ОБЩИНСКИ  СЪВЕТ  ГРАД  ТУТРАКАН
[1] [2] [3] [4] [5]
                                              О Б Щ И Н А    Т У Т Р А К А Н
                      
                    
         7600 Тутракан, ул. “Трансмариска” № 31, тел. 0866/60621, факс:0866/60636
                                              E-mail: obs_tutrakan@b-trust.org

З  А  П  О  В  Е  Д
№ 2551/29.10.2012г.

гр. Тутракан


На основание чл.44, ал.2 от ЗМСМА,  чл.35, ал.1 от ЗОС, във връзка с чл.36 и чл.55, ал.1, т.3 по реда на чл.56, ал.1, ал.2, ал.3 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество /НРПУРОИ/ и Решение № 205 по Протокол №15 от 27.09.2012г. на Общински съвет гр. Тутракан.

І. Н А Р Е Ж Д А М :

1. Да се проведе  публичен търг с явно наддаване  за продажба на недвижим имот - частна общинска собственост,  находящ се в гр. Тутракан, общ. Тутракан, кв.13, ул. Александър Стамболийски №49а по регулационния план от 1976г. с идентификатор №73496.500.1731 по КК на гр. Тутракан, одобрена със Заповед РД-18-6/04.02.2008г. на ИД на АГКК гр. София, представляващ  застроен неурегулиран поземлен имот  с площ от 354,00 кв.м.,  ведно с едноетажна паянтова сграда със застроена площ от 47,00 кв.м. с кадастрален №73496.500.1731.1, при граници и съседи на имота : север - поземлен имот №73496.500.1733; изток - поземлен имот №73496.500.1721; юг - поземлен имот №73496.500.1722 и поземлен имот №73496.500.1730; запад - поземлен имот №73496.500.1746, без достъп до транспортна инфраструктура - улици,  при следните условия:
1.1.Начална тръжна цена - 3400,00 лв.  / три хиляди и четиристотин лева / без ДДС;
1.2.Начин и срок на плащане: Спечелилият кандидат заплаща достигнатата на търга цена на имота / без внесения депозит/ в 14 /четиринадесет/ дневен   срок от датата на връчване на заповедта по чл.66, ал.2 от НРПУРОИ по банкова сметка на Общината: IBAN- BG10СЕСB97908447458500, BIC:CECBBGSF, код:445500 в “ЦКБ-АД” , клон Русе; 
2. Специални условия - няма ;
3. Търгът да се проведе на 27.11.2012год. от 9.00 часа в заседателната зала на Община Тутракан;
4. Размер на депозита за участие в търга: Депозитът в размер на 10% от началната тръжна цена на обекта, се внася по банкова сметка на Община Тутракан: IBAN- BG94СЕСB97903347458500, BIC:CECBBGSF в “ЦКБ-АД” , клон Русе, в срок от 02.11.2012г. до  16.00ч. на 26.11.2012г.
5. Размер на стъпка при наддаване : 170,00 лв. (сто и седемдесет лв. )
6. Време и начин на оглед - закупилите тръжни книжа могат да извършват оглед на обекта след предварителна заявка на тел.0866/60628;
7. Други тръжни условия:
7.1 Тръжните книжа се предоставят от Дирекция «Общинска собственост и стопански дейности» в община Тутракан  срещу 24.00 лв. с ДДС платими на касата към информационния център по сметка на Община Тутракан: IBAN- BG10СЕСB97908447458500, BIC:CECBBGSF, код:448090 в “ЦКБ-АД”, клон Русе в срок от 02.11.2012г. до  16.00ч. на 26.11.2012г.
7.2 До участие в търга ще бъдат допуснати лицата /фирмите/, закупили тръжни книжа, внесли депозит и подали заявление за допускане до участие в търга с приложени документи описани в същото;
7.2.1 Кандидатите - търговци, регистрирани по ТЗ, прилагат към заявлението за  участие в търга, следните документи :
- Оригинал или заверено от кандидата копие от удостоверение за актуално състояние на търговеца или ЕИК;
-  Удостоверение за липса на задължения към Общината;
-  Нотариално заверено пълномощно за участие в търга, при участие на пълномощник;
7.2.2 Кандидатите- физически лица, прилагат към заявление за участие в търга, следните документи:
- заверено  копие от личната карта;
- удостоверение за липса на задължения към Общината;
- нотариално заверено пълномощно за участие в търга, при участие на пълномощник;
7.3. Не се допускат до участие в търга кандидати, чиито документи:
- са подадени след срока по заповедта;
- са подадени в прозрачен или незапечатан плик;
- не съдържат документи за закупени тръжни книжа или внесен депозит  за участие;
- не съдържат, който и да е от документите посочени в заповедта.
8. Краен срок за подаване на тръжните документи - до 16ч. на деня предхождащ датата на търга в информационния център на община Тутракан, в запечатан непрозрачен плик с описание на предмета на търга и  данни на кандидата.

