ОБЩИНСКИ  СЪВЕТ  ГРАД  ТУТРАКАН
                                              О Б Щ И Н А    Т У Т Р А К А Н
                      
                    

         7600 Тутракан, ул. “Трансмариска” № 31, тел. 0866/60621, факс:0866/60636
                                              E-mail: obs_tutrakan@b-trust.org

Докладна Записка от Д-р Богомил Бойчев - Управител „ МБАЛ- Тутракан” ЕООД
Относно:
Приемане на отчет за дейността на „МБАЛ- Тутракан“ ЕООД за 2023г.

„Многопрофилна болница за активно лечение - Тутракан”  ЕООД  - годишен финансов отчет за годината, завършваща на 31 декември 2023 г.

Отчет за приходите и разходите на „Многопрофилна болница за активно лечение - Тутракан”  ЕООД за годината, завършваща на 31 декември 2023 г.

Годишен доклад за дейността на „Многопрофилна болница за активно лечение - Тутракан”  ЕООД за 2023 г.

Докладна Записка от Д-р Богомил Бойчев - Управител „ МБАЛ- Тутракан” ЕООД
Относно:
Избиране на регистриран одитор за заверка на годишния финансов отчет на „МБАЛ- Тутракан“ ЕООД за 2024г.

Докладна Записка от Д-р Димитър Венков Стефанов - Кмет на Община Тутракан
Относно:
Актуализиране на поименен списък за разпределението на плана на капиталовите разходи към  30.05.2024г.

Обяснителна записка - Актуализиране на поименен списък за разпределението на плана на капиталовите разходи към 30.05.2024г.

Приложение 3  Поименен списък на капиталовите разходи за 2024 г. по обекти, функции и източници на финансиране - актуализация към 30.05.2024 г.

Докладна Записка от Д-р Димитър Венков Стефанов - Кмет на Община Тутракан
Относно:
Изменение на Решение №33 на Общински съвет гр. Тутракан, прието с Протокол № 7 от 11.04.2024г. във връзка с изпълнение на проект „Обновяване на образователни игрища - СУ "Христо Ботев", Тутракан“

Докладна Записка от Д-р Димитър Венков Стефанов - Кмет на Община Тутракан
Относно:
Общо събрание на съдружниците на „Водоснабдяване и канализация“ ООД гр. Силистра на 05.06.2024г.

Докладна Записка от Д-р Димитър Венков Стефанов - Кмет на Община Тутракан
Относно:
Даване на принципно съгласие  за участие на  поземлен имот с идентификатор 73496.508.2 от КККР Тутракан, частна общинска собственост във връзка с постъпило искане за изработване на ПУП-ПЗ за разширяване на ОРУ 110 kV на подстанция Тутракан“

Докладна Записка от Д-р Димитър Венков Стефанов - Кмет на Община Тутракан
Относно:
Допълване на Годишна програма за управление и разпореждане с имотите общинска собственост в Община Тутракан за 2024г., приета с Решение № 55 по Протокол № 9 от 08.02.2024г. и приемане на дарение на част от имот - частна собственост с площ от 8,00 кв. м., с проектен идентификатор №73496.501.3956, представляващо придаваемо място от имот частна собственост с идентификатор № 73496.501.2067 по КККР на гр. Тутракан, общ. Тутракан

Докладна Записка от Д-р Димитър Венков Стефанов - Кмет на Община Тутракан
Относно:
Допълване на Годишната програма за управление и разпореждане с имотите общинска собственост в Община Тутракан за 2024 г. и учредяване на безвъзмездно право на ползване  на част от недвижим имот - публична общинска собственост, представляващ обособено помещение с  площ от 14,00 кв. м, находящ се в административна  сграда  в с. Варненци, кв. 17, парцел- ХVІІ, по плана на селото от 1955г.

Докладна Записка от Д-р Димитър Венков Стефанов - Кмет на Община Тутракан
Относно:
Допълване на Годишната програма за управление и разпореждане с имотите общинска собственост в Община Тутракан за 2024 г. и приемане на решение за продажба на незастроен урегулиран поземлен имот VI-579, кв.46 с площ от 1 064 кв.м. по плана на с. Цар Самуил, общ. Тутракан, обл. Силистра

Докладна Записка от Д-р Димитър Венков Стефанов - Кмет на Община Тутракан
Относно:
Приемане на решение за продажба на незастроен урегулиран поземлен имот III-2, кв.4 с площ от 961 кв.м. по плана на с. Преславци, общ. Тутракан, обл. Силистра

Докладни записки