ОБЩИНСКИ  СЪВЕТ  ГРАД  ТУТРАКАН
ОБЩИНСКИ  СЪВЕТ  ГРАД  ТУТРАКАН
ПРОГРАМИ, СТРАТЕГИИ  И  ПЛАНОВЕ  ЗА  РАЗВИТИЕ  НА  ОБЩИНА ТУТРАКАН
Общинска стратегия за подкрепа за личностно развитие на децата и учениците в Община Тутракан (2017 - 2018)

Годишна програма за управление и разпореждане с имотите общинска собственост в Община Тутракан за 2017 г. / Изм. и доп. с Решение №480/481 по протокол №33 от 26.10.2017 г./

15.05.17г. Програма на мерките за закрила на деца с изявени дарби в община Тутракан за 2017 г.

15.05.2017г. Общинска програма за закрила на детето за 2017 г.

15.05.2017г. Годишен план за действие на Община Тутракан по изпълнението на Обласната  стратегия  за развитие на социалните услуги 2016-2020 - планов период    01. 01. 2017г. - 31. 12. 2017г.

15.05.2017г. Годишен план за действие на Община Тутракан по изпълнението на Обласната  стратегия  за развитие на социалните услуги 2016-2020 - планов период    01. 01. 2018г. - 31. 12. 2018г.

15.05.2017г. Годишен план на дейностите за подкрепа на личностно развитие за 2017г.

Годишна програма за развитие на читалищната дейност в Община Тутракан за 2017 г.

Стратегия за управление на общинската собственост в община Тутракан за периода 2015 - 2019 - приета с решение на Общински съвет Тутракан № 80/ 21. 01. 2016 г.

Годишна програма за управление и разпореждане с имотите общинска собственост в Община Тутракан за 2016 г. /Допълнена с решение № 316 по Протокол № 19 от 22. 12. 2016г./

Годишна програма за управление и разпореждане с имотите общинска собственост в Община Тутракан за 2015 г. /Допълнена с решение № 51 по Протокол № 4 от 17. 12. 2015г./

Годишна програма за управление и разпореждане с имотите общинска собственост в Община Тутракан за 2014 г. - Настоящата програма  е приета с Решение № 452 по Протокол №39 от 30.01.2014 г. на Общинския съвет - Тутракан; Допълнена с решение № 486  по Протокол № 41 от 27 февруари 2014 г, Доп. с реш. № 584, № 585, № 586, № 587, № 588  по Протокол № 52 от 27. 11. 2014г

Анализ на потребностите от подкрепа за личностно развитие на децата и учениците в община Тутракан (по чл. 196, ал. 1 на Закона за предучилищно и училищно образование )

Програма за управление на отпадъците 2014 - 2020 година на Община Тутракан

План за 2016 г. по изпълнение на Националната стратегия за младежта 2010 - 2020 г

План за 2015 г. по изпълнение на Националната стратегия за младежта 2010 - 2020 г

План за действие на община Тутракан за подкрепа на интеграционните политики 2014 -2020 г

Правилник за финансово подпомагане на изследвания и процедури, свързани с лечение на безплодие на семейства и лица, живеещи на фактическо съпружеско съжителство,с репродуктивни проблеми на територията на Община Тутракан

Приоритетни области на действие към плана за действие на община Тутракан за подкрепа на интеграционните политики 2014 -2020 г

Промил на такса битови отпадъци за 2018 г.в Община Тутракан по населени места

План-Сметка по такса “Битови отпадъци” за 2018 г. на територията на Община Тутракан

План за развитие на Община Тутракан за периода 2014 - 2020

План за защита при бедствия в Община Тутракан  2013 г.

Програма за младежките дейности в Община Тутракан 2013 - 2015 - Приета с решение № 279 по протокол № 22 от 21 февруари 2013 година

План и програма за енергийна ефективност и за насърчаване използването на енергията от възобновяеми енергийни източници и биогорива на Община Тутракан  / 2012 - 2015 /

Програма за развитие на физическото възпитание, спорта и социалния туризъм в Община Тутракан  2010 - 2013

Общинска програма за енергийна ефективност, съгласно чл. 11 от ЗЕЕ

Стратегия за закрила на детето на Община Тутракан 2004 - 2007 г.

Стратегия за социално развитие на Община Тутракан 2004 - 2007 г.

Стратегия за развитие на социалните услуги на Община Тутракан 2006 - 2009 г.

Стратегически план на образованието в Община Тутракан 2005 - 2006 г.

Общинска програма за управление на дейностите с отпадъци 2005 - 2010 г.

Общинска програма за енергийна ефективност 2005 - 2007 г.

Общински план за развитие на Община Тутракан 2007 - 2013

Стратегии и планове