ІІ. У Т В Ъ Р Ж Д А В А М :
1. Тръжна документация , както следва:
-    Заповед за провеждането на търга;
-     Скица на имота;
-     Акт за общинска собственост;
-     Проекто-заповед, съгласно чл.66, ал.2 от НРПУРОИ;
-     Проекто-договор;
-     Образец на заявлението за допускане до участие в търга.
2. Условия за оглед на имота съгласно т. 6 .
3. Краен срок за приемане на заявления за участие - 16.00ч. на деня предхождащ търга, в информационния център на Общината.
4. Дата за провеждане на повторен търг - При неявяване на кандидати, търгът да се проведе на 04.12.2012г. в заседателната зала на Общината, при същите условия и час. Тръжните книжа се предоставят от Дирекция «Общинска собственост и стопански дейности» на Община Тутракан, срещу 24.00 лв. с ДДС, платими на касата към информационния център по IBAN- BG10СЕСB97908447458500, BIC: CECBBGSF, код: 448090 в “ЦКБ-АД”, клон Русе, в срок от 28.11.2012г. до 16.00ч. на 03.12.2012г. Депозитът за участие в повторния търг в размер на 10% от началната тръжна цена на имота, се внася по банкова сметка на Община Тутракан: IBAN- BG94СЕСB97903347458500, BIC:CECBBGSF в “ЦКБ-АД” , клон Русе, в срок от 28.11.2012г. до  16.00ч. на деня предхождащ повторния търг. Краен срок за подаване на тръжни документи - 16,00ч. на деня предхождащ датата на повторния търг в информационния център на община Тутракан, в запечатан непрозрачен плик с описание на предмета на търга и  данни на кандидата.
                                             

д-р Димитър Стефанов_______П/П_____   
           Кмет на Община Тутракан                                              О Б Щ И Н А    Т У Т Р А К А Н
                      
                    
         7600 Тутракан, ул. “Трансмариска” № 31, тел. 0866/60621, факс:0866/60636
                                              E-mail: obs_tutrakan@b-trust.org

З  А  П  О  В  Е  Д
№ 2083/27.08.2012г.

гр. Тутракан


На основание чл.44, ал.2 от ЗМСМА, чл.35, ал.1 от ЗОС и чл.56, ал.1-3 от Наредбата за реда придобиване,управление и разпореждане с общинско имущество /НРПУРОИ/,  във връзка с чл.32, ал.1, т.1 и чл.36 от Наредбата за реда придобиване,управление и разпореждане с общинско имущество и Решение № 173 по Протокол № 12 от 26.07.2012 г. на Общински съвет гр. Тутракан

І. Н А Р Е Ж Д А М :

1. Да се проведе публичен търг с явно наддаване за продажба на недвижими имоти- частна общинска собственост, представляващи земеделски земи, находящи се в землището на с. Нова Черна, ЕКАТТЕ 51956 и с. Цар Самуил, ЕКАТТЕ 78238,  Община Тутракан, съгласно списък приложение 1  и  списък приложение 2, които са неразделна част от настоящата заповед.
2. Търгът да се проведе на 25.09.2012 г.: в заседателната зала на Общински съвет гр. Тутракан, ул. „Трансмариска” №20 ;
- от 9.00 ч. за имотите, находящи се в землището на  с. Нова Черна
- от 13.00 ч. за имотите, находящи се в землището на  с. Цар Самуил.
3. Размер на депозита за участие в търга - Депозитът в размер на 10 % от началната тръжна цена за всеки имот, подробно описан в списък - приложение 1 и 2, се внася по банкова сметка на Община Тутракан: IBAN BG94СЕСB97903347458500, BIC:CECBBGSF в “ЦКБ-АД”, клон Русе, на касата към Информационния център на Община Тутракан, и се внася за всеки отделен имот, за който кандидата участва;
4. Размер на стъпка при наддаване: стъпката за наддаване е 5 % от началната тръжна цена за всеки имот, подробно описани в списък - приложение 1 и 2.
5. Време и начин на оглед - закупилите тръжни книжа могат да извършват оглед на имотите след предварителна заявка в Дирекция „Общинска собственост и стопански дейности” или на тел. 0866/60628;
6. Начин и срок на плащане - Спечелилият кандидат заплаща постигната на търга цена на имота /без внесения депозит/ в 14 /четиринадесет / дневен срок от датата на връчване на заповедта по чл. 66, ал. 2 от НРПУРОИ по банкова сметка на Община Тутракан: IBAN - BG10CECB97908447458500, BIC: CECBBGSF, код: 445500 в „ЦКБ” АД, клон Русе.
7. Други тръжни условия :
7.1. Тръжните книжа се закупуват от Дирекция „Общинска собственост и стопански дейности” срещу 24,00 /двадесет и четири/ лева с ДДС платими на касата към информационния център по сметка на Община Тутракан: IBAN- BG10СЕСB97908447458500, BIC:CECBBGSF, код:448090 в “ЦКБ-АД”, клон Русе в срок от 31.08.2012 г. до 16.00ч. на 24.09.2012г.;
7.2. До участие в търга ще бъдат допуснати лицата (фирмите), закупили тръжни книжа, внесли депозит и подали заявление за допускане до участие в търга с приложени документи в определения срок по т. 6.1;
7.3. Кандидатите - юридически лица, прилагат към заявлението за допускане до участие в търга, следните документи:
- Оригинал или заверено от участника копие на удостоверение за актуално състояние, издадено от Търговски регистър към Агенция по вписванията след 01.01.2012г. или посочване на ЕИК;
- Оригинал или заверено от участника копие на актуално удостоверение за липса на задължения към Община Тутракан;
- Декларация, че лицето няма просрочени задължения от наем на земя от ОПФ и не е „свързано лице” по смисъла на Търговския закон с лица, имащи такива задължения;
- Удостоверение от Търговския регистър, част „Несъстоятелност” и част „Ликвидация”/ ЕИК, издадено след 01.01.2012г.;
- Декларация, че Управителят или членовете на управителния орган на участника не са лишени от право да упражняват търговска дейност;
7.4. Кандидатите - физически лица, прилагат към заявлението за допускане до участие в търга, следните документи:
-  Заверено копие на лична карта;
-  Оригинал или заверено от участника копие на актуално удостоверение за липса на задължения към Община Тутракан;
- Декларация, че лицето няма просрочени задължения от наем на земя от ОПФ и не е „свързано лице” по смисъла на Търговския закон с лица, имащи такива задължения ;
8. Краен срок за подаване на тръжни документи- до 16.00 часа на 24.09.2012г. в информационен център на Община Тутракан в запечатан непрозрачен плик;
9. За всеки имот се закупува отделен комплект тръжни документи, като върху плика с документи се отбелязва името и адреса на участника, землището и  номера на имота, за който се участва;

