ОБЩИНСКИ  СЪВЕТ  ГРАД  ТУТРАКАН
                                              О Б Щ И Н А    Т У Т Р А К А Н
                      
                    

         7600 Тутракан, ул. “Трансмариска” № 31, тел. 0866/60621, факс:0866/60636
                                              E-mail: obs_tutrakan@b-trust.org

Докладна Записка от Д-р Димитър Венков Стефанов - Кмет на Община Тутракан
Относно: Кандидатстване на Община Тутракан с проект „Подобряване на материалната база в Дом за стари хора - гр. Тутракан.”

Докладна Записка от Д-р Димитър Венков Стефанов - Кмет на Община Тутракан
Относно: Поемане на общински дълг за осигуряване на финансиране за изпълнението на проект „Енергийна ефективност в общински административни сгради - гр. Тутракан.”

Докладна Записка от Д-р Димитър Венков Стефанов - Кмет на Община Тутракан
Относно: Поемане на общински дълг за осигуряване на финансиране за изпълнението на проект „Енергийна ефективност в сградата на Районна служба „Пожарна безопасност и защита на населението” - гр. Тутракан.”

Докладна Записка от Д-р Димитър Венков Стефанов - Кмет на Община Тутракан
Относно: Кандидатстване на Община Тутракан с проектно предложение по процедура чрез подбор на проектни предложения №BG06RDNP001 - 7.001 - Улици „Строителство, реконструкция и/или рехабилитация на нови и съществуващи улици и тротоари и съоръжения и принадлежностите към тях”.

Докладна Записка от Д-р Димитър Венков Стефанов - Кмет на Община Тутракан
Относно: Актуализиране на поименен списък за разпределението на плана на капиталовите разходи към 20 април 2018г.

Поименен списък на капиталовите разходи за 2018 г. по обекти, функции и източници на финансиране-актуализация към 20.04.2018 г.

Докладна Записка от Д-р Димитър Венков Стефанов - Кмет на Община Тутракан
Относно: Обсъждане и приемане на Докладите на читалищата в Община Тутракан за дейността им през 2017г.

Докладна Записка от Д-р Димитър Венков Стефанов - Кмет на Община Тутракан
Относно: Допълване на Годишната програма за управление и разпореждане с имоти общинска собственост за 2018 г. и приемане на решение за отдаване под наем на недвижим имот - частна общинска собственост, представляващ незастроен урегулиран поземлен имот с площ от 1290,00 м2, находящ се в с. Варненци, кв. 11, УПИ - I, с идентификатор № 82, чрез публичен търг.

Докладна Записка от Д-р Димитър Венков Стефанов - Кмет на Община Тутракан
Относно: Даване на принципно съгласие от Общински съвет гр.Тутракан за изменение на подробен устройствен план  в кв.21, УПИ- IV  и УПИ- XII по плана на с. Шуменци , общ. Тутракан.

Докладна Записка от Д-р Димитър Венков Стефанов - Кмет на Община Тутракан
Относно: Отдаване под наем на имот - общинска собственост за поставяне на преместваем обект /многофункционален автомат за топли и безалкохолни напитки/ с площ от 1 кв.м

Докладна Записка от Д-р Димитър Венков Стефанов - Кмет на Община Тутракан
Относно: Приемане на Общинска програма за закрила на детето за 2018 година.

Проект - Общинска програма за закрила на детето за 2018 година

Докладна Записка от Д-р Димитър Венков Стефанов - Кмет на Община Тутракан
Относно: Приемане на Програма на мерките за закрила на деца с изявени дарби в община Тутракан за  2018 г.

Проект - Програма на мерките за закрила на деца с изявени дарби в община Тутракан за  2017 г.
Докладни записки - 2013
Докладни записки - 2014