ОБЩИНСКИ  СЪВЕТ  ГРАД  ТУТРАКАН
[1] [2] [3] [4] [5]
                                              О Б Щ И Н А    Т У Т Р А К А Н
                      
                    
         7600 Тутракан, ул. “Трансмариска” № 31, тел. 0866/60621, факс:0866/60636
                                              E-mail: obs_tutrakan@b-trust.org

З  А  П  О  В  Е  Д
№ 1119/21.05.2012г.

гр. Тутракан


На основание чл.44, ал.2 от ЗМСМА,  чл.35, ал.1 от ЗОС, във връзка с чл.36 и по реда на чл.56, ал.1, ал.2, ал.3  от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество /НРПУРОИ/ и Решение № 121  по Протокол №9 от 19.04.2012г. на Общински съвет гр. Тутракан.

І. Н А Р Е Ж Д А М :

1. Да се проведе  публичен търг с явно наддаване  за продажба на недвижим имот частна общинска собственост, находящ се в с. Антимово, община Тутракан, представляващ  незастроен урегулиран поземлен имот с площ от 1020,00 кв.м. /хиляда и двадесет кв.м../, УПИ-ХІІ -52, кв.1 по кадастрален и регулационен план на селото, одобрен със Заповед №3977 от 30.08.1950г., при граници и съседи на имота : север - УПИ-Х-36; изток - УПИ -ХІ-53; юг - улица о.т.8 към о.т.10; запад - УПИ -ХІІІ-51:
1.1 Начална тръжна цена - 2240,00лв. / Две хиляди двеста и четиридесет лв./ без включен  ДДС,
1.2 Начин и срок на плащане: Спечелилият кандидат заплаща достигнатата на търга цена на имота / без внесения депозит/ в 14 /четиринадесет/ дневен   срок от дата на връчване на заповедта по чл.66, ал.2 от НРПУРОИ по банкова сметка на Общината: IBAN- BG10СЕСB97908447458500, BIC:CECBBGSF, код:445500 в “ЦКБ-АД” , клон Русе; 
1.3 Специални условия - няма ;
1.4 Търгът да се проведе на 18.06.2012год. от 9.00 часа в заседателната зала на Община Тутракан;
1.5 Размер на депозита за участие в търга: Депозитът в размер на 10% от началната тръжна цена на обекта, се внася по банкова сметка на Община Тутракан: IBAN- BG94СЕСB97903347458500, BIC:CECBBGSF в “ЦКБ-АД” , клон Русе;
1.6 Размер на стъпка при наддаване : 112,00лв (сто и дванадесет лв.).
1.7 Време и начин на оглед - закупилите тръжни книжа могат да извършват оглед на обекта след предварителна заявка на тел.0866/60628;
1.8 Други тръжни условия :
А/ Тръжните книжа се предоставят от Дирекция «Общинска собственост и стопански дейсности» в Община Тутракан  срещу 24.00 лв. с ДДС платими на касата към информационния център по сметка на Община Тутракан: IBAN- BG10СЕСB97908447458500, BIC:CECBBGSF, код:448090 в “ЦКБ“ АД, клон Русе в срок от 28.05.2012г. до 16.00ч. на 15.06.2012г.;
Б/ До участие в търга ще бъдат допуснати лицата /фирмите/, закупили тръжни книжа, внесли депозит и подали заявление за допускане до участие в търга с приложени документи описани в същото;
В/ Кандидатите - търговци, регистрирани по ТЗ, прилагат към заявлението за  участие в търга, следните документи :
- Оригинал или заверено от кандидата копие от удостоверение за актуално състояние на търговеца или ЕИК;
-  Удостоверение за липса на задължения към Общината
Г/ Кандидатите- физически лица, прилагат към заявление за участие в търга, следните документи:
- заверено  копие от личната карта;
- удостоверение за липса на задължения към Общината.

ІІ. У Т В Ъ Р Ж Д А В А М :
1. Тръжна документация , както следва:
-   Заповед за провеждането на търга;
-    Скица на имота;
-     Акт за общинска собственост;
-     Проекто-заповед, съгласно чл.66, ал.2 от НРПУРОИ;
-     Проекто-договор;
-     Образец на заявлението за допускане до участие в търга.
2.  Условия за оглед на имота съгласно т. 1.7 .
3.  Краен срок за приемане на заявления за участие - 16.00ч. на деня предхождащ търга, в информационния център на Общината.
4.  Дата за провеждане на повторен търг - При неявяване на кандидати, търгът да се проведе на 25.06.2012г. от 09.00ч. в заседателната зала на Общината. Тръжните книжа се предоставят в информационния център на Община Тутракан, срещу 24.00 лв. с ДДС, платими на касата към информационния център по IBAN- BG10СЕСB97908447458500, BIC: CECBBGSF, код: 448090 в “ЦКБ-АД”, клон Русе , в срок от 19.06.2012г. до 16.00ч. на 22.06.2012г.
                                             

д-р Димитър Стефанов_______П/П_____   
           Кмет на Община Тутракан                                              О Б Щ И Н А    Т У Т Р А К А Н
                      
                    
         7600 Тутракан, ул. “Трансмариска” № 31, тел. 0866/60621, факс:0866/60636
                                              E-mail: obs_tutrakan@b-trust.org

З  А  П  О  В  Е  Д
№ 1028/08.05.2012г.

гр. Тутракан


На основание чл.44, ал.2 от ЗМСМА,  чл.35, ал.1 от ЗОС, във връзка с чл.36 и по реда на чл.56, ал.1, ал.2, ал.3  от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество /НРПУРОИ/ и Решение № 108  по Протокол №8 от 29.03.2012г. на Общински съвет гр. Тутракан.

І. Н А Р Е Ж Д А М :

1. Да се проведе  публичен търг с явно наддаване  за продажба на недвижим имот частна общинска собственост, находящ се в с. Шуменци, община Тутракан, представляващ  незастроен урегулиран поземлен имот с площ от 1298,00 кв.м. /хиляда двеста деветдесет и осем кв.м../, УПИ-V, кв.15 по плана на селото, одобрен със Заповед №3705 и 3706 от 13.08.1950г., при граници и съседи на имота : север - регулация на населеното място; изток - УПИ - VІ ; юг - улица о.т.36 към о.т.41; запад - УПИ - ІV,  при следните условия:
1.1Начална тръжна цена - 3100,00лв. / Три хиляди и сто лв./ без включен  ДДС,
1.2Начин и срок на плащане: Спечелилият кандидат заплаща достигнатата на търга цена на имота / без внесения депозит/ в 14 /четиринадесет/ дневен   срок от дата на връчване на заповедта по чл.66, ал.2 от НРПУРОИ по банкова сметка на Общината: IBAN- BG10СЕСB97908447458500, BIC:CECBBGSF, код:445500 в “ЦКБ-АД” , клон Русе; 
1.3 Специални условия - няма ;
1.4 Търгът да се проведе на 05.06.2012год. от 9.00 часа в заседателната зала на Община Тутракан;
1.5 Размер на депозита за участие в търга: Депозитът в размер на 10% от началната тръжна цена на обекта, се внася по банкова сметка на Община Тутракан: IBAN- BG94СЕСB97903347458500, BIC:CECBBGSF в “ЦКБ-АД” , клон Русе;
1.6 Размер на стъпка при наддаване : 155,00лв (сто петдесет и пет лв.).
1.7 Време и начин на оглед - закупилите тръжни книжа могат да извършват оглед на обекта след предварителна заявка на тел.0866/60628;
1.8 Други тръжни условия :
А/ Тръжните книжа се предоставят от Дирекция «Общинска собственост и стопански дейсности» в Община Тутракан  срещу 24.00 лв. с ДДС платими на касата към информационния център по сметка на Община Тутракан: IBAN- BG10СЕСB97908447458500, BIC:CECBBGSF, код:448090 в “ЦКБ“ АД, клон Русе в срок от 11.05.2012г. до 16.00ч. на 04.06.2012г.;
Б/ До участие в търга ще бъдат допуснати лицата /фирмите/, закупили тръжни книжа, внесли депозит и подали заявление за допускане до участие в търга с приложени документи описани в същото;
В/ Кандидатите - търговци, регистрирани по ТЗ, прилагат към заявлението за  участие в търга, следните документи :
- Оригинал или заверено от кандидата копие от удостоверение за актуално състояние на търговеца или ЕИК;
-  Удостоверение за липса на задължения към Общината
Г/ Кандидатите- физически лица, прилагат към заявление за участие в търга, следните документи:
- заверено  копие от личната карта;
- удостоверение за липса на задължения към Общината.

