ОБЩИНСКИ  СЪВЕТ  ГРАД  ТУТРАКАН
[1] [2] [3] [4] [5]
[1] [2] [3] [4] [5]
                                              О Б Щ И Н А    Т У Т Р А К А Н
                      
                    
         7600 Тутракан, ул. “Трансмариска” № 31, тел. 0866/60621, факс:0866/60636
                                              E-mail: obs_tutrakan@b-trust.org

З  А  П  О  В  Е  Д
№ 1191/05.08.2011г.


На основание чл.44, ал.2 от ЗМСМА,  чл.35, ал.1 от ЗОС, във връзка с чл.36 и по реда на чл.56, ал.1, ал.2, ал.3  от Наредбата за реда придобиване,управление и разпореждане с общинско имущество /НРПУРОИ/ и Решение № 851  по Протокол №65 от 30.06.2011г. на Общински съвет гр. Тутракан.

І. Н А Р Е Ж Д А М :

1.Да се проведе  публичен търг с явно наддаване  за продажба на недвижим имот -  частна общинска собственост, представляващ  самостоятелен обект  с площ от 23,00 кв.м. с идентификатор №73496.500.93.1.3, находящ се на І-ви етаж в сграда №1, представляваща  двуетажна масивна сграда, разположена в поземлен имот с идентификатор № 73496.500.93 по КК одобрена съгласно Заповед №РД-18-6/04.02.2008г. на ИД на АГКК в гр. Тутракан, общ. Тутракан, ул. Трансмариска №23, кв.9 по плана от 1976г., ведно със съответните идеални части от общите части и правото на строеж, при граници и съседи на самостоятелния обект: С - улица №73496.500.635; И - вътрешен зид; Ю - имот №73496.500.93.1.1; З- имот № 73496.500.94 /с липсващ вътрешен зид/,   при следните условия:
1.1Начална тръжна цена - 8500,00 лв. / Осем хиляди и петстотин лв./ без да се дължи ДДС.
1.2Начин и срок на плащане: Спечелилият кандидат заплаща достигнатата на търга цена на имота / без внесения депозит/ в 14 /четиринадесет/ дневен   срок от датата на връчване на заповедта по чл.66, ал.2 от НРПУРОИ по банкова сметка на Общината: IBAN- BG10СЕСB97908447458500, BIC:CECBBGSF, код:445500 в “ЦКБ-АД” , клон Русе; 
1.3 Специални условия - спечелилият търга кандидат след подписване на  договора за продажба следва да изгради липсващ вътрешен зид към имот № 73496.500.94 ;
1.4 Търгът да се  проведе на 08.09.2011год. от 13.00 часа в заседателната зала на Община Тутракан;
1.5 Размер на депозита за участие в търга: Депозитът в размер на 10% от началната тръжна цена на обекта, се внася по банкова сметка на Община Тутракан: IBAN- BG94СЕСB97903347458500, BIC:CECBBGSF в “ЦКБ-АД” , клон Русе, в срок до  16.00ч. на деня предхождащ търга.
1.6 Размер на стъпка при наддаване : 425,00 лв. (Четистотин двадесет и пет лв. )
1.7 Време и начин на оглед - закупилите тръжни книжа могат да извършват оглед на обекта след предварителна заявка на тел.0866/60628;
1.8 Други тръжни условия :
А/ Тръжните книжа се предоставят в информационния център на Община Тутракан  срещу 24.00 лв. с ДДС платими на касата към информационния център по сметка на Община Тутракан: IBAN- BG10СЕСB97908447458500, BIC:CECBBGSF, код:448090 в “ЦКБ-АД”, клон Русе в срок от 12.08.2011г. до 16.00ч. на 07.09.2011г.;
Б/ До участие в търга ще бъдат допуснати лицата /фирмите/, закупили тръжни книжа, внесли депозит и подали заявление за допускане до участие в търга с приложени документи описани в същото;
В/ Кандидатите - търговци, регистрирани по ТЗ, прилагат към заявлението за допускане до участие в търга, следните документи :
- Оригинал или нотариално заверено копие от удостоверението за актуално състояние на търговеца;
- Заверени от кандидата копия от счетоводните отчети на фирмата за предходната година.
- Кандидатите физически лица - копие от личната си карта;
- Удостоверение за липса на задължения към Общината се прилагат от физически и юридически лица.

ІІ. У Т В Ъ Р Ж Д А В А М :
1.  Тръжна документация , както следва:
-    Заповед за провеждането на търга;
-     Скица на имота;
-     Акт за общинска собственост;
-     Проекто-заповед, съгласно чл.66, ал.2 от НРПУРОИ;
-     Проекто-договор;
-     Образец на заявлението за допускане до участие в търга.
2.  Условия за оглед на имота съгласно т. 1.7 .
3.  Краен срок за приемане на заявления за участие - 16.00ч. на деня предхождащ търга, в информационния център на Общината.
4.  Дата за провеждане на повторен търг - При неявяване на кандидати, търгът да се проведе на 15.09.2011г. от 13.00ч. в заседателната зала на Общината. Тръжните книжа се предоставят в информационния център на Община Тутракан, срещу 24.00 лв. с ДДС, платими на касата към информационния център по IBAN- BG10СЕСB97908447458500, BIC: CECBBGSF, код: 448090 в “ЦКБ-АД”, клон Русе , в срок от 09.09.2011г. до 16.00ч. на 14.09.2011г.


Иван Недев_______П/П_____   
           И.Д Кмет на Община Тутракан

Съгласно Заповед № 1140/01.08.2011г.                                              О Б Щ И Н А    Т У Т Р А К А Н
                      
                    
         7600 Тутракан, ул. “Трансмариска” № 31, тел. 0866/60621, факс:0866/60636
                                              E-mail: obs_tutrakan@b-trust.org

З  А  П  О  В  Е  Д
№ 1189/05.08.2011г.


На основание чл.44, ал.2 от ЗМСМА,  чл.35, ал.1 от ЗОС, във връзка с чл.36 и по реда на чл.56, ал.1, ал.2, ал.3  от Наредбата за реда придобиване,управление и разпореждане с общинско имущество /НРПУРОИ/ и Решение № 853  по Протокол №65 от 30.06.2011г. на Общински съвет гр. Тутракан.

І. Н А Р Е Ж Д А М :
          

