ОБЩИНСКИ  СЪВЕТ  ГРАД  ТУТРАКАН
                                              О Б Щ И Н А    Т У Т Р А К А Н
                      
                    

         7600 Тутракан, ул. “Трансмариска” № 31, тел. 0866/60621, факс:0866/60636
                                              E-mail: obs_tutrakan@b-trust.org

Докладна Записка от Д-р Димитър Венков Стефанов - Кмет на Община Тутракан
Относно: Приемане на разчети, условия и лимити за уреждане на бюджетните отношения за 2023г. за периода до приемане на Бюджет на Община Тутракан

ПРИЛОЖЕНИЯ:
1
. Приложение № 1 Разчети по прихода и по разхода на държавни и местни дейности за 2023г.
2. Приложение № 2  Справка за разпределение на преходния остатък от 2022г.
3. Приложение № 3 Поименен списък на  КР 2023г. (проект)
4. Приложение № 4 Разчети за заплати на персонала за 2023 г.
5. Приложение № 5.1, 5.2 и 5.3 Индикативен разчет средства ОТ ЕС, ДМП И ДЕС  2023
6. Приложение № 6, 6.1 и 6.2 Разчет на бюджетната прогноза за  2024-2026 г., съгласно
    Приложение № 6.2 Разчет на бюджетната прогноза за  2024-2026 г.

ПРОГНОЗА ЗА ПЕРИОДА 2023-2026 г. НА ПОСТЪПЛЕНИЯТА ОТ МЕСТНИ ПРИХОДИ  И НА РАЗХОДИТЕ ЗА МЕСТНИ ДЕЙНОСТИ

Докладна Записка от Камелия Михайлова Махакян - Председател на управителния съвет на Сдружение „Трансмариска“ Относно:
Необходимост от решение на Общински съвет Тутракан, че дейностите, включени в проект „Онлайн Туристически информационен център - Източна Дунавска Елия“ на Сдружение „Трансмариска“, съответстват на приоритетите на общинския план за развитие на община Тутракан / Планът за интегрирано развитие на община Тутракан ( ПИРО ) за периода 2021-2027 година

Докладна Записка от Д-р Димитър Венков Стефанов - Кмет на Община Тутракан
Относно: Одобряване на подробен устройствен план (ПУП)- Парцеларен план (ПП) за трасе на кабелна линия - външна кабелна връзка от граница на ПИ 73496.11.123 до стълб в сервитута на ВЕЛ “Гарван“ в ПИ 73496.11.124 по  Кадастрална карта и кадастрален регистър на гр. Тутракан, одобрени със Заповед № РД-18-6 /04.02.2008г. на АГКК гр. София.(изграждане на линеен обект на техническата инфраструктура извън границите на урбанизираната територия)

Докладна Записка от Д-р Димитър Венков Стефанов - Кмет на Община Тутракан
Относно: Допълване на Годишната програма за управление и разпореждане с имоти общинска собственост за 2023 г. и приемане на решение за учредяване възмездно право на строеж върху неурегулиран поземлен имот с идентификатор 73496.508.2, представляващ урбанизирана територия с НТП „за електроенергийно производство“, частна общинска собственост, находящ се в гр. Тутракан, общ. Тутракан, местност Баша

Докладна Записка от Д-р Димитър Венков Стефанов - Кмет на Община Тутракан
Относно: Отдаване под наем на част от недвижим имот - публична общинска собственост, представляващ обособено помещение за дентален кабинет в административна сградата „Кметство”,  находяща се в с. Нова Черна, кв. 13, УПИ- І пл. № 113, ул. „Черно море” № 1

Докладна Записка от Д-р Димитър Венков Стефанов - Кмет на Община Тутракан
Относно: Отдаване под наем на част от недвижим имот - публична общинска собственост, представляващ обособено помещение  с площ от 22,75 / двадесет и два цяло и седемдесет и пет/ кв. м., находящо се в общинска сграда - „Спортна зала” в с. Белица, общ. Тутракан , кв.13, УПИ-ІХ по плана на с. Белица, одобрен със Заповед № 1318 / 26.02.1953 г.

Докладна Записка от Д-р Димитър Венков Стефанов - Кмет на Община Тутракан
Относно: Приемане на решение за продажба на незастроен урегулиран поземлен имот №73496.501.3389 по плана на гр. Тутракан, обл. Силистра

Докладна Записка от Д-р Димитър Венков Стефанов - Кмет на Община Тутракан
Относно: Определяне на представител на Община Тутракан за участие в редовно присъствено заседание на Общото събрание на Асоциация по ВиК-Силистра на 19.04.2023г.

Докладна Записка от Д-р Димитър Венков Стефанов - Кмет на Община Тутракан
Относно: Предоставяне под наем на общински имоти с НТП - полски пътища, по реда на чл. 37в, ал. 16 от Закона за собствеността и ползването  на земеделските земи за стопанската 2022 - 2023г.


Докладни записки