ІІ. У Т В Ъ Р Ж Д А В А М :
1. Тръжна документация , както следва:
-   Заповед за провеждането на търга;
-    Скица на имота;
-    Акт за общинска собственост;
-    Проекто-заповед, съгласно чл.66, ал.2 от НРПУРОИ;
-    Проекто-договор;
-    Образец на заявлението за допускане до участие в търга.
2. Условия за оглед на имота съгласно т. 1.7 .
3. Краен срок за приемане на заявления за участие - 16.00ч. на деня предхождащ търга, в информационния център на Общината.
4. Дата за провеждане на повторен търг - При неявяване на кандидати, търгът да се проведе на 12.06.2012г. от 09.00ч. в заседателната зала на Общината. Тръжните книжа се предоставят в информационния център на Община Тутракан, срещу 24.00 лв. с ДДС, платими на касата към информационния център по IBAN- BG10СЕСB97908447458500, BIC: CECBBGSF, код: 448090 в “ЦКБ-АД”, клон Русе , в срок от 06.06.2012г. до 16.00ч. на 11.06.2012г.


д-р Димитър Стефанов_______П/П_____   
           Кмет на Община Тутракан


              

                                              О Б Щ И Н А    Т У Т Р А К А Н
                      
                    
         7600 Тутракан, ул. “Трансмариска” № 31, тел. 0866/60621, факс:0866/60636
                                              E-mail: obs_tutrakan@b-trust.org

З  А  П  О  В  Е  Д
№ 672/09.04.2012г.

гр. Тутракан


На основание чл.44, ал.2 от ЗМСМА, чл.14, ал.1 и ал.2 от Закона за общинската собственост /ЗОС/,  чл.20, ал.1, чл.55, ал.1, т.2 във връзка с чл.56, ал.1, ал.2 и ал.3 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество /НРПУРОИ/, в изпълнение на  Решение №65 по Протокол №5 от 30.01.2012год. на Общински съвет гр.Тутракан

І. Н А Р Е Ж Д А М :                             

1. Да се проведе публичен търг с явно наддаване  за отдаване под наем на недвижим имот - частна общинска собственост, представляващ самостоятелен обект с идентификатор №73496.501.3451.1.20 по КК на гр. Тутракан, одобрена със Заповед №РД-18-6/04.02.2008г. на ИД на АГКК гр. София, с последно изменение със Заповед №КД-14-19-380/14.12.2011г. на Началника на СГКК гр. Силистра, с основна площ от 25,80 кв.м. и спомагателна площ от 2,08 кв.м., находящ се в гр. Тутракан, на партерния етаж на жил. блок „Росица - 3” с идентификатор №73496.501.3451.1, при граници и съседи на обекта:   север - външен зид, изток - външен зид, югоизток - вътрешен зид към стълбището на блока и самостоятелен обект с № 73496.501.3451.1.19, югозапад - външен и вътрешен зид към № 73496.501.3451.1.19,  с предназначение за търговски обект, за срок от 5 /пет/ години, при следните условия:
1.1 Начална тръжна месечна наемна цена - в размер на 100,00 лв./сто лв./  без ДДС.
1.2 Начин и срок на плащане: Спечелилият кандидат заплаща постигнатата на търга наемна цена на имота / без внесения депозит/ в 14/четиринадесет/ дневен   срок от дата на връчване на заповедта по чл.66, ал.2 от НРПУРОИ по банкова сметка на Общината: IBAN- BG10СЕСB97908447458500, BIC:CECBBGSF, код:444100 в “ЦКБ-АД”, клон Русе.
1.3  Специални условия - няма ;
1.4 Търгът да се проведе на 10.05.2012год. от 9,00 часа в заседателната зала на Община Тутракан;
1.5 Размер на депозита за участие в търга: Депозит в размер на 10% от началната тръжна цена на обекта, се внася по банкова сметка на Община Тутракан: IBAN- BG94СЕСB97903347458500, BIC:CECBBGSF в “ЦКБ-АД” , клон Русе; 
1.6 Размер на стъпка при наддаване : 10,00(десет) лв.
1.7 Време и начин на оглед: Закупилите тръжни книжа могат да извършват оглед на обекта след предварителна заявка на тел.0866/60628;
1.8 Други тръжни условия :
А/ Тръжните книжа
се предоставят в информационния център на Община Тутракан  срещу 12.00 лв. с ДДС, платими на касата към информационния център по сметка на Община Тутракан: IBAN- BG10СЕСB97908447458500, BIC:CECBBGSF, код:448090 в “ЦКБ-АД”, клон Русе в срок от 17.04.2012г. до 16.00ч. на 09.05.2012г.;
Б/ До участие в търга ще бъдат допуснати лицата /фирмите/, закупили тръжни книжа, внесли депозит и подали заявление за допускане до участие в търга с приложени документи описани в същото;
В/ Кандидатите - търговци, регистрирани по ТЗ, прилагат към заявлението за  участие в търга, следните документи :
- Оригинал или заверено от кандидата копие от удостоверението за актуално състояние на търговеца или ЕИК;
- Заверени от кандидата копия от счетоводните отчети на фирмата за предходната година или ЕИК;
- Удостоверение за липса на задължения към Общината
Г/ Кандидатите- физически лица, прилагат към заявление за участие в търга, следните документи:
- заверено  копие от личната карта;
- удостоверение за липса на задължения към Общината.

ІІ. У Т В Ъ Р Ж Д А В А М :

1. Тръжна документация , както следва:
-   Заповед за провеждане на търга;
-    Скица/ схема на имота;
-     Акт за общинска собственост;
-     Проекто-заповед, съгласно чл. 66, ал.2 от НРПУРОИ;
-     Проекто-договор;
-     Образец на заявлението за участие в търга.
2.  Условия за оглед на имота съгласно т. 1.7 .
3.  Краен срок за приемане на заявления за участие
- 16.00ч. на деня предхождащ търга, в информационния център на Общината.
4.  Дата за провеждане на повторен търг - При неявяване на кандидати, търгът да се проведе на 17.05.2012г. от 9,00ч. в заседателната зала на Общината. Тръжните книжа се предоставят в информационния център на Община Тутракан, срещу 12.00 лв. с ДДС, платими на касата към информационния център по IBAN- BG10СЕСB97908447458500, BIC: CECBBGSF, код: 448090 в “ЦКБ-АД”, клон Русе , в срок от 11.05.2012г. до 16.00ч. на 16.05.2012г.
           