1.Да се проведе  публичен търг с явно наддаване  за продажба на недвижим имот - частна общинска собственост, находящ се в гр. Тутракан, общ. Тутракан, кв.69, УПИ-VІІІ по плана за улична регулация от 2004г., с идентификатор №73496.501.3675 по КК одобрена съгласно Заповед №РД-18-6/04.02.2008г. на ИД на АГКК, представляващ  незастроен урегулиран поземлен имот  с площ от 8214/осем хиляди двеста и четиринадесет/кв.м., отреден за промишлени нужди,   при граници и съседи на имота : СЗ - поземлен имот №73496.501.3049; СИ - поземлен имот №№73496.501.3047 и №73496.501.3663; ЮИ - имот № 73496.501.370; ЮЗ- имот №73496.501.3170 ,   при следните условия:
1.1Начална тръжна цена - 45177,00лв. /Четиридесет и пет хиляди сто седемдесет и седем лв. /без включен  ДДС.
1.2Начин и срок на плащане: Спечелилият кандидат заплаща достигнатата на търга цена на имота / без внесения депозит/ в 14 /четиринадесет/ дневен   срок от датата на връчване на заповедта по чл.66, ал.2 от НРПУРОИ по банкова сметка на Общината: IBAN- BG10СЕСB97908447458500, BIC:CECBBGSF, код:445500 в “ЦКБ-АД” , клон Русе; 
1.3 Специални условия - няма ;
1.4 Търгът да се  проведе на 08.09.2011год. от 10.00 часа в заседателната зала на Община Тутракан;
1.5 Размер на депозита за участие в търга: Депозитът в размер на 10% от началната тръжна цена на обекта, се внася по банкова сметка на Община Тутракан: IBAN- BG94СЕСB97903347458500, BIC:CECBBGSF в “ЦКБ-АД” , клон Русе, в срок до  16.00ч. на деня предхождащ търга.
1.6 Размер на стъпка при наддаване : 2258,85 лв. (Две хиляди двеста петдесет и осем лв. и осемдесет и пет ст. )
1.7 Време и начин на оглед - закупилите тръжни книжа могат да извършват оглед на обекта след предварителна заявка на тел.0866/60628;
1.8 Други тръжни условия :
А/ Тръжните книжа се предоставят в информационния център на Община Тутракан  срещу 24.00 лв. с ДДС платими на касата към информационния център по сметка на Община Тутракан: IBAN- BG10СЕСB97908447458500, BIC:CECBBGSF, код:448090 в “ЦКБ-АД”, клон Русе в срок от 12.08.2011г. до 16.00ч. на 07.09.2011г.;
Б/ До участие в търга ще бъдат допуснати лицата /фирмите/, закупили тръжни книжа, внесли депозит и подали заявление за допускане до участие в търга с приложени документи описани в същото;
В/ Кандидатите - търговци, регистрирани по ТЗ, прилагат към заявлението за допускане до участие в търга, следните документи :
- Нотариално заверено копие от съдебното решение за вписване на търговеца в ТР при съответния Окръжен съд;
- Оригинал или нотариално заверено копие от удостоверението за актуално състояние на търговеца;
- Заверени от кандидата копия от счетоводните отчети на фирмата за предходната година.
- Кандидатите физически лица - копие от личната си карта;
- Удостоверение за липса на задължения към Общината се прилагат от физически и юридически лица.

ІІ. У Т В Ъ Р Ж Д А В А М :
1. Тръжна документация , както следва:
-    Заповед за провеждането на търга;
-     Скица на имота;
-     Акт за общинска собственост;
-     Проекто-заповед, съгласно чл.66, ал.2 от НРПУРОИ;
-     Проекто-договор;
-     Образец на заявлението за допускане до участие в търга.
2.  Условия за оглед на имота съгласно т. 1.7 .
3.  Краен срок за приемане на заявления за участие - 16.00ч. на деня предхождащ търга, в информационния център на Общината.
4.  Дата за провеждане на повторен търг - При неявяване на кандидати, търгът да се проведе на 15.09.2011г. от 10.00ч. в заседателната зала на Общината. Тръжните книжа се предоставят в информационния център на Община Тутракан, срещу 24.00 лв. с ДДС, платими на касата към информационния център по IBAN- BG10СЕСB97908447458500, BIC: CECBBGSF, код: 448090 в “ЦКБ-АД”, клон Русе , в срок от 09.09.2011г. до 16.00ч. на 14.09.2011г.


Иван Недев_______П/П_____   
           И.Д Кмет на Община Тутракан

Съгласно Заповед № 1140/01.08.2011г.                                              О Б Щ И Н А    Т У Т Р А К А Н
                      
                    
         7600 Тутракан, ул. “Трансмариска” № 31, тел. 0866/60621, факс:0866/60636
                                              E-mail: obs_tutrakan@b-trust.org

З  А  П  О  В  Е  Д
№ 1188/05.08.2011г.


На основание чл.44, ал.2 от ЗМСМА,  чл.35, ал.1 от ЗОС, във връзка с чл.36 и по реда на чл.56, ал.1, ал.2, ал.3  от Наредбата за реда придобиване,управление и разпореждане с общинско имущество /НРПУРОИ/ и Решение № 852  по Протокол №65 от 30.06.2011г. на Общински съвет гр. Тутракан.

І. Н А Р Е Ж Д А М :

1.Да се проведе  публичен търг с явно наддаване  за продажба на недвижим имот частна общинска собственост, находящ се в с. Преславци , общ.Тутракан,  представляващ незастроен урегулиран поземлен имот с площ 984 кв.м., УПИ-VІІ-6 , кв.4, отреден за жилищно строителство по кадастрален план на селото, одобрен със Заповед №РД-02-14-1543/14.08.1999г. на МРРБ, ЧИ на регулационния план на селото одобрен със Заповед №295/12.09.2001г.  при граници и съседи: север - землищна граница, изток - УПИ-VІІІ-7; юг - път № 9511, запад - УПИ - VІ-5,   при следните условия:
1.1Начална тръжна цена - 2460,00 лв.  / две хиляди четиристотин и шестдесет лв./ без включен ДДС.
1.2Начин и срок на плащане: Спечелилият кандидат заплаща достигнатата на търга цена на имота / без внесения депозит/ в 14 /четиринадесет/ дневен   срок от датата на връчване на заповедта по чл.66, ал.2 от НРПУРОИ по банкова сметка на Общината: IBAN- BG10СЕСB97908447458500, BIC:CECBBGSF, код:445500 в “ЦКБ-АД” , клон Русе; 
1.3 Специални условия - няма ;
1.4 Търгът да се  проведе на 08.09.2011год. от 9.00 часа в заседателната зала на Община Тутракан;
1.5 Размер на депозита за участие в търга: Депозитът в размер на 10% от началната тръжна цена на обекта, се внася по банкова сметка на Община Тутракан: IBAN- BG94СЕСB97903347458500, BIC:CECBBGSF в “ЦКБ-АД” , клон Русе, в срок до  16.00ч. на деня предхождащ търга.
1.6 Размер на стъпка при наддаване : 123,00 лв (Сто двадесет и три лв. )
1.7 Време и начин на оглед - закупилите тръжни книжа могат да извършват оглед на обекта след предварителна заявка на тел.0866/60628;
1.8 Други тръжни условия :
А/ Тръжните книжа се предоставят в информационния център на Община Тутракан  срещу 24.00 лв. с ДДС платими на касата към информационния център по сметка на Община Тутракан: IBAN- BG10СЕСB97908447458500, BIC:CECBBGSF, код:448090 в “ЦКБ-АД”, клон Русе в срок от 12.08.2011г. до 16.00ч. на 07.09.2011г.;
Б/ До участие в търга ще бъдат допуснати лицата /фирмите/, закупили тръжни книжа, внесли депозит и подали заявление за допускане до участие в търга с приложени документи описани в същото;
В/ Кандидатите - търговци, регистрирани по ТЗ, прилагат към заявлението за допускане до участие в търга, следните документи :
- Нотариално заверено копие от съдебното решение за вписване на търговеца в ТР при съответния Окръжен съд;
- Оригинал или нотариално заверено копие от удостоверението за актуално състояние на търговеца;
- Заверени от кандидата копия от счетоводните отчети на фирмата за предходната година.
- Кандидатите физически лица - копие от личната си карта;
- Удостоверение за липса на задължения към Общината се прилагат от физически и юридически лица.

ІІ. У Т В Ъ Р Ж Д А В А М :
1. Тръжна документация , както следва:
-    Заповед за провеждането на търга;
-     Скица на имота;
-     Акт за общинска собственост;
-     Проекто-заповед, съгласно чл.66, ал.2 от НРПУРОИ;
-     Проекто-договор;
-     Образец на заявлението за допускане до участие в търга.
2.  Условия за оглед на имота съгласно т. 1.7 .
3.  Краен срок за приемане на заявления за участие - 16.00ч. на деня предхождащ търга, в информационния център на Общината.
4.  Дата за провеждане на повторен търг - При неявяване на кандидати, търгът да се проведе на 15.09.2011г. от 09.00ч. в заседателната зала на Общината. Тръжните книжа се предоставят в информационния център на Община Тутракан, срещу 24.00 лв. с ДДС, платими на касата към информационния център по IBAN- BG10СЕСB97908447458500, BIC: CECBBGSF, код: 448090 в “ЦКБ-АД”, клон Русе , в срок от 09.09.2011г. до 16.00ч. на 14.09.2011г.


