ОБЩИНСКИ  СЪВЕТ  ГРАД  ТУТРАКАН
ОБЩИНСКИ  СЪВЕТ  ГРАД  ТУТРАКАН
ПРОГРАМИ, СТРАТЕГИИ  И  ПЛАНОВЕ  ЗА  РАЗВИТИЕ  НА  ОБЩИНА ТУТРАКАН
04.08.2023г. Годишна програма за управление и разпореждане с имотите общинска собственост в Община Тутракан за 2023г. / Доп. с Решение №731 до 739  по Протокол №61 от 20.07.2023г.

15.11.2022 Общинска програма и план за действие за овладяване популацията на безстопанствените кучета на територията на Община Тутракан 2021-2024
- Приета с Решение №289 по Протокол №24 от 29.04.2021г.

13.09.2021   Общински план  за  равенство, приобщаване и участие на ромите 2021-2030 г.

10.05.2019 Програма на мерките за закрила на деца с изявени дарби в община Тутракан за 2019

18.04.2019г. Годишен план на дейностите за подкрепа на личностно развитие за 2019г.

18.04.2019г. Годишен план за действие на Община Тутракан по изпълнението на Обласната  стратегия  за развитие на социалните услуги 2016-2020 - планов период    01. 01. 2019г. - 31. 12. 2019г.

18.04.2019г. Годишен план за действие на Община Тутракан по изпълнението на Обласната  стратегия  за развитие на социалните услуги 2016-2020 - планов период    01. 01. 2020г. - 31. 12. 2020г.

04.04.2019 Общинска стратегия за подкрепа за личностно развитие на децата  и учениците в Община Тутракан 2019 - 2020

30.03.2018г. План за 2018 г. по изпълнение на Националната стратегия за младежта 2010 - 2020 г.

30.03.2018г. Общински план за младежта в Община Тутракан за 2018 г.

Общинска стратегия за подкрепа за личностно развитие на децата и учениците в Община Тутракан (2017 - 2018)

26.04.2018 Общинска програма за закрила на детето за 2018 г.

Годишна програма за развитие на читалищната дейност в Община Тутракан за 2017 г.

Стратегия за управление на общинската собственост в община Тутракан за периода 2015 - 2019 - приета с решение на Общински съвет Тутракан № 80/ 21. 01. 2016 г.

Анализ на потребностите от подкрепа за личностно развитие на децата и учениците в община Тутракан (по чл. 196, ал. 1 на Закона за предучилищно и училищно образование )

Програма за управление на отпадъците 2014 - 2020 година на Община Тутракан

План за 2016 г. по изпълнение на Националната стратегия за младежта 2010 - 2020 г

План за 2015 г. по изпълнение на Националната стратегия за младежта 2010 - 2020 г

План за действие на община Тутракан за подкрепа на интеграционните политики 2014 -2020 г

Правилник за финансово подпомагане на изследвания и процедури, свързани с лечение на безплодие на семейства и лица, живеещи на фактическо съпружеско съжителство,с репродуктивни проблеми на територията на Община Тутракан

Приоритетни области на действие към плана за действие на община Тутракан за подкрепа на интеграционните политики 2014 -2020 г

Промил на такса битови отпадъци за 2018 г.в Община Тутракан по населени места

План-Сметка по такса “Битови отпадъци” за 2018 г. на територията на Община Тутракан

План за развитие на Община Тутракан за периода 2014 - 2020

План за защита при бедствия в Община Тутракан  2013 г.

Програма за младежките дейности в Община Тутракан 2013 - 2015 - Приета с решение № 279 по протокол № 22 от 21 февруари 2013 година

План и програма за енергийна ефективност и за насърчаване използването на енергията от възобновяеми енергийни източници и биогорива на Община Тутракан  / 2012 - 2015 /

Програма за развитие на физическото възпитание, спорта и социалния туризъм в Община Тутракан  2010 - 2013

Общинска програма за енергийна ефективност, съгласно чл. 11 от ЗЕЕ

Стратегия за закрила на детето на Община Тутракан 2004 - 2007 г.

Стратегия за социално развитие на Община Тутракан 2004 - 2007 г.

Стратегия за развитие на социалните услуги на Община Тутракан 2006 - 2009 г.

Стратегически план на образованието в Община Тутракан 2005 - 2006 г.

Общинска програма за управление на дейностите с отпадъци 2005 - 2010 г.

Общинска програма за енергийна ефективност 2005 - 2007 г.

Общински план за развитие на Община Тутракан 2007 - 2013

Стратегии и планове