ОБЩИНСКИ  СЪВЕТ  ГРАД  ТУТРАКАН
                                              О Б Щ И Н А    Т У Т Р А К А Н
                      
                    

         7600 Тутракан, ул. “Трансмариска” № 31, тел. 0866/60621, факс:0866/60636
                                              E-mail: obs_tutrakan@b-trust.org

                Годишна програма за развитие на читалищната дейност в Община Тутракан  за 2016 г.

Народно Читалище "Н.Й.Вапцаров - 1873„ гр.Тутракан, пл. „ Суворов” № 2 , тел. 0866/ 60045, 60567 e-mail: chitalishte_tutrakan@abv.bg <mailto:chitalishte_tutrakan@abv.bg>
Календар на културно-просветната дейност в НЧ "Н. Й. Вапцаров - 1873" гр. Тутракан през 2016 г.

Предложение за развитие на читалищната дейност на НЧ "Н. Й. Вапцаров - 1873" гр. Тутракан през 2016 г.

Народно Читалище "Васил Йорданов - 1942 г.", с. Нова Черна, ул. "Черно море" №2, Община Тутракан, Обл. Силистра, e-mail: chitalichte_nova_cherna@abv.bg; kniga50@abv.bg; тel: 0887107645;
Програма за развитие на читалищната дейност на НЧ „ Васил Йорданов-1942г.” село Нова Черна Община Тутракан за 2016 г.

Народно Читалище "Искра - 1928 г." с. Цар Самуил, Община Тутракан
План за работа на библиотеката при Народно Читалище "Искра - 1928 г." с. Цар Самуил за 2016 г.

Народно Читалище "Възраждане - 1940 г." с. Старо Село, Община Тутракан
Годишна програма за развитие на читалищната дейност през 2016 г. на НЧ "Възраждане - 1940" с. Старо Село, Община Тутракан

Народно Читалище "Стефан Караджа - 1940 г." с. Шуменци, Община Тутракан
Годишна програма за развитие на читалищната дейност за 2016 г. в Н.Ч."Стефан Караджа - 1940 г." с. Шуменци, Община Тутракн

Годишна програма / предложения за дейности / за периода 01.01.2016-31.12.2016 на Н.Ч."Стефан Караджа - 1940 г." с. Шуменци, Община Тутракн

Народно Читалище "Светлина - 1904 г." с. Варненци, Община Тутракан
Годишна програма за развитие на читалищната дейност през 2016 г. в Н.Ч.”Светлина -1904г” с.Варненци

Народно Читалище "Христо Ботев - 1942 г." с. Белица, Община Тутракан
Годишен културен план за 2016 г. на читалище „Христо Ботев - 1942 г.” с. Белица

Народно Читалище "Светлина - 1941 г." с. Преславци, Община Тутракан
Годишна програма за развитие на дейност през 2016 г. на Н.Ч. „Светлина - 1941 г.” с. Преславци