д-р Димитър Стефанов_______П/П_____   
           Кмет на Община Тутракан                                              О Б Щ И Н А    Т У Т Р А К А Н
                      
                    
         7600 Тутракан, ул. “Трансмариска” № 31, тел. 0866/60621, факс:0866/60636
                                              E-mail: obs_tutrakan@b-trust.org

З  А  П  О  В  Е  Д
№ 301/20.02.2012г.

гр. Тутракан


На основание чл.44, ал.2 от ЗМСМА, чл.14, ал.1 и ал.2 от Закона за общинската собственост /ЗОС/,  чл.20, ал.1, чл.55, ал.1, т.2 във връзка с чл.56, ал.1, ал.2 и ал.3 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество /НРПУРОИ/, в изпълнение на  Решение №65 по Протокол №5 от 30.01.2012год. на Общински съвет гр.Тутракан

І. Н А Р Е Ж Д А М :                             

1. Да се проведе публичен търг с явно наддаване  за отдаване под наем на недвижим имот - частна общинска собственост, представляващ самостоятелен обект с идентификатор №73496.501.3451.1.20 по КК на гр. Тутракан, одобрена със Заповед №РД-18-6/04.02.2008г. на ИД на АГКК гр. София, с последно изменение със Заповед №КД-14-19-380/14.12.2011г. на Началника на СГКК гр. Силистра, с основна площ от 25,80 кв.м. и спомагателна площ от 2,08 кв.м., находящ се в гр. Тутракан, на партерния етаж на жил. блок „Росица - 3” с идентификатор №73496.501.3451.1, при граници и съседи на обекта:   север - външен зид, изток - външен зид, югоизток - вътрешен зид към стълбището на блока и самостоятелен обект с № 73496.501.3451.1.19, югозапад - външен и вътрешен зид към № 73496.501.3451.1.19,  с предназначение за търговски обект, за срок от 5 /пет/ години, при следните условия:
1.1 Начална тръжна месечна наемна цена - в размер на 100,00 лв./сто лв./  без ДДС.
1.2 Начин и срок на плащане: Спечелилият кандидат заплаща постигнатата на търга наемна цена на имота / без внесения депозит/ в 14/четиринадесет/ дневен   срок от дата на връчване на заповедта по чл.66, ал.2 от НРПУРОИ по банкова сметка на Общината: IBAN- BG10СЕСB97908447458500, BIC:CECBBGSF, код:444100 в “ЦКБ-АД”, клон Русе.
1.3  Специални условия - няма ;
1.4 Търгът да се проведе на 16.03.2012год. от 9,00часа в заседателната зала на Община Тутракан;
1.5 Размер на депозита за участие в търга: Депозит в размер на 10% от началната тръжна цена на обекта, се внася по банкова сметка на Община Тутракан: IBAN- BG94СЕСB97903347458500, BIC:CECBBGSF в “ЦКБ-АД” , клон Русе; 
1.6 Размер на стъпка при наддаване : 10,00(десет) лв.
1.7 Време и начин на оглед: Закупилите тръжни книжа могат да извършват оглед на обекта след предварителна заявка на тел.0866/60628;
1.8 Други тръжни условия :
А/
Тръжните книжа се предоставят в информационния център на Община Тутракан  срещу 12.00 лв. с ДДС, платими на касата към информационния център по сметка на Община Тутракан: IBAN- BG10СЕСB97908447458500, BIC:CECBBGSF, код:448090 в “ЦКБ-АД”, клон Русе в срок от 24.02.2012г. до 16.00ч. на 15.03.2012г.;
Б/ До участие в търга ще бъдат допуснати лицата /фирмите/, закупили тръжни книжа, внесли депозит и подали заявление за допускане до участие в търга с приложени документи описани в същото;
В/ Кандидатите - търговци, регистрирани по ТЗ, прилагат към заявлението за  участие в търга, следните документи :
- Оригинал или заверено от кандидата копие от удостоверението за актуално състояние на търговеца или ЕИК;
- Заверени от кандидата копия от счетоводните отчети на фирмата за предходната година или ЕИК;
- Удостоверение за липса на задължения към Общината
Г/ Кандидатите- физически лица, прилагат към заявление за участие в търга, следните документи:
- заверено  копие от личната карта;
- удостоверение за липса на задължения към Общината.

ІІ. У Т В Ъ Р Ж Д А В А М :
1. Тръжна документация , както следва:
-   Заповед за провеждане на търга;
Скица/ схема на имота;
Акт за общинска собственост;
Проекто-заповед, съгласно чл. 66, ал.2 от НРПУРОИ;
Проекто-договор;
Образец на заявлението за участие в търга.
2. Условия за оглед на имота съгласно т. 1.7 .
3. Краен срок за приемане на заявления за участие - 16.00ч. на деня предхождащ търга, в информационния център на Общината.
4. Дата за провеждане на повторен търг - При неявяване на кандидати, търгът да се проведе на 26.03.2012г. от 9,00ч. в заседателната зала на Общината. Тръжните книжа се предоставят в информационния център на Община Тутракан, срещу 12.00 лв. с ДДС, платими на касата към информационния център по IBAN- BG10СЕСB97908447458500, BIC: CECBBGSF, код: 448090 в “ЦКБ-АД”, клон Русе , в срок от 19.03.2012г. до 16.00ч. на 23.03.2012г.

   
д-р Димитър Стефанов_______П/П_____   
           Кмет на Община Тутракан

           


                                              О Б Щ И Н А    Т У Т Р А К А Н
                      
                    
         7600 Тутракан, ул. “Трансмариска” № 31, тел. 0866/60621, факс:0866/60636
                                              E-mail: obs_tutrakan@b-trust.org

З  А  П  О  В  Е  Д
№ 115/23.01.2012г.


На основание чл.44, ал.2 и чл.24а, ал.4 от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи, във връзка с чл.4, ал.1 от Наредбата стопанисване, управление и разпореждане с общинския поземлен фонд /НСУРОПФ/, чл.56, ал.1 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество / НРПУРОИ/  и Решение  № 30 по Протокол № 3 от 22 декември 2011 год. на Общински съвет-Тутракан

І. Н А Р Е Ж Д А М :