ІІ. У Т В Ъ Р Ж Д А В А М :
1. Тръжна документация, както следва :
-  
Заповед за провеждане на търга;
-   Скица на имота;
-   Акт за общинска собственост;
-   Проекто-заповед, съгласно чл. 66, ал. 2 от НРПУРОИ;
-   Проекто-договор;
-   Образец на заявлението за допускане да участие в търга;
2. Условия за оглед на имота съгласно раздел I т.4;
3. Краен срок за приемане на тръжна документация
- до 16.00 ч. на 24.09.2012 г., в информационния център на Община Тутракан;
4. Дата за провеждане на повторен търг - при неявяване на кандидати, повторен търг да се проведе на 02.10.2012 г. от 10.00 ч. в  заседателната зала на Общински съвет гр. Тутракан, ул. „Трансмариска” № 20. Тръжните документи се закупуват от Дирекция „Общинска собственост и стопански дейности” срещу 24,00 лева с ДДС, платими на касата към Информационния център на Община Тутракан по банкова сметка IBAN- BG10СЕСB97908447458500, BIC: CECBBGSF,  код: 448090, в „ЦКБ” АД,  клон Русе в срок до 16.00 часа на 01.10.2012г.


д-р Димитър Стефанов_______П/П_____   
           Кмет на Община Тутракан                                              О Б Щ И Н А    Т У Т Р А К А Н
                      
                    
         7600 Тутракан, ул. “Трансмариска” № 31, тел. 0866/60621, факс:0866/60636
                                              E-mail: obs_tutrakan@b-trust.org

З  А  П  О  В  Е  Д
№ 1858/30.07.2012г.

гр. Тутракан


На основание чл.44, ал.2 от ЗМСМА, чл.14, ал.7 от Закона за общинската собственост /ЗОС/,  чл.17, ал.1, чл.55, ал.1, т.1, във връзка с чл.56, ал.1, ал.2 и ал.3 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество /НРПУРОИ/, в изпълнение на  Решение №160 по Протокол №11 от 28.06.2012год. на Общински съвет гр.Тутракан

І. Н А Р Е Ж Д А М :

1.  Да се проведе публичен търг с явно наддаване  за отдаване под наем на част от недвижим имот - публична общинска собственост, представляващо помещение с площ от 15,00 кв.м., в източната част от входа на партерния етаж на административна сграда, находяща се в гр. Тутракан, ул. Трансмариска №31 с идентификатор №73496.500.99.1, разположена в имот №73496.500.99 по КК на  гр. Тутракан, одобрена със Заповед №РД-18-6/04.02.2008г. на ИД на АГКК гр. София, за административни услуги, срок от 5 /пет/ години, при следните условия:
1.1 Начална тръжна месечна наемна цена - в размер на 40,50лв. / Четиридесет лв. и петдесет ст. / без ДДС.
1.2 Начин и срок на плащане: Спечелилият кандидат заплаща постигнатата на търга наемна цена на имота / без внесения депозит/ в 14/четиринадесет/ дневен   срок от дата на връчване на заповедта по чл.66, ал.2 от НРПУРОИ по банкова сметка на Общината: IBAN- BG10СЕСB97908447458500, BIC:CECBBGSF, код:444100 в “ЦКБ-АД”, клон Русе.
2. Специални условия: - спечелилият търга кандидат след подписване на договора за наем да извърши ремонт на помещението и отвори самостоятелен вход към улица с идентификатор №73496.500.635 за своя сметка ;
3. Търгът да се проведе на 24.08.2012год. от 9,00часа в заседателната зала на Община Тутракан;
4. Размер на депозита за участие в търга: Депозит в размер на 10% от началната тръжна цена на обекта, се внася по банкова сметка на Община Тутракан: IBAN- BG94СЕСB97903347458500, BIC:CECBBGSF в “ЦКБ-АД” , клон Русе, в срок от 03.08.2012г. до 16,00ч. на 23.08.2012г.  
5. Размер на стъпка при наддаване : 4,05 лв. (четири лева и пет ст.)
6. Време и начин на оглед: Закупилите тръжни книжа могат да извършват оглед на обекта след предварителна заявка на тел.0866/60628;
7. Други тръжни условия :
7.1. Тръжните книжа се предоставят от Дирекция «Общинска собственост и стопански дейности» в Община Тутракан  срещу 12.00 лв. с ДДС, платими на касата към информационния център по сметка на Община Тутракан: IBAN- BG10СЕСB97908447458500, BIC:CECBBGSF, код:448090 в “ЦКБ-АД”, клон Русе в срок от 03.08.2012г. до 16.00ч. на 23.08.2012г.;
7.2. До участие в търга ще бъдат допуснати лицата /фирмите/, закупили тръжни книжа, внесли депозит и подали заявление за допускане до участие в търга с приложени документи описани в същото;
7.2.1 Кандидатите - търговци, регистрирани по ТЗ, прилагат към заявлението за  участие в търга, следните документи :
- Оригинал или заверено от кандидата копие от удостоверението за актуално състояние на търговеца или ЕИК;
- Удостоверение за липса на задължения към Общината;
- Нотариално заверено пълномощно за участие в търга, при участие на пълномощник
7.2.2 Кандидатите- физически лица, прилагат към заявление за участие в търга, следните документи:
- заверено  копие от личната карта;
- удостоверение за липса на задължения към Общината.
- нотариално заверено пълномощно за участие в търга, при участие на пълномощник.
7.3. Не се допускат до участие в търга кандидати, чиито документи:
- са подадени след срока по заповедта;
- са подадени в прозрачен или незапечатан плик;
- не съдържат документи за закупени тръжни книжа или внесен депозит;
- не съдържат, които и да е от документите посочени в заповедта;
- имат задължения към община Тутракан;
8. Краен срок за подаване на тръжните документи  - до 16.00ч на деня предхождащ датата на търг в информационния център на община Тутракан,  в запечатан непрозрачен плик с описание предмета на търга и данни на кандидата.

