ОБЩИНСКИ  СЪВЕТ  ГРАД  ТУТРАКАН
                                              О Б Щ И Н А    Т У Т Р А К А Н
                      
                    

         7600 Тутракан, ул. “Трансмариска” № 31, тел. 0866/60621, факс:0866/60636
                                              E-mail: obs_tutrakan@b-trust.org


Докладна Записка от Д-р Димитър Венков Стефанов - Кмет на Община Тутракан

Относно:  Поемане на общински дълг за осигуряване на финансиране за изпълнение на  проект  ИСУН № BG16M1OP002-1.009-002 „Инвестиционен проект за изграждане на ГПСОВ и доизграждане на канализационна мрежа в гр.Тутракан”, финансиран чрез ДБФП №16M1OP002-1.009-0002-C01 по ОП „Околна среда 2014-2020г.”, съфинансирана от Европейския фонд за регионално развитие и Кохезионния фонд на Европейския съюз по процедура чрез директно предоставяне „Изпълнение на ранни ВиК проекти - компонент 2” на конкретен бенефициент Община Тутракан

Докладна Записка от Д-р Димитър Венков Стефанов - Кмет на Община Тутракан
Относно:  Приемане на Програма на мерките за закрила на деца с изявени дарби в община Тутракан за  2019 година

Програма на мерките за закрила на деца с изявени дарби в община Тутракан за  2019 година

Докладна Записка от Д-р Димитър Венков Стефанов - Кмет на Община Тутракан
Относно:  Отпускане на еднократна помощ на Айджан Неджми Нешели  с ЕГН 750416ХХХХ, гр. Тутракан ,ул.”Ал. Невски „ № 35

Докладни записки - 2013
Докладни записки - 2014