Иван Недев_______П/П_____   
           И.Д Кмет на Община Тутракан

Съгласно Заповед № 1140/01.08.2011г.                                              О Б Щ И Н А    Т У Т Р А К А Н
                      
                    
         7600 Тутракан, ул. “Трансмариска” № 31, тел. 0866/60621, факс:0866/60636
                                              E-mail: obs_tutrakan@b-trust.org

З  А  П  О  В  Е  Д
№ 1187/05.08.2011г.


На основание чл.44, ал.2 от ЗМСМА,  чл.35, ал.1 от ЗОС, във връзка с чл.36 и по реда на чл.56, ал.1, ал.2, ал.3  от Наредбата за реда придобиване,управление и разпореждане с общинско имущество /НРПУРОИ/ и Решение № 855  по Протокол №65 от 30.06.2011г. на Общински съвет гр. Тутракан.

І.
Н А Р Е Ж Д А М :

1.Да се проведе  публичен търг с явно наддаване  за продажба на недвижим имот - частна общинска собственост, находящ се в гр. Тутракан, общ. Тутракан, ул. Крайбрежна №56, кв.2, по плана за улична регулация от 1991г., с идентификатор №73496.500.1565 по КК одобрена съгласно Заповед №РД-18-6/04.02.2008г. на ИД на АГКК, представляващ  незастроен неурегулиран поземлен имот  с площ от 216кв.м., отреден за жилищно строителство,  при граници и съседи на имота : С - улица №73496.500.636; И - поземлен имот №73496.500.1224; Ю - имот №№73496.500.1563 и 73496.500.1564; З- имот №73496.500.1566, при следните условия:
1.1Начална тръжна цена - 1944,00лв. / Хиляда деветстотин и  четиридесет и четири лв./ без ДДС.
1.2Начин и срок на плащане: Спечелилият кандидат заплаща достигнатата на търга цена на имота / без внесения депозит/ в 14 /четиринадесет/ дневен   срок от датата на връчване на заповедта по чл.66, ал.2 от НРПУРОИ по банкова сметка на Общината: IBAN- BG10СЕСB97908447458500, BIC:CECBBGSF, код:445500 в “ЦКБ-АД” , клон Русе; 
1.3 Специални условия - няма ;
1.4 Търгът да се  проведе на 08.09.2011год. от 11.00 часа в заседателната зала на Община Тутракан;
1.5 Размер на депозита за участие в търга: Депозитът в размер на 10% от началната тръжна цена на обекта, се внася по банкова сметка на Община Тутракан: IBAN- BG94СЕСB97903347458500, BIC:CECBBGSF в “ЦКБ-АД” , клон Русе, в срок до  16.00ч. на деня предхождащ търга.
1.6 Размер на стъпка при наддаване : 194,40 лв. (Сто деветдесет и  четири лв. и четиридесет  ст. )
1.7 Време и начин на оглед - закупилите тръжни книжа могат да извършват оглед на обекта след предварителна заявка на тел.0866/60628;
1.8 Други тръжни условия :
А/ Тръжните книжа се предоставят в информационния център на Община Тутракан  срещу 24.00 лв. с ДДС платими на касата към информационния център по сметка на Община Тутракан: IBAN- BG10СЕСB97908447458500, BIC:CECBBGSF, код:448090 в “ЦКБ-АД”, клон Русе в срок от 12.08.2011г. до 16.00ч. на 07.09.2011г.;
Б/ До участие в търга ще бъдат допуснати лицата /фирмите/, закупили тръжни книжа, внесли депозит и подали заявление за допускане до участие в търга с приложени документи описани в същото;
В/ Кандидатите - търговци, регистрирани по ТЗ, прилагат към заявлението за допускане до участие в търга, следните документи :
- Нотариално заверено копие от съдебното решение за вписване на търговеца в ТР при съответния Окръжен съд;
- Оригинал или нотариално заверено копие от удостоверението за актуално състояние на търговеца;
- Заверени от кандидата копия от счетоводните отчети на фирмата за предходната година.
- Кандидатите физически лица - копие от личната си карта;
- Удостоверение за липса на задължения към Общината се прилагат от физически и юридически лица.

ІІ. У Т В Ъ Р Ж Д А В А М :
1. Тръжна документация , както следва:
-    Заповед за провеждането на търга;
-     Скица на имота;
-     Акт за общинска собственост;
-     Проекто-заповед, съгласно чл.66, ал.2 от НРПУРОИ;
-     Проекто-договор;
-     Образец на заявлението за допускане до участие в търга.
2.Условия за оглед на имота съгласно т. 1.7 .
3.Краен срок за приемане на заявления за участие - 16.00ч. на деня предхождащ търга, в информационния център на Общината.
4.Дата за провеждане на повторен търг - При неявяване на кандидати, търгът да се проведе на 15.09.2011г. от 11.00ч. в заседателната зала на Общината. Тръжните книжа се предоставят в информационния център на Община Тутракан, срещу 24.00 лв. с ДДС, платими на касата към информационния център по IBAN- BG10СЕСB97908447458500, BIC: CECBBGSF, код: 448090 в “ЦКБ-АД”, клон Русе , в срок от 09.09.2011г. до 16.00ч. на 14.09.2011г.Иван Недев_______П/П_____   
           И.Д Кмет на Община Тутракан

Съгласно Заповед № 1140/01.08.2011г.                                                                                                О Б Щ И Н А    Т У Т Р А К А Н
                      
                    
         7600 Тутракан, ул. “Трансмариска” № 31, тел. 0866/60621, факс:0866/60636
                                              E-mail: obs_tutrakan@b-trust.org

З  А  П  О  В  Е  Д
№ 1077/21.07.2011г.


На основание чл.44, ал.2 от ЗМСМА,  чл.35, ал.1 от ЗОС, във връзка с чл.36 и по реда на чл.56, ал.1, ал.2, ал.3  от Наредбата за реда придобиване,управление и разпореждане с общинско имущество /НРПУРОИ/ и Решение № 825  по Протокол №63 от 28.04.2011г. на Общински съвет гр. Тутракан

І. Н А Р Е Ж Д А М :

