ОБЩИНСКИ  СЪВЕТ  ГРАД  ТУТРАКАН
               УСТРОЙСТВЕН ПРАВИЛНИК НА ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ ТУТРАКАН

Глава първа

ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

Чл. 1 - С този правилник се определят организацията на дейност и
функционалните задължения на административните звена в общинската администрация на община Тутракан.
Чл. 2 - В състава на общината влизат 15 населени места, в това число 9 кметства.
Чл. 3 - Общинската администрация осигурява изпълнението на законите,
подзаконовите нормативни актове, решенията на общинския съвет, подпомага кмета на общината при осъществяване на правомощията му, осигурява технически дейността му, подпомага общинския съвет и осигурява дейността му, извършва дейност по административното обслужване на гражданите, физическите и юридическите лица.
Чл. 4 - Общинската администрация при осъществяване на своята дейност се ръководи
от принципите на законност, равнопоставеност, прозрачност, достъпност, отговорност, целесъобразност и ефективност.

Глава втора

КМЕТ НА ОБЩИНА

Раздел I

ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

Чл. 5 - (1) Кметът на общината е едноличен орган на изпълнителната власт.
           (2) Кметът на общината е първостепенен разпоредител с бюджетни кредити по бюджета на общината.
           (3) Кметът упражнява общо ръководство и контрол на общинската администрация и представлява общината.
           (4) В своята дейност кметът на общината се ръководи от закона, актовете на общинския съвет и решенията на населението.
Чл. 6 - (1) При осъществяване на дейността си кметът на общината се подпомага
от заместник-кметове.
           (2) Кметът на общината, в случаите разрешени от закона, може да упълномощава или възлага със заповед на заместник-кметаовете, кметовете на кметства, кметските наместници, секретаря на общината и други служители от общинската администрация свои правомощия, като определя функциите им.
Чл. 7 - Кметът на общината не може да ръководи политическа партия или нейна структура, да извършва търговска дейност по смисъла на Търговския закон, да бъде управител или да участва в надзорни, управителни и контролни органи на търговски дружества и кооперации за времето на мандата му.

Раздел II

ПРАВОМОЩИЯ НА КМЕТА НА ОБЩИНАТА

Чл. 8 - (1) Кметът на общината:
1. ръководи цялата изпълнителна дейност на общината;
2. внася за одобрение от общинския съвет структурата на общинската администрация;
3. назначава и освобождава от длъжност заместник-кмтовете на общината, кметските наместници, ръководителите на звената на издръжка от общинския бюджет, служителите в общинската администрация с изключение на тези по чл. 46, ал. 1, т. 4 от ЗМСМА и налага предвидените от закона дисциплинарни наказания;
4. отговаря за опазване на обществения ред, като за осигуряването му издава писмени заповеди, задължителни за началниците на съответните полицейски служби;
5. организира и отговаря за разработването и изпълнението на общинския бюджет;
6. организира изпълнението на дългосрочните програми;
7. организира изпълнението на решенията на общинския съвет и се отчита пред него за това. Изпраща на общинския съвет актовете си, издадени в изпълнение на неговите решения в 7-дневен срок от издаването им;
8. организира изпълнението на задачите, които произтичат от законите, от актовете на президента на републиката и на Министерския съвет;
9. възлага изпълнението на свои функции на кметовете на кметствата, координира и осъществява контрол за целесъобразността и законосъобразността при тяхното изпълнение. Осъществява контрол по законосъобразността на актовете и действията на кметовете на кметства при изпълнение на техните правомощия и може да отменя техни актове;
10. поддържа връзки с политическите партии, обществените организации и движения, както и с други органи на местното самоуправление в страната и в чужбина;
11. организира и провежда действия по защита на населението при бедствия и аварии;
12. възлага или разрешава изработването на устройствени планове и техни изменения за територията на общината или за части от нея и одобрява определени устройствени планове при условията и по реда на Закона за устройство на територията и организира изпълнението им;
13. изпълнява функциите на длъжностно лице по гражданско състояние и може да възлага тези функции с писмена заповед на кметовете на кметства, в които се поддържат регистри за гражданското състояние и на други длъжностни лица от общинската администрация;
14. осигурява организационно-техническото обслужване на общинския съвет;
15. утвърждава устройствения правилник на общинската администрация;
16. осъществява правомощията си по придобиване, управление и разпореждане с общинското имущество, невключено в капитала на общински фирми по ред и условия, регламентирани в ЗОС;
17. изпълнява функциите на орган по настойничество и попечителство ;
18. определя наименованието на длъжностите на държавните служители и разпределението им по групи и рангове, съгласно Единния класификатор на длъжностите в администрацията приет от МС на основание чл. 2, ал. 2 от Закона за държавния служител (ЗДС);
19. присъжда рангове на държавните служители, съгласно чл. 74 от ЗДС;
20. утвърждава длъжностното разписание на служителите в общинската администрация;
21. прави публичен отчет пред общинския съвет и населението на общината на ... месеца;
22. организира развитието на партньорски отношения с общини от страната и чужбина и с неправителствени организации;
23. представлява общината пред физически и юридически лица и пред съда.
              (2) Кметът на общината осъществява и други функции, определени със закон, подзаконов нормативен акт или с решение на общинския съвет.
              (3) Кметът на общината, в случаите, определени от закона, изпълнява и функции, възложени му от централните държавни органи.

Чл. 9 - В изпълнение на своите правомощия кметът на общината издава заповеди.

