ОБЩИНСКИ  СЪВЕТ  ГРАД  ТУТРАКАН
                                              О Б Щ И Н А    Т У Т Р А К А Н
                      
                    

         7600 Тутракан, ул. “Трансмариска” № 31, тел. 0866/60621, факс:0866/60636
                                              E-mail: obs_tutrakan@b-trust.org

Относно: Одобряване на тескта на „Договор за стопанисване, поддържане и експлоатация на ВиК системите и съоръженията и предоставяне на водоснабдителни и канализационни услуги на потребителите на обособената територия, обслужвана от „Водоснабдяване и канализация” ООД - гр.Силистра” и даване съгласие за сключването му между Асоциацията по ВиК на обособена територия, обслужвана от "ВиК" ООД Силистра и определение оператор „Водоснабдяване и канализация” ООД - гр.Силистра”
          
                
Приложения и Договор за стопанисване, поддържане и експлоатация на
                   ВиК системите  и  съоръженията и предоставяне на ВиК услуги
                           

Приложение № 1 Договор за стопанисване, поддържане и експлоатация на ВиК системите  и  съоръженията и предоставяне на водоснабдителни и канализационни услуги

Приложение № 2 Нива на услугите

Приложение № 3 Обособена територия  на "Водоснабдяване и канализация" ООД гр. Силистра

Приложение № 4 Формат на регистъра на активите

Приложение № 5 Бизнес план на "Водоснабдяване и канализация" ООД гр. Силистра

Приложение № 6 Формат на докладите  

Приложение № 7 Формат на план за действие при аварии

Приложение № 8 Критерии за определяне на инвестициите

Приложение № 9 Дейности, включени в задължителното ниво на инвестициите

Приложение № 10 Правила за отчитане и осчетоводяване на инвестиции в публични активи, извършени за сметка на оператора

Приложение № 11 Формат на план за стопанисване, експлоатация и поддръжка на активите 

Приложение № 12 План за управление на човешките ресурси на оператора -обяснителна записка

Приложение № 13 Решение на Общото събрание на АВИК