ОБЩИНСКИ  СЪВЕТ  ГРАД  ТУТРАКАН
                                              О Б Щ И Н А    Т У Т Р А К А Н
                      
                    

         7600 Тутракан, ул. “Трансмариска” № 31, тел. 0866/60621, факс:0866/60636
                                              E-mail: obs_tutrakan@b-trust.org

Докладна Записка от Данаил Николов - Председател на Общински съвет град Тутракан
Относно: План за работата на Общински съвет - Тутракан за II - то шестмесечие на 2017г.

План за работа на Общински съвет - Тутракан за второто шестмесечие на 2017 г.

Докладна Записка от Д-р Н. Цветкова - Управител „ МБАЛ- Тутракан” ЕООД
Относно:
Отчет за дейността на „МБАЛ - Тутракан” ЕООД през 2016г.

Годишен отчет на "Многопрофилна болница за активно лечение - Тутракан" ЕООД за 2016 година

Докладна Записка от Д-р Димитър Венков Стефанов - Кмет на Община Тутракан
Относно: Допълване на Решение №390 по Протокол №24 от 27 април 2017г.

Докладна Записка от Д-р Димитър Венков Стефанов - Кмет на Община Тутракан
Относно:  Осигуряване на дърва за огрев на ветераните от войните, съпругите на починалите ветерани от войните и пенсионери военно инвалиди от Община Тутракан, живеещи на територията на Община Тутракан.

Списък на ветераните, вдовиците на ветераните и военноинвалидите в Община Тутракан

Докладна Записка от Д-р Димитър Венков Стефанов - Кмет на Община Тутракан
Относно: Разпореждане с имот - общинска собственост, представляващ незастоен урегулиран поземлен имот № XXVI- 147, кв. 9 с площ от 1590.00 кв.м., находящ се в с. Антимово, общ. Тутракан, обл. Силистра по плана на селото.

Докладна Записка от Д-р Димитър Венков Стефанов - Кмет на Община Тутракан
Относно: Разпореждане с имот - общинска собственост, представляващ незастроен поземлен имот с идентификатор №73496.501.1032 с площ от 396 кв.м., находящ се в гр. Тутракан, ул. „Панайот Волов”, обл. Силистра по КККР на гр. Тутракан.

Докладна Записка от Д-р Димитър Венков Стефанов - Кмет на Община Тутракан
Относно: Разпореждане с имот - общинска собственост, представляващ незастроен урегулиран поземлен имот № III - 191, кв. 1 с площ от 1470.00 кв.м., находящ се в с. Търновци, общ. Тутракан, обл. Силистра по плана на селото.

Докладна Записка от Д-р Димитър Венков Стефанов - Кмет на Община Тутракан
Относно: Разпореждане с имот - общинска собственост, представляващ незастоен урегулиран поземлен имот № V - 136, кв. 7 с площ от 1300 кв. м., находящ се в с. Антимово, общ. Тутракан, обл. Силистра по плана на селото.

Докладна Записка от Д-р Димитър Венков Стефанов - Кмет на Община Тутракан
Относно: Отдаване под наем на част от недвижим имот - публична общинска собственост, представляващ: ученически стол с идентификатор №73496.501.3750.1.1 с площ от 114 кв.м. по КККР на гр. Тутракан, за организиране на столово хранене в СУ „Христо Ботев”, гр. Тутракан, чрез публичен конкурс.

Докладна Записка от Д-р Димитър Венков Стефанов - Кмет на Община Тутракан
Относно: Даване на съгласие за отнемане на част от имот - публична общинска собственост отреден за „Парк”, с площ от 1504 кв.м. и придаването и към УПИ - XV - „Здравен дом”, кв. 29 по плана на с. Белица.

Докладна Записка от Д-р Димитър Венков Стефанов - Кмет на Община Тутракан
Относно: Даване на съгласие от Общински съвет гр. Тутракан за разделяне (делба) на урегулиран поземлен имот с № II, кв. 18 по плана на с. Пожарево, общ. Тутракан.

Докладна Записка от Д-р Димитър Венков Стефанов - Кмет на Община Тутракан
Относно: Предоставяне под наем на общински имоти с начин на трайно ползване - полски път, съгласно Закона за собствеността и ползването на земеделските земи за стопанската 2017/2018 година.

Докладна Записка от Д-р Димитър Венков Стефанов - Кмет на Община Тутракан
Относно: Учредяване право на ползване за разполагане на пчелин.

Докладни записки - 2013
Докладни записки - 2014