ІІ. У Т В Ъ Р Ж Д А В А М :
1. Тръжна документация , както следва:
-   Заповед за провеждане на търга;
-    Скица/ схема на имота;
-    Акт за общинска собственост;
-    Проекто-заповед, съгласно чл. 66, ал.2 от НРПУРОИ;
-    Проекто-договор;
-    Образец на заявлението за участие в търга.
2. Условия за оглед на имота съгласно т. 1.7 .
3. Краен срок за приемане на заявления за участие - 16.00ч. на деня предхождащ търга, в информационния център на Общината.
4. Дата за провеждане на повторен търг - При неявяване на кандидати, търгът да се проведе на 31.08.2012г. в заседателната зала на Общината, при същите условия и час. Тръжните книжа се предоставят от Дирекция «Общинска собственост и стопански дейности» на Община Тутракан, срещу 12.00 лв. с ДДС, платими на касата към информационния център по IBAN- BG10СЕСB97908447458500, BIC: CECBBGSF, код: 448090 в “ЦКБ-АД”, клон Русе, в срок от 27.08.2012г. до 16.00ч. на 30.08.2012г. Депозитът за участие в повторения търг се заплаща в срок от 27.08.2012г. до 16.00ч. на 30.08.2012г. Тръжните документи се подават в информационния център на Община Тутракан в срок до 16ч. на деня предхождащ датата на търга в запечатан, непрозрачен плик.


Милен Маринов    п/п
И.д. Кмет на Община Тутракан
               Съгласно Заповед №1831/25.07.201г.                                              О Б Щ И Н А    Т У Т Р А К А Н
                      
                    
         7600 Тутракан, ул. “Трансмариска” № 31, тел. 0866/60621, факс:0866/60636
                                              E-mail: obs_tutrakan@b-trust.org

З  А  П  О  В  Е  Д
№ 1805/23.07.2012г.

гр. Тутракан


На основание чл.44, ал.2 от ЗМСМА,  чл.35, ал.1 от ЗОС, във връзка с чл.36 и чл.55, ал.1, т.3 по реда на чл.56, ал.1, ал.2, ал.3 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество /НРПУРОИ/ и Решение № 141 по Протокол №10 от 22.05.2012г. на Общински съвет гр. Тутракан . 

І. Н А Р Е Ж Д А М :

