Протоколи от заседания на постоянните комисии
ОБЩИНСКИ  СЪВЕТ  ГРАД  ТУТРАКАН
> Протоколи: Комисия по  икономическа, инвестиционна, аграрна и стопанска дейност, бюджет, финанси, приватизация и следприватизационен контрол

> Протоколи: Комисия по местно самоуправление, нормативна уредба, ред,  законност, евроинтеграция, програми, проекти , регионална  политика и опазване на околната среда

> Протоколи: Комисия по социални дейности, образование, здравеопазване,  култура, спорт, туризъм, вероизповедание и именувания