ОБЩИНСКИ  СЪВЕТ  ГРАД  ТУТРАКАН
                                              О Б Щ И Н А    Т У Т Р А К А Н
                      
                    

         7600 Тутракан, ул. “Трансмариска” № 31, тел. 0866/60621, факс:0866/60636
                                              E-mail: obs_tutrakan@b-trust.org

Докладна Записка от Д-р Димитър Венков Стефанов - Кмет на Община Тутракан
Относно: Приемане на разчети, условия и лимити за уреждане на бюджетните отношения за 2023г. за периода до приемане на Бюджет на Община Тутракан

ПРИЛОЖЕНИЯ:
1
. Приложение № 1 Разчети по прихода и по разхода на държавни и местни дейности за 2023г.
2. Приложение № 2  Справка за разпределение на преходния остатък от 2022г.
3. Приложение № 3 Поименен списък на  КР 2023г. (проект)
4. Приложение № 4 Разчети за заплати на персонала за 2023 г.
5. Приложение № 5.1, 5.2 и 5.3 Индикативен разчет средства ОТ ЕС, ДМП И ДЕС  2023
6. Приложение № 6, 6.1 и 6.2 Разчет на бюджетната прогноза за  2024-2026 г., съгласно
    Приложение № 6.2 Разчет на бюджетната прогноза за  2024-2026 г.

ПРОГНОЗА ЗА ПЕРИОДА 2023-2026 г. НА ПОСТЪПЛЕНИЯТА ОТ МЕСТНИ ПРИХОДИ  И НА РАЗХОДИТЕ ЗА МЕСТНИ ДЕЙНОСТИ

Докладни записки