1.  Да се проведе  публичен търг с явно наддаване  за продажба на недвижим имот - частна общинска собственост, находящ се в гр. Тутракан, общ. Тутракан, ул. Сакар планина №12, кв.47, по ЗРП от 2006г., с идентификатор №73496.501.3417 по КК одобрена съгласно Заповед №РД-18-6/04.02.2008г. на ИД на АГКК гр. София, представляващ  застроен неурегулиран поземлен имот в урбанизирана територия с площ от 1992,00 /хиляда деветстотин деветдесет и два/ кв.м. отреден за друг обществен обект, комплекс,  в т.ч. 3бр. нежилищни сгради, както следва: двуетажна  сграда със застроена площ от 21,00 кв.м. с идентификатор №73496.501.3417.1; селскостопанска сграда със застроена площ от 89,00 кв.м с идентификатор №73496.501.3417.2; селскостопанска сграда със застроена площ от 81,00кв.м с идентификатор №73496.501.3417.3 - паянтова конструкция, строени преди 1940г.,  при следните условия:
1.1. Начална тръжна цена - 40 000,00 лв.  / четиридесет хиляди лева / без ДДС;
1.2. Начин и срок на плащане: Спечелилият кандидат заплаща достигнатата на търга цена на имота / без внесения депозит/ в 14 /четиринадесет/ дневен   срок от датата на връчване на заповедта по чл.66, ал.2 от НРПУРОИ по банкова сметка на Общината: IBAN- BG10СЕСB97908447458500, BIC:CECBBGSF, код:445500 в “ЦКБ-АД” , клон Русе; 
2.  Специални условия - няма ;
3. Търгът да се проведе на 20.08.2012год. от 11.00 часа в заседателната зала на Община Тутракан;
4. Размер на депозита за участие в търга: Депозитът в размер на 10% от началната тръжна цена на обекта, се внася по банкова сметка на Община Тутракан: IBAN- BG94СЕСB97903347458500, BIC:CECBBGSF в “ЦКБ-АД” , клон Русе, в срок от 27.07.2012г. до  16.00ч. на деня предхождащ търга.
5.  Размер на стъпка при наддаване : 4000,00 лв. (четири хиляди лв. )
6.  Време и начин на оглед - закупилите тръжни книжа могат да извършват оглед на обекта след предварителна заявка на тел.0866/60628;
7.  Други тръжни условия:
7.1 Тръжните книжа се предоставят от Дирекция «Общинска собственост и стопански дейности» в община Тутракан  срещу 24.00 лв. с ДДС платими на касата към информационния център по сметка на Община Тутракан: IBAN- BG10СЕСB97908447458500, BIC:CECBBGSF, код:448090 в “ЦКБ-АД”, клон Русе в срок от 27.07.2012г. до 16.00ч. на 17.08.2012г.;
7.2 До участие в търга ще бъдат допуснати лицата /фирмите/, закупили тръжни книжа, внесли депозит и подали заявление за допускане до участие в търга с приложени документи описани в същото;
7.2.1 Кандидатите - търговци, регистрирани по ТЗ, прилагат към заявлението за  участие в търга, следните документи :
- Оригинал или заверено от кандидата копие от удостоверение за актуално състояние на търговеца или ЕИК;
-  Удостоверение за липса на задължения към Общината;
-  Нотариално заверено пълномощно за участие в търга, при участие на пълномощник;
7.2.2 Кандидатите- физически лица, прилагат към заявление за участие в търга, следните документи:
-  заверено  копие от личната карта;
-  удостоверение за липса на задължения към Общината;
-нотариално заверено пълномощно за участие в търга, при участие на пълномощник;
7.3. Не се допускат до участие в търга кандидати, чиито документи:
- са подадени след срока по заповедта;
- са подадени в прозрачен или незапечатан плик;
- не съдържат документи за закупени тръжни книжа или внесен депозит  за участие;
- не съдържат, който и да е от документите посочени в заповедта.
8. Краен срок за подаване на тръжните документи - до 16ч. на деня предхождащ датата на търга в информационния център на община Тутракан, в запечатан непрозрачен плик с описание на предмета на търга и  данни на кандидата.

ІІ. У Т В Ъ Р Ж Д А В А М :
1. Тръжна документация , както следва:
-   Заповед за провеждането на търга;
-   Скица на имота;
-   Акт за общинска собственост;
-   Проекто-заповед, съгласно чл.66, ал.2 от НРПУРОИ;
-   Проекто-договор;
-   Образец на заявлението за допускане до участие в търга.
2.  Условия за оглед на имота съгласно т. 6 .
3. Краен срок за приемане на заявления за участие - 16.00ч. на деня предхождащ търга, в информационния център на Общината.
4. Дата за провеждане на повторен търг - При неявяване на кандидати, търгът да се проведе на 30.08.2012г. в заседателната зала на Общината, при същите условия и час. Тръжните книжа се предоставят от Дирекция «Общинска собственост и стопански дейности» на Община Тутракан, срещу 24.00 лв. с ДДС, платими на касата към информационния център по IBAN- BG10СЕСB97908447458500, BIC: CECBBGSF, код: 448090 в “ЦКБ-АД”, клон Русе, в срок от 21.08.2012г. до 16.00ч. на 29.08.2012г. Депозитът за участие в повторния търг в размер на 10% от началната тръжна цена на имота, се внася по банкова сметка на Община Тутракан: IBAN- BG94СЕСB97903347458500, BIC:CECBBGSF в “ЦКБ-АД” , клон Русе, в срок от 21.08.2012г. до  16.00ч. на деня предхождащ повторния търг. Краен срок за подаване на тръжни документи - 16,00ч. на деня предхождащ датата на повторния търг в информационния център на община Тутракан, в запечатан непрозрачен плик с описание на предмета на търга и  данни на кандидата.


д-р Димитър Стефанов_______П/П_____   
           Кмет на Община Тутракан                                             
                                              О Б Щ И Н А    Т У Т Р А К А Н
                      
                    
         7600 Тутракан, ул. “Трансмариска” № 31, тел. 0866/60621, факс:0866/60636
                                              E-mail: obs_tutrakan@b-trust.org

З  А  П  О  В  Е  Д
№ 2732 / 19.11.2012г.

гр. Тутракан


На основание чл.44, ал.2 от ЗМСМА, чл.14, ал.1 и ал.2 от Закона за общинската собственост /ЗОС/,  чл.20, ал.1, чл.55, ал.1, т.2 във връзка с чл.56, ал.1, ал.2 и ал.3 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество /НРПУРОИ/, в изпълнение на  Решение №203 по Протокол №15 от 27.09.2012год. на Общински съвет гр.Тутракан

І. Н А Р Е Ж Д А М :