1. Да се проведе  публичен търг с явно наддаване  за продажба на недвижим имот частна общинска собственост, находящ се в гр. Тутракан, общ.Тутракан, ул.Димитър Благоев № 130,  с идентификатор № 73496.500.4046 по кадастрална карта одобрена със Заповед №РД-18-6 от 04.02.2008г. на ИД на АГКК с последно изменение със Заповед №КД-14-19-140/08.12.2010г на Началника на СГКК - Силистра, представляващ застроен неурегулиран поземлен имот с площ 1974 кв.м. , с начин на трайно ползване др. вид земеделска земя, в т.ч. един брой едноетажна масивна сграда с идентификатор №73496.500.4046.1 със застроена площ от 153 кв.м.  - хангар,  при следните условия:
1.1 Начална тръжна цена - 26897,00 лв.  / двадесет и шест хиляди осемстотин деветдесет и седем лв. / без включен ДДС, от които пазарна стойност на земята  - 16187,00лв. /шестнадесет хиляди сто осемдесет и седем лв. /без ДДС и пазарна стойност на сградата в размер на 10710,00лв. /десет хиляди седемстотин и десет лв./
1.2 Начин и срок на плащане: Спечелилият кандидат заплаща достигнатата на търга цена на имота / без внесения депозит/ в 14 /четиринадесет/ дневен   срок от датата на връчване на заповедта по чл.66, ал.2 от НРПУРОИ по банкова сметка на Общината: IBAN- BG10СЕСB97908447458500, BIC:CECBBGSF, код:445500 в “ЦКБ-АД” , клон Русе; 
1.3  Специални условия - няма ;
1.4 Търгът да се  проведе на 18.08.2011год. от 10.00 часа в заседателната зала на Община Тутракан;
1.5 Размер на депозита за участие в търга: Депозитът в размер на 10% от началната тръжна цена на обекта, се внася по банкова сметка на Община Тутракан: IBAN- BG94СЕСB97903347458500, BIC:CECBBGSF в “ЦКБ-АД” , клон Русе, в срок до  16.00ч. на деня предхождащ търга.
1.6 Размер на стъпка при наддаване : 2689,70 лв (две хиляди шестстотин осемдесет и девет лв.и седемдесет ст. )
1.7 Време и начин на оглед - закупилите тръжни книжа могат да извършват оглед на обекта след предварителна заявка на тел.0866/60628;
1.8 Други тръжни условия :
А/ Тръжните книжа се предоставят в информационния център на Община Тутракан  срещу 24.00 лв. с ДДС платими на касата към информационния център по сметка на Община Тутракан: IBAN- BG10СЕСB97908447458500, BIC:CECBBGSF, код:448090 в “ЦКБ-АД”, клон Русе в срок от 29.07.2011г. до 16.00ч. на 17.08.2011г.;
Б/ До участие в търга ще бъдат допуснати лицата /фирмите/, закупили тръжни книжа, внесли депозит и подали заявление за допускане до участие в търга с приложени документи описани в същото;
В/ Кандидатите - търговци, регистрирани по ТЗ, прилагат към заявлението за допускане до участие в търга, следните документи :
- Нотариално заверено копие от съдебното решение за вписване на търговеца в ТР при съответния Окръжен съд;
- Оригинал или нотариално заверено копие от удостоверението за актуално състояние на търговеца;
-  Заверени от кандидата копия от счетоводните отчети на фирмата за предходната година.
-  Кандидатите физически лица - копие от личната си карта;
- Удостоверение за липса на задължения към Общината се прилагат от физически и юридически лица.

ІІ. У Т В Ъ Р Ж Д А В А М :
1. Тръжна документация , както следва:
-   Заповед за провеждането на търга;
-    Скица на имота;
-    Акт за общинска собственост;
-    Проекто-заповед, съгласно чл.66, ал.2 от НРПУРОИ;
-    Проекто-договор;
-    Образец на заявлението за допускане до участие в търга.
2. Условия за оглед на имота съгласно т. 1.7 .
3. Краен срок за приемане на заявления за участие - 16.00ч. на деня предхождащ търга, в информационния център на Общината.
4. Дата за провеждане на повторен търг - При неявяване на кандидати, търгът да се проведе на 25.08.2011г. от 10.00ч. в заседателната зала на Общината. Тръжните книжа се предоставят в информационния център на Община Тутракан, срещу 24.00 лв. с ДДС, платими на касата към информационния център по IBAN- BG10СЕСB97908447458500, BIC: CECBBGSF, код: 448090 в “ЦКБ-АД”, клон Русе , в срок от 19.08.2011г. до 16.00ч. на 24.08.2011г.


инж.Г.Георгиев_______П/П_____   
           Кмет на Община Тутракан
                                             


                                              О Б Щ И Н А    Т У Т Р А К А Н
                      
                    
         7600 Тутракан, ул. “Трансмариска” № 31, тел. 0866/60621, факс:0866/60636
                                              E-mail: obs_tutrakan@b-trust.org

З  А  П  О  В  Е  Д
№ 1065/19.07.2011г.


На основание чл.44, ал.2 от ЗМСМА, чл.35, ал.1 от ЗОС и чл.56, ал.1, ал.2, ал.3  от Наредбата за реда придобиване,управление и разпореждане с общинско имущество /НРПУРОИ/,  във връзка с чл.32, ал.1, т.1 и чл.36 от Наредбата за реда придобиване,управление и разпореждане с общинско имущество и Решение № 839/26.05.2011год. на ОбС-Тутракан

І. З А П О В Я Д В А М :

1. Да се проведе публичен търг с явно наддаване за продажба на недвижими имоти- частна общинска собственост, представляващи земеделски земи , находящи се в землището на с. Белица, ЕКАТТЕ 03527,  Община Тутракан , както следва :

№    Имот №    Площ дка    Категория     НТП       Местност                        Начална             Депозит, лв.
                                                                                                                                    тръжна цена

1     004063     0,858         първа        нива    Банките                    595,00                 59,50
2     005187     5,000         първа        нива    Енерлика                  3780,00               378,00
3     005190     8,228         първа        нива    Исексърт                  6220,00               622,00
4     005329     5,007         трета         нива    Динизлерски път       3004,00               300,40
5     007081     2,060         първа        нива    Топкору                    1428,00               142,80
6     008003     2,500         втора         нива    Татарски икинник      1595,00               159,50
7     008126     9,291         втора         нива    Татарски икинник      6467,00               646,70
8     009012     2,804         четвърта    нива    Юртлука                   1326,00               132,60
9     009033     4,500         четвърта    нива    Юртлука                   2322,00               232,20
10   009049     5,000          четвърта   нива    Юртлука                   2688,00               268,80 
11   011012     7,497          четвърта   нива    Резервите                 3868,00               386,80
12   011026     3,805          четвърта   нива    Ескисайлер               1963,00               196,30
13   013065     4,369          четвърта   нива    Арпалъка                  2160,00               216,00
14   014065     4,332          четвърта   нива    Видина                     2050,00               205,00
15   014093     1,424          четвърта   нива    Арпалъка                  643,00                 64,30
16   015034     9,999          втора        нива    Ирека                        7249,00               724,90
17   016007     1,998          втора        нива    Кулака                      945,00                 94,50
18   016727     1,401          четвърта   нива    Кулака                      633,00                 63,30
19   017071     1,002          втора        нива    Мезарлъкчалсъ         474,00                 47,40
20   017119     2,177          четвърта   нива    Идилерито                 936,00                 93,60
21   017122     3,002          четвърта   нива    Мезарлъкчалсъ         1549,00               154,90
22   018070     2,274          четвърта   нива    Чинакчиларско          1137,00               113,70
23   019070     3,603          четвърта   нива    Кьоклюк                    1549,00               154,90
24   019089     4,323          четвърта   нива    Кьоклюк                    1859,00               185,90
25   019091     4,000          четвърта   нива    Кьоклюк                    1720,00               172,00
26   020024     17,999         трета        нива    Сълерско                   9899,00               989,90
27   020037     6,125           трета        нива    Одункулак                 3522,00               352,20
28   022048     3,000           четвърта   нива    Кьоклюк                    1290,00               129,00
29   050023     1,332           четвърта   нива    Кулака                       630,00                 63,00
30   050102     5,682           трета        нива    Нови лозя                  3693,00                369,30