1.  Да се проведе публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем за срок от 3 / три/ години на  земеделски земи от общинския поземлен фонд в Община Тутракан за отглеждане на едногодишни полски култури за стопанската 2011/2012 година.
2. Обект на търга са земите от ОПФ, подробно описани по землища, имоти, площ, категория, начална тръжна цена и размер на депозита в „Списък-приложение”, неразделна част от настоящата заповед.
3. Право на участие в търга имат физически и юридически лица, които нямат задължения към Община Тутракан и нейните звена;
4. Начин и срок на плащане: постигнатия на търга  наем за стопанска година се заплаща в началото на съответната стопанска година, но не по-късно от първи октомври  по банкова сметка на Община Тутракан  № BG10СЕСB97908447458500, BIC: CECBBGSF,  вид плащане: 444200, при банка „ЦКБ” АД, в информационния център на Общината.
5. Специални условия - няма;
6. Търгът да се проведе на 16.02.2012 год. от 8.30 часа в заседателната зала на Община Тутракан, ул. „Трансмариска” № 31; 
7. Размер на депозита за участие в търга: депозитът в размер 10% от началната тръжна цена на декар, умножена по площта на имота е посочен в списъка-приложение по раздел І т.2 и  се внася по банкова сметка на Община Тутракан № BG94СЕСB97903347458500, BIC: CECBBGSF, при банка „ЦКБ” АД, в информационния център на Община Тутракан, за всеки поземлен имот за който кандидатът участва.
8. Размер на стъпка при наддаване : 10% от началната тръжна  цена  на декар.
9. Време и начин на огледа: закупилите тръжни книжа могат да извършват оглед на земеделската земя след предварителна заявка в отдел „Общинска собственост” тел. 0866/ 60 628 за землище гр. Тутракан и в съответното кметство за отделното землище.
10. Други тръжни условия
А/ Тръжните книжа се предоставят в информационния център на Общината от отдел „Общинска собственост”, срещу 12,00 /дванадесет/  лева с ДДС, платими по банкова сметка на Община Тутракан : IBAN- BG10СЕСB97908447458500, BIC: CECBBGSF,  код: 448090, в „ЦКБ” АД,  клон Русе в срок от 27.01.2012 год. до 16.00 часа на 15.02.2012г..
Б/ До участие в търга ще бъдат допуснати лицата /фирмите/, закупили тръжни книжа, внесли депозит и подали заявление за допускане до участие в търга, с приложени документи, описани в същото;
В/ Кандидатите - търговци, регистрирани по Търговския закон, прилагат към заявлението за допускане до участие в търга следните документи:
- Оригинал или заверено от участника копие от удостоверението за актуално състояние на търговеца или ЕИК;
- Заверени от кандидата копия от счетоводните отчети на фирмата за предходната година или ЕИК;
- Удостоверение за липса на задължения към Общината.
Г/  Кандидатите физически лица - копие от личната си карта;
- Удостоверение за липса на задължения към Общината ;
Д/ За всеки имот се подава отделен комплект от изброените документи, като върху плика с документи се отбелязва освен името и адрес на участника и номера на имота за който се участва.

ІІ. У Т В Ъ Р Ж Д А В А М :
1. Тръжна документация, както следва :
Заповед за провеждане на търга ;
Скица на имота;
Акт за  общинска собственост ;
Проектозаповед, съгласно чл.66, ал.2 от НРПУРОИ  ;
Проектодоговор ;
Образец на заявление за участие в търга.
2.  Условия за оглед на земеделската земя - съгласно раздел І т.9 
3. Краен срок за приемане на заявления за участие в търга
- 16,00 часа на 15.02.2012г.. в информационния център на Община Тутракан, сектор „Деловодство”.
4. Дата за провеждане на повторен търг- При неявяване на кандидати, повторен търг за ненаетите земеделски земи от ОПФ  да се проведе на 24.02.2012 г. от 8,30 часа в заседателната зала на Община Тутракан. Тръжните книжа се предоставят в информационния център на Община Тутракан срещу 12,00 /дванадесет/  лева с ДДС, платими по банкова сметка на Община Тутракан : IBAN- BG10СЕСB97908447458500, BIC: CECBBGSF,  код: 448090, в „ЦКБ” АД,  клон Русе в срок от 17.02.2012 год. до 16.00 часа на 23.02.2012 год.


Приложение:
                                 1.”Списък - приложение” -
Виж тук

            
Настоящата заповед подлежи на обжалване по реда на АПК.
           
          
       
д-р Димитър Стефанов_______П/П_____   
           Кмет на Община Тутракан

                                             


                                             
                                              О Б Щ И Н А    Т У Т Р А К А Н
                      
                    
         7600 Тутракан, ул. “Трансмариска” № 31, тел. 0866/60621, факс:0866/60636
                                              E-mail: obs_tutrakan@b-trust.org

З  А  П  О  В  Е  Д
№ 1784/20.07.2012г.

гр. Тутракан


На основание чл. 14, ал. 7 от Закона за общинската собственост и чл.17, ал. 3, чл.55, ал.1, т.1 във връзка с чл.67, ал.2 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество / НРПУРОИ/, в изпълнение на Решение №142 по Протокол №10/ 22.05.2012г.  на Общински съвет- Тутракан

І. З А П О В Я Д В А М :

1.    Да се проведе публично оповестен присъствен  конкурс за отдаване под наем за срок от 5 / пет/ календарни години  на части от имот - публична общинска собственост, представляващ ученически стол със застроена площ от 114,00 кв.м., находящ се СОУ „Христо Ботев” гр. Тутракан, ул. Ана Вентура №64, в част от сградата за образование с идентификатор № 73496.501.3750.1 по КК на гр. Тутракан, одобрена със Заповед № РД-18-6/04.02.2008г.  на ИД на АГКК гр. София, разположена в имот с идентификатор №73496.501.3750 .
2.  Обект на конкурса:  обособени части от имот - публична общинска собственост, съставляващи части от ученически стол с обща площ от 114,00 кв.м., както следва:
- кухня - 34,80 кв.м.
- вход  кухня - 5,60 кв.м.
- склад - 30,20 кв.м.
- барче - 8,40 кв.м.
- умивалник - 35,00кв.м.
3.    Отдаването под наем на имота е при следните задължителни  условия:
3.1. Помещението да се използва за ученически стол с предназначение за ученическо столово хранене, като не се допуска производството на друга продукция, както и използването му извънучебно време за други дейности;
3.2. Предлаганият асортимент в ученическия стол, да е съобразен с Наредба № 37 от 21.07.2009г. за здравословно хранене на учениците, издадена от МЗ в сила от 15.09.2007г.;
3.3. Качеството на хранителните продукти и стоки да отговаря на изискванията на Закона за храните;
3.4. Доставяните продукти необходими за приготвянето на храните или готовите закуски да бъдат съпроводени със сертификат за качество, издаден от съответните надлежни органи;
3.5. Да извършва дейност съобразно всички нормативни изисквания.
4.    Конкурсът да се проведе при следните условия:
4.1. Начална месечна наемна цена - 300,00 лв. без да се начислява ДДС.
4.2. Начин и срок на плащане: спечелилия конкурса в 14 /четиринадесет/ дневен срок от датата на връчване на заповедта по чл. 72, ал.6 от НРПУРОИ, заплаща достигната месечна наемна цена по банкова сметка на СОУ „Христо Ботев” IBAN: BG31СЕСB97903141759300, BIC: CECBBGSF,  при банка „ЦКБ” АД, клон Русе в информационния център на Общината.
4.3. Конкурсната документация се предоставя от Дирекция „Общинска собственост и стопански дейности”, срещу 12,00 /дванадесет/  лева с ДДС, платими по банкова сметка на Община Тутракан : IBAN- BG10СЕСB97908447458500, BIC: CECBBGSF,  код: 448090, в „ЦКБ” АД, клон Русе в срок от 27.07.2012г. до 16.00 часа на деня, предхождащ датата на конкурса.
4.4. Размер на депозита за участие в конкурса: 50,00 лв., който се внася по банкова сметка на Община Тутракан BG94СЕСB97903347458500, BIC: CECBBGSF, при банка „ЦКБ” АД, клон Русе в информационния център на Община Тутракан, в срок от 27.07.2012г. до 16.00 часа на деня предхождащ датата на конкурса.
4.5. Време и начин на огледа: закупилите конкурсни книжа могат да извършват оглед на помещението след предварителна заявка в Дирекция „Общинска собственост и стопански дейности”, тел. 0866/ 60 628, чрез директора на СОУ „Христо Ботев” гр. Тутракан.
4.6. Конкурсът да се проведе на 17.08.2012 г. от 9,00 ч. в заседателната зала на Община Тутракан
4.7. Критерий за оценяване на конкурсните предложения: най - висока наемна цена
5.    Изисквания към кандидатите:
5.1. Право на участие в конкурса имат: всяко ЕТ или юридическо лице, регистрирани като търговци по Търговския закон ;
5.2. Документи за участие:
-    заявление за участие /по образец/;
-    документ за закупени конкурсни документи;
-    документ за внесен депозит;
-  заверено копие от удостоверение от НАП, за липса на задължения към държавата, установени с ревизионен акт;
-   удостоверение за липса на задължения към община Тутракан;
-   нотариално заверено пълномощно за участие в конкурса, при участие на пълномощник;
-   удостоверение за актуално състояние /оригинално или заверено копие/ или ЕИК;
- удостоверение, че кандидата не е обявен и не се намира в производство по несъстоятелност /оригинал или заверено копие/ или ЕИК;
-  удостоверение, че кандидата не е обявен в ликвидация /оригинал или заверено копие/ или ЕИК.
5.3  До участие в конкурса: Ще бъдат допуснати лицата /фирмите/, закупили конкурсни книжа, внесли депозит и подали заявление за допускане до участие в конкурс, с приложени документи, описани в същото;
5.4 Няма да бъдат допуснати кандидати, които не са представили изискуеми документи и/или при наличие на следните обстоятелства: 
·      обявен в несъстоятелност или е в открито производство по несъстоятелност;
·      е в производство по ликвидация;
·      има парични задължения към държавата, установени с ревизионен акт;
·      има парични задължения към община Тутракан;
·      конкурсната документация е представена след срока, определен по заповедта;
·     конкурсната документа не е подадена в запечатан непрозрачен и /или върху плика не е отбелязано   името на участника и наименованието на предмета на конкурса;
·      конкурсната документация е закупена след срока, описан в заповедта;
·      депозитът е внесен след сроковете, посочен в заповедта

