ОБЩИНСКИ  СЪВЕТ  ГРАД  ТУТРАКАН
                                              О Б Щ И Н А    Т У Т Р А К А Н
                      
                    

         7600 Тутракан, ул. “Трансмариска” № 31, тел. 0866/60621, факс:0866/60636
                                              E-mail: obs_tutrakan@b-trust.org


Докладна Записка от Д-р Димитър Венков Стефанов - Кмет на Община Тутракан
Относно: Приемане на Отчет за изпълнение на  Бюджет на Община Тутракан за 2020 г.

Докладна Записка от Д-р Димитър Венков Стефанов - Кмет на Община Тутракан
Относно: Представяне на Информация за изпълнение на Бюджета и  Сметките за средства от Европейския съюз на Община Тутракан към 30.06.2021 г.

Докладна Записка от Цветелина Емилова Георгиева - Заместник - Кмет на Община Тутракан
Относно:  Актуализиране на поименен списък за разпределението на плана на капиталовите разходи към  20.08.2021г.

Обяснителна записка - Актуализиране на поименен списък за разпределението на плана на капиталовите разходи към 20.08.2021г.

Приложение-3 Поименен списък на капиталовите разходи за 2021 г. по обекти, функции и източници на финансиране - актуализация 20 август 2021 г.

Докладна Записка от Д-р Димитър Венков Стефанов - Кмет на Община Тутракан
Относно: Решение за кандидатстване на Община Тутракан в рамките на прием за проектни предложения по Процедура BG06RDNP001-19.251 на СНЦ "МИГ Тутракан - Сливо поле" за Мярка 7.2 “Подкрепа за инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура, включително инвестиции в енергия от възобновяеми източници и спестяване на енергия”

Докладна Записка от Д-р Димитър Венков Стефанов - Кмет на Община Тутракан
Относно: Намерение на Народно читалище “Нов живот - 1942” - с. Търновци, община Тутракан за кандидатстване по процедура на Програма за развитие на селските райони чрез Подхода ВОДЕНО ОТ ОБЩНОСТИТЕ МЕСТНО РАЗВИТИЕ с проектно предложение за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ от СНЦ “МИГ ТУТРАКАН - СЛИВО ПОЛЕ” по мярка  7.5 „Подкрепа за публично ползване в инфраструктура за отдих, туристическа информация и малка по мащаб туристическа инфраструктура” по Процедура  №BG06RDNP001-19.484

Докладна Записка от Д-р Димитър Венков Стефанов - Кмет на Община Тутракан
Относно: Предложение за включване на Средно училище „Йордан Йовков” и Средно училище „Христо Ботев” в Списъка на средищните детски градини и   училища за учебната 2021-2022 година

Докладна Записка от Д-р Димитър Венков Стефанов - Кмет на Община Тутракан
Относно: Разрешение за допускане на изключение от минималния брой ученици в паралелките и за осигуряване на допълнителни средства за обезпечаване на учебния процес, съгласно Наредбата за финансиране на институциите в системата на предучилищното и училищното образование

Докладна Записка от Д-р Димитър Венков Стефанов - Кмет на Община Тутракан
Относно:  Даване на разрешение за изработване на проект: „ Подробен устройствен план (ПУП) - Парцеларен план (ПП) за обект: ”Ел захранване на стопански сгради в ПИ 06389.20.168 с . Бреница, общ. Тутракан, м-т  Аланджика.  БКТП 20/0,4 kV  и кабелна линия 20 kV от ВЕЛ 20 kV „Тертер“ . ( за елементите на техническата инфраструктура  извън границите на урбанизираната територия)

Докладна Записка от Д-р Димитър Венков Стефанов - Кмет на Община Тутракан
Относно: Допълване  на Годишната програма за управление и разпореждане с имоти общинска собственост за 2021г.

Докладна Записка от Д-р Димитър Венков Стефанов - Кмет на Община Тутракан
Относно: Разпореждане с имотите общинска собственост и провеждане на публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на земеделски земи от общинския поземлен фонд/ОПФ/, за срок от 5/пет/ стопански години

Докладна Записка от Д-р Димитър Венков Стефанов - Кмет на Община Тутракан
Относно: Приемане на решение за продажба на земеделска земя с идентификатор № 73496.504.499, с площ от 1201 кв.м., местност „Зад болницата”,  находящ се в гр. Тутракан, по КККР на гр.Тутракан, обл. Силистра

Докладна Записка от Д-р Димитър Венков Стефанов - Кмет на Община Тутракан

Относно:  Приемане на решение за продажба на земеделска земя с идентификатор № 73496.505.46, с площ от 437 кв.м., местност „Голишна”,  находящ се в гр. Тутракан, по КККР на гр.Тутракан, обл. Силистра

Докладна Записка от Д-р Димитър Венков Стефанов - Кмет на Община Тутракан
Относно: Приемане на решение за продажба на земеделска земя с идентификатор № 57090.2.65 с площ от 2564 кв.м.,  находяща се в с. Пожарево, общ.Тутракан, обл. Силистра

Докладна Записка от Д-р Димитър Венков Стефанов - Кмет на Община Тутракан
Относно: Приемане на решение за продажба на земеделска земя с идентификатор № 57090.2.71 с площ от 3274 кв.м.,  находяща се в с. Пожарево, общ.Тутракан, обл. Силистра

Докладна Записка от Д-р Димитър Венков Стефанов - Кмет на Община Тутракан
Относно: Приемане на решение за продажба на незастроен урегулиран поземлен имот с № VIII-7,  кв. 4  по плана на с. Преславци,общ. Тутракан, обл. Силистра

Докладна Записка от Д-р Димитър Венков Стефанов - Кмет на Община Тутракан
Относно: Отдаване под наем на терен- частна общинска собственост, с площ от 1 кв.м. за поставяне на преместваем обект /автомат за топли напитки/.

Докладна Записка от Д-р Димитър Венков Стефанов - Кмет на Община Тутракан
Относно: Продажба на общинско жилище с идентификатор №73496.501.2849.7.8 на наемател, настанен по реда на чл. 14 от НРУУРОЖ

Докладна Записка от Д-р Димитър Венков Стефанов - Кмет на Община Тутракан
Относно: Продажба на общинско жилище с идентификатор №73496.501.2849.8.1 на наемател, настанен по реда на чл. 14 от НРУУРОЖ

Докладна Записка от Нехат Кантаров - Председател на Общински съвет град Тутракан
Относно: Създаване на временна комисия за изработване на проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Тутракан

Докладни записки