2. Начин и срок на плащане: Спечелилият кандидат заплаща достигнатата на търга цена на имота (без внесения депозит) в 14 (четиринадесет) дневен   срок от дата на връчване на заповедта по чл.66, ал.2 от НРПУРОИ по банкова сметка на Общината: IBAN- BG10СЕСB97908447458500, BIC:CECBBGSF, код:445500 в “ЦКБ-АД” , клон Русе; 
3. Специални условия - няма ;
4. Търгът да се  проведе на 12.08.2011год. от 09.00 часа в заседателната зала на Община Тутракан;
5. Размер на депозита за участие в търга: Депозитът в размер на 10% от началната тръжна цена за всеки имот, се внася по банкова сметка на Община Тутракан: IBAN- BG94СЕСB97903347458500, BIC:CECBBGSF в “ЦКБ-АД” , клон Русе;
6. Размер на стъпка при наддаване : 10% от началната тръжна цена за всеки имот  
7. Време и начин на оглед - закупилите тръжни книжа могат да извършват оглед на обекта след предварителна заявка на тел.0866/60628;
8. Други тръжни условия :
А/ Тръжните книжа се предоставят в информационния център на Община Тутракан  срещу 24.00/двадесет и четири/ лева с ДДС платими на касата към информационния център по сметка на Община Тутракан: IBAN- BG10СЕСB97908447458500, BIC:CECBBGSF, код:448090 в “ЦКБ-АД”, клон Русе в срок от 22.07.2011г. до 16.00ч. на 11.08.2011г.;
Б/ До участие в търга ще бъдат допуснати лицата (фирмите) , закупили тръжни книжа, внесли депозит и подали заявление за допускане до участие в търга с приложени документи описани в същото;
В/ Кандидатите - търговци, регистрирани по ТЗ, прилагат към заявлението за допускане до участие в търга, следните документи :
- Оригинал или заверено от участника копие от удостоверението за актуално състояние на търговеца;
- Заверени от кандидата копия от счетоводните отчети на фирмата за предходната година.
- Удостоверение за липса на задължения към Общината;
Г/  Кандидатите физически лица - копие от личната си карта;
- Удостоверение за липса на задължения към Общината ;
Д/ За всеки имот се подава отделен комплект от изброените документи, като върху плика с документи се отбелязва освен името и адрес на участника и номера на имота за който се участва;

ІІ. У Т В Ъ Р Ж Д А В А М :
1. Тръжна документация , както следва:
-    Заповед за провеждането на търга;
-     Скица на имота;
-     Акт за общинска собственост;
-     Проекто-заповед, съгласно чл.66, ал.2 от НРПУРОИ;
-     Проекто-договор;
-     Образец на заявлението за допускане до участие в търга.
2.  Условия за оглед на имота съгласно раздел І т.7 .
3.  Краен срок за приемане на заявления за участие - 16.00ч. на деня предхождащ търга, в информационния център на Общината.
4.  Дата за провеждане на повторен търг - При неявяване на кандидати, търгът да се проведе на 19.08.2011г. от 10.00ч. в заседателната зала на Общината. Тръжните книжа се предоставят в информационния център на Община Тутракан, срещу 24.00 лв. с ДДС, платими на касата към информационния център по IBAN- BG10СЕСB97908447458500, BIC: CECBBGSF, код: 448090 в “ЦКБ-АД”, клон Русе, в срок от 15.08.2011г. до 16.00ч. на 18.08.2011г.;


инж.Г.Георгиев_______П/П_____   
           Кмет на Община Тутракан
                                              О Б Щ И Н А    Т У Т Р А К А Н
                      
                    
         7600 Тутракан, ул. “Трансмариска” № 31, тел. 0866/60621, факс:0866/60636
                                              E-mail: obs_tutrakan@b-trust.org

З  А  П  О  В  Е  Д
№ 1497/21.09.2011г.


На основание чл.44, ал.2 от ЗМСМА, чл.14, ал.7 от ЗОС, чл.56, ал.1, ал.2 и ал.3 във вр. чл.17, ал.1 и ал.2  от Наредбата за реда придобиване,управление и разпореждане с общинско имущество /НРПУРОИ/,  и в изпълнение на  Решение № 870 по Протокол №66 от 28.07.2011год. на Общински съвет гр.Тутракан

І. Н А Р Е Ж Д А М :

1. Да се проведе публичен търг с явно наддаване  за отдаване под наем на части от  имот - публична общинска собственост,  представляващ терен с площ от 7,5 кв.м., част от имот - публична общинска собственост, находящ се в гр. Тутракан, общ. Тутракан, ул. „Н. Вапцаров”   с  идентификатор №73496.500.3516 , по КК одобрена със Заповед №РД-18-6/04.02.2008г. на ИД на АГКК, целия с площ от 674 кв.м. с начин на трайно ползване - обществен селищен парк, за поставяне на преместваем обект  - павилион за развиване на търговска дейност, съгласно схема утвърдена от гл. архитект на община Тутракан, за срок от 3 /три/ години, при следните условия:
1.1 Начална тръжна месечна наемна цена - в размер на 9,75 лв./девет лв. и седемдесет и пет ст./  без ДДС.
1.2 Начин и срок на плащане: Спечелилият кандидат заплаща постигнатата на търга наемна цена на имота / без внесения депозит/ в 14/четиринадесет/ дневен   срок от дата на връчване на заповедта по чл.66, ал.2 от НРПУРОИ по банкова сметка на Общината: IBAN- BG10СЕСB97908447458500, BIC:CECBBGSF, код:444100 в “ЦКБ-АД”, клон Русе.
1.3  Специални условия - спечелилият търг, следва да  съгласува с гл. архитект на общината инвестиционен проект част «Архитектурна» и част «Конструктивна», във връзка с издаване на разрешение за поставяне на обекта, за своя сметка, без право на прихващане от наема ;
1.4 Търгът да се проведе на 21.10.2011год. от 9,00часа в заседателната зала на Община Тутракан;
1.5 Размер на депозита за участие в търга: Депозита в размер на 10% от началната тръжна цена на обекта, се внася по банкова сметка на Община Тутракан: IBAN- BG94СЕСB97903347458500, BIC:CECBBGSF в “ЦКБ-АД” , клон Русе; 
1.6 Размер на стъпка при наддаване : 0,50лв.(петдесет ст.)
1.7 Време и начин на оглед: Закупилите тръжни книжа могат да извършват оглед на обекта след предварителна заявка на тел.0866/60628;
1.8 Други тръжни условия :
А/ Тръжните книжа се предоставят в информационния център на Община Тутракан  срещу 12.00 лв. с ДДС, платими на касата към информационния център по сметка на Община Тутракан: IBAN- BG10СЕСB97908447458500, BIC:CECBBGSF, код:448090 в “ЦКБ-АД”, клон Русе в срок от 30.09.2011г. до 16.00ч. на 20.10.2011г.;
Б/ До участие в търга ще бъдат допуснати лицата /фирмите/, закупили тръжни книжа, внесли депозит и подали заявление за допускане до участие в търга с приложени документи описани в същото;
В/ Кандидатите - търговци, регистрирани по Търговския закон,  прилагат към заявлението за допускане до участие в търга, следните документи :
- Оригинал или заверено от участника копие от удостоверение за актуално състояние или ЕИК
- Заверени от кандидата копия от счетоводните отчети на фирмата за предходната година или ЕИК
- Удостоверение за липса на задължения към Общината
- квитанция за закупени тръжни книжа и внесен депозит
Г/Кандидатите- физически лица,  прилагат към заявлението за допускане до участие в търга, следните документи:
- копие от личната карта;
- удостоверение за липса на задължения към Общината
- квитанция за закупени тръжни книжа и внесен депозит

ІІ. У Т В Ъ Р Ж Д А В А М :
1. Тръжна документация , както следва:
-   Заповед за провеждането на търга;
-    Скица и схема на имота;
-    Акт за общинска собственост;
-    Проекто-заповед, съгласно чл. 66, ал.2 от НРПУРОИ;
-    Проекто-договор;
-    Образец на заявлението за допускане до участие в търга.
2. Условия за оглед на имота съгласно т. 1.7 .
3. Краен срок за приемане на заявления за участие - 16.00ч. на деня предхождащ търга, в информационния център на Общината.
4. Дата за провеждане на повторен търг - При неявяване на кандидати, търгът да се проведе на 28.10.2011г. от 09,00ч. в заседателната зала на Общината. Тръжните книжа се предоставят в информационния център на Община Тутракан, срещу 12.00 лв. с ДДС, платими на касата към информационния център по IBAN- BG10СЕСB97908447458500, BIC: CECBBGSF, код: 448090 в “ЦКБ-АД”, клон Русе, в срок от 24.10.2011г. до 16.00ч. на 27.10.2011г.