Глава трета

ЗАМЕСТНИК-КМЕТОВЕ НА ОБЩИНАТА,
КМЕТОВЕ НА КМЕТСТВА И КМЕТСКИ НАМЕСТНИЦИ

Раздел I

ЗАМЕСТНИК-КМЕТОВЕ

Чл. 10 - Кметът на общината назначава за срока на мандата си заместник-кметове
в съответствие с одобрената структура на общинската администрация. Техните пълномощия могат да бъдат прекратени предсрочно без предизвестие със заповед на кмета на общината.
Чл. 11 - Заместник-кметовете не са държавни служители.
Чл. 12 - Заместник-кметовете на общината не могат да ръководят политическа партия
или нейна структура, да извършват търговска дейност по смисъла на Търговския закон, да бъдат управители или да участват в надзорни, управителни и контролни органи на търговски дружества и кооперации за времето на мандата.
Чл. 13 - (1) Заместник-кметовете подпомагат кмета на общината, съобразно този правилник и възложените му функции.
             (2) Кметът на общината определя със заповед заместник - кмет, който да изпълнява функциите му при негово отсъствие от общината.
             (3) В община Тутракан има :
- заместник кмет по стопанските дейности
- заместник кмет по социалните дейности
- заместник кмет по образование и култура

Раздел IІ

КМЕТОВЕ НА КМЕТСТВА

Чл.14 - (1) В състава на община Тутракан влизат следните кметства:
-Преславци, Нова Черна, Търновци, Старо село, Цар Самуил, Шуменци, Варненци, Бреница, Белица.
(2) Населените места, които не са включени в състава на кметство, се обслужват административно от кметовете на кметства както следва:
1. Населено място - Сяново от кмета на кметство - Нова Черна;
2. Населено място - с.Пожарево, Антимово, Царев дол от кмета на Община Тутракан
Чл. 15 - Кметовете на кметства не могат да ръководят политически партии или
техни структури, да извършват търговска дейност по смисъла на Търговския закон, да бъдат управители или да участват в надзорни, управителни и контролни органи на търговски дружества и кооперации за времето на мандата им.
Чл. 16 - (1) Кметът на кметство:
1. изпълнява бюджета на общината в частта му за кметството;
2. организира провеждането на благоустройствени, комунални и други мероприятия;
3. упражнява контрол за законосъобразното използване и отговаря за поддържането, охраната и опазването на общинската собственост на територията на кметството;
4.назначава и освобождава служителите от общинската администрация, които подпомагат неговата дейност, в съответствие с утвърдената структура;
5. приема мерки за подобряване и възстановяване на околната среда и организира охраната на полските имоти;
6. води регистрите на населението и за гражданско състояние и изпраща актуализационни съобщения до ЕСГРАОН;
7. осигурява извършването на административни услуги на физически и юридически лица;
8. осигурява спазването на обществения ред; има правомощия по чл. 68, 70, 73, 74, 76, 78 и 80 от Закона за Министерство на вътрешните работи (ЗМВР), на съответната територия до пристигане на полицейския орган;
9. организира и ръководи защитата на населението при бедствия и аварии;
10. представлява кметството пред населението, пред обществени и политически организации и пред други кметства;
11.прави публичен отчет пред населението на кметството на всеки ... месеца;
12.свиква общо събрание на населението в кметството;
             (2) Кметовете на кметства могат да участват в заседанията на общинския съвет с право на съвещателен глас и задължително вземат участие при обсъждането на въпроси, отнасящи се до кметството.
             (3) Кметът на кметство изпълнява и други функции, възложени от закона, подзаконови нормативни актове, решения на общинския съвет или от кмета на общината.

Раздел IІІ

КМЕТСКИ НАМЕСТНИЦИ

Чл. 17 - В населените места, които не са административен център на кметство, кметът
на общината може да назначи кметски наместници.
Чл. 18 - (1) Кметът назначава кметски наместници в следните населени места
с.Сяново, с.Пожарево, с.Антимово и с.Царев дол.
             (2) Населените места, в които не се назначава кметски наместник се обслужват административно както следва:
1. Населено място с.Дунавец от кметски наместник с.Пожарево.
Чл. 19 - Кметските наместници не могат да ръководят политически партии или
техни структури, да извършват търговска дейност по смисъла на Търговския закон, да бъдат управители или да участват в надзорни, управителни и контролни органи на търговски дружества и кооперации.
Чл. 20 - (1) Кметският наместник има следните пълномощия:
1. Организира провеждане на благоустройствени, комунални и други мероприятия;
2 . Упражнява контрол за законосъобразното използване и отговаря за
поддържането, охраната и опазването на общинската собственост на територията на кметството;
3 . Приема мерки за подобряване и възстановяване на околната среда и
организира охраната на полските имоти
4 . Води регистрите на населението и за гражданско състояние и изпраща
актуализационни съобщения до ЕСГРАОН;
5. Осигурява извъшването на административни услуги на физически и юридически лица;
6. Осигурява спазването на обществения ред; има правомощия по чл.68, 70, 73, 74, 76, 78 и 80 от Закона за Министерство на вътрешните работи на съответната територия, до пристигане на съответния орган;
7. Организира и ръководи защитата на населението при бедствия и аварии;
8. Представлява кметството пред населението, пред обществени и
политически организации и пред други кметства;
             (2) Кметските наместници се отчитат писмено за дейността си пред кмета на общината на 6 месеца.
             (3) Кметските наместници могат да участват в заседанията на общинския съвет с право на съвещателен глас и задължително вземат участие при обсъждането на въпроси, отнасящи се до населеното място.
             (4) Кметските наместници изпълняват и други функции, възложени им от
закона, подзаконови нормативни актове, решения на общинския съвет или от кмета на общината.

Глава четвърта

ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ

Раздел I

ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

Чл. 21 - Общинската администрация извършва административни услуги при спазване
на принципите на законност, бързина, достъпност и икономичност на производството по предоставянето на тези услуги и спазва изискванията за качествено и удобно за физическите и юридическите лица административно обслужване.
Чл. 22 - (1) Общинската администрация е обща и специализирана.
             (2) Общата администрация осигурява технически дейността на органите
на местната власт и на специализираната администрация и извършва дейности по административното обслужване на гражданите, физическите и юридическите лица.
             (3) Специализираната администрация подпомага и осигурява осъществяването на правомощията на органите на местната власт.
             (4)  Дирекциите, отделите и секторите са структурни звена за
ръководство, организация, координация и контрол в съответните сфери от работата на общинската администрация и осъществяват дейност в рамките на предоставените правомощия и функции, определени в нормативните актове и този правилник.
Чл. 23 - Структурните звена на общинската администрация участват в изготвянето
и реализирането на проекти за привличане на средства от национални и международни програми и фондове, за развитие на инфраструктурата и подпомагане дейностите на общината, както и при разработване и реализиране на съвместни програми и проекти с неправителствени организации.

