ОБЩИНСКИ  СЪВЕТ  ГРАД  ТУТРАКАН
                                              О Б Щ И Н А    Т У Т Р А К А Н
                      
                    

         7600 Тутракан, ул. “Трансмариска” № 31, тел. 0866/60621, факс:0866/60636
                                              E-mail: obs_tutrakan@b-trust.org

                Доклади  на  читалищата в Община Тутракан за дейността им през  2018 година

Народно Читалище "Н.Й.Вапцаров - 1873„ гр.Тутракан, пл. „ Суворов” № 2 , тел. 0866/ 60045, 60567 e-mail: chitalishte_tutrakan@abv.bg <mailto:chitalishte_tutrakan@abv.bg>
Доклад за дейността на НЧ „Н.Й.Вапцаров 1873” гр. Тутракан за 2018 г.

Народно Читалище "Васил Йорданов - 1942 г.", с. Нова Черна, ул. "Черно море" №2, Община Тутракан, Обл. Силистра, e-mail: chitalichte_nova_cherna@abv.bg; kniga50@abv.bg; тel: 0895020195;
Доклад за дейността на НЧ „ Васил Йорданов-1942г.” село Нова Черна община Тутракан, област Силистра за 2018 г.

Народно Читалище "Искра - 1928 г." с. Цар Самуил, Община Тутракан
Доклад за дейността на Народно Читалище "Искра - 1928 г." с. Цар Самуил за 2018 г.

Народно Читалище "Възраждане - 1940 г." с. Старо Село, Община Тутракан
Отчетен доклад за дейността на НЧ "Възраждане - 1940" с. Старо Село за 2018 г.

Народно Читалище "Стефан Караджа - 1940 г." с. Шуменци, Община Тутракан
Годишен доклад за читалищната дейност при Н.Ч."Стефан Караджа - 1940 г." с. Шуменци за 2018 г.

Народно Читалище "Светлина - 1904 г." с. Варненци, Община Тутракан
Годишен  отчет за читалищната дейност през 2018 година Н.Ч.”Светлина -1904г” с.Варненци

Народно Читалище "Христо Ботев - 1942 г." с. Белица, Община Тутракан
Доклад на читалищното настоятелство при читалище „Христо Ботев - 1942 г.” с. Белица за 2018 г.

Народно Читалище "Светлина - 1941 г." с. Преславци, Община Тутракан
Доклад за дейността на Н.Ч. „Светлина - 1941 г.” с. Преславци през 2018 г.

Народно Читалище "Васил Левски - 1941 г." с. Царев дол, Община Тутракан
Доклад за дейността на Н.Ч. „Васил Левски - 1941 г.” с. Царев дол през 2018 г.

Народно Читалище "Нов живот - 1942 г." с. Търновци, Община Тутракан
Доклад за дейността на Н.Ч. „Нов живот - 1942 г.” с. Търновци за 2018 г.