       
инж.Г.Георгиев_______П/П_____   
           Кмет на Община Тутракан

                                             


                                              О Б Щ И Н А    Т У Т Р А К А Н
                      
                    
         7600 Тутракан, ул. “Трансмариска” № 31, тел. 0866/60621, факс:0866/60636
                                              E-mail: obs_tutrakan@b-trust.org

З  А  П  О  В  Е  Д
№ 1332/26.08.2011г.


На основание чл.44, ал.2 от ЗМСМА, чл.35, ал.1 от ЗОС и чл.56, ал.1-3 от Наредбата за реда придобиване,управление и разпореждане с общинско имущество /НРПУРОИ/,  във връзка с чл.32, ал.1, т.1 и чл.36 от Наредбата за реда придобиване,управление и разпореждане с общинско имущество и Решение № 839/26.05.2011год. на ОбС-Тутракан

І. З А П О В Я Д В А М :

1. Да се проведе публичен търг с явно наддаване за продажба на недвижими имоти- частна общинска собственост, представляващи земеделски земи , находящи се в землището на с. Белица, ЕКАТТЕ 03527,  Община Тутракан , както следва :

№          Имот №         Площ       Категория      НТП        Местност                 Начална               Депозит
по                                   дка                                                                                  тръжна цена,              лева
ред                                                                                                                               лв./дка

1            004063          0,858         Първа           Нива       Банките                     595,00                   59,50
2            007081          2,060         Първа           Нива       Топкору                     1428,00                 142,80
3            009012          2,804         Четвърта      Нива       Юртлука                    1326,00                 132,60
4            009033          4,500         Четвърта      Нива       Юртлука                    2322,00                 232,20
5            011012          7,497         Четвърта      Нива       Резервите                3868,00                 386,80
6            011026          3,805         Четвърта      Нива       Ескисайлер              1963,00                 196,30
7            014093          1,424         Четвърта      Нива       Арпалъка                  643,00                    64,30
8            016007          1,998         Втора            Нива       Кулака                        945,00                    94,50
9            016727          1,401         Четвърта      Нива       Кулака                        633,00                    63,30
10          017071          1,002         Втора            Нива       Мезарлъкчалсъ       474,00                    47,40
11          017119          2,177         Четвърта      Нива       Идилерито                936,00                    93,60
12          017122          3,002         Четвърта      Нива       Мезарлъкчалсъ       1549,00                 154,90
13          018070          2,274         Четвърта      Нива       Чинакчиларско        1137,00                 113,70
14          019070          3,603         Четвърта      Нива       Кьоклюк                     1549,00                 154,90
15          019091          4,000         Четвърта      Нива       Кьоклюк                     1720,00                 172,00
16          020037          6,125         Трета             Нива       Одункулак                 3522,00                  352,20
17          022048          3,000         Четвърта      Нива       Кьоклюк                     1290,00                  129,00
18          050023          1,332         Четвърта      Нива       Кулака                         630,00                    63,00
19          050102          5,682          Трета            Нива       Нови лозя                  3693,00                  369,30

2.Начин и срок на плащане: Спечелилият кандидат заплаща достигнатата на търга цена на имота (без внесения депозит) в 14 (четиринадесет) дневен   срок от дата на връчване на заповедта по чл.66, ал.2 от НРПУРОИ по банкова сметка на Общината: IBAN- BG10СЕСB97908447458500, BIC:CECBBGSF, код:445600 в “ЦКБ-АД” , клон Русе; 
3 Специални условия - няма ;
4 Търгът да се  проведе на 28.09.2011год. от 13.30 часа в заседателната зала на Община Тутракан;
5 Размер на депозита за участие в търга: Депозитът в размер на 10% от началната тръжна цена за всеки имот, се внася по банкова сметка на Община Тутракан: IBAN- BG94СЕСB97903347458500, BIC:CECBBGSF в “ЦКБ-АД” , клон Русе;
6 Размер на стъпка при наддаване : 10% от началната тръжна цена за всеки имот  
7 Време и начин на оглед - закупилите тръжни книжа могат да извършват оглед на обекта след предварителна заявка на тел.0866/60628;
8 Други тръжни условия :
А/ Тръжните книжа се предоставят в информационния център на Община Тутракан  срещу 24.00/двадесет и четири/ лева с ДДС платими на касата към информационния център по сметка на Община Тутракан: IBAN- BG10СЕСB97908447458500, BIC:CECBBGSF, код:448090 в “ЦКБ-АД”, клон Русе в срок от 02.09.2011г. до 16.00ч. на 27.09.2011г.;
Б/ До участие в търга ще бъдат допуснати лицата (фирмите) , закупили тръжни книжа, внесли депозит и подали заявление за допускане до участие в търга с приложени документи описани в същото;
В/ Кандидатите - търговци, регистрирани по ТЗ, прилагат към заявлението за допускане до участие в търга, следните документи :
- Оригинал или заверено от участника копие от удостоверението за актуално състояние на търговеца или ЕИК;
- Заверени от кандидата копия от счетоводните отчети на фирмата за предходната година или ЕИК;
- Удостоверение за липса на задължения към Общината.
Г/  Кандидатите физически лица - копие от личната си карта;
- Удостоверение за липса на задължения към Общината ;
Д/ За всеки имот се подава отделен комплект от изброените документи, като върху плика с документи се отбелязва освен името и адрес на участника и номера на имота за който се участва.

ІІ. У Т В Ъ Р Ж Д А В А М :
1. Тръжна документация , както следва:
-   Заповед за провеждането на търга;
-    Скица на имота;
-    Акт за общинска собственост;
-    Проекто-заповед, съгласно чл.66, ал.2 от НРПУРОИ;
-    Проекто-договор;
-    Образец на заявлението за допускане до участие в търга.
2. Условия за оглед на имота съгласно раздел І т.7 .
3. Краен срок за приемане на заявления за участие - 16.00ч. на деня предхождащ търга, в информационния център на Общината.
4. Дата за провеждане на повторен търг - При неявяване на кандидати, търгът да се проведе на 07.10.2011г. от 11.00ч. в заседателната зала на Общината. Тръжните книжа се предоставят в информационния център на Община Тутракан, срещу 24.00 лв. с ДДС, платими на касата към информационния център по IBAN- BG10СЕСB97908447458500, BIC: CECBBGSF, код: 448090 в “ЦКБ-АД”, клон Русе, в срок от 29.09.2011г. до 16.00ч. на 06.10.2011г.;
 

 
инж.Г.Георгиев_______П/П_____   
           Кмет на Община Тутракан

                                                                                      
                                             
                                             
                                              О Б Щ И Н А    Т У Т Р А К А Н
                      
                    
         7600 Тутракан, ул. “Трансмариска” № 31, тел. 0866/60621, факс:0866/60636
                                              E-mail: obs_tutrakan@b-trust.org

З  А  П  О  В  Е  Д
№ 1328/26.08.2011г.


