ОБЩИНСКИ  СЪВЕТ  ГРАД  ТУТРАКАН
                                                                                          
                                                 ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-ТУТРАКАН, ОБЛАСТ СИЛИСТРА
 
                                         тел. : 0866 / 606 - 02   e-mail:    obs_tutrakan2007@mail.bg
                                              тел. : 0866 / 606 - 18   web site: www.tutrakanobs.net
                                        факс: 0866 / 606 - 18  7600 Тутракан ул.”Трансмариска”№20
==========================================================================
                                                      
ОТЧЕТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА БЮДЖЕТ 2018

ДОКЛАДНА ЗАПИСКА
От  д-р Димитър Венков Стефанов - Кмет на Община Тутракан

Относно: Приемане на Отчет за изпълнение на  Бюджет на Община Тутракан за 2018 г.

УВАЖАЕМИ  Г- Н ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГР. ТУТРАКАН,
УВАЖАЕМИ ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ,

В изпълнение на чл.140 от Закона за публичните финанси, кметът на общината изготвя  и внася за приемане  в срок до 31 август на следващата бюджетна година в  Общински съвет отчет за изпълнение на бюджета.
Предвид гореизложеното предлагам :
1.Да бъде разгледан  Отчет за изпълнение на бюджет 2018 на Община Тутракан, съгласно Приложения №№ 1-12.
Приложение № 1 Отчет за изпълнение  на Бюджета  на Община Тутракан към 31.12.2018 г.
Информация за текущото изпълнение на бюджета на Община Тутракан  към  30.06.2019 г.
Приложение №2 Доклад към  Отчет за изпълнение  на Бюджет на Община Тутракан към 31.12. 2018 г.
Отчет за изпълнение на Бюджета към 30.06.2019 г.  
Приложение № 3 Отчет на  Инвестиционна програма на Община Тутракан за 2018
Отчет за изпълнение на разходите по Поименен списък към 30.06.2019 год.
Приложения № 4 Отчет за изпълнение на Индикативен годишен разчет на сметките за средства от Европейския съюз към 30.06.2019 г.
Приложения № 4.1 и 4.2 Отчет за изпълнение на сметките за средства от ЕС към 31.12.2018г.
Приложение № 5 Отчет за изпълнение на  Бюджетите на Разпоредителите с бюджетни средства към 30.06.2019 г.
Приложение № 5.1  Отчет за общински дълг на Община Тутракан за 2018 г.  
Приложение № 5.2  Отчет за общински дълг на Община Тутракан за 2018 г.
Приложение № 6 Справка за отчитане на разплатените просрочени задължения към 31.12.2018
Приложение № 7  Отчет на Бюджета   по кметства за 2018 г.
Рекапитулация по разходни параграфи към 31.12.2018 г. - общо кметства:
Приложение № 8   Отчет на Бюджет на Общински съвет гр. Тутракан за 2018 г.
Приложение № 9 Отчет за изпълнение бюджетите на второстепенните разпоредители за 2018.
Приложение № 10 Отчет за Преходния остатък към 31.12.2018г.
Приложение № 11  Протокол от публичното обсъждане отчета на бюджета на община Тутракан за 2018 г.
Приложение № 12 Одитно становище на Сметна палата за заверка на ГФО за 2018 г. 
2. Общински съвет гр. Тутракан да вземе следното

РЕШЕНИЕ:

На основание чл. 21, ал. 1, т.6 от Закона за местното самоуправление и местната администрация / ЗМСМА /, чл. 140, ал. 5  от Закона за Публичните финанси и чл.43 от Наредбата за условията и реда за  съставяне на бюджетна прогноза за местните дейности за следващите три години, за съставяне, приемане, изпълнение и отчитане на Бюджета на Община Тутракан , Общинския съвет гр. Тутракан разгледа и приема представения отчет за изпълнение на Бюджет 2018 на община Тутракан, съгласно Приложения №№  от 1 до 12.

Кмет на Община Тутракан:…………………..
              / д-р Д.Стефанов /
Съгласували:
Николинка Ганева, Директор на Дирекция „ФСБ“
Цветелина Георгиева, началник отдел“ПНОП“

Изготвил:
Валя Йорданова, гл. специалист “Бюджет“
ОТЧЕТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА БЮДЖЕТ 2018