ОБЩИНСКИ  СЪВЕТ  ГРАД  ТУТРАКАН
Постоянни комисии
Комисия по местно самоуправление, нормативна уредба, ред,  законност, евроинтеграция, програми, проекти , регионална 
    политика и опазване на околната среда
   

1
          Чавдар Владимиров Председател

2
    Румяна Статева Секретар
3                           Димо Денчев Член
4                           Нехат Кантаров Член
5                           Бекир Изет Член