На основание чл.24а, ал.4 от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи, във връзка с чл.4, ал.1 от Наредбата стопанисване, управление и разпореждане с общинския поземлен фонд /НСУРОПФ/, чл.56, ал.1 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество / НРПУРОИ/  и Решение  № 867 по Протокол № 66 от 28 юли 2011 год. на Общински съвет-Тутракан

І. З А П О В Я Д В А М :

1. Да се проведе публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем за срок от 3 / три/ години на  земеделски земи от общинския поземлен фонд в Община Тутракан за отглеждане на едногодишни полски култури за стопанската 2011/2012 година.
2. Обект на търга са земите от ОПФ, както следва:

Землище          Имот №      Площ      Категория      НТП      Местност          Начална           Депозит - лв
                                                  дка                                                                        тръжна цена,
                                                                                                                                       лв./дка

Белица             004017     100,002        Първа         Нива      Банките              25,00                250,00
Преславци      008015      100,006       Трета           Нива      Енерлика          19,00                 190,00
Търновци        007003       100,005       Трета          Нива      Пирамидата      19,00                190,00
Старо село     027002       9,899            Пета           Нива      Юртлук                16,00                15,84
Старо село     073001       90,093          Пета           Нива      Колофала           16,00                144,15
Шуменци         012014       100,003        Втора         Нива     Църковните        22,00                 220,00

3. Право на участие в търга имат физически и юридически лица, които нямат задължения към Община Тутракан и нейните звена;
4. Начин и срок на плащане: постигнатия на търга  наем за стопанска година се заплаща в началото на съответната стопанска година, но не по-късно от първи октомври  по банкова сметка на Община Тутракан  № BG10СЕСB97908447458500, BIC: CECBBGSF,  вид плащане: 444200, при банка „ЦКБ” АД, в информационния център на Общината.
5. Специални условия - няма;
6. Търгът да се проведе на 27.09.2011 год. от 13.30 часа  в заседателната зала на Община Тутракан, ул. „Трансмариска” № 31   
7. Размер на депозита за участие в търга: депозитът в размер 10% от началната тръжна цена на декар, умножена по площта на имота е посочен в раздел І т.2 и  се внася по банкова сметка на Община Тутракан № BG94СЕСB97903347458500, BIC: CECBBGSF, при банка „ЦКБ” АД, в информационния център на Община Тутракан, за всеки поземлен имот за който кандидатът участва.
8. Размер на стъпка при наддаване : 10% от началната тръжна  цена  на декар.
9. Време и начин на огледа: закупилите тръжни книжа могат да извършват оглед на земеделската земя след предварителна заявка в отдел „Общинска собственост” тел. 0866/ 60 628 Община. Тутракан и в съответното кметство за отделното землище.
10. Други тръжни условия
А/ Тръжните книжа се предоставят в информационния център на Общината от отдел „Общинска собственост”, срещу 12,00 /дванадесет/  лева с ДДС, платими по банкова сметка на Община Тутракан : IBAN- BG10СЕСB97908447458500, BIC: CECBBGSF,  код: 448090, в „ЦКБ” АД,  клон Русе в срок от 02.09.2011 год. до 16.00 часа на 26.09.2011 год.
Б/ До участие в търга ще бъдат допуснати лицата /фирмите/, закупили тръжни книжа, внесли депозит и подали заявление за допускане до участие в търга, с приложени документи, описани в същото;
В/ Кандидатите - търговци, регистрирани по Търговския закон, прилагат към заявлението за допускане до участие в търга следните документи:
- Оригинал или заверено от участника копие от удостоверението за актуално състояние на търговеца или ЕИК;
- Заверени от кандидата копия от счетоводните отчети на фирмата за предходната година или ЕИК;
- Удостоверение за липса на задължения към Общината.
Г/  Кандидатите физически лица - копие от личната си карта;
- Удостоверение за липса на задължения към Общината ;
Д/ За всеки имот се подава отделен комплект от изброените документи, като върху плика с документи се отбелязва освен името и адрес на участника и номера на имота за който се участва.
        

ІІ. У Т В Ъ Р Ж Д А В А М :
1. Тръжна документация, както следва :
Заповед за провеждане на търга ;
Скица на имота;
Акт за  общинска собственост ;
Проектозаповед, съгласно чл.66, ал.2 от НРПУРОИ  ;
Проектодоговор ;
Образец на заявление за участие в търга.
2. Условия за оглед на земеделската земя - съгласно раздел І т.9 
3. Краен срок за приемане на заявления за участие в търга
- 16,00 часа на 26.09.2011 год. в информационния център на Община Тутракан, сектор „Деловодител обща администрация”.
4. Дата за провеждане на повторен търг- При неявяване на кандидати, повторен търг да се проведе на 07.10.2011 г. от 10,00 часа в заседателната зала на Община Тутракан.Тръжните книжа се предоставят в информационния център на Община Тутракан срещу 12,00 /дванадесет/  лева с ДДС, платими по банкова сметка на Община Тутракан : IBAN- BG10СЕСB97908447458500, BIC: CECBBGSF,  код: 448090, в „ЦКБ” АД,  клон Русе в срок от 28.09.2011 год. до 16.00 часа на 06.10.2011 год.
            
Настоящата заповед подлежи на обжалване по реда на АПК.


инж.Г.Георгиев_______П/П_____   
           Кмет на Община Тутракан

                                                                                                                              О Б Щ И Н А    Т У Т Р А К А Н
                      
                    
         7600 Тутракан, ул. “Трансмариска” № 31, тел. 0866/60621, факс:0866/60636
                                              E-mail: obs_tutrakan@b-trust.org

З  А  П  О  В  Е  Д
№ 1327/26.08.2011г.


На основание чл.24а, ал.4 от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи, във връзка с чл.4, ал.1 от Наредбата стопанисване, управление и разпореждане с общинския поземлен фонд /НСУРОПФ/, чл.56, ал.1 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество / НРПУРОИ/  и Решение  № 864 по Протокол № 66 от 28 юли 2011 год. на Общински съвет-Тутракан

І. З А П О В Я Д В А М :

1. Да се проведе публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем за срок от 3 / три/ години на  земеделски земи от общинския поземлен фонд в Община Тутракан за отглеждане на едногодишни полски култури за стопанската 2011/2012 година.
2. Обект на търга са земите от ОПФ, подробно описани по землища,имоти, площ,категория, начална тръжна цена и размер на депозита в „Списък-приложение”, неразделна част от настоящата заповед.
3. Право на участие в търга имат физически и юридически лица, които нямат задължения към Община Тутракан и нейните звена;
4. Начин и срок на плащане: постигнатия на търга  наем за стопанска година се заплаща в началото на съответната стопанска година, но не по-късно от първи октомври  по банкова сметка на Община Тутракан  № BG10СЕСB97908447458500, BIC: CECBBGSF,  вид плащане: 444200, при банка „ЦКБ” АД, в информационния център на Общината.
5. Специални условия - няма;
6. Търгът да се проведе в заседателната зала на Община Тутракан, ул. „Трансмариска” № 31, както следва :
6.1. На.27.09.2011 год. от 8.30 часа за земите от ОПФ в землища с. Сяново, с.Старо село, с. Цар Самуил, с.Нова Черна
6.2. На 28.09.2011 год. от 8.30 часа за земите от ОПФ в землища: с. Търновци, с.Антимово, с. Варненци, с. Бреница,  с.Пожарево, с.Дунавец, с.Шуменци, с.Преславци и гр.Тутракан
7. Размер на депозита за участие в търга: депозитът в размер 10% от началната тръжна цена на декар, умножена по площта на имота е посочен в списъка-приложение по раздел І т.2 и  се внася по банкова сметка на Община Тутракан № BG94СЕСB97903347458500, BIC: CECBBGSF, при банка „ЦКБ” АД, в информационния център на Община Тутракан, за всеки поземлен имот за който кандидатът участва.
8. Размер на стъпка при наддаване : 10% от началната тръжна  цена  на декар.
9. Време и начин на огледа: закупилите тръжни книжа могат да извършват оглед на земеделската земя след предварителна заявка в отдел „Общинска собственост” тел. 0866/ 60 628 за землище гр. Тутракан и в съответното кметство за отделното землище.
10. Други тръжни условия
А/ Тръжните книжа се предоставят в информационния център на Общината от отдел „Общинска собственост”, срещу 12,00 /дванадесет/  лева с ДДС, платими по банкова сметка на Община Тутракан : IBAN- BG10СЕСB97908447458500, BIC: CECBBGSF,  код: 448090, в „ЦКБ” АД,  клон Русе в срок от 02.09.2011 год. до 16.00 часа на деня предхождащ датата на търга.
Б/ До участие в търга ще бъдат допуснати лицата /фирмите/, закупили тръжни книжа, внесли депозит и подали заявление за допускане до участие в търга, с приложени документи, описани в същото;
В/ Кандидатите - търговци, регистрирани по Търговския закон, прилагат към заявлението за допускане до участие в търга следните документи:
- Оригинал или заверено от участника копие от удостоверението за актуално състояние на търговеца или ЕИК;
- Заверени от кандидата копия от счетоводните отчети на фирмата за предходната година или ЕИК;
- Удостоверение за липса на задължения към Общината.
Г/  Кандидатите физически лица - копие от личната си карта;
- Удостоверение за липса на задължения към Общината ;
Д/ За всеки имот се подава отделен комплект от изброените документи, като върху плика с документи се отбелязва освен името и адрес на участника и номера на имота за който се участва.

