ОБЩИНСКИ  СЪВЕТ  ГРАД  ТУТРАКАН
ОБЩИНСКИ  СЪВЕТ  ГРАД  ТУТРАКАН
ПРОГРАМИ, СТРАТЕГИИ  И  ПЛАНОВЕ  ЗА  РАЗВИТИЕ  НА  ОБЩИНА ТУТРАКАН
26.09.2019 г. Годишна програма за управление и разпореждане с имотите общинска собственост в Община Тутракан за 2019 г. /Допълнена с Реш. № 845,   по Протокол №60 от 29  август 2019г./

30.03.2018г. Годишен план на дейностите за подкрепа на личностно развитие за 2018г.

30.03.2018г. Годишен план за действие на Община Тутракан по изпълнението на Обласната  стратегия  за развитие на социалните услуги 2016-2020 - планов период    01. 01. 2018г. - 31. 12. 2018г.

30.03.2018г. Годишен план за действие на Община Тутракан по изпълнението на Обласната  стратегия  за развитие на социалните услуги 2016-2020 - планов период    01. 01. 2019г. - 31. 12. 2019г.

30.03.2018г. План за 2018 г. по изпълнение на Националната стратегия за младежта 2010 - 2020 г.

30.03.2018г. Общински план за младежта в Община Тутракан за 2018 г.

Общинска стратегия за подкрепа за личностно развитие на децата и учениците в Община Тутракан (2017 - 2018)

26.04.2018 Програма на мерките за закрила на деца с изявени дарби в община Тутракан за 2018 г.

26.04.2018 Общинска програма за закрила на детето за 2018 г.

Годишна програма за развитие на читалищната дейност в Община Тутракан за 2017 г.

Стратегия за управление на общинската собственост в община Тутракан за периода 2015 - 2019 - Приета с решение на Общински съвет Тутракан № 80/ 21. 01. 2016 г.

Анализ на потребностите от подкрепа за личностно развитие на децата и учениците в община Тутракан (по чл. 196, ал. 1 на Закона за предучилищно и училищно образование )

Програма за управление на отпадъците 2014 - 2020 година на Община Тутракан

План за 2016 г. по изпълнение на Националната стратегия за младежта 2010 - 2020 г

План за 2015 г. по изпълнение на Националната стратегия за младежта 2010 - 2020 г

План за действие на община Тутракан за подкрепа на интеграционните политики 2014 -2020 г

Правилник за финансово подпомагане на изследвания и процедури, свързани с лечение на безплодие на семейства и лица, живеещи на фактическо съпружеско съжителство,с репродуктивни проблеми на територията на Община Тутракан

Приоритетни области на действие към плана за действие на община Тутракан за подкрепа на интеграционните политики 2014 -2020 г

Промил на такса битови отпадъци за 2018 г.в Община Тутракан по населени места

План-Сметка по такса “Битови отпадъци” за 2018 г. на територията на Община Тутракан

План за развитие на Община Тутракан за периода 2014 - 2020

План за защита при бедствия в Община Тутракан  2013 г.

Програма за младежките дейности в Община Тутракан 2013 - 2015 - Приета с решение № 279 по протокол № 22 от 21 февруари 2013 година

План и програма за енергийна ефективност и за насърчаване използването на енергията от възобновяеми енергийни източници и биогорива на Община Тутракан  / 2012 - 2015 /

Програма за развитие на физическото възпитание, спорта и социалния туризъм в Община Тутракан  2010 - 2013

Общинска програма за енергийна ефективност, съгласно чл. 11 от ЗЕЕ

Стратегия за закрила на детето на Община Тутракан 2004 - 2007 г.

Стратегия за социално развитие на Община Тутракан 2004 - 2007 г.

Стратегия за развитие на социалните услуги на Община Тутракан 2006 - 2009 г.

Стратегически план на образованието в Община Тутракан 2005 - 2006 г.

Общинска програма за управление на дейностите с отпадъци 2005 - 2010 г.

Общинска програма за енергийна ефективност 2005 - 2007 г.

Общински план за развитие на Община Тутракан 2007 - 2013

Стратегии и планове