ОБЩИНСКИ  СЪВЕТ  ГРАД  ТУТРАКАН
                                              О Б Щ И Н А    Т У Т Р А К А Н
                      
                    

         7600 Тутракан, ул. “Трансмариска” № 31, тел. 0866/60621, факс:0866/60636
                                              E-mail: obs_tutrakan@b-trust.org


Докладна Записка от Нехат Кантаров- Председател на Общински съвет град Тутракан

Относно: Избор на членове за актуализиране състава на Комисията по етика към Общински съвет- Тутракан

Докладна Записка от Нехат Кантаров- Председател на Общински съвет град Тутракан
Относно: Предложение за опрощаване на задължения към държавата

Докладна Записка от Д-р Димитър Венков Стефанов - Кмет на Община Тутракан
Относно: Актуализиране на поименен списък за разпределението на плана на капиталовите разходи към 30.11.2019г

Обяснителна записка Относно: Актуализиране на поименен списък за разпределението на плана на капиталовите разходи към 30.11.2019г.

Поименен списък на капиталовите разходи за 2019 г. по обекти, функции и източници на финансиране - актуализация 30 ноември 2019 г.


Докладна Записка от Д-р Димитър Венков Стефанов - Кмет на Община Тутракан
Относно: Избор на общински съветници за членове на Комисията по социалните проблеми

Докладна Записка от Д-р Димитър Венков Стефанов - Кмет на Община Тутракан
Относно: Попълване състава на комисията по чл. 18, ал.1 от Наредбата за реда и условията за управление и разпореждане с общински жилища /НРУУРОЖ/

Докладна Записка от Д-р Димитър Венков Стефанов - Кмет на Община Тутракан
Относно: Избор на общински съветници за членове на Комисията по чл. 7 от  Правилник за финансово подпомагане на изследвания и процедури, свързани с лечение на безплодие на семейства и лица, живеещи на фактическо съпружеско съжителство,с репродуктивни проблеми на територията на Община Тутракан

Докладна Записка от Д-р Димитър Венков Стефанов - Кмет на Община Тутракан
Относно: Създаване на Обществен съвет, като контролен орган за социално подпомагане

Докладна Записка от Д-р Димитър Венков Стефанов - Кмет на Община Тутракан
Относно: Допълване на Годишната програма за управление и разпореждане с имоти общинска собственост за 2019г

Докладна Записка от Д-р Димитър Венков Стефанов - Кмет на Община Тутракан
Относно: Допълване на Годишната програма за управление и разпореждане с имот общинска собственост за 2019г. и приемане на решение за прекратяване на собственост между Община Тутракан и Екатерина Неделчева Мринова в незастроен урегулиран поземлен имот № XXII-88, кв. 4 по плана на с. Търновци, общ. Тутракан, обл. Силистра

Докладна Записка от Д-р Димитър Венков Стефанов - Кмет на Община Тутракан
Относно: Допълване на Годишната програма за управление и разпореждане с имот общинска собственост за 2019г. и одобряване на пазарна оценка за продажба на част от дворно място в гр. Тутракан, ул. „Димитър Благоев” №66 с кадастрален №73496.500.1409 по КККр на гр. Тутракан

Докладна Записка от Д-р Димитър Венков Стефанов - Кмет на Община Тутракан
Относно: Приемане на решение за продажба и покупка. Утвърждава оценка за продажба на имот с проектен №73496.500.4114 и №73496.500.4115 по КККР на гр. Тутракан

Докладна Записка от Д-р Димитър Венков Стефанов - Кмет на Община Тутракан
Относно: Отдаване под наем на част от имот- публична общинска собственост, представляваща: обособено помещение с площ от 26,00 кв.м., находящо се в масивна сграда „Читалище” в кв. 18, УПИ-II по плана на с. Пожарево, с предназначение за търговска дейност, чрез търг

Докладна Записка от Д-р Димитър Венков Стефанов - Кмет на Община Тутракан
Относно: Разделяне на поземлен имот- публична общинска собственост, обозначен с идентификатор №03527.3.154 по КККР на село Белица, Община Тутракан

Докладна Записка от Д-р Димитър Венков Стефанов - Кмет на Община Тутракан
Относно: Разпореждане с имот- общинска собственост, представляващ земеделска земя в землището на гр. Тутракан, Община Тутракан, ЕКАТТЕ 73496, съставляваща имот с идентификатор №73496.504.615

Докладна Записка от Д-р Димитър Венков Стефанов - Кмет на Община Тутракан
Относно: Предоставяне на безвъзмездно право на ползване върху имот- общинска собственост за нуждите на Общинската организация на СИБ в община Тутракан
Докладни записки