ОБЩИНСКИ  СЪВЕТ  ГРАД  ТУТРАКАН
БЮДЖЕТ 2024
                                             О Б Щ И Н А    Т У Т Р А К А Н
                      
                    

         7600 Тутракан, ул. “Трансмариска” № 31, тел. 0866/60621, факс:0866/60636
                                              E-mail: obs_tutrakan@b-trust.org

Докладна Записка от Д-р Димитър Венков Стефанов - Кмет на Община Тутракан
Относно:  Приемане на Бюджет на Община Тутракан за 2024 г.

                            УВАЖАЕМИ  Г- Н ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГР. ТУТРАКАН,
                                                             УВАЖАЕМИ ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ,

На 30.12.2023 г. в публикация на Държавен вестник е обнародван Закона за държавния бюджет на Република България за 2024г. / ЗДБРБ/, което задължава Кмета на Общината в сроковете на чл. 84 от Закона за публичните финанси /ЗПФ/ да внесе в общински съвет за разглеждане и приемане проекта за Бюджет на общината за текущата година г.
Проектът на общинския бюджет за 2024 г. е разработен съобразно финансовите показатели определени за 2024 г. в ЗДБРБ за нашата община, изпълнението на собствените приходи към 31.12.2023г.  и прогнозните очаквания за същите. По отношение на разходната част - са разчетени поетите ангажименти за разходи за текущата дейност и такива, свързани с реализиране на ангажименти по действащи проекти.
В синтезирана информация в приложения от № 1 до №16 са обхванати основните показатели, които трябва да се приемат с общинския бюджет.
Представения проект обезпечава ръста на МРЗ на заетите във всички сфери и дейности. Поради ниския размер на общинските данъци и такси и цени на предоставените услуги и в резултат на това постъплението на недостатъчно собствени приходи в общинския бюджет, частично обезпечени са неразплатени към 31.12.2023г.задължения по текущата дейност, както и завишени разходи породени от инфлационни процеси.
Предвид гореизложеното на днешното заседание Ви представяме проект на бюджета на общината за 2024 г., който да разгледате и да предприемете действия за приемането на същия.

Приложение № 1, 1.1 и 1.2  Бюджет на Община Тутракан за 2024 г.
Приложение № 2 Доклад към Бюджет на Община Тутракан за  2024 г.
Приложение № 3 Поименен списък на капиталови разходи за 2024 г. на  Община Тутракан.
Приложение № 4 Средства за заплати на персонала в Община Тутракан през 2024 г.
Приложение № 5 Списък на длъжностите с право на транспортни разходи по Бюджета на Община Тутракан през 2024 г.
Приложение № 6.1 и 6.2. и 6.3 Индикативен годишен разчет  на сметките за средства от ЕС  за 2023 г.
Приложение № 7 Прогноза на общинския дълг.
Приложение № 8 Размер на просрочените задължения от 2023 г., които ще бъдат разплатени от Общината през 2024 г. План - график  за разплащане на просрочените задължения от бюджет 2024.
Приложение № 9 Справка за Бюджет 2024 година на кметствата.
Приложение № 10 Разпределение на преходния остатък от 2023 г.
Приложение № 11 Списък на второстепенните разпоредители с бюджетни кредити, в т.ч. на делегиран бюджет за 2024 година.
Приложение № 12 Бюджет на Общински съвет гр. Тутракан за 2024 г.
Приложение № 13 Протокол от публичното обсъждане на проекта за бюджет на община Тутракан за 2024 г.
Приложение № 14 Актуализирана бюджетна прогноза на местните дейности на Община Тутракан за периода 2024 -2026 г.
Приложение № 15 Прогноза поети ангажименти и задължения
Приложение № 16 Проект  на Решение за Бюджет 2024 г.
Кмет на Община Тутракан:………………
                          / д-р Димитър Стефанов /

Съгласувал: …………………………..
/Даниела Гвоздейкова - Кирякова - Секретар на Община Тутракан /
/Николинка Ганева - Директор на Дирекция "Финанси, считоводство и бюджет"/


Изготвил:………………..
                        / Валя Йорданова - гл.специалист „Бюджет“