1. Да се проведе публичен търг с явно наддаване  за отдаване под наем на  недвижим имот - частна общинска собственост, представляващ земеделска земя с площ от 12,780 дка с начин на трайно ползване: за друг обществен обект, находящ в гр. Тутракан, ул. Козлодуй, местност „Дикя”, с идентификатор №73496.502.11 по КК на гр. Тутракан, одобрена със Заповед №РД-18-6/04.02.2008г. на ИД на АГКК гр. София, с предназначение за стопански цели за срок от 5 /пет/ години, при следните условия:
1.1 Начална тръжна месечна наемна цена - в размер на 195,53 лв./сто деветдесет и пет лв. и петдесет и три ст./ 
1.2 Начин и срок на плащане: Спечелилият кандидат заплаща постигнатата на търга наемна цена на имота / без внесения депозит/ в 14/четиринадесет/ дневен   срок от дата на връчване на заповедта по чл.66, ал.2 от НРПУРОИ по банкова сметка на Общината: IBAN- BG10СЕСB97908447458500, BIC:CECBBGSF, код:444100 в “ЦКБ-АД”, клон Русе.
2.  Специални условия - няма ;
3. Търгът да се проведе на 17.12.2012год. от 13,00часа в заседателната зала на Община Тутракан;
4. Размер на депозита за участие в търга: Депозит в размер на 10% от началната тръжна цена на обекта, се внася по банкова сметка на Община Тутракан: IBAN- BG94СЕСB97903347458500, BIC:CECBBGSF в “ЦКБ-АД” , клон Русе; 
5. Размер на стъпка при наддаване : 19,55(деветнадесет лв. и петдесет и пет ст.) лв.
6. Време и начин на оглед: Закупилите тръжни книжа могат да извършват оглед на обекта след предварителна заявка на тел.0866/60628;
7. Други тръжни условия :
7.1 Тръжните книжа се предоставят от Дирекция «Общинска собственост и стопански дейности» в община Тутракан  срещу 12.00 лв. с ДДС, платими на касата към информационния център по сметка на Община Тутракан: IBAN- BG10СЕСB97908447458500, BIC:CECBBGSF, код:448090 в “ЦКБ-АД”, клон Русе в срок от 26.11.2012г. до 16.00ч. на 14.12.2012г.;
7.2. До участие в търга ще бъдат допуснати лицата /фирмите/, закупили тръжни книжа, внесли депозит и подали заявление за допускане до участие в търга с приложени документи описани в същото;
7.2.1 Кандидатите - търговци, регистрирани по ТЗ, прилагат към заявлението за  участие в търга, следните документи :
- Оригинал или заверено от кандидата копие от удостоверението за актуално състояние на търговеца или ЕИК;
- Удостоверение за липса на задължения към Общината
7.2.2 Кандидатите- физически лица, прилагат към заявление за участие в търга, следните документи:
- заверено  копие от личната карта;
- удостоверение за липса на задължения към Общината;
- нотариално заверено пълномощно за участие в търга, при участие на пълномощник;
7.3. Не се допускат до участие в търга кандидати, чиито документи:
- са подадени след срока по заповедта;
- са подадени в прозрачен или незапечатан плик;
- не съдържат документи за закупени тръжни книжа или внесен депозит  за участие;
- не съдържат, който и да е от документите посочени в заповедта.
8. Краен срок за подаване на тръжните документи - до 16ч. на 14.12.2012г. в информационния център на община Тутракан, в запечатан непрозрачен плик с описание на предмета на търга и  данни на кандидата.

ІІ. У Т В Ъ Р Ж Д А В А М :
1. Тръжна документация , както следва:
-   Заповед за провеждане на търга;
-   Скица/ схема на имота;
-   Акт за общинска собственост;
-   Проекто-заповед, съгласно чл. 66, ал.2 от НРПУРОИ;
-   Проекто-договор;
-   Образец на заявлението за участие в търга.
2.  Условия за оглед на имота съгласно т. 6.
3. Краен срок за приемане на заявления за участие - 16.00ч. на 14.12.2012г. в информационния център на община Тутракан, в запечатан непрозрачен плик с описание на предмета на търга и  данни на кандидата.
4. Дата за провеждане на повторен търг - При неявяване на кандидати, повторен търг да се проведе на 07.01.2013г. от 13,00ч. в заседателната зала на Общината. Тръжните книжа се предоставят в информационния център на Община Тутракан, срещу 12.00 лв. с ДДС, платими на касата към информационния център по IBAN- BG10СЕСB97908447458500, BIC: CECBBGSF, код: 448090 в “ЦКБ-АД”, клон Русе , в срок от 18.12.2012г. до 16.00ч. на 04.01.2013г.
                  

д-р Димитър Стефанов_______П/П_____   
           Кмет на Община Тутракан                                              О Б Щ И Н А    Т У Т Р А К А Н
                      
                    
         7600 Тутракан, ул. “Трансмариска” № 31, тел. 0866/60621, факс:0866/60636
                                              E-mail: obs_tutrakan@b-trust.org

З  А  П  О  В  Е  Д
№ 2606 / 05.11.2012г.

гр. Тутракан


На основание чл.44, ал.2 от ЗМСМА, чл.35, ал.1 от ЗОС и чл.56, ал.1-3 и от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество /НРПУРОИ/, във връзка с чл.32, ал.1, т.1 и чл.36 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество и Решение № 199 по Протокол № 15 от 27.09.2012 г. на Общински съвет гр. Тутракан

І. Н А Р Е Ж Д А М :

