Постоянни комисии
ОБЩИНСКИ  СЪВЕТ  ГРАД  ТУТРАКАН
> Състав на постоянните комисии:

> Протоколи:

> Дневен ред и покана за заседание:

> Видео:
   
Комисия по  икономическа, инвестиционна, аграрна и стопанска дейност, бюджет, финанси, приватизация и следприватизационен контрол

Комисия по местно самоуправление, нормативна уредба, ред,  законност, евроинтеграция, програми, проекти , регионална  политика и опазване на околната среда

Комисия по социални дейности, образование, здравеопазване,  култура, спорт, туризъм, вероизповедание и именувания