ІІ. У Т В Ъ Р Ж Д А В А М :
1.Тръжна документация, както следва :
Заповед за провеждане на търга ;
Скица на имота;
Акт за  общинска собственост ;
Проектозаповед, съгласно чл.66, ал.2 от НРПУРОИ  ;
Проектодоговор ;
Образец на заявление за участие в търга.
2.Условия за оглед на земеделската земя - съгласно раздел І т.9 
3.Краен срок за приемане на заявления за участие в търга
- 16,00 часа на деня предхождащ датата на търга. в информационния център на Община Тутракан, сектор „Деловодител обща администрация”.
4.Дата за провеждане на повторен търг- При неявяване на кандидати, повторен търг за земеделските земи от ОПФ за всички землища да се проведе на 07.10.2011 г. от 8,30 часа в заседателната зала на Общински съвет гр..Тръжните книжа се предоставят в информационния център на Община Тутракан срещу 12,00 /дванадесет/  лева с ДДС, платими по банкова сметка на Община Тутракан : IBAN- BG10СЕСB97908447458500, BIC: CECBBGSF,  код: 448090, в „ЦКБ” АД,  клон Русе в срок от 29.09.2011 год. до 16.00 часа на 06.10.2011 год.
 
         
           
Приложение:
                                 1.”Списък - приложение” -
Виж тук

            
Настоящата заповед подлежи на обжалване по реда на АПК.


инж.Г.Георгиев_______П/П_____   
           Кмет на Община Тутракан


                                                                                                                                                                                           

                                              О Б Щ И Н А    Т У Т Р А К А Н
                      
                    
         7600 Тутракан, ул. “Трансмариска” № 31, тел. 0866/60621, факс:0866/60636
                                              E-mail: obs_tutrakan@b-trust.org

З  А  П  О  В  Е  Д
№ 1193/05.08.2011г.


На основание чл.44, ал.2 от ЗМСМА, чл.35, ал.1 от ЗОС и чл.56, ал.1, ал.2, ал.3  от Наредбата за реда придобиване,управление и разпореждане с общинско имущество /НРПУРОИ/,  във връзка с чл.32, ал.1, т.1 и чл.36 от същата наредба и Решение № 854 по Протокол №65/30.06.2011год. на ОбС-Тутракан.

І. Н А Р Е Ж Д А М :

1.Да се проведе  публичен търг с явно наддаване за продажба на недвижим имот - частна общинска собственост, находящ се в гр. Тутракан, общ.Тутракан, с кадастрален № 73496.505.90, местност „Голишна” по Плана  на новообразуваните имоти, одобрен със Заповед № РД-12-386/05.08.2008г. и Заповед №РД-12-615/25.11.2008г. с площ от 1508 / хиляда петстотин  и осем/ кв.м.,  при следните условия:
1.1Начална тръжна цена - 746,00 (седемстотин четиридесет и шест) лева.
1.2Начин и срок на плащане: Спечелилият кандидат заплаща достигнатата на търга цена на имота (без внесения депозит) в 14 (четиринадесет) дневен   срок от дата на връчване на заповедта по чл.66, ал.2 от НРПУРОИ по банкова сметка на Общината: IBAN- BG10СЕСB97908447458500, BIC:CECBBGSF, код:445500 в “ЦКБ-АД” , клон Русе; 
1.3 Специални условия - няма ;
1.4 Търгът да се  проведе на 02.09.2011год. от 09.00 часа в заседателната зала на Община Тутракан;
1.5 Размер на депозита за участие в търга: Депозитът в размер на 10% от началната тръжна цена на обекта, се внася по банкова сметка на Община Тутракан: IBAN- BG94СЕСB97903347458500, BIC:CECBBGSF в “ЦКБ-АД” , клон Русе;
1.6 Размер на стъпка при наддаване : 74,60 (седемдесет и четири лева и шестдесет ст.) лева  
1.7 Време и начин на оглед - закупилите тръжни книжа могат да извършват оглед на обекта след предварителна заявка на тел.0866/60628;
1.8 Други тръжни условия :
А/ Тръжните книжа се предоставят в информационния център на Община Тутракан  срещу 24.00 с ДДС лв. платими на касата към информационния център по сметка на Община Тутракан: IBAN- BG10СЕСB97908447458500, BIC:CECBBGSF, код:448090 в “ЦКБ-АД”, клон Русе в срок от 12.08.2011г. до 16.00ч. на 01.09.2011г.;
Б/ До участие в търга ще бъдат допуснати лицата (фирмите) , закупили тръжни книжа, внесли депозит и подали заявление за допускане до участие в търга с приложени документи описани в същото;
В/ Кандидатите - търговци, регистрирани по ТЗ, прилагат към заявлението за допускане до участие в търга, следните документи :
- Оригинал или нотариално заверено копие от удостоверението за актуално състояние на търговеца;
- Заверени от кандидата копия от счетоводните отчети на фирмата за предходната година.
- Кандидатите физически лица - копие от личната си карта;
- Удостоверение за липса на задължения към Общината се прилагат от физически и юридически лица.

ІІ. У Т В Ъ Р Ж Д А В А М :
1.  Тръжна документация , както следва:
-    Заповед за провеждането на търга;
-     Скица на имота;
-     Акт за общинска собственост;
-     Проекто-заповед, съгласно чл.66, ал.2 от НРПУРОИ;
-     Проекто-договор;
-     Образец на заявлението за допускане до участие в търга.
2.  Условия за оглед на имота съгласно т. 1.7
3.  Краен срок за приемане на заявления за участие - 16.00ч. на деня предхождащ търга, в информационния център на Общината.
4. Дата за провеждане на повторен търг - При неявяване на кандидати, търгът да се проведе на 13.09.2011г. от 09.00ч. в заседателната зала на Общината. Тръжните книжа се предоставят в информационния център на Община Тутракан, срещу 24.00 лв. с ДДС, платими на касата към информационния център по IBAN- BG10СЕСB97908447458500, BIC: CECBBGSF, код: 448090 в “ЦКБ-АД”, клон Русе, в срок от 03.09.2011г. до 16.00ч. на 12.09.2011г.;


Иван Недев_______П/П_____   
           И.Д Кмет на Община Тутракан

Съгласно Заповед № 1140/01.08.2011г.