ОБЩИНСКИ  СЪВЕТ  ГРАД  ТУТРАКАН
                                              О Б Щ И Н А    Т У Т Р А К А Н
                      
                    

         7600 Тутракан, ул. “Трансмариска” № 31, тел. 0866/60621, факс:0866/60636
                                              E-mail: obs_tutrakan@b-trust.org


Докладна Записка от Данаил Николов - Председател на Общински съвет град Тутракан

Относно:  Отчет за дейността на Общински съвет- Тутракан и неговите комисии за периода от 01 януари  2019г. до 30 юни 2019г.

Докладна Записка от Данаил Николов - Председател на Общински съвет град Тутракан
Относно: Върнато за ново разглеждане Решение №816 по Протокол №58 от 26.06.2019г.

Докладна Записка от Д-р Димитър Венков Стефанов - Кмет на Община Тутракан
Относно:  Отчет на Кмета на Община Тутракан за изпълнение решенията на Общински съвет за периода 01.01.2019г. - 30.06.2019г.

Докладна Записка от Д-р Димитър Венков Стефанов - Кмет на Община Тутракан
Относно:  Актуализиране на поименен списък за разпределението на плана на капиталовите разходи към  31.07.2019г.

Докладна Записка от Д-р Димитър Венков Стефанов - Кмет на Община Тутракан
Относно: Предложение за включване на Детска градина „Патиланчо” и Детска градина „Полет” в Списъка на средищните детски градини и училища за учебната 2019-2020 година.

Докладна Записка от Д-р Димитър Венков Стефанов - Кмет на Община Тутракан
Относно:  Предложение за включване на Средно училище „Йордан Йовков” и Средно училище „Христо Ботев” в Списъка на средищните детски градини и училища за учебната 2019-2020 година.

Докладна Записка от Д-р Димитър Венков Стефанов - Кмет на Община Тутракан
Относно:  Осигуряване на дърва за огрев на ветераните от войните, съпругите на починалите ветерани от войните и пенсионери военно инвалиди от Община Тутракан, живеещи на територията на Община Тутракан.

Докладна Записка от Д-р Димитър Венков Стефанов - Кмет на Община Тутракан
Относно: Допълване  на Годишната програма за управление и разпореждане с имоти общинска собственост за 2019г.

Докладна Записка от Д-р Димитър Венков Стефанов - Кмет на Община Тутракан
Относно:  Допълване  на Годишната програма за управление и разпореждане с имот общинска собственост за 2019 г. и одобряване на пазарна оценка за продажба на част от дворно място в гр. Тутракан, ул.”Димитър Благоев„  № 64 с кадастрален № 73496.500.1409 по КККР за гр. Тутракан.

Докладна Записка от Д-р Димитър Венков Стефанов - Кмет на Община Тутракан
Относно:  Отдаване под наем на самостоятелен обект с идентификатор №73496.501.2304.7.3 с площ 57,60 кв.м., чрез публичен търг с явно наддаване.

Докладна Записка от Д-р Димитър Венков Стефанов - Кмет на Община Тутракан
Относно:  Отдаване под наем на самостоятелен обект с идентификатор №73496.501.2304.7.5 с площ 49,28 кв.м., чрез публичен търг с явно наддаване.

Докладна Записка от Д-р Димитър Венков Стефанов - Кмет на Община Тутракан
Относно:  Отдаване под наем на самостоятелен обект с идентификатор №73496.501.2304.7.6 с площ 27,95 кв.м., чрез публичен търг с явно наддаване.

Докладна Записка от Д-р Димитър Венков Стефанов - Кмет на Община Тутракан
Относно: Отдаване под наем имот- частна общинска собственост, представляващ: обособено помещение с площ от 34,64 кв.м., находящо се на първи етаж в масивна двуетажна сграда „бивш Здравен дом” в кв.25, УПИ- VI, пл. №182 по плана на с. Старо село, с предназначение за представяне на услуги, чрез публичен търг.

Докладна Записка от Д-р Димитър Венков Стефанов - Кмет на Община Тутракан
Относно:  Одобряване на оценка за продажба на имот №73496.501.3846 с площ от 252/двеста петдесет и два/ кв.м, в т.ч. едноетажна масивна сграда със ЗП от 22 кв.м., представляващи придаваема част към УПИ №XVIII-3815, ул.”Сливница”, кв.69 по КККР на гр. Тутракан, обл. Силистра.

Докладна Записка от Д-р Димитър Венков Стефанов - Кмет на Община Тутракан
Относно: Разпореждане с имот - общинска собственост, представляващ незастроен поземлен имот с идентификатор 73496.501.3379 с площ от 699.00 кв.м, ул. „Опълченска” кв. 144 по КККР на гр. Тутракан, общ. Тутракан, обл. Силистра.

Докладна Записка от Д-р Димитър Венков Стефанов - Кмет на Община Тутракан
Относно: Разпореждане с имот - общинска собственост, представляващ  незастроен урегулиран поземлен имот   №УПИ-XVII-457 с площ от 915.00 кв.м, по плана на селото, одобрен със Заповед № 44/25.02.1991г,  находящ се в с. Нова Черна, общ. Тутракан, обл. Силистра.

Докладна Записка от Д-р Димитър Венков Стефанов - Кмет на Община Тутракан
Относно: Едностранно прекратяване на договор за концессия от страна на концедента.
Докладни записки - 2013
Докладни записки - 2014