1. Да се проведе публичен търг с явно наддаване за продажба на недвижими имоти- частна общинска собственост, представляващи земеделски земи, находящи се в землището на гр. Тутракан, ЕКАТТЕ 73496 и с. Пожарево, ЕКАТТЕ 57090, Община Тутракан, съгласно списък - приложение 1 и списък - приложение 2, които са неразделна част от настоящата заповед.
2. Търгът да се проведе на 30.11.2012 г.: в заседателната зала на Общински съвет гр. Тутракан, ул. „Трансмариска” №20 ;
- от 9.00 ч. за имотите, находящи се в землището на гр. Тутракан;
- от 13.00 ч. за имотите, находящи се в землището на с. Пожарево;
3. Размер на депозита за участие в търга - Депозитът в размер на 10 % от началната тръжна цена за всеки имот, подробно описан в списък - приложение 1 и 2, се внася по банкова сметка на Община Тутракан: IBAN BG94СЕСB97903347458500, BIC:CECBBGSF в “ЦКБ-АД”, клон Русе, на касата към Информационния център на Община Тутракан, и се внася за всеки отделен имот, за който кандидата участва;
4. Размер на стъпка при наддаване: стъпката за наддаване е 5 % от началната тръжна цена за всеки имот, подробно описани в списък - приложение 1 и 2.
5. Време и начин на оглед - закупилите тръжни книжа могат да извършват оглед на имотите след предварителна заявка в Дирекция „Общинска собственост и стопански дейности” или на тел. 0866/60628;
6. Начин и срок на плащане - Спечелилият кандидат заплаща постигната на търга цена на имота /без внесения депозит/ в 14 /четиринадесет/ дневен срок от датата на връчване на заповедта по чл. 66, ал. 2 от НРПУРОИ по банкова сметка на Община Тутракан: IBAN - BG10CECB97908447458500, BIC: CECBBGSF, код: 445500 в „ЦКБ” АД, клон Русе.
7. Други тръжни условия :
7.1. Тръжните книжа се закупуват от Дирекция „Общинска собственост и стопански дейности” срещу 24,00 /двадесет и четири/ лева с ДДС платими на касата към информационния център по сметка на Община Тутракан: IBAN- BG10СЕСB97908447458500, BIC:CECBBGSF, код:448090 в “ЦКБ-АД”, клон Русе в срок от 09.11.2012 г. до 16.00ч. на 29.11.2012г.;
7.2. До участие в търга ще бъдат допуснати лицата (фирмите), закупили тръжни книжа, внесли депозит и подали заявление за допускане до участие в търга с приложени документи в определения срок по т. 6.1;
7.3. Кандидатите - юридически лица, прилагат към заявлението за допускане до участие в търга, следните документи:
- Оригинал или заверено от участника копие на удостоверение за актуално състояние, издадено от Търговски регистър към Агенция по вписванията след 01.01.2012г. или посочване на ЕИК;
- Оригинал или заверено от участника копие на актуално удостоверение за липса на задължения към Община Тутракан;
- Декларация, че лицето няма просрочени задължения от наем на земя от ОПФ и не е „свързано лице” по смисъла на Търговския закон с лица, имащи такива задължения;
- Удостоверение от Търговския регистър, част „Несъстоятелност” и част „Ликвидация”/ ЕИК, издадено след 01.01.2012г.;
- Декларация, че Управителят или членовете на управителния орган на участника не са лишени от право да упражняват търговска дейност;
7.4. Кандидатите - физически лица, прилагат към заявлението за допускане до участие в търга, следните документи:
- Заверено копие на лична карта;
- Оригинал или заверено от участника копие на актуално удостоверение за липса на задължения към Община Тутракан;
- Декларация, че лицето няма просрочени задължения от наем на земя от ОПФ и не е „свързано лице” по смисъла на Търговския закон с лица, имащи такива задължения ;
8. Краен срок за подаване на тръжни документи- до 16.00 часа на 29.11.2012г. в информационен център на Община Тутракан в запечатан непрозрачен плик;
9. За всеки имот се закупува отделен комплект тръжни документи, като върху плика с документи се отбелязва името и адреса на участника, землището и  номера на имота, за който се участва;

ІІ. У Т В Ъ Р Ж Д А В А М :
1.Тръжна документация, както следва :
Заповед за провеждане на търга;
-  Скица на имота;
-  Акт за общинска собственост;
Проекто-заповед, съгласно чл. 66, ал. 2 от НРПУРОИ;
-  Проекто-договор;
-  Образец на заявлението за допускане да участие в търга;
2. Условия за оглед на имота съгласно раздел I т.4;
3. Краен срок за приемане на тръжна документация
- до 16.00 ч. на 29.11.2012 г., в информационния център на Община Тутракан;
4. Дата за провеждане на повторен търг - при неявяване на кандидати, повторен търг да се проведе на 07.12.2012 г. в заседателната зала на Общински съвет гр. Тутракан, ул. „Трансмариска” № 20 при същите условия от 09.00часа. Тръжните документи се закупуват от Дирекция „Общинска собственост и стопански дейности” срещу 24,00 лева с ДДС, платими на касата към Информационния център на Община Тутракан по банкова сметка IBAN- BG10СЕСB97908447458500, BIC: CECBBGSF, код: 448090, в „ЦКБ” АД, клон Русе и се подават в срок до 16.00 часа на 06.12.2012г. в информационен център на Община Тутракан в запечатан непрозрачен плик. За всеки имот се закупува отделен комплект тръжни документи, като върху плика с документи се отбелязва името и адреса на участника, землището и номера на имота, за който се участва.


д-р Димитър Стефанов_______П/П_____   
           Кмет на Община Тутракан                                              О Б Щ И Н А    Т У Т Р А К А Н
                      
                    
         7600 Тутракан, ул. “Трансмариска” № 31, тел. 0866/60621, факс:0866/60636
                                              E-mail: obs_tutrakan@b-trust.org

З  А  П  О  В  Е  Д
№ 2552/29.10.2012г.

гр. Тутракан


На основание чл.44, ал.2 от ЗМСМА,  чл.35, ал.1 от ЗОС, във връзка с чл.36 и чл.55, ал.1, т.3 по реда на чл.56, ал.1, ал.2, ал.3 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество /НРПУРОИ/ и Решение № 201 по Протокол №15 от 27.09.2012г. на Общински съвет гр. Тутракан.

