ОБЩИНСКИ  СЪВЕТ  ГРАД  ТУТРАКАН
                                                                                          
                                                
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-ТУТРАКАН, ОБЛАСТ СИЛИСТРА
 
                                         тел. : 0893411089   e-mail:    obs_tutrakan2007@mail.bg
                                                                   web site: www.tutrakanobs.net
                                                          7600 Тутракан, ул.”Трансмариска”№20
         ==========================================================================
                                                       
ОТЧЕТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА БЮДЖЕТ 2019

ДОКЛАДНА ЗАПИСКА
От  д-р Димитър Венков Стефанов - Кмет на Община Тутракан

Относно: Приемане на Отчет за изпълнение на  Бюджет на Община Тутракан за 2019 г.

УВАЖАЕМИ  Г- Н ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГР. ТУТРАКАН,
УВАЖАЕМИ ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ,


В изпълнение на чл.140 от Закона за публичните финанси в срок до 31 август на текущата година, кметът на общината изготвя  и внася за приемане  в Общински съвет Отчет за изпълнение на бюджета за предходната бюджетна година.
Във връзка с това  предлагам на днешното заседание на Общински съвет:

1.Да бъде разгледан  Отчет за изпълнение на бюджет 2019 на Община Тутракан, съгласно Приложения №№ 1-13.

Приложение № 1 Отчет за изпълнение  на Бюджета  на Община Тутракан към 31.12.2019 г.

Приложение №2 Доклад към Отчет за изпълнение на Бюджет 2019 на Община Тутракан Приложение № 3.

Приложение № 3. Отчет за Приходите към 31.12.2019г.

Приложение № 4. Отчет за Разходите по функции към 31.12.2019г.

Приложение № 5. Отчет за изпълнение бюджетите на второстепенните разпоредители за 2019 г.

Приложение № 6. Отчет на Бюджета  по кметства за 2019 г.

Приложение № 7. Отчет на  Инвестиционна програма на Община Тутракан за 2019 г.

Приложение № 8. Отчет за Преходния остатък към 31.12.2019г.

Приложение № 9. Справка за отчитане на разплатените просрочени задължения към 31.12.2019 г.

Приложение № 10. Отчет на Бюджет на Общински съвет гр. Тутракан за 2019 г.

Приложение № 11. Отчет за изпълнение на сметките за средства от ЕС към 31.12.2019г.

Приложения № 12. Отчет за общински дълг на Община Тутракан за 2019г.

                                                                              
12.1Отчет за общински дълг на Община Тутракан за 2019г.
                          

                                                                              
12.2 Отчет за общински дълг на Община Тутракан за 2019г.

Приложение № 13. Протокол от публичното обсъждане отчета на бюджета на община Тутракан за 2019г.

2. Общински съвет гр. Тутракан да вземе следното

РЕШЕНИЕ:

На основание чл. 21, ал. 1, т.6 от Закона за местното самоуправление и местната администрация / ЗМСМА /, чл. 140, ал. 5  от Закона за Публичните финанси и чл.43 от Наредбата за условията и реда за  съставяне на бюджетна прогноза за местните дейности за следващите три години, за съставяне, приемане, изпълнение и отчитане на Бюджета на Община Тутракан , Общинския съвет гр. Тутракан разгледа и приема  представения отчет за изпълнение на Бюджет 2019 на община Тутракан, съгласно Приложения №№  от 1 до 14.

Кмет на Община Тутракан:…………………..
                   / д-р Д.Стефанов /
Съгласували:
Николинка Ганева, Директор на Дирекция „ФСБ“

Изготвил:
Валя Йорданова, гл. специалист “Бюджет“

ОТЧЕТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА БЮДЖЕТ 2019