6.    Срок и начин за подаване на офертни предложения:
6.1. Краен срок за подаване на офертни предложения - до 16,00 часа на деня, предхождащ датата на конкурса в информационния център на Община Тутракан, при гл. специалист „Деловодител”;
6.2. Условия за подаване на офертните предложения: Подаването на предложенията за участие в публично оповестения конкурс се извършва чрез три непрозрачни плика, запечатани от кандидата.  В първи плик с надпис „Документи” се поставят приложените документите в т.5.2 и се запечатва, във втори плик с надпис „Оферта” кандидатът поставя офертата, не по ниска от обявената в т.4.1 и се запечатва. Пликовете се поставят в трети, запечатан от него плик, върху който се отбелязват името и адреса на кандидата и описание на предмета на конкурса.
7.  При отказ на обявения за спечелил конкурса участник от сключване на договор за наем с община Тутракан, внесения от него депозит остава в полза на общината и се предлага на втория участник в конкурса да сключи договор за наем на предлаганата от него цена, в случай, че и втория класиран участник откаже сключване на договор и неговия депозит се задължа в полза на общината и се обявява нов конкурс.

ІІ. У Т В Ъ Р Ж Д А В А М :
1. Конкурсна документация, както следва :
-  Заповед за провеждане на конкурса ;
-  Скица на имота;
-  Схема на помещенията;
-  Проекто-заповед, съгласно чл.72, ал.6 от НРПУРОИ  ;
-  Проекто- договор ;
-  Образец на заявление за участие в конкурс.
2.   Условия за оглед на помещението
- съгласно раздел І, т.4.5
3. Краен срок за приемане на офертни предложения
- 16,00 часа на деня предхождащ датата на конкурса в информационния център на Община Тутракан, при гл. специалист „Деловодител”;
4.Дата за провеждане на повторен конкурс- При неявяване на кандидати, повторен конкурс да се проведе на 27.08.2012г., при същите условия и на същото място и час. Конкурсната документация се предоставя от Дирекция „Общинска собственост и стопански дейности” на Община Тутракан срещу 12,00 /дванадесет/  лева с ДДС, платими по банкова сметка на Община Тутракан: IBAN- BG10СЕСB97908447458500, BIC: CECBBGSF,  код: 448090, в „ЦКБ” АД,  клон Русе в срок  от 20.08.2012г.до 16.00 часа на 24.08.2012г. Депозитът за участие в повторен конкурс се внася по банкова сметка на Община Тутракан BG94СЕСB97903347458500, BIC: CECBBGSF, при банка „ЦКБ” АД, клон Русе в информационния център на Община Тутракан, в срок 20.08.2012г. до 16.00 часа на деня предхождащ датата на повторния конкурс.
                                             

д-р Димитър Стефанов_______П/П_____   
           Кмет на Община Тутракан                                              О Б Щ И Н А    Т У Т Р А К А Н
                      
                    
         7600 Тутракан, ул. “Трансмариска” № 31, тел. 0866/60621, факс:0866/60636
                                              E-mail: obs_tutrakan@b-trust.org

З  А  П  О  В  Е  Д
№ 1154/28.05.2012г.

гр. Тутракан


На основание чл.44, ал.2 от ЗМСМА, чл.14, ал.1 и ал.2 от Закона за общинската собственост /ЗОС/,  чл.20, ал.1, чл.55, ал.1, т.2 във връзка с чл.56, ал.1, ал.2 и ал.3 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество /НРПУРОИ/, в изпълнение на  Решение №127 по Протокол №9 от 19.04.2012год. на Общински съвет гр.Тутракан 

І. Н А Р Е Ж Д А М :

1. Да се проведе публичен търг с явно наддаване  за отдаване под наем на недвижим имот - частна  общинска собственост, представляващ самостоятелен обект с идентификатор №73496.501.2304.7.5, с основна площ от 22,72 кв. м. и спомагателна площ от 20,48кв.м. находящ се в гр. Тутракан ул. Гео Милев, кв.88, УПИ-І, в сграда №7, разположена в поземлен имот с  идентификатор № 73496.501.2304 по КК, одобрена със Заповед №РД-18-6/04.02.2008г. на ИД на АГКК гр. София,   при граници и съседи: север - зид към имот №73496.501.2304, изток - зид към обект № 73496.501.2304.7.6, юг- зид към имот №73496.501.2304, запад-зид към обект с №73496.501.2304.7.4,  с предназначение за  търговска дейност,  за срок от 3 /три/ години, при следните условия:
1.1 Начална тръжна месечна наемна цена - в размер на 133,38лв. / Сто тридесет и три лв. и тридесет и осем ст. / без ДДС.
1.2 Начин и срок на плащане: Спечелилият кандидат заплаща постигнатата на търга наемна цена на имота / без внесения депозит/ в 14/четиринадесет/ дневен   срок от дата на връчване на заповедта по чл.66, ал.2 от НРПУРОИ по банкова сметка на Общината: IBAN- BG10СЕСB97908447458500, BIC:CECBBGSF, код:444100 в “ЦКБ-АД”, клон Русе.
1.3  Специални условия - няма ;
1.4 Търгът да се проведе на 22.06.2012год. от 11,00часа в заседателната зала на Община Тутракан;
1.5 Размер на депозита за участие в търга: Депозит в размер на 10% от началната тръжна цена на обекта, се внася по банкова сметка на Община Тутракан: IBAN- BG94СЕСB97903347458500, BIC:CECBBGSF в “ЦКБ-АД” , клон Русе; 
1.6 Размер на стъпка при наддаване : 13,00(тринадесет) лв.
1.7 Време и начин на оглед: Закупилите тръжни книжа могат да извършват оглед на обекта след предварителна заявка на тел.0866/60628;
1.8 Други тръжни условия :
А/ Тръжните книжа се предоставят в информационния център на Община Тутракан  срещу 12.00 лв. с ДДС, платими на касата към информационния център по сметка на Община Тутракан: IBAN- BG10СЕСB97908447458500, BIC:CECBBGSF, код:448090 в “ЦКБ-АД”, клон Русе в срок от 01.06.2012г. до 16.00ч. на 21.06.2012г.;
Б/ До участие в търга ще бъдат допуснати лицата /фирмите/, закупили тръжни книжа, внесли депозит и подали заявление за допускане до участие в търга с приложени документи описани в същото;
В/ Кандидатите - търговци, регистрирани по ТЗ, прилагат към заявлението за  участие в търга, следните документи :
- Оригинал или заверено от кандидата копие от удостоверението за актуално състояние на търговеца или ЕИК;
- Удостоверение за липса на задължения към Общината
Г/ Кандидатите- физически лица, прилагат към заявление за участие в търга, следните документи:
- заверено  копие от личната карта;
- удостоверение за липса на задължения към Общината.

