ОБЩИНСКИ  СЪВЕТ  ГРАД  ТУТРАКАН
                                              О Б Щ И Н А    Т У Т Р А К А Н
                      
                    

         7600 Тутракан, ул. “Трансмариска” № 31, тел. 0866/60621, факс:0866/60636
                                              E-mail: obs_tutrakan@b-trust.org

Докладна Записка от Д-р Димитър Венков Стефанов - Кмет на Община Тутракан
Относно:  Приемане на Бюджет на Община Тутракан за 2020 г.

                            УВАЖАЕМИ  Г- Н ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГР. ТУТРАКАН,
                                                             УВАЖАЕМИ ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ,

Със  Заповед № РД- 04-1593 от 05.11.2019 г. на Кмета на Община Тутракан  стартира  подготовката по съставянето на проект за Бюджет на Община Тутракан за 2020 г. При спазване изискванията на Закона за публичните финанси  на 31.12.2019 г в заседателната зала на Общински съвет гр. Тутракан се проведе широко обсъждане на разработената  основна рамка на проекта  за Бюджет за 2020 г. Съобразно изискванията на действащото законодателство и предвид гореизложеното предлагам на днешното заседание на Общински съвет да бъде разгледан и приет Бюджет на Община Тутракан за  2020 г, съгласно Приложения №№ 1-16.

Приложение № 1 Бюджет на Община Тутракан за 2020 г.

Приложение № 2 Доклад към Бюджет на Община Тутракан за  2020 г.

Приложение № 3 Поименен списък на капиталови разходи за 2020 г. на  Община Тутракан.

Приложение № 4 Средства за заплати на персонала в Община Тутракан през 2020 г.

Приложение № 5 Списък на длъжностите и лицата с право на транспортни разходи по Бюджета на Община Тутракан през 2020 г.

Приложение № 6.1 и 6.2  Индикативен годишен разчет за сметките за средства от ЕС за 2020 г.

Приложение № 7 Списък на второстепенните разпоредители с бюджетни кредити, в т.ч. на делегиран бюджет за 2020 г.

Приложение № 8 Бюджет на Общински съвет гр. Тутракан за 2020 г.

Приложение № 9; 9.1 и 9.2 Справка за намеренията за общински дълг на Община Тутракан през 2020 г. - >>...  9.1 - >>... 9.2

Приложение № 10 Размер на просрочените задължения от 2019 г., които ще бъдат разплатени от Общината през 2020 г. План-график за разплащане на просрочените задължения от Бюджет 2020

Приложение № 11 Справка за бюджет 2020 година на кметствата.

Приложение № 12 Разпределение на преходния остатък от 2020 г.

Приложение № 13 План сметка на ОП „ БКС" за 2020 г.

Приложение № 14 Протокол от публичното обсъждане на проекта за бюджет на община Тутракан за 2020 г.

Приложение № 15 Актуализирана бюджетна прогноза на местните дейности на Община Тутракан за периода 2020 -2022 г.

Приложение № 16 Проект  на Решение за Бюджет 2020 г.

                                                                                             
                                                                                 Кмет на Община Тутракан:…………………..
                                                                                                                                 / д-р Д.Стефанов /

БЮДЖЕТ 2020