ОБЩИНСКИ  СЪВЕТ  ГРАД  ТУТРАКАН
                                              О Б Щ И Н А    Т У Т Р А К А Н
                      
                    

         7600 Тутракан, ул. “Трансмариска” № 31, тел. 0866/60621, факс:0866/60636
                                              E-mail: obs_tutrakan@b-trust.org


Докладна Записка от Д-р Димитър Венков Стефанов - Кмет на Община Тутракан
Относно: Приемане и одобряване на инвестиция, представляваща актив - публична общинска собственост, извършена от „ВиК” ООД - гр. Силистра през 2021г.

Докладна Записка от Д-р Димитър Венков Стефанов - Кмет на Община Тутракан
Относно: Актуализиране на поименен списък за разпределението на плана на капиталовите разходи към  25.11.2021г.

Обяснителна записка Относно: Актуализиране на поименен списък за разпределението на плана на капиталовите разходи към 25.11.2021г.

Приложение - 3 Поименен списък на капиталовите разходи за 2021 г. по обекти, функции и източници на финансиране - Актуализация  25.11. 2021 г.


Докладна Записка от Д-р Димитър Венков Стефанов - Кмет на Община Тутракан
Относно: Ползване на натрупаните средства от отчисленията по чл. 20 от Наредба №7 от 19.12.2013г. за финансиране на морфологичен анализ на  състава и количеството на битовите отпадъци образувани на територията на община Тутракан

Докладна Записка от Д-р Димитър Венков Стефанов - Кмет на Община Тутракан
Относно: Поправка на очевидна фактическа грешка  в Решение № 400 по Протокол №32 от 28.10.2021г.

Докладна Записка от Д-р Димитър Венков Стефанов - Кмет на Община Тутракан
Относно: Допълване  на Годишната програма за управление и разпореждане с имоти общинска собственост за 2021г.

Докладна Записка от Д-р Димитър Венков Стефанов - Кмет на Община Тутракан
Относно: Допълване на Годишната програма за управление и разпореждане с имоти общинска собственост за 2021 г. и приемане на решение за отдаване под наем на част от имот - публична общинска собственост  за поставяне на преместваем обект- автомат за топли напитки по реда на чл.56 от ЗУТ, съобразно схема за поставяне утвърдена от Гл. архитект на Община Тутракан чрез публичен търг за срок от 5 /пет/ години

Докладна Записка от Д-р Димитър Венков Стефанов - Кмет на Община Тутракан
Относно: Приемане на решение за продажба на незастроен урегулиран поземлен имот №I, кв. 1 по плана на с. Преславци, общ. Тутракан, обл. Силистра

Докладна Записка от Д-р Димитър Венков Стефанов - Кмет на Община Тутракан
Относно: Приемане на решение за продажба  на  незастроен неурегулиран поземлен имот № 626, кв.50 по плана на с.Цар Самуил, общ. Тутракан, обл. Силистра

Докладна Записка от Д-р Димитър Венков Стефанов - Кмет на Община Тутракан
Относно: Приемане на решение за продажба на земеделска земя с идентификатор № 73496.6.9, с площ от 175 472,00 кв. м., в землището на гр. Тутракан, с НТП „Изоставена орна земя”, местност „Сакара”, категория на земята: V/пета/ по КККР на гр. Тутракан, общ. Тутракан, област Силистра

Докладна Записка от Д-р Димитър Венков Стефанов - Кмет на Община Тутракан
Относно: Приемане на решение за прекратяване на съсобственост между Община Тутракан  и  Пламен Ангелов Бадилов и Ивелин Ангелов Бадилов и двамата от гр. Тутракан  в поземлен имот № 73496.501.2494, кв.109 по КККР на гр. Тутракан, общ. Тутракан ,обл. Силистра

Докладна Записка от Д-р Димитър Венков Стефанов - Кмет на Община Тутракан
Относно:  Приемане на решение за  покупка. Утвърждава оценка за покупка на  проектен имот  с идентификатор №73496.501.3915 по КККР на гр. Тутракан

Докладна Записка от Д-р Димитър Венков Стефанов - Кмет на Община Тутракан
Относно: Даване на Разрешение за изработване на проект за Подробен устройствен план
(ПУП) - създаване на План за застрояване (ПЗ) за поземлен имот извън границите на урбанизираната територия


Докладни записки