ОБЩИНСКИ  СЪВЕТ  ГРАД  ТУТРАКАН
                                              О Б Щ И Н А    Т У Т Р А К А Н
                      
                    

         7600 Тутракан, ул. “Трансмариска” № 31, тел. 0866/60621, факс:0866/60636
                                              E-mail: obs_tutrakan@b-trust.org

Докладна Записка от Данаил Николов - Председател на Общински съвет град Тутракан
Относно: Удостояване с почетен знак „За граждански принос”

Докладна Записка от Д-р Димитър Венков Стефанов - Кмет на Община Тутракан
Относно: Одобряване на актуализирана средносрочна бюджетна прогноза за периода 2018 - 2020 година на постъпленията от местни приходи и на разходите за местни дейности.

Докладна Записка от Д-р Димитър Венков Стефанов - Кмет на Община Тутракан
Относно: Предоставяне на информация за изпълнение на бюджета и сметките за средства от Европейския съюз на Община Тутракан към 30.06.2017г.

Докладна Записка от Д-р Димитър Венков Стефанов - Кмет на Община Тутракан
Относно: Приемане на наредба за изменение и допълнение в Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Тутракан.

Докладна Записка от Д-р Димитър Венков Стефанов - Кмет на Община Тутракан
Относно: Допълване на Годишна програма за управление и разпореждане с имоти общинска собственост за 2017г.

Докладна Записка от Д-р Димитър Венков Стефанов - Кмет на Община Тутракан
Относно: Разпореждане с имот - общинска собственост, представляващ поземлен имот №73496.504.7 с площ от 1017 кв.м., находящ се в гр. Тутракан, общ. Тутракан, обл. Силистра, местност „Зад болницата” по КККР на гр. Тутракан.

Докладна Записка от Д-р Димитър Венков Стефанов - Кмет на Община Тутракан
Относно: Учредяване възмездно право на ползване върху земеделска земя от общински поземлен фонд за устройване на пчелин.


Докладни записки - 2013
Докладни записки - 2014