ОБЩИНСКИ  СЪВЕТ  ГРАД  ТУТРАКАН
                                              О Б Щ И Н А    Т У Т Р А К А Н
                      
                    

         7600 Тутракан, ул. “Трансмариска” № 31, тел. 0866/60621, факс:0866/60636
                                              E-mail: obs_tutrakan@b-trust.org


Докладна Записка от Д-р Димитър Венков Стефанов - Кмет на Община Тутракан
Относно: Приемане на Отчет за изпълнение на  Бюджет на Община Тутракан за 2021 г.

Докладна Записка от Д-р Димитър Венков Стефанов - Кмет на Община Тутракан
Относно: Отпускане на еднократна помощ на Айджан Неджми Нешели  адрес гр. Тутракан, ул.  „ Александър Невски” №35

Докладна Записка от Д-р Димитър Венков Стефанов - Кмет на Община Тутракан
Относно: Допълване на Годишната програма за управление и разпореждане с имоти общинска собственост за 2022г.

Докладна Записка от Д-р Димитър Венков Стефанов - Кмет на Община Тутракан
Относно: Предоставяне под наем на самостоятелен обект с идентификатор №73496.501.3456.1.42 с площ от 61,45 кв. м по КККР на гр. Тутракан, за нуждите на ПП „Има такъв народ“

Докладна Записка от Д-р Димитър Венков Стефанов - Кмет на Община Тутракан
Относно: Приемане на решение за продажба  на  незастроен урегулиран поземлен имот №IX-8, кв.4 по плана на с. Преславци, общ. Тутракан, обл. Силистра

Докладна Записка от Д-р Димитър Венков Стефанов - Кмет на Община Тутракан
Относно: Приемане на решение за продажба  на  незастроен урегулиран поземлен имот №III-12, кв.5 по плана на с. Преславци, общ. Тутракан, обл. Силистра

Докладна Записка от Д-р Димитър Венков Стефанов - Кмет на Община Тутракан
Относно: Приемане на решение за продажба  на  незастроен урегулиран поземлен имот №IV-13, кв.5 по плана на с. Преславци, общ. Тутракан, обл. Силистра

Докладна Записка от Д-р Димитър Венков Стефанов - Кмет на Община Тутракан
Относно: Приемане на решение за продажба  на  незастроен урегулиран поземлен имот №V, кв.5 по плана на с. Преславци, общ. Тутракан, обл. Силистра

Докладна Записка от Д-р Димитър Венков Стефанов - Кмет на Община Тутракан
Относно: Приемане на решение за продажба и утвърждаване на оценка за продажба на 199,00кв.м., представляващи придаваемо място от две съседни улици към УПИ VIII-187 в кв.25 по плана на с. Сяново, общ. Тутракан

Докладна Записка от Д-р Димитър Венков Стефанов - Кмет на Община Тутракан
Относно: Продажба на общинско жилище с идентификатор № 73496.501.3450.2.11 на наемателка, настанена по реда на чл. 14 от НРУУРОЖ

Докладна Записка от Нехат Кантаров - Председател на Общински съвет град Тутракан
Относно: Отчет за дейността на Общински съвет- Тутракан и неговите комисии за периода  01.01.2022г. до 30.06.2022г.
Докладни записки