ОБЩИНСКИ  СЪВЕТ  ГРАД  ТУТРАКАН
                                              О Б Щ И Н А    Т У Т Р А К А Н
                      
                    

         7600 Тутракан, ул. “Трансмариска” № 31, тел. 0866/60621, факс:0866/60636
                                              E-mail: obs_tutrakan@b-trust.org

Докладна Записка от Д-р Димитър Венков Стефанов - Кмет на Община Тутракан
Относно: Приемане на Бюджет на Община Тутракан за 2023г.

Докладна Записка от Д-р Димитър Венков Стефанов - Кмет на Община Тутракан
Относно: Представяне на Информация за изпълнение на Бюджета и  Сметките за средства от Европейския съюз на Община Тутракан към 30.06.2023г.

Докладна Записка от Д-р Димитър Венков Стефанов - Кмет на Община Тутракан
Относно: Предложение до Министъра на финансите за трансформиране на целева субсидия за капиталови разходи по чл. 55 от Закона за държавния бюджет на Република България за 2023г. /ЗДБРБ за 2023г./ и чл.46, ал.1 от Постановление №108/09.08.2023г. на Министерски съвет в трансфер за други целеви разходи за финансиране на неотложни текущи ремонти на общински пътища, на улична мрежа и на сгради публична общинска собственост.

Приложение №6 към чл.46, ал.3 т.1- Справка по чл. 55 от ЗДБРБ за 2023 г. за трансформиране на средства от целева субсидия за капиталови разходи за финансиране на разходи за текущи ремонти
Докладни записки