ОБЩИНСКИ  СЪВЕТ  ГРАД  ТУТРАКАН
                                              О Б Щ И Н А    Т У Т Р А К А Н
                      
                    

         7600 Тутракан, ул. “Трансмариска” № 31, тел. 0866/60621, факс:0866/60636
                                              E-mail: obs_tutrakan@b-trust.org

Докладна Записка от Данаил Николов - Председател на