ОБЩИНСКИ  СЪВЕТ  ГРАД  ТУТРАКАН
Правилници


09.07.2018 Правилник за организацията и дейността на Общински съвет гр.Тутракан
/ изм. с реш. №67 от 20.06.2018г. на Административен съд - Силистра/

Правилник за организацията и дейността на пенсионерските клубове и клуба на инвалида на територията на община Тутракан

Правилник за финансово подпомагане на изследвания и процедури, свързани с лечение на безплодие на семейства и лица, живеещи на фактическо съпружеско съжителство,с репродуктивни проблеми на територията на Община Тутракан

Правилник за организацията и дейността на Общински съвет град Тутракан
/ Изм. с реш. № 460/30. 01. 2014 г.  /

Правилник  за дейността на Общинско предприятие "БКС"
                                                    /
Приет с Решение № 263 от 24. 01. 2013 г. /

Правилник за организацията и дейността на общинско предприятие "Център за социални услуги в домашна среда" в Община Тутракан
                                      / Приет с решение № 114 по протокол № 9 от 19 април 2012 г. /

Правилник за устройството и дейността на Общински център за извънучилищни дейности град Тутракан  / Приет с решение № 678 по протокол № 54 от 26 август 2010 г. /

Правилник за устройството и дейността на Исторически музей град Тутракан
                                                  / Приет с решение № 705 по протокол №57 от 19 октомври 2010 г. /

Правилник за етично поведение на общинските съветници от Общински съвет град Тутракан.

Правилник за организацията на работата, числеността и състава на консултативния съвет  по въпросите на туризма в Община Тутракан.

Правилник за реда, начина и условията за отпускане на еднократни социални помощи на граждани от Община Тутракан.

Правилник за взаимодействие и координация между структурните звена в общинската администрация и второстепенните разпоредители при осъществяване на дейността по събиране и отчитане на местните данъци и такси в  Община Тутракан.