ІІ. У Т В Ъ Р Ж Д А В А М :
1. Тръжна документация , както следва:
-   Заповед за провеждане на търга;
-    Скица/ схема на имота;
-    Акт за общинска собственост;
-    Проекто-заповед, съгласно чл. 66, ал.2 от НРПУРОИ;
-    Проекто-договор;
-    Образец на заявлението за участие в търга.
2. Условия за оглед на имота съгласно т. 1.7 .
3. Краен срок за приемане на заявления за участие - 16.00ч. на деня предхождащ търга, в информационния център на Общината.
4. Дата за провеждане на повторен търг - При неявяване на кандидати, търгът да се проведе на 29.06.2012г. от 11,00ч. в заседателната зала на Общината. Тръжните книжа се предоставят в информационния център на Община Тутракан, срещу 12.00 лв. с ДДС, платими на касата към информационния център по IBAN- BG10СЕСB97908447458500, BIC: CECBBGSF, код: 448090 в “ЦКБ-АД”, клон Русе , в срок от 25.06.2012г. до 16.00ч. на 28.06.2012г.


д-р Димитър Стефанов_______П/П_____   
           Кмет на Община Тутракан                                              О Б Щ И Н А    Т У Т Р А К А Н
                      
                    
         7600 Тутракан, ул. “Трансмариска” № 31, тел. 0866/60621, факс:0866/60636
                                              E-mail: obs_tutrakan@b-trust.org

З  А  П  О  В  Е  Д
№ 1153/28.05.2012г.

гр. Тутракан


На основание чл.44, ал.2 от ЗМСМА, чл.14, ал.1 и ал.2 от Закона за общинската собственост /ЗОС/,  чл.20, ал.1, чл.55, ал.1, т.2 във връзка с чл.56, ал.1, ал.2 и ал.3 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество /НРПУРОИ/, в изпълнение на  Решение №129 по Протокол №9 от 19.04.2012год. на Общински съвет гр.Тутракан 

І. Н А Р Е Ж Д А М :

1. Да се проведе публичен търг с явно наддаване  за отдаване под наем на недвижим имот - частна  общинска собственост, представляващ самостоятелен обект с идентификатор №73496.501.2304.7.6, с основна площ от 11,00 кв. м. и спомагателна площ от 10,00кв.м. находящ се в гр. Тутракан ул. Гео Милев, кв.88, УПИ-І, в сграда №7, разположена в поземлен имот с  идентификатор № 73496.501.2304 по КК, одобрена със Заповед №РД-18-6/04.02.2008г. на ИД на АГКК гр. София,   при граници и съседи: север - зид към имот №73496.501.2304, изток - зид към имот №73496.501.2304, юг- зид към имот №73496.501.2304, запад-зид към обект с №73496.501.2304.7.5,  с предназначение за  търговска дейност,  за срок от 3 /три/ години, при следните условия:
1.1 Начална тръжна месечна наемна цена - в размер на 64,80лв. / Шестдесет и четири лв. и осемдесет ст. / без ДДС.
1.2 Начин и срок на плащане: Спечелилият кандидат заплаща постигнатата на търга наемна цена на имота / без внесения депозит/ в 14/четиринадесет/ дневен   срок от дата на връчване на заповедта по чл.66, ал.2 от НРПУРОИ по банкова сметка на Общината: IBAN- BG10СЕСB97908447458500, BIC:CECBBGSF, код:444100 в “ЦКБ-АД”, клон Русе.
1.3  Специални условия - няма ;
1.4 Търгът да се проведе на 22.06.2012год. от 13,00часа в заседателната зала на Община Тутракан;
1.5 Размер на депозита за участие в търга: Депозит в размер на 10% от началната тръжна цена на обекта, се внася по банкова сметка на Община Тутракан: IBAN- BG94СЕСB97903347458500, BIC:CECBBGSF в “ЦКБ-АД” , клон Русе; 
1.6 Размер на стъпка при наддаване : 6,00(шест) лв.
1.7 Време и начин на оглед: Закупилите тръжни книжа могат да извършват оглед на обекта след предварителна заявка на тел.0866/60628;
1.8 Други тръжни условия :
А/ Тръжните книжа се предоставят в информационния център на Община Тутракан  срещу 12.00 лв. с ДДС, платими на касата към информационния център по сметка на Община Тутракан: IBAN- BG10СЕСB97908447458500, BIC:CECBBGSF, код:448090 в “ЦКБ-АД”, клон Русе в срок от 01.06.2012г. до 16.00ч. на 21.06.2012г.;
Б/ До участие в търга ще бъдат допуснати лицата /фирмите/, закупили тръжни книжа, внесли депозит и подали заявление за допускане до участие в търга с приложени документи описани в същото;
В/ Кандидатите - търговци, регистрирани по ТЗ, прилагат към заявлението за  участие в търга, следните документи :
- Оригинал или заверено от кандидата копие от удостоверението за актуално състояние на търговеца или ЕИК;
- Удостоверение за липса на задължения към Общината
Г/ Кандидатите- физически лица, прилагат към заявление за участие в търга, следните документи:
- заверено  копие от личната карта;
- удостоверение за липса на задължения към Общината.

ІІ. У Т В Ъ Р Ж Д А В А М :
1. Тръжна документация , както следва:
-   Заповед за провеждане на търга;
-    Скица/ схема на имота;
-    Акт за общинска собственост;
-    Проекто-заповед, съгласно чл. 66, ал.2 от НРПУРОИ;
-    Проекто-договор;
-    Образец на заявлението за участие в търга.
2. Условия за оглед на имота съгласно т. 1.7 .
3. Краен срок за приемане на заявления за участие - 16.00ч. на деня предхождащ търга, в информационния център на Общината.
4. Дата за провеждане на повторен търг - При неявяване на кандидати, търгът да се проведе на 29.06.2012г. от 13,00ч. в заседателната зала на Общината. Тръжните книжа се предоставят в информационния център на Община Тутракан, срещу 12.00 лв. с ДДС, платими на касата към информационния център по IBAN- BG10СЕСB97908447458500, BIC: CECBBGSF, код: 448090 в “ЦКБ-АД”, клон Русе , в срок от 25.06.2012г. до 16.00ч. на 28.06.2012г.


