ОБЩИНСКИ  СЪВЕТ  ГРАД  ТУТРАКАН
                                              О Б Щ И Н А    Т У Т Р А К А Н
                      
                    

         7600 Тутракан, ул. “Трансмариска” № 31, тел. 0866/60621, факс:0866/60636
                                              E-mail: obs_tutrakan@b-trust.org

Докладна Записка от Д-р Димитър Венков Стефанов - Кмет на Община Тутракан
Относно:  1. Отчет за изпълнението на “Общинска програмата за управление на отпадъците в  Община Тутракан за 2018 г.

Докладна Записка от Д-р Димитър Венков Стефанов - Кмет на Община Тутракан
Относно:  Приемане на Общински план за младежта в Община Тутракан за 2019 г. 

Общински план за младежта в Община Тутракан за 2019г.

Докладна Записка от Д-р Димитър Венков Стефанов - Кмет на Община Тутракан
Относно:  1. Отчет на кмета на Община Тутракан за изпълнение  решенията на Общински съвет гр. Тутракан за периода от 01.01.2018г. до 31.12.2018г.

Докладна Записка от Д-р Димитър Венков Стефанов - Кмет на Община Тутракан
Относно:  Отпускане на еднократна помощ на Светла Алексиева Божилова  с ЕГН 850414ХХХХ, гр. Тутракан ,ул.”Сливница „ № 4.

Докладна Записка от Д-р Димитър Венков Стефанов - Кмет на Община Тутракан
Относно:  Определяне на представител на Община Тутракан за участие в заседание на Общото събрание на Асоциация по ВиК-Силистра на 12.03.2019г.

Докладна Записка от Д-р Димитър Венков Стефанов - Кмет на Община Тутракан
Относно:  Допълване на Годишната програма за управление и разпореждане с имоти общинска собственост за 2019г.

Докладна Записка от Д-р Димитър Венков Стефанов - Кмет на Община Тутракан
Относно:  Разпореждане с имот- общинска собственост, представляващ общинска земеделска земя в землището на гр. Тутракан, Община Тутракан, ЕКАТТЕ 73496, съставляваща имот с идентификатор №73496.504.139Докладни записки - 2013
Докладни записки - 2014