І. Н А Р Е Ж Д А М :

1. Да се проведе  публичен търг с явно наддаване  за продажба на недвижим имот - частна общинска собственост, находящ се в с.Дунавец, общ.Тутракан, представляващ  незастроен урегулиран поземлен имот  с площ от 665,00кв.м., УПИ-ІV-1, кв.15”А” по Кадастрален и регулационен план на селото, одобрен със Заповед №457/11.10.1960г., при граници и съседи на имота : север - УПИ-І-1; изток - улица о.т.61; юг - УПИ-ІІ-4; запад - УПИ -V-1,  при следните условия:
1.1.Начална тръжна цена - 1600,00 лв.  / хиляди и шестотин лева / без ДДС;
1.2.Начин и срок на плащане: Спечелилият кандидат заплаща достигнатата на търга цена на имота / без внесения депозит/ в 14 /четиринадесет/ дневен   срок от датата на връчване на заповедта по чл.66, ал.2 от НРПУРОИ по банкова сметка на Общината: IBAN- BG10СЕСB97908447458500, BIC:CECBBGSF, код:445500 в “ЦКБ-АД” , клон Русе; 
2. Специални условия - няма ;
3. Търгът да се проведе на 27.11.2012год. от 10.00 часа в заседателната зала на Община Тутракан;
4. Размер на депозита за участие в търга: Депозитът в размер на 10% от началната тръжна цена на обекта, се внася по банкова сметка на Община Тутракан: IBAN- BG94СЕСB97903347458500, BIC:CECBBGSF в “ЦКБ-АД” , клон Русе, в срок от 02.11.2012г. до  16.00ч. на 26.11.2012г.
5. Размер на стъпка при наддаване : 160,00 лв. (сто и шестдесет  лв. )
6. Време и начин на оглед - закупилите тръжни книжа могат да извършват оглед на обекта след предварителна заявка на тел.0866/60628;
7. Други тръжни условия:
7.1 Тръжните книжа се предоставят от Дирекция «Общинска собственост и стопански дейности» в община Тутракан  срещу 24.00 лв. с ДДС платими на касата към информационния център по сметка на Община Тутракан: IBAN- BG10СЕСB97908447458500, BIC:CECBBGSF, код:448090 в “ЦКБ-АД”, клон Русе в срок от 02.11.2012г. до  16.00ч. на 26.11.2012г.
7.2 До участие в търга ще бъдат допуснати лицата /фирмите/, закупили тръжни книжа, внесли депозит и подали заявление за допускане до участие в търга с приложени документи описани в същото;
7.2.1 Кандидатите - търговци, регистрирани по ТЗ, прилагат към заявлението за  участие в търга, следните документи :
- Оригинал или заверено от кандидата копие от удостоверение за актуално състояние на търговеца или ЕИК;
-  Удостоверение за липса на задължения към Общината;
-  Нотариално заверено пълномощно за участие в търга, при участие на пълномощник;
7.2.2 Кандидатите- физически лица, прилагат към заявление за участие в търга, следните документи:
- заверено  копие от личната карта;
- удостоверение за липса на задължения към Общината;
- нотариално заверено пълномощно за участие в търга, при участие на пълномощник;
7.3. Не се допускат до участие в търга кандидати, чиито документи:
- са подадени след срока по заповедта;
- са подадени в прозрачен или незапечатан плик;
- не съдържат документи за закупени тръжни книжа или внесен депозит  за участие;
- не съдържат, който и да е от документите посочени в заповедта.
8. Краен срок за подаване на тръжните документи - до 16ч. на деня предхождащ датата на търга в информационния център на община Тутракан, в запечатан непрозрачен плик с описание на предмета на търга и  данни на кандидата.

ІІ. У Т В Ъ Р Ж Д А В А М :
1. Тръжна документация , както следва:
-   Заповед за провеждането на търга;
-    Скица на имота;
-    Акт за общинска собственост;
-    Проекто-заповед, съгласно чл.66, ал.2 от НРПУРОИ;
-    Проекто-договор;
-    Образец на заявлението за допускане до участие в търга.
2. Условия за оглед на имота съгласно т. 6 .
3. Краен срок за приемане на заявления за участие - 16.00ч. на деня предхождащ търга, в информационния център на Общината.
4. Дата за провеждане на повторен търг - При неявяване на кандидати, търгът да се проведе на 04.12.2012г. в заседателната зала на Общината, при същите условия и час. Тръжните книжа се предоставят от Дирекция «Общинска собственост и стопански дейности» на Община Тутракан, срещу 24.00 лв. с ДДС, платими на касата към информационния център по IBAN- BG10СЕСB97908447458500, BIC: CECBBGSF, код: 448090 в “ЦКБ-АД”, клон Русе, в срок от 28.11.2012г. до 16.00ч. на 03.12.2012г. Депозитът за участие в повторния търг в размер на 10% от началната тръжна цена на имота, се внася по банкова сметка на Община Тутракан: IBAN- BG94СЕСB97903347458500, BIC:CECBBGSF в “ЦКБ-АД” , клон Русе, в срок от 28.11.2012г. до  16.00ч. на деня предхождащ повторния търг. Краен срок за подаване на тръжни документи - 16,00ч. на деня предхождащ датата на повторния търг в информационния център на община Тутракан, в запечатан непрозрачен плик с описание на предмета на търга и  данни на кандидата.


д-р Димитър Стефанов_______П/П_____   
           Кмет на Община Тутракан