д-р Димитър Стефанов_______П/П_____   
           Кмет на Община Тутракан                                              О Б Щ И Н А    Т У Т Р А К А Н
                      
                    
         7600 Тутракан, ул. “Трансмариска” № 31, тел. 0866/60621, факс:0866/60636
                                              E-mail: obs_tutrakan@b-trust.org

З  А  П  О  В  Е  Д
№ 1152/28.05.2012г.

гр. Тутракан


На основание чл.44, ал.2 от ЗМСМА, чл.14, ал.7 от Закона за общинската собственост /ЗОС/,  чл.17, ал.1, чл.55, ал.1, т.1, във връзка с чл.56, ал.1, ал.2 и ал.3 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество /НРПУРОИ/, в изпълнение на  Решение №128 по Протокол №9 от 19.04.2012год. на Общински съвет гр.Тутракан

І. Н А Р Е Ж Д А М :

1. Да се проведе публичен търг с явно наддаване  за отдаване под наем на част от недвижим имот - публична общинска собственост, а именно: обособено помещение с основна площ от 26,00 кв.м, находящо се в западната част от масивна  сграда - Читалище в с. Пожарево, кв.18, УПИ-ІІ по плана, одобрен със Заповед №3917/28.08.1950г., с предназначение да търговска дейност , за срок от 3 /три/ години, при следните условия:
1.1 Начална тръжна месечна наемна цена - в размер на 26,00лв. / Двадесет и шест лв. / без ДДС.
1.2 Начин и срок на плащане: Спечелилият кандидат заплаща постигнатата на търга наемна цена на имота / без внесения депозит/ в 14/четиринадесет/ дневен   срок от дата на връчване на заповедта по чл.66, ал.2 от НРПУРОИ по банкова сметка на Общината: IBAN- BG10СЕСB97908447458500, BIC:CECBBGSF, код:444100 в “ЦКБ-АД”, клон Русе.
1.3  Специални условия - няма ;
1.4 Търгът да се проведе на 22.06.2012год. от 14,00часа в заседателната зала на Община Тутракан;
1.5 Размер на депозита за участие в търга: Депозит в размер на 10% от началната тръжна цена на обекта, се внася по банкова сметка на Община Тутракан: IBAN- BG94СЕСB97903347458500, BIC:CECBBGSF в “ЦКБ-АД” , клон Русе; 
1.6 Размер на стъпка при наддаване : 2,00(два) лв.
1.7 Време и начин на оглед: Закупилите тръжни книжа могат да извършват оглед на обекта след предварителна заявка на тел.0866/60628;
1.8 Други тръжни условия :
А/ Тръжните книжа се предоставят в информационния център на Община Тутракан  срещу 12.00 лв. с ДДС, платими на касата към информационния център по сметка на Община Тутракан: IBAN- BG10СЕСB97908447458500, BIC:CECBBGSF, код:448090 в “ЦКБ-АД”, клон Русе в срок от 01.06.2012г. до 16.00ч. на 21.06.2012г.;
Б/ До участие в търга ще бъдат допуснати лицата /фирмите/, закупили тръжни книжа, внесли депозит и подали заявление за допускане до участие в търга с приложени документи описани в същото;
В/ Кандидатите - търговци, регистрирани по ТЗ, прилагат към заявлението за  участие в търга, следните документи :
- Оригинал или заверено от кандидата копие от удостоверението за актуално състояние на търговеца или ЕИК;
- Удостоверение за липса на задължения към Общината
Г/ Кандидатите- физически лица, прилагат към заявление за участие в търга, следните документи:
- заверено  копие от личната карта;
- удостоверение за липса на задължения към Общината.

ІІ. У Т В Ъ Р Ж Д А В А М :
1. Тръжна документация , както следва:
-   Заповед за провеждане на търга;
-    Скица/ схема на имота;
-    Акт за общинска собственост;
-    Проекто-заповед, съгласно чл. 66, ал.2 от НРПУРОИ;
-    Проекто-договор;
-    Образец на заявлението за участие в търга.
2. Условия за оглед на имота съгласно т. 1.7 .
3. Краен срок за приемане на заявления за участие - 16.00ч. на деня предхождащ търга, в информационния център на Общината.
4. Дата за провеждане на повторен търг - При неявяване на кандидати, търгът да се проведе на 29.06.2012г. от 14,00ч. в заседателната зала на Общината. Тръжните книжа се предоставят в информационния център на Община Тутракан, срещу 12.00 лв. с ДДС, платими на касата към информационния център по IBAN- BG10СЕСB97908447458500, BIC: CECBBGSF, код: 448090 в “ЦКБ-АД”, клон Русе , в срок от 25.06.2012г. до 16.00ч. на 28.06.2012г.


д-р Димитър Стефанов_______П/П_____   
           Кмет на Община Тутракан                                              О Б Щ И Н А    Т У Т Р А К А Н
                      
                    
         7600 Тутракан, ул. “Трансмариска” № 31, тел. 0866/60621, факс:0866/60636
                                              E-mail: obs_tutrakan@b-trust.org

З  А  П  О  В  Е  Д
№ 1151/28.05.2012г.

гр. Тутракан


На основание чл.44, ал.2 от ЗМСМА, чл.14, ал.1 и ал.2 от Закона за общинската собственост /ЗОС/,  чл.20, ал.1, чл.55, ал.1, т.2 във връзка с чл.56, ал.1, ал.2 и ал.3 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество /НРПУРОИ/, в изпълнение на  Решение №126 по Протокол №9 от 19.04.2012год. на Общински съвет гр.Тутракан

І. Н А Р Е Ж Д А М :

1. Да се проведе публичен търг с явно наддаване  за отдаване под наем на недвижим имот - частна  общинска собственост, представляващ самостоятелен обект с идентификатор №73496.501.2304.7.2 с основна площ от 11,36 кв.м. и спомагателна площ от 10,24 кв.м.,  находящ се в гр. Тутракан ул. Гео Милев, кв.88, УПИ-І, в сграда №7, разположена в поземлен имот с  идентификатор № 73496.501.2304 по КК, одобрена със Заповед №РД-18-6/04.02.2008г. на ИД на АГКК гр. София,   при граници и съседи: север - зид към имот №73496.501.2304, изток - зид към обект № 73496.501.2304.7.3, юг- зид към имот №73496.501.2304, запад-зид към обект с №73496.501.2304.7.7,  с предназначение за  предоставяне на услуги-битови, фризьорски, бръснарски, шивашки, обущарски,  за срок от 3 /три/ години, при следните условия:
1.1 Начална тръжна месечна наемна цена - в размер на 40,04 лв./четиридесет лв. и четири ст./  без ДДС.
1.2 Начин и срок на плащане: Спечелилият кандидат заплаща постигнатата на търга наемна цена на имота / без внесения депозит/ в 14/четиринадесет/ дневен   срок от дата на връчване на заповедта по чл.66, ал.2 от НРПУРОИ по банкова сметка на Общината: IBAN- BG10СЕСB97908447458500, BIC:CECBBGSF, код:444100 в “ЦКБ-АД”, клон Русе.
1.3  Специални условия - няма ;
1.4 Търгът да се проведе на 22.06.2012год. от 9,00часа в заседателната зала на Община Тутракан;
1.5 Размер на депозита за участие в търга: Депозит в размер на 10% от началната тръжна цена на обекта, се внася по банкова сметка на Община Тутракан: IBAN- BG94СЕСB97903347458500, BIC:CECBBGSF в “ЦКБ-АД” , клон Русе; 
1.6 Размер на стъпка при наддаване : 4,00(четири) лв.
1.7 Време и начин на оглед: Закупилите тръжни книжа могат да извършват оглед на обекта след предварителна заявка на тел.0866/60628;
1.8 Други тръжни условия :
А/ Тръжните книжа се предоставят в информационния център на Община Тутракан  срещу 12.00 лв. с ДДС, платими на касата към информационния център по сметка на Община Тутракан: IBAN- BG10СЕСB97908447458500, BIC:CECBBGSF, код:448090 в “ЦКБ-АД”, клон Русе в срок от 01.06.2012г. до 16.00ч. на 21.06.2012г.;
Б/ До участие в търга ще бъдат допуснати лицата /фирмите/, закупили тръжни книжа, внесли депозит и подали заявление за допускане до участие в търга с приложени документи описани в същото;
В/ Кандидатите - търговци, регистрирани по ТЗ, прилагат към заявлението за  участие в търга, следните документи :
- Оригинал или заверено от кандидата копие от удостоверението за актуално състояние на търговеца или ЕИК;
- Удостоверение за липса на задължения към Общината
Г/ Кандидатите- физически лица, прилагат към заявление за участие в търга, следните документи:
- заверено  копие от личната карта;
- удостоверение за липса на задължения към Общината.