Раздел II

СЕКРЕТАР НА ОБЩИНАТА

Чл. 24 - (1) Секретарят на общината се назначава и освобождава от кмета на общината.
             (2) Секретарят на общината трябва да бъде лице с висше образование.
             (3) Секретарят на общината не може да ръководи политическа партия или
нейна структура, да извършва търговска дейност по смисъла на Търговския закон, да бъде управител или да участва в надзорни, управителни и контролни органи на търговски дружества и кооперации.
Чл. 25 - (1) Секретарят на общината организира, координира и контролира функционирането на общинската администрация за точното спазване на нормативните актове.
             (2) Секретарят на общината:
1. организира дейността на общинската администрация;
2. отговаря за условията на работа на служителите на общината и за организационно-техническото обзавеждане на службите;
3. организира деловодството, документооборота в общината и общинския архив;
4. отговаря за дейността на службите по гражданска регистрация и
административно обслужване;
5. отговаря за поддържане в актуално състояние на избирателните списъци в общината;
6. следи за изготвянето и отговаря за публикуването на актовете на общината;
7. отговаря за работата с жалбите и предложенията на гражданите;
8. подготвя и организира местните референдуми;
9. утвърждава Вътрешните правила за реда и организацията на административното обслужване на физическите и юридическите лица;
10. организира атестирането на служителите в общинската администрация.
11. утвърждава длъжностните характеристики на служителите в
общинската администрация;
12. организира и контролира изпълнението на задачите и действията, свързани с прилагането на Закона за администрацията, Закона за държавния служител, Закона за административното обслужване на физическите и юридически лица и подзаконовите нормативни актове, свързани с тяхното приложение.
13. осигурява технически и организира международното сътрудничество на общината, двустранните и многостранни проекти, в които тя участва;
14. организира обмен на опит и внедряването на добри практики в работата на администрацията;
15. изпълнява други дейности, определени от нормативни актове.

