ОБЩИНСКИ  СЪВЕТ  ГРАД  ТУТРАКАН
                                              О Б Щ И Н А    Т У Т Р А К А Н
                      
                    

         7600 Тутракан, ул. “Трансмариска” № 31, тел. 0866/60621, факс:0866/60636
                                              E-mail: obs_tutrakan@b-trust.org
Заседание - 20.11.2019 г.

Докладна Записка от Нехат Кантаров - Председател на Общински съвет град Тутракан

Относно: Избор на Заместник Председател на Общински съвет- Тутракан

Докладна Записка от Нехат Кантаров - Председател на Общински съвет град Тутракан
Относно: Определяне състава на Постоянните комисии към Общински съвет- Тутракан

Докладна Записка от Нехат Кантаров - Председател на Общински съвет град Тутракан
Относно: Определяне ръководството на Постоянните комисии към Общински съвет- Тутракан

Докладна Записка от Нехат Кантаров - Председател на Общински съвет град Тутракан
Относно: Определяне на представител на Общински съвет- Тутракан в Областния съвет за развитие- Силистра

Докладна Записка от Д-р Димитър Венков Стефанов - Кмет на Община Тутракан
Относно: Определяне размера на основната месечна работна заплата на Кмета на община Тутракан и кметовете на кметства в община Тутракан

Докладна Записка от Д-р Димитър Венков Стефанов - Кмет на Община Тутракан
Относно: Изменение и допълнение на структурата и числеността на персонала в общинска администрация

Докладни записки