2024г. Наредба  за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество / Изм. и Доп. с Решение №63 по Протокол №10 от 22.02.2024г. /

12.03.2021 Наредба за реда и условията за управление и разпореждане с общински жилища  / изм. с Решение № 253 по Протокол № 21/24.02.2021 г.  /

15.06.2017г. Наредба  за управление на общинската пътна мрежа в Община Тутракан
/изм. с решение № 59 от 26. 05. 2017 г. /

Наредба  за изграждане и адаптиране на общодостъпна среда в Община Тутракан.

15.05.2019г. Тарифа  за началния размер на месечните наемни цени на 1 кв. м. при предоставяне на общински помещения, терени и земи /Отменена с Решение №771, по Протокол №55 от 18.04.2019 г. /

19.04.2022г. Наредба за овладяване популацията на безстопанствените кучета на територията на община Тутракан

Промил на такса битови отпадъци за 2015 г. в Община Тутракан по населени места

Наредба за принудителното изпълнение на заповеди за премахване на незаконни строежи или части от тях от компетентните органи на Община Тутракан

06.07.2021г. Наредба за реда и условията за отглеждане на селскостопански животни на територията на Община Тутракан / Изм. с Решение №334 по Протокол №27 от 24.06.2021 г. /