Раздел III

СТРУКТУРНИ ЗВЕНА НА ОБЩИНСКАТА АДМИНИСТРАЦИЯ

Чл. 26 - Административната дирекция включва обща администрация, структурирана
в следните звена:
1. Канцелария и връзки с обществеността;
2. Правно-нормативно обслужване;
3. Човешки ресурси;
4. Отбранително - мобилизационна подготовка;
5 . Център за информационно и административно обслужване на гражданите;
6. Финансово-счетоводни дейности;
7. Методология и вътрешно ведомствен контрол;
8. Бюджет и финанси;
9. ГРАО;
Чл. 27 - Канцелария:
1. осъществява организационното и техническото обслужване на общинския съвет и общинската администрация;
2. следи за своевременното изпълнението на решенията на общинския съвет и информира кмета и секретаря на общината;
3. осъществява деловодната дейност на администрацията;
4. извършва информационно-аналитична работа във връзка с молбите, жалбите и сигналите на гражданите и организира приема на граждани;
5. осъществява методическо съдействие на Центъра за информационно и административно обслужване на гражданите;
6. организира съхраняването и обработката на общинския архив, като предоставя исканите справочни документи на физически и юридически лица;
7. организира и контролира дейността по копиране (размножаване) на документи и материали на общинския съвет, общинската администрация и граждани, ползващи административна услуга;
8. осигурява необходимите условия за санитарно-битово и хигиенно обслужване на общинската администрация;
9. подпомага дейността на кметовете на кметства и кметските наместници;
10. изпълнява задачи, свързани с организационно-техническата подготовка на избори и допитвания до населението;
11. организира и осигурява мероприятията на общината при вътрешно и международно сътрудничество, посещения на делегации от страната и чужбина, в. т.ч. и от побратимените градове;
12. осигурява методическо и логистично взаимодействие със сектор "Връзки с обществеността"
Чл. 28 - Правно-нормативно обслужване:
1.задължително дава мнение по законосъобразността на проектите на актове и решения на общинския съвет;
2.дава мнение по законосъобразността на проектите на заповеди на кмета
на общината, като ги парафира, а при несъгласие прилага мотивирано мнение;
3.съвместно с другите звена участва при съставянето, изменението и прекратяването на договори;
4.контролира законосъобразното съставяне на договорите и другите актове, свързани с възникване, изменение и прекратяване на служебните и трудови правоотношения със служителите, на заповедите за дисциплинарни наказания и за търсене на имуществена отговорност на виновните лица;
5.проучва и анализира прилагането на актовете на общинския съвет и при необходимост прави предложение пред ръководството за усъвършенстването им или за вземане на мерки за правилното им прилагане;
6.осигурява входящата и изходяща коренспонденция по съдебните дела, анализира и обобщава резултатите от съдебните и други дела и периодично информира кмета на общината за тях;
7.осъществява процесуално представителство пред всички органи на съдебната власт и арбитражен съд;
8.съдейства и осигурява с правни средства своевременното събиране на вземанията на общината;
9.дава мнение по постъпили жалби,сигнали и предложения;
10.съдейства за повишаване ефективността от стопанската и друга дейност в общината; участва във всички конкурси и търгове, провеждани от общината и в комисиите по процедури за обществени поръчки;
11. Организира експлоатацията и поддръжката на автопарка на общинската администрация, подготвя и предоставя автомобилите на ежегодни технически и военни прегледи
12. осигурява общинската администрация с необходимите консумативи и материали за дейността и.
Чл. 29 - Човешки ресурси
1. подготвя и актуализира проектите за щатно разписание на длъжностите в общинската администрация, съгласно действащото законодателство;
2. организира и разработва длъжностно и поименно разписание за заплатите на служителите от общинската администрация, общинските дейности и звена и ги представя за одобрение от кмета на общината;
3. разработва Вътрешни правила за работната заплата, предлага ги за одобрение от кмета на общината и следи за тяхното изпълнение;
4. анализира разходването на средствата от фонд "Работна заплата" и прави целесъобразни предложения;
5. организира разработването на длъжностните характеристики на служителите от общинската администрация, на общинските дейности и звена, както и тяхното актуализиране;
6. изготвя разписанията по длъжности и ги предлага за одобрение от кмета на общината;
7. оформя документите при сключване и промяна на трудовото правоотношение, на допълнителна трудова заетост, в съответствие с трудовото законодателство, инструкциите и заповедите на кмета на общината. Води личните досиета на служителите от общинската администрация и издава документи и удостоверения, свързани с тях;
8. отговаря за приобщаването на новите служители, за квалификацията и преквалификацията на кадрите, създава условия за повишаване на мотивацията и ефективността на труда им;
9. води статистическата отчетност за числеността на персонала и плащанията от фонд "Работна заплата" и други източници;
10. оказва методическо ръководство на общинските фирми и звена, по прилагането на нормативната база за заплащане на труда.
Чл. 30 - Отбранително - мобилизационна подготовка
1. разработва плана за привеждане на общината от мирно във военно положение и провежда мероприятия по подготовка за работа във военно време;
2. разработва военновременния план на общината и го актуализира периодично, в съответствие с методологията за военновременно планиране;
3. координира и контролира изпълнението на задачите по подготовката за работа във военно време;
4. поддържа пунктовете за военновременно управление на общината в техническа изправност;
5. организира подготовката на ръководния състав за привеждане на общината от мирно във военно положение;
6. подпомага при необходимост служба "Гражданска защита" към общината при осъществяване на дейността й;
7. организира денонощно дежурство за поддържане готовността на общината за оповестяване при привеждане на страната от мирно във военно положение и при стихийни бедствия и аварии;
8. информира периодично и при поискване Министерство на отбраната за изпълнението на задачите по подготовка на общината за работа във военно време;
9. изпълнява и други задачи, възложени от кмета на общината, свързани с подготовката на работа във военно време;
10. организира и осъществява контрол за изпълнението на военновременни задачи;
11. планира, организира и осъществява общинското участие в учение по отбранително-мобилизационната подготовка;
12. контролира изпълнението на нормативните актове по формиране, съхранение и обновление на военновременните запаси;
13. изпълнява функции по Закона за защита на класифицираната информация.
Чл. 31 - Информационно обслужване и технологии
1. поддържа наличната компютърна техника,
мрежовите операционни системи, сървърите и локалната мрежа в общината;
2. проучва необходимостта от специализирани потребителски програмни продукти за нуждите на общинска администрация и тяхната наличност на пазара на информационни технологии;
3. подготвя техническо задание за доставка или възлагане за разработка на софтуер и компютърна техника;
4. участва в комисии за доставка на програмни продукти и компютърна техника;
5. осъществява контакти с фирмите и ведомствата, създатели на софтуер, използван в работата на общината и оказва методична помощ на специалистите при приложението му;
6. поддържа актуалността и развива Интернет страницата на общината.
Чл. 32 - Център за услуги и информация на гражданите
1.приема и регистрира входящата и изходяща кореспонденция като я предава за изпълнение на звената в администрацията;
2.предава на физическите и юридическите лица изготвените по тяхно искане документи;
3. следи за спазването на сроковете за изпълнение на преписките и веднъж на две седмици подава справка на секретаря на общината и председателя на общинския съвет за просрочените преписки. Изготвя отчет за тях пред кмета на общината.
4. извършва срещу заплащане копирни услуги за физическите и юридическите лица
5. осигурява информация за административните услуги, извършвани от общината
Чл. 33 - Връзки с обществеността
1. подпомага кмета на общината при формулирането и разработването на решения за реализиране на общинската политика, в сферата на неговите правомощия и компетенции, както и представянето й пред обществеността;
2. организира, осигурява и осъществява връзките на общината с правителствени, политически, обществени и граждански организации;
3. извършва проучване и анализ на общественото мнение и разработва проекти, програми и прогнози за усъвършенстване на местното самоуправление;
4. провежда постоянна информационна политика с гражданите и специфични групи от населението по всички въпроси от техен интерес;
5. създава условия за активна обратна връзка с гражданите, чрез дискусии, конференции, обсъждания и други, с цел коригиране и усъвършенстване на взаимодействието на общинската администрация с тях;
5. поддържа постоянна връзка с медиите за своевременно информиране на обществеността по политиката на общината и изграждане на коректен образ на кмета и общинската администрация и общинския съвет;
7. разработва и разпространява информационни и рекламни материали за общината (печатни, графични, фото, аудиовизуални и други);
8. организира пресконференции, брифинги, изложби и презентации, кампании за донорство и спонсорство;
9. организира и осигурява спазването на протокола в общината;
10. осъществява контакти с неправителствени организации от страната и чужбина и осигурява взаимен обмен на информация, знания и опит;
11. работи за мобилизиране и обединяване на обществеността за подобряване здравословния начин на живот, жизнената среда и заетостта на младите хора в общината;
12. води и поддържа в актуално състояние регистър на подписаните международни споразумения и архива за тях;
13. води радиопредаванията на Радиоцентър - Тутракан
Чл. 34 - Финансово-счетоводни дейности:
1. изготвя обобщени счетоводни отчети за изпълнение на бюджета и осъществява контрол за правилното разходване на средствата съгласно утвърдения бюджет;
2. извършва счетоводното отчитане на приходите и разходите на общинския бюджет;
3. изготвя заявките за необходими средства на общината;
4. подготвя ведомости за заплати и платежни документи за осигуровки върху заплатите на работниците и служителите;
5. води отчетност на всички дълготрайни активи чрез проверки и инвентаризации в изпълнение на чл.чл. 21 и 22 от Закона за счетоводството;
6. изготвя годишен финансово-счетоводен отчет и приложенията към него, съгласно чл.чл. 23 - 32 от Закона за счетоводството и Примерните национални счетоводни стандарти;
7. организира отчетността на дълготрайните активи на общинската администрация;
8. организира съхранението на счетоводната информация и ползването й съгласно чл.чл. 42-45 от Закона за счетоводството;
9. подпомага кмета на общината за правилното и законосъобразно използване на финансовите ресурси, за опазване на общинската собственост и за предотвратяване на разхищения и злоупотреби с парични средства и стоково-материални ценности;
10. организира и осъществява материално-техническото снабдяване на общинската администрация.
Чл. 35 - Методология и вътрешно-ведомствен контрол
1.контролира разходването на бюджетните средства и стопанисване на материалните активи от общинската администрация, звената и структурите в бюджетната сфера;
2.оказва методическа помощ на общинската администрация по прилагането на нормативните документи, свързани с контролната дейност;
3.дава становища по проекти на заповеди, наредби и други документи, свързани с финансовата дейност на общинската администрация;
4.осъществява непрекъсната връзка и взаимодействие с външни контролни органи;
5.упражнява системен контрол по целесъобразното и законосъобразно изразходване на бюджетните средства;
Чл. 36 - Бюджет и финанси
1.организира разработването, приемането и актуализацията на бюджета на общината по пълна бюджетна класификация;
2.изготвя бюджетна прогноза за следващи периоди;
3.оказва методична помощ по разработването и изпълнението на бюджета на всички бюджетни дейности и кметства в общината;
4.изготвя проекта за инвестиционната програма на общината и отчетите за нейното изпълнение;
5.осъществява оперативно ръководство за своевременно финансиране на разходите по всички второстепенни разпоредители с бюджетни кредити в сферата на здравеопазване,образование, култура,социални дейности и кметства;
6.извършва текущ и последващ контрол по своевременното завеждане на стопанските операции и разходването на бюджетните кредити;
7.подготвя отчетите за касовото изпълнение на бюджета по образец на Министерството на финансите, в частта му за плана и натуралните показатели;
8.следи за своевременното внасяне на събраните суми от такси и услуги в приход на общинския бюджет;
9.изготвя предложения до общински съвет за промени в Наредбата за определянето и администрирането на местни такси и цени на услуги по чл.9 от Закона за местните данъци и такси и тарифата към нея;
10.съдейства за подготовката на план-сметките и калкулациите на разходите при определяне размерите на местните такси и цени на услуги, предоставяни от общината;
11.организира изготвянето и изпращането на съобщенията на задължените лица за дължимите суми;
12.представя периодично на Националното сдружение на общините в република България унифицирана информация за изпълнението на общинския бюджет, с цел отстояване интересите на общините в преговорите с Министерството на финансите и други министерства и ведомства
Чл. 37 - Гражданска регистрация и административно обслужване(ГРАО)
1. поддържа регистър на населението и локална база данни "Население“ в актуален вид;
2. съхранява документи и картотечни регистри в автоматичен информационен фонд;
3. приема молби и заявления на граждани и издава документи в съответствие с действащото законодателство, касаещи регистрите за гражданско състояние и личността на гражданите;
4. оказва методическа помощ в рамките на своята компетентност на кметовете на кметства и кметски наместници;
5. контролира работата на кметовете на кметства и кметските наместници по регистрация на гражданското състояние на лицата, правилното оформяне и съхранение на регистрите за населението и издаването на съответните документи;
6. води регистрацията по постоянен и настоящ адрес на гражданите;
7. извършва гражданските ритуали и издава съответните документи за тях.
8. извършва и други дейности, вменени му със закон или подзаконов нормативен акт като компетенция на ГРАО;
Чл. 38 - (1) Дирекция "Специализирана администрация" включва следните
структурни звена:
1. Общинска собственост
2. Икономически дейности
3. Устройство на територията
4. Архитектурно-строителен контрол
5. Кадастър и регулация
6. Екология и чистота
7. Образование
8. Здравеопазване
9. Социални дейности
10.Култура
Чл. 39 - Общинска собственост
1. издирва, проучва и комплектова документите, доказващи собствеността на общината и съставя актове за общинска собственост;
2. проучва, комплектова и подготвя за изпращане на областния управител преписки за деактуване на имоти държавна собственост;
3. подготвя искания за безвъзмездно предоставяне на общината на имоти - държавна собственост;
4. издирва и съставя актове за незаети общински имоти;
5. подготвя отписването на имотите, неправилно актувани като общинска собственост, както и тези, основанието на които е отпаднало;
6. поддържа в актуалност главния регистър, картотеката, регистъра на решенията по реституционните претенции на гражданите, както и спомагателните регистри за имотите общинска собственост;
7. обработва и докладва преписките за отдаване под наем на имоти частна общинска собственост, и подготвя документите свързани с тях;
8. обработва и докладва преписките за учредяване възмездно право на ползване върху общински имоти и изготвя заповедите и договорите, свързани с тях;
9. приема и обработва молби за разполагане на временни търговски обекти (ВТО) и рекламно-информационни елементи на територията на общината и ги внася за разглеждане в комисиите по ВТО и реклама. След решенията на Комисиите се подготвят договори, в съответствие с Наредбите на общинския съвет;
10. изготвя проекти на решения на общинския съвет за разпоредителни действия с имоти частна общинска собственост и след приемането им ги изпълнява;
11. организира провеждането на процедурите по отдаване под наем в съответствие
с Наредбата по чл. 8 от Закона за общинската собственост;
12. координира и контролира процедурите, предвидени в Закона за устройство
на територията, касаещи имотите общинска собственост;
13. извършва контрол по стопанисване на общински имоти, извършва огледи и изготвя констативни протоколи за състоянието им;
14. изготвя и организира изпълнението на заповеди за изземване на общински имоти;
15. изготвя споразумения към договори (за отдаване под наем) и предизвестия за прекратяването им;
16. изготвя справки и издава удостоверения по молби на физически и юридически лица за собствеността и ползването на имотите; заверява молби-декларации по обстоятелствени проверки;
17. организира провеждането на търгове и конкурси при приватизация на обекти общинска собственост;
18. подготвя и осъществява сключване на приватизационни сделки с общински имоти и вписване на ипотека при разсрочено плащане;
19. води на отчет постъпленията от приватизирани общински обекти, като подготвя уведомителни писма и искови молби при нередовни плащания;
20. подготвя ежемесечни справки за редовността на плащанията по договорите за наем на общински имоти, както и информация за просрочените плащания от нередовни наематели на общинска собственост;

21. подготвя и организира процедурите по провеждане на конкурси и търгове за предоставяне на концесии за общински обекти и дейности, в съответствие с Наредбата за концесиите в общината;
22. следи за състоянието на общинските имоти и прави предложения за осигуряване на бюджетни средства за ремонта и поддръжката им;
23. води регистрите за приватизация и следприватизационен контрол в съответствие с изискванията на Наредбата за данните, подлежащи на вписване в публичните регистри, за процеса на приватизация и следприватизационен контрол;
24 организира, координира и контролира изпълнението на жилищната политика на общината;
25 изготвя предложения до кмета н общината и общинския съвет за промяна статута на общинските жилища. Подготвя необходимите документи свързани с ползването на общинския жилищен фонд.
26 подготвя информация в рамките на своята компетентност по Закона за кадастъра и имотния регистър и я изпраща до службите по вписвания и кадастъра.
Чл. 40 - Икономически дейности
1. организира разработването и изпълнението на програми и проекти, отразяващи общинската политика в областта на устойчивото развитие на инфраструктурата;
2. подпомага управителите на общински търговски дружества при изготвянето на бизнес-програмите им; осъществява контрол по изпълнението на дългосрочните и краткосрочни бизнес-програми; внася предложения до общинския съвет за изменение на дружествените договори, капитала на дружеството и договорите за управление на общинските фирми;
3. води регистъра на общинските дружества, предприятия и дружества с общинско участие и координира дейността им;
4. извършва процедура по категоризация на заведенията за хранене и средствата за подслон, води регистър на всички издадени удостоверения и контролира спазването на изискванията за определената категория;
5. консултира потребителите и упражнява контрол върху спазване на техните права в съответствие със Закона за защита на потребителите и правилата за търговия;
6. приема документи за удостоверения и за заверяване на регистри за търговия с вино, спирт и спиртни напитки и тютюневи изделия, обработва ги и след издаване на удостоверения ги вписва в регистър;
7. приема документи за удостоверения и за заверяване на регистри за търговия с отпадъци, отломки от черни и цветни метали и сплавите им, обработва документите и след издаване на удостоверение ги вписва в регистър;
8. провежда процедури по издаване на разрешителни за обществен превоз;
9. подготвя договори за обществен превоз и упражнява контрол по спазване на условията им;
10. внася предложение до общинския съвет за одобряване на транспортната схема на общината;
11. разработва условия за провеждане на конкурси, методика за оценка на оферти и провежда конкурси за разпределяне на превозите между превозвачите въз основа на приетата от общинския съвет транспортна схема;
12. урежда отношенията между собственици и ползватели на земеделски земи по §4 от Преходните и заключителни разпоредби на Закона за собствеността и ползване на земеделските земи;
13. извършва справки и въз основа на тях издава служебни бележки относно правото на ползване на земеделски земи, служебни бележки от емлячните регистри;
14. издава удостоверения по искане на земеделски производители и собственици на възстановени земеделски земи;
15. събира и обобщава информация за Националния статистически институт и Областната служба “Земеделие и гори” относно растениевъдството и животновъдството в общината;
16. извършва регистрация на земеделска и горска техника;
17. участвува в работата на комисията по § 62 от Правилника за приложение на Закона за собствеността и ползване на земеделски земи, за придобиване на собственост върху ползваните земи; изготвя заповеди за признаване и отказване право на собственост; изготвя оценки на земеделски земи;
18. изготвя предложения до общинския съвет за начина на стопанисване на земеделските земи - общинска собственост;
19. подготвя и участва в търгове за отдаване под наем на земеделски земи след решение на общинския съвет и подготвя съответните договори за отдаване под наем;
Чл. 41 - Устройство на територията
1. изпълнява функциите и задачите по устройство на територията, регламентирани в Закона за устройство на територията (ЗУТ);
2. поддържа архив на одобрените устройствени планове и измененията им, и архив на издадените строителни книжа;
3. поддържа определените от ЗУТ регистри на решенията за изработване на подробни устройствени планове (ПУП) и на измененията им, регистър на издадените разрешения за строеж, регистър на въведените в експлоатация строежи и др.;
4. организира и подпомага дейността на общинския експертен съвет, включително експертизи и становища по внесени проекти;
Чл. 42 - Архитектурно-строителен контрол:
1. извършва административно-технически услуги по одобряване на устройствени и архитектурни проекти, визи за проектиране, издаване на разрешения за строеж и актове за узаконяване съгласно ЗУТ;
2. упражнява контрол за спазване и прилагане на общите и подробните устройствени планове, одобрени проекти и строителни книжа;
3. извършва контрол за недопускане на незаконно строителство, като съставя и връчва актове на нарушителите;
4. изпълнява влезли в сила заповеди на кмета на общината за премахване на незаконни строежи;
5. съставя констативни протоколи и подготвя заповеди на кмета за премахване на неподходящи по вид и местонахождение второстепенни, стопански и временни постройки, павилиони и будки;
6. извършва технически проучвания и проверки по молби и сигнали на гражданите и отговаря на същите;
7. издава удостоверения в рамките на своята компетентност;
8. участва в премателни комисии, назначени от Регионалната дирекция за национален и строителен контрол (РДНСК) и в комисии, свързани с дейността на общината.
Чл. 43 - Кадастър и регулация
1. организира изработването на нови специализирани кадастрални карти, регулационни планове и планове на подземната инфраструктура и съгласуването им с инстанциите;
2. извършва текущо попълване и промени на действащите кадастрални и регулационни планове и разписни книги, до изработване на кадастър и имотен регистър;
3. изготвя и придвижва преписките по допълване на кадастралните планове и по частично изменение на регулационните планове;
4. организира обявяването на кадастрални, регулационни и нивелетни планове;
5. нанася промени в разписните книги към наличните кадастрални планове при представяне на документи за собственост;
6. ръководи, координира и контролира цялостната кадастрална окомплектовка на документацията на общината при взаимодействие със службите на Агенция по кадастъра;
7. съхранява всички налични кадастрални и регулационни планове и техните изменения в техническия архив;
8. участва в приемателните комисии за приемане на геодезическите видове работи;
9. проучва и предлага решение по постъпилите молби и жалби относно кадастралните и регулационни планове;
10. окомплектова и изпраща преписки до съда;
11. издава скици, справки и удостоверения за идентичност, за случаите , предвидени в закон или друг нормативен акт;
12. извършва въводи във владение на възстановени имоти;
13. подготвя документи за прокарване на временни пътища и право на преминаване през чужди имоти;
14. извършва проверка на протокола за определяне на строителна линия и ниво за строеж и контролира изпълнението им;
15. заверява протоколите за откриване на строителна площадка;
16. осъществява контрол в строителство относно достигнатите проектни нива;
17. ограничава урегулирани поземлени имоти;
18. уточнява и определя административните адреси, съгласувано с отдел “ГРАО”;
19. подготвя преписки за промяна предназначението на земеделските земи, съгласно Закона за опазване на земеделските земи;
Чл. 44 - Инвестиционна дейност
1. осъществява ръководство, координация и контрол на капиталното строителство (жилищно, просветно, здравно и др.) на територията на общината;
2. упражнява контрол и следи за законосъобразността при оформяне и издаване на строителни книжа от общината, както и съгласува проекти съгласно издадените заповеди от кмета на общината;
3. съгласува проекти на инженерната инфраструктура и благоустрояването в общината;
4. участва в разработването на бюджетната програма за обектите от инженерната инфраструктура на общината и за обектите общинска собственост (жилищно, просветно, здравно и т.н.) за поддръжка и основен ремонт;
5. подготвя строителни книжа и разрешения на обекти, финансирани от общината, на които изпълнява инвеститорски функции;
6. подготвя програма и провежда политика по енергийна ефективност;
7. изпълнява инвеститорски функции, свързани с проектирането, изграждането на обекти от капиталното строителство, чистотата и озеленяването и извършва заверки на заповедните книги за строежите;
8. подготвя технико-икономическо задание (ТИЗ) и конкурсни (тръжни) документи за обекти, на които ще изпълняват инвеститорски функции;
9. проверява договорите на проектанти и строители, преди сключването им;
10. извършва служебно съгласуване на оценките за съответствие на инвестиционните проекти;
11. участва в рамките на своите компетентности в комисии, свързани с дейността на общината;
12. извършва проверка и подготвя доклади, становища и отговори на писма, молби и сигнали, свързани с дейността на отдела;
13. участва в разработка на краткосрочни и дългосрочни програми - международни и местни, свързани с дейността на отдела;
14. съставя актове на нарушителите съобразно дейността на звеното и съгласно наредби на общинския съвет;
Чл. 45 - Екология, благоустрояване и чистота
1. изготвя или участва в изготвянето на програми, стратегии и планове за устойчиво развитие по отношение на околната среда;
2. участва в разработването, провеждането и контрола на мероприятията, касаещи опазването и възстановяването на природата и екологичната политика на територията на общината;
3. участва в оформянето и подсигуряването на финансовата обезпеченост на екологичните общински мероприятия и обекти;
4. координира дейността на общинската администрация в областта на екологията с РИОСВ, ХЕИ, ДВСК, РДНСК, РДВР, както и с:
- неправителствените екологични и природозащитни организации и движения,
- научната общност (висшите училища и университети), частните и държавни фирми, неправителствените организации и със специалисти в областта на екологията;
5. контролира екологичното състояние на общината;
6. изготвя задания на проекти за озеленяване;
7. въвежда и ръководи ефективна система за управление на отпадъците, чрез интегриран мениджмънт;
8. подготвя договорите за дейността по сметопочистването, сметоизвозването, поддържането на депата за твърди отпадъци и осигурява контрол по същата дейност;
9. участва в изготвянето на графици за измиване на улици и площади, метене, снегопочистване, сметоизвозване и др., както и контролира тяхното изпълнение;
10. упражнява редовен контрол по опазване на чистотата и зелените площи, стопанисване на зелените площи от граждани, физически и юридически лица;
11. изготвя и реализира програма за решаване на проблемите, свързани с бездомните кучета;
12. разяснява, предупреждава и осведомява широката общественост по отношение на всички дейности, намерения и последствия, спрямо компонентите на околната среда и проблемите, свързани с тях, чрез всички средства за масова информация;
Чл. 46 - Образование
1. координира дейността на общинските училища, детски заведения и извънучилищни звена за организиране на учебно-възпитателния процес и осъществява контакти с Министерство на образованието и науката (МОН) и Регионалните инспекторати по образованието на МОН, в съответствие с изискванията на Закона за народната просвета и Правилника за неговото приложение;2. осигурява задължителното обучение на учениците до 16-годишна възраст;
3. организира финансирането на общинските учебни и детски заведения, както и обслужващите звена. Осъществява своята дейност в пряко взаимодействие с Министерството на образованието и науката и Министерството на финансите относно прилагане на специфичните нормативни изисквания;
4. разработва мрежата на общинските училища и детските заведения;
5. разработва програма за основни ремонти на сградния фонд на общинските училища, детски заведения и извънучилищни звена;
6.. разработва и създава условия за прилагане на общински образователни програми и проекти;
7. участва в изготвянето на общинска програма за развитие и насърчаване на физическото възпитание, младежта, спорта и социалния туризъм;
8. координира дейността на спортните клубове на територията на общината;
9. участва в комисии, разглеждащи образователни, здравни, социални, културни, спортни и младежки проблеми;
10. участва в общинската комисия за борба с противообществените прояви на малолетните и непълнолетните (ППМН);
Чл. 47 - Здравеопазване
1. провежда общинската здравна политика на територията на общината;
2. разработва общинска здравна програма, включително и по ресурсното осигуряване на здравните дейности;
3. разработва програми за поетапно технологично обновяване в здравеопазването, чрез осъществяване на инвестиционни проекти по линия на национални здравни програми, финансирани от бюджета или от специализирани фондове;
4. организира детското и ученическо здравеопазване на територията на общината;
5. съвместно с регионалните структури на Министерство на здравеопазването и Районните здравноосигурителни каси (РЗОК) разработва и актуализира здравната карта на общината;
6. координира и контролира дейността на общинските здравни заведения;
7. координира и контролира дейността на детските ясли и млечните кухни;
8. защитава интересите на гражданите пред държавните и регионални институции, отговарящи за здравеопазването;
9. осъществява връзки с други институции, имащи отношение към решаване проблемите на общинското здравеопазване;
10. участва в комисии, разглеждащи здравни проблеми в общината;
11. координира дейността за борбата с прекурсорите и наркоманиите;
Чл. 48 - Социални дейности
1. подготвя и организира изпълнението на общинската програма за предоставяне на социални услуги на гражданите;
2. организира дейността на домашния социален патронаж, клубовете на пенсионера и инвалида, общинските трапезарии и други местни дейности по социалните грижи;
3. организира дейността на специализираните заведения за социални услуги и за рехабилитация и социална интеграция на хората с увреждания съвместно с териториалните органи на МТСП;
4. организира изпълнението на общинската програма за закрила на детето, съвместно с Дирекцията за социално подпомагане;
5. организира и координира съвместно с Бюрото по труда изпълнението на общинската програма за временна заетост;
6. организира разработването на проекти и координира съвместната дейност с благотворителни и други неправителствени организации в областта на социалните дейности;
Чл. 49 - Култура
1.организира изпълнението на общинската културна програма и отбелязване на годишнини, свързани с местния, регионалния и националния културно-исторически календар;
2.организира провеждането на местните, национални и международни конкурси и фестивали, определени като приоритети в културната програма на общината;
3.извършва експертна дейност и координира работата на общинските културни институти и читалища, и на тази със смесено финансиране; осъществява своята дейност в пряко взаимодействие с Министерството на културата относно прилагане на спесифичните нормативни изисквания.

Глава пета

ОРГАНИЗАЦИЯ НА РАБОТАТА НА АДМИНИСТРАЦИЯТА

Чл. 50 - Дейността на общинската администрация се осъществява от държавни служители и служители по трудово правоотношение.
Чл. 51 - Длъжностното разписание се утвърждава от кмета на общината.
Чл. 52 - (1) Служителите в общинската администрация осъществяват своята
дейност в съответствие със Закона за държавния служител, Кодекса на труда, подзаконовите нормативни актове и Вътрешните правила за работата на общинската администрация.
             (2) Вътрешните правила за работа в община Тутракан се утвърждават от кмета на общината.
Чл. 53 - (1) Длъжностите в общинската администрация се заемат от лица с
професионална квалификация, включваща задължителна минимална степен на завършено образование и професионален опит, определени със закон.
             (2) Секретарят на общината или упълномощен от него служител с ръководни функции може да определи и допълнителни изисквания с длъжностните характеристики.
Целесъобразно е длъжностните характеристики да се определят и следните специфични задачи:
1. координация на работата на кметовете на кметства и кметските наместници;
2. поддържане на връзки с националното сдружение на общините в Република България, регионалните асоциации на общините и неправителствените организации;
3. уреждане на въпросите свързани с обслужването на гражданите на място в съответните населени места и в определено време, от служители от общинската администрация
Чл. 54 - (1) Постъпването на държавна служба в общинската администрация
става задължително след провеждане на конкурс.
            (2) Със заповед на кмета на общината могат да бъдат определени и длъжностите по трудово правоотношение, които се заемат след провеждане на конкурс.
Чл.55. Служители в общинската администрация изпълняват възложените им задачи и отговарят пред прекия си ръководител за изпълнението на работата, съобразно длъжностните им характеристики.
Чл. 56 - (1) Ръководителите на административните звена ръководят,
организират, контролират, координират, отчитат и носят отговорност за дейността на съответното структурно звено в съответствие с определените в този правилник функции. Те изпълняват и други задачи определени от кмета на общината в кръга на дейността им.
             (2) При отсъствие, ръководителя на административното звено се замества от определено със заповед на кмета лице от състава на администрацията.
Чл. 57 - Служителите от общинската администрация са длъжни:
1. да изпълняват задълженията си точно, добросъвестно и безпристрастно в съответствие със законите на страната;
2. с ежедневната си работа да допринасят за издигане авторитета на общинската администрация и за повишаване доверието на гражданите и институциите към органите на местната власт;
3. да спазват трудовата дисциплина и да използват работното си време за компетентно изпълнение на служебните си задължения и възложените от съответния ръководител задачи;
4. професионално, културно и етично да обслужват гражданите и служебните лица;
5. да познават в детайли нормативните документи, които ползват в пряката си работа, с цел недопускане на грешки и нарушения, засягащи интересите на гражданите и общината;
6. да проявяват инициативност и творчество и да правят предложения пред кмета,, заместник-кметовете и секретаря за по-ефективно управление на общината;
7. да повишават професионалната си квалификация и да следят и прилагат новостите в работата си;
8. да изготвят пълни и компетентни отговори на молби и жалби на граждани и висшестоящи органи от своята сфера на дейност в законовия срок;
9. да опазват държавната и служебна тайна в съответствие със закона;
10. да ползват икономично канцеларските материали, ел.енергия, вода, телефонни разговори и др. с цел намаляване на разходите за материалната издръжка на общината;
11. да опазват и съхраняват документацията и кореспонденцията, която получават или подготвят, в съответствие с нормативните изисквания;
12. да спазват противопожарните изисквания и условията за безопасност на труда.
Чл. 58 - Служителите могат да правят изявление от името на общината само със съгласието на кмета на общината.
Чл. 59 - Служителите в общинската администрация имат право на представително
или работно облекло за всяка календарна година. Конкретната стойност на представителното и работното облекло се определя ежегодно със заповед на кмета на общината. Средствата се осигуряват от общинския бюджет.
Чл. 60 - За изпълнение на своите задължения служителите имат право на възнаграждение по ред, определен в Кодекса на труда, Закона за държавния служител и подзаконовите нормативни актове.
Чл. 61 - (1) Работното време на служителите е 8 часа дневно и 40 часа седмично
при 5 дневна работна седмица.
             (2) Началото и края на работното време и почивките на служителите от общинската администрация се определя с Вътрешните правила за работа на общинската администрация.
Чл. 62 - (1) За принос при изпълнение на служебните си задължения
служителите в общинската администрация имат право на отличия и награди.
             (2) Видовете отличия и награди, както и реда за получаването им се определят с Вътрешните правила за работа на общинската администрация.
             (3) Награждаването на служителите от общинската администрация се извършва със заповед на кмета на общината. В заповедта за награждаване се определя видът отличие или награда.
             (4) Кметът на общината може по своя преценка едновременно да награди с отличие и с предметна награда.
Чл. 63 - За нарушение на трудовата дисциплина служителите носят
дисциплинарна отговорност по Кодекса на труда или Закона за държавния служител.
Чл. 64 - Служителите в общинската администрация имат всички права и
задължения съгласно Кодекса на труда, Закона за държавния служител и подзаконовите нормативни актове, свързани с тяхната дейност.
Чл. 65 - (1)  В структурата на общинската администрация, съгласно чл.29а, ал.2
от ЗМСМА, се назначават служители, които подпомагат и осигуряват работата на общинския съвет.
            (2) Заповедите за назначаване и освобождаване на служителите по ал.1 се издават от кмета на общината по предложение на председателя на общинския съвет.
            (3) Служителите по ал.1 спазват всички изисквания за служители в общинската администрация.
            (4)  Заповедите за награждаване, наказване, командироване и отпуск
на служителите по ал.1 се издават от кмета на общината, съгласувано с председателя на общинския съвет.
Чл. 66 - Възлагането на задачи, свързани с организационно-техническото обслужване
на общинския съвет и неговите комисии и контрола на дейността на служителите, назначени по чл.29а, ал.2 от ЗМСМА, се извършва от председателя на общинския съвет.

ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

§1. Устройственият правилник на общинската администрация се издава на основание чл.44, ал.1,т.16 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, във връзка с чл.11 от Закона за администрацията.
§2. Устройственият правилник на общинската администрация е утвърден със заповед
№ 5/ 05.01.2004 г .на кмета на общината.
Устройствен правилник на общинска администрация Тутракан