ІІ. У Т В Ъ Р Ж Д А В А М :
1. Тръжна документация , както следва:
-   Заповед за провеждане на търга;
-    Скица/ схема на имота;
-    Акт за общинска собственост;
-    Проекто-заповед, съгласно чл. 66, ал.2 от НРПУРОИ;
-    Проекто-договор;
-    Образец на заявлението за участие в търга.
2.  Условия за оглед на имота съгласно т. 1.7 .
3.  Краен срок за приемане на заявления за участие - 16.00ч. на деня предхождащ търга, в информационния център на Общината.
4.  Дата за провеждане на повторен търг - При неявяване на кандидати, търгът да се проведе на 29.06.2012г. от 9,00ч. в заседателната зала на Общината. Тръжните книжа се предоставят в информационния център на Община Тутракан, срещу 12.00 лв. с ДДС, платими на касата към информационния център по IBAN- BG10СЕСB97908447458500, BIC: CECBBGSF, код: 448090 в “ЦКБ-АД”, клон Русе , в срок от 25.06.2012г. до 16.00ч. на 28.06.2012г.


д-р Димитър Стефанов_______П/П_____   
           Кмет на Община Тутракан                                             О Б Щ И Н А    Т У Т Р А К А Н
                      
                    
         7600 Тутракан, ул. “Трансмариска” № 31, тел. 0866/60621, факс:0866/60636
                                              E-mail: obs_tutrakan@b-trust.org

З  А  П  О  В  Е  Д
№ 1150/28.05.2012г.

гр. Тутракан


На основание чл.44, ал.2 от ЗМСМА, чл.14, ал.1 и ал.2 от Закона за общинската собственост /ЗОС/,  чл.20, ал.1, чл.55, ал.1, т.2 във връзка с чл.56, ал.1, ал.2 и ал.3 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество /НРПУРОИ/, в изпълнение на  Решение №130 по Протокол №9 от 19.04.2012год. на Общински съвет гр.Тутракан

І. Н А Р Е Ж Д А М :

1. Да се проведе публичен търг с явно наддаване  за отдаване под наем на недвижим имот - частна  общинска собственост, представляващ самостоятелен обект с идентификатор №73496.501.2304.7.3, с основна площ от 22,72 кв. м. и спомагателна площ от 20,48кв.м. находящ се в гр. Тутракан ул. Гео Милев, кв.88, УПИ-І, в сграда №7, разположена в поземлен имот с  идентификатор № 73496.501.2304 по КК, одобрена със Заповед №РД-18-6/04.02.2008г. на ИД на АГКК гр. София,   при граници и съседи: север - зид към имот №73496.501.2304, изток - зид към обект № 73496.501.2304.7.4, юг- зид към имот №73496.501.2304, запад-зид към обект с №73496.501.2304.7.2,  с предназначение за  търговска дейност,  за срок от 3 /три/ години, както следва:
1.1 Начална тръжна месечна наемна цена - в размер на 133,38лв. / Сто тридесет и три лв. и тридесет и осем ст. / без ДДС.
1.2 Начин и срок на плащане: Спечелилият кандидат заплаща постигнатата на търга наемна цена на имота / без внесения депозит/ в 14/четиринадесет/ дневен   срок от дата на връчване на заповедта по чл.66, ал.2 от НРПУРОИ по банкова сметка на Общината: IBAN- BG10СЕСB97908447458500, BIC:CECBBGSF, код:444100 в “ЦКБ-АД”, клон Русе.
1.3  Специални условия - няма ;
1.4 Търгът да се проведе на 22.06.2012год. от 10,00часа в заседателната зала на Община Тутракан;
1.5 Размер на депозита за участие в търга: Депозит в размер на 10% от началната тръжна цена на обекта, се внася по банкова сметка на Община Тутракан: IBAN- BG94СЕСB97903347458500, BIC:CECBBGSF в “ЦКБ-АД” , клон Русе; 
1.6 Размер на стъпка при наддаване : 13,00(тринадесет) лв.
1.7 Време и начин на оглед: Закупилите тръжни книжа могат да извършват оглед на обекта след предварителна заявка на тел.0866/60628;
1.8 Други тръжни условия :
А/ Тръжните книжа се предоставят в информационния център на Община Тутракан  срещу 12.00 лв. с ДДС, платими на касата към информационния център по сметка на Община Тутракан: IBAN- BG10СЕСB97908447458500, BIC:CECBBGSF, код:448090 в “ЦКБ-АД”, клон Русе в срок от 01.06.2012г. до 16.00ч. на 21.06.2012г.;
Б/ До участие в търга ще бъдат допуснати лицата /фирмите/, закупили тръжни книжа, внесли депозит и подали заявление за допускане до участие в търга с приложени документи описани в същото;
В/ Кандидатите - търговци, регистрирани по ТЗ, прилагат към заявлението за  участие в търга, следните документи :
- Оригинал или заверено от кандидата копие от удостоверението за актуално състояние на търговеца или ЕИК;
- Удостоверение за липса на задължения към Общината
Г/ Кандидатите- физически лица, прилагат към заявление за участие в търга, следните документи:
- заверено  копие от личната карта;
- удостоверение за липса на задължения към Общината.

ІІ. У Т В Ъ Р Ж Д А В А М :
1. Тръжна документация , както следва:
-   Заповед за провеждане на търга;
-    Скица/ схема на имота;
-    Акт за общинска собственост;
-    Проекто-заповед, съгласно чл. 66, ал.2 от НРПУРОИ;
-    Проекто-договор;
-    Образец на заявлението за участие в търга.
2. Условия за оглед на имота съгласно т. 1.7 .
3. Краен срок за приемане на заявления за участие - 16.00ч. на деня предхождащ търга, в информационния център на Общината.
4. Дата за провеждане на повторен търг - При неявяване на кандидати, търгът да се проведе на 29.06.2012г. от 10,00ч. в заседателната зала на Общината. Тръжните книжа се предоставят в информационния център на Община Тутракан, срещу 12.00 лв. с ДДС, платими на касата към информационния център по IBAN- BG10СЕСB97908447458500, BIC: CECBBGSF, код: 448090 в “ЦКБ-АД”, клон Русе , в срок от 25.06.2012г. до 16.00ч. на 28.06.2012г.


д-р Димитър Стефанов_______П/П_____   
           Кмет на Община Тутракан