ОБЩИНСКИ  СЪВЕТ  ГРАД  ТУТРАКАН
                                              О Б Щ И Н А    Т У Т Р А К А Н
                      
                    

         7600 Тутракан, ул. “Трансмариска” № 31, тел. 0866/60621, факс:0866/60636
                                              E-mail: obs_tutrakan@b-trust.org


Докладна Записка от Данаил Николов - Председател на Общински съвет град Тутракан

Относно:  Удостояване със звание „Почетен гражданин  на гр. Тутракан и общината“

Докладна Записка от Д-р Димитър Венков Стефанов - Кмет на Община Тутракан
Относно:  Актуализиране на поименен списък за разпределението на плана на капиталовите разходи към 20.09.2019 г.

Обяснителна записка Относно: Актуализиране на поименен списък за разпределението на плана на капиталовите разходи към 20.09.2019 г.

Поименен списък на капиталовите разходи за 2019 г. по обекти, функции и източници на финансиране - актуализация 20 септември 2019 г.

Докладна Записка от Д-р Димитър Венков Стефанов - Кмет на Община Тутракан
Относно:  Настаняване във ведомствено жилище на общината

Докладна Записка от Д-р Димитър Венков Стефанов - Кмет на Община Тутракан
Относно:  Отдаване под наем на имот- частна общинска собственост, представляващ обособено помещение с основна площ от 16,50 кв.м. и 10,20 кв.м. спомагателна площ, находящо се в масивна сграда /бивш Здравен дом/ в с. Старо село, кв. 25, УПИ- VI, пл. №182, ул. „Съединение” №30

Докладни записки - 2013
Докладни записки - 2014