ОБЩИНСКИ  СЪВЕТ  ГРАД  ТУТРАКАН
                                              О Б Щ И Н А    Т У Т Р А К А Н
                      
                    

         7600 Тутракан, ул. “Трансмариска” № 31, тел. 0866/60621, факс:0866/60636
                                              E-mail: obs_tutrakan@b-trust.org


Докладна Записка от Д-р Димитър Венков Стефанов - Кмет на Община Тутракан
Относно: Решение за подписване на запис на заповед от Община Тутракан в полза на Държавен фонд „Земеделие“ за сумата до 15 250,00 лв. и за срок от една година, удължен с 6 месеца при ежегодно подаване на заявка

Докладна Записка от Д-р Димитър Венков Стефанов - Кмет на Община Тутракан
Относно: Финансово подпомагане на бългрски граждани (семейства и лица, живеещи на фактическо съпружеско съжителство), живущи на територията на Община Тутракан, за извършване на дейности по асистирана репродукция при безплодие

Докладна Записка от Д-р Димитър Венков Стефанов - Кмет на Община Тутракан
Относно: Определяне на представител на Община Тутракан за участие в редовно присъствено заседание на Общото събрание на Асоциация по ВиК-Силистра на 12.03.2024г.

Докладна Записка от Д-р Димитър Венков Стефанов - Кмет на Община Тутракан
Относно: Отчет за изпълнението на “Общинска програма за управление на отпадъците в  Община Тутракан за 2024г".

Докладна Записка от Д-р Димитър Венков Стефанов - Кмет на Община Тутракан
Относно: Приемане на Наредба за изменение и допълнение на Наредба за стопанисване, управление и разпореждане с общинския поземлен фонд

Докладна Записка от Д-р Димитър Венков Стефанов - Кмет на Община Тутракан
Относно: Приемане на Наредба за изменение и допълнение на Наредба за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество

Докладна Записка от Д-р Димитър Венков Стефанов - Кмет на Община Тутракан
Относно: Предоставяне под наем на общински имоти с НТП- полски пътища, по реда на чл. 37в, ал. 16 от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи за стопанската 2023-2024г.

Докладна Записка от Д-р Димитър Венков Стефанов - Кмет на Община Тутракан
Относно: Приемане на решение за преобразуване на имот представляващ застроен урегулиран поземлен имот № V в кв. 33 с обща площ от 9177 кв.м в т.ч построени 3 /три/ броя сгради /бивше ОУ „Св.Св Кирил и Методий“/ от публична общинска собственост в  - частна общинска собственост, находящ се в с. Преславци, общ. Тутракан, обл. Силистра

Докладна Записка от Д-р Димитър Венков Стефанов - Кмет на Община Тутракан
Относно: Приемане на решение за преобразуване на застроен урегулиран поземлен имот XXIV-64, кв. 33 представляващо „Целодневна детска градина“ - масивна двуетажна сграда със сутенен и застроена площ от 203 кв.м, разгъната 624 кв.м. и цялото дворно място състоящо се от 4440кв.м. в с. Преславци, общ. Тутракан, обл. Силистра

Докладна Записка от Д-р Димитър Венков Стефанов - Кмет на Община Тутракан
Относно: Приемане на решение за преобразуване на урегулиран поземлен имот IX-309, кв.34, „Детска градина“ построена в дворно място, цялото състоящо се от 3380 кв.м., със застроена площ от 471 кв.м. от публична общинска собственост в  - частна общинска собственост, находящ се в с. Старо село, общ. Тутракан

Докладна Записка от Д-р Димитър Венков Стефанов - Кмет на Община Тутракан
Относно: Приемане на решение за преобразуване на застроен урегулиран поземлен имот с обща площ от 9775кв.м. в т.ч. построени 2 /два/ броя сгради: 1. Двуетажна масивна сграда със застроена площ от 382 кв.м.; 2. Едноетажна масивна сграда със застроена площ от 542 кв.м. от публична общинска собственост в  - частна общинска собственост, находящ се в с. Старо село, общ. Тутракан, обл. Силистра

Докладна Записка от Д-р Димитър Венков Стефанов - Кмет на Община Тутракан
Относно: Приемане на решение за преобразуване на имот УПИ II, кв. 22,  представляващ „Детска градина“ застроена в дворно място с обща площ от 3478 кв.м в т.ч едноетажна масивна сграда с покрив от дървен гредоред от публична общинска собственост в  - частна общинска собственост, находящ се в с. Шуменци, общ. Тутракан

Докладна Записка от Д-р Димитър Венков Стефанов - Кмет на Община Тутракан
Относно: Приемане на решение за преобразуване на застроен урегулиран поземлен имот III, кв. 22, по графичен начин кв.23 представляващ „Училище“ с обща площ от 6013 кв.м., представляващо едноетажна масивна сграда с площ от 730 кв.м. в т.ч новопостроени части 530 кв.м. чиято конструкция е МЖБ, с пристрояване през 1964г. и 1978г. в т.ч. от публична общинска собственост в  - частна общинска собственост, находящ се в с. Шуменци, общ. Тутракан, обл. Силистра

Докладна Записка от Д-р Димитър Венков Стефанов - Кмет на Община Тутракан
Относно: Приемане на решение за преобразуване на имот с кадастрален № 73496.500.180, представляващ застроен урегулиран поземлен имот, в това число масивна двуетажна административна, делова сграда с идентификатор № 73496.500.180.1 от публична общинска собственост в имот - частна общинска собственост, находящ се в гр. Тутракан

Докладна Записка от Д-р Димитър Венков Стефанов - Кмет на Община Тутракан
Относно: Приемане на решение за преобразуване на застроен урегулиран поземлен имот, площ 7024 кв. м. ( седем хиляди, двадесет и четири кв. м.), в това число масивна едноетажна сграда / ученическа спортна школа/, с идентификатор № 73496.501.3759.1, със застроена площ от 147 кв. м., състояща се от тенис зала, учителска стая, фитнес зала, коридор и сервизно помещение, находящ с в гр. Тутракан, ул. „Гео Милев“ № 2, от ПУБЛИЧНА в ЧАСТНА общинска собственост

Докладна Записка от Д-р Димитър Венков Стефанов - Кмет на Община Тутракан
Относно: Даване на разрешение за изработване на проект за Подробен устройствен план (ПУП)-Парцеларен план (ПП ) на външно въздушно ел. захранване на фургон, поставен в ПИ 78238.50.529 от КККР с. Цар Самуил, Община Тутракан

Докладна Записка от Д-р Димитър Венков Стефанов - Кмет на Община Тутракан
Относно: Върнато за ново обсъждане Решение №40 по Протокол №8 от 25.01.2024г.

Докладни записки