ОБЩИНСКИ  СЪВЕТ  ГРАД  ТУТРАКАН
                                              О Б Щ И Н А    Т У Т Р А К А Н
                      
                    

         7600 Тутракан, ул. “Трансмариска” № 31, тел. 0866/60621, факс:0866/60636
                                              E-mail: obs_tutrakan@b-trust.org

Докладна Записка от Д-р Н. Цветкова - Управител „ МБАЛ- Тутракан” ЕООД
Относно:
Избиране на регистриран одитор за заверка на годишния финансов отчет на „МБАЛ - Тутракан” ЕООД за 2017г.

Докладна Записка от Данаил Николов - Председател на Общински съвет град Тутракан
Относно: Удължаване срока на ликвидация на “Комунални дейности” ЕООД в ликвидация, с ЕИК 118033667 и предприемане на действия за заличаване на търговеца от Търговския регистър при Агенция по вписванията.

Докладна Записка от Данаил Николов - Председател на Общински съвет град Тутракан
Относно: Върнато за ново разглеждане Решение №521 по Протокол №37 от 25.01.2018г.

Докладна Записка от Д-р Димитър Венков Стефанов - Кмет на Община Тутракан
Относно: Определяне на представител на Община Тутракан за участие в Общото събрание на Асоциация по ВИК на обособената територия, обслужвана от „ВИК” ООД, гр. Силистра, насрочено да се проведе на 15.03.2018г. 

Докладна Записка от Д-р Димитър Венков Стефанов - Кмет на Община Тутракан
Относно: Приемане на дългосрочна и краткосрочни програми по чл.10 от ЗЕВИ /Закон за енергията от възобновяеми източници/ за насърчаване използването на енергията от възобновяеми източници и биогорива за периода 2018 - 2025г.

Общинска програма по чл. 10 от ЗЕВИ за насърчаване използването на енергия от възобновяеми източници и биогорива за период 2018 - 2025

Приложение   1 Предлагана технология за събиране на слама

Приложение  2 Екшън план за придобиванена лиценз за топлоснабдяване на град, в съответсктвие с чл. 11 (1), т.3, т.5 и т.15 от Наредба за лицензиране на дейностите в енергетиката

Приложение 3 Правни стъпки в създаването на Акционерно дружество с подходящ предмет на дейност за да е ядрото на новата енергийна концепция в осъществяването на ИЗЮМ

Докладна Записка от Д-р Димитър Венков Стефанов - Кмет на Община Тутракан
Относно: Приемане на Годишна програма за развитие на читалищната дейност в Община Тутракан за 2018г.

Годишна програма за развитие на щиталищната дейност в Община Тутракан за 2018 г.

Докладна Записка от Д-р Димитър Венков Стефанов - Кмет на Община Тутракан
Относно: Определяне на оценки на общински земеделски земи, върху които е било учредено право на ползване, въз основа на актове посочени в §4 от Преходните и заключителни разпоредби на Закона за собствеността и ползването на земеделски земи. 

Докладна Записка от Д-р Димитър Венков Стефанов - Кмет на Община Тутракан
Относно: Отдаване под наем на помещение с площ от 29,30 кв.м., находящо се в масивна едноетажна сграда в с. Сяново, кв.12, УПИ - I - 102 с предназначение за търговска дейност, чрез публичен търг.

Докладна Записка от Д-р Димитър Венков Стефанов - Кмет на Община Тутракан
Относно: Допълване на Годишна програма за управление и разпореждане с имоти общинска собственост за 2018г. и приемане на решение за учредяване възмездно право на строеж / пристрояване върху 40 кв.м. от недвижим имот - частна общинска собственост, находящ се в гр. Тутракан, общ. Тутракан, ул. „Исперих” №9, кв.137, поземлен имот с идентификатор №73496.501.677 по КККР на гр. Тутракан.

Докладна Записка от Д-р Димитър Венков Стефанов - Кмет на Община Тутракан
Относно: Разпореждане с имот - общинска собственост, представляващ земеделска земя в землището на гр. Тутракан, Община Тутракан, ЕКАТТЕ 73496, поземлен имот с идентификатор №73496.11.121.

Докладна Записка от Д-р Димитър Венков Стефанов - Кмет на Община Тутракан
Относно: Разпореждане с имоти - общинска собственост, представляващи земеделска земя в землището на гр. Тутракан, Община Тутракан, ЕКАТТЕ 73496.

Докладна Записка от Д-р Димитър Венков Стефанов - Кмет на Община Тутракан
Относно: Разпореждане с имот - общинска собственост, представляващ незастроен урегулиран поземлен имот №XIII, кв.7 с площ от 894,00 кв.м., находящ се в с. Цар Самуил, общ. Тутракан, обл. Силистра по плана на селото.

Докладна Записка от Д-р Димитър Венков Стефанов - Кмет на Община Тутракан
Относно: Разпореждане с имот - общинска собственост, представляващ незастроен урегулиран поземлен имот №XII, кв.7 с площ от 879,00 кв.м., находящ се в с. Цар Самуил, общ. Тутракан, обл. Силистра по плана на селото.

Докладна Записка от Д-р Димитър Венков Стефанов - Кмет на Община Тутракан
Относно: Разпореждане с имот - общинска собственост, представляващ земеделска земя в землището на с. Преславци, Община Тутракан, ЕКАТТЕ 58253.

Докладна Записка от Д-р Димитър Венков Стефанов - Кмет на Община Тутракан
Относно: Провеждане на публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на земеделски земи от Общински поземлен фонд, находящи се в землището на с. Цар Самуил, Община Тутракан, ЕКАТТЕ 78238, за срок от 5 /пет/ стопански години.

Докладна Записка от Д-р Димитър Венков Стефанов - Кмет на Община Тутракан
Относно: Провеждане на публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на земеделски земи от Общински поземлен фонд, находящи се в землището на с. Преславци, Община Тутракан, ЕКАТТЕ 58253, за срок от 5 /пет/ стопански години.

Докладна Записка от Д-р Димитър Венков Стефанов - Кмет на Община Тутракан
Относно: Провеждане на публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на земеделски земи от Общински поземлен фонд, находящи се в землището на с. Старо село, Община Тутракан, ЕКАТТЕ 69078, за срок от 5 /пет/ стопански години.

Докладна Записка от Д-р Димитър Венков Стефанов - Кмет на Община Тутракан
Относно: Провеждане на публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на земеделски земи от Общински поземлен фонд, находящи се в землището на с. Нова Черна, Община Тутракан, ЕКАТТЕ 51956, за срок от 5 /пет/ стопански години.

Докладна Записка от Д-р Димитър Венков Стефанов - Кмет на Община Тутракан
Относно: Провеждане на публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на земеделски земи от Общински поземлен фонд, находящи се в землището на с. Шуменци, Община Тутракан, ЕКАТТЕ 83524, за срок от 5 /пет/ стопански години.

Докладна Записка от Д-р Димитър Венков Стефанов - Кмет на Община Тутракан
Относно: Провеждане на публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на земеделски земи от Общински поземлен фонд, находящи се в землището на с. Сяново, Община Тутракан, ЕКАТТЕ 70682, за срок от 5 /пет/ стопански години.

Докладна Записка от Д-р Димитър Венков Стефанов - Кмет на Община Тутракан
Относно: Провеждане на публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на земеделски земи от Общински поземлен фонд, находящи се в землището на с. Варненци, Община Тутракан, ЕКАТТЕ 10149, за срок от 5 /пет/ стопански години.

Докладна Записка от Д-р Димитър Венков Стефанов - Кмет на Община Тутракан
Относно: Провеждане на публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на земеделски земи от Общински поземлен фонд, находящи се в землището на с. Белица, Община Тутракан, ЕКАТТЕ 03527, за срок от 5 /пет/ стопански години.

Докладна Записка от Д-р Димитър Венков Стефанов - Кмет на Община Тутракан
Относно: Провеждане на публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на земеделски земи от Общински поземлен фонд, находящи се в землището на с. Пожарево, Община Тутракан, ЕКАТТЕ 57090, за срок от 5 /пет/ стопански години.

Докладна Записка от Д-р Димитър Венков Стефанов - Кмет на Община Тутракан
Относно: Провеждане на публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на земеделски земи от Общински поземлен фонд, находящи се в землището на с. Търновци, Община Тутракан, ЕКАТТЕ 73729, за срок от 5 /пет/ стопански години.

Докладни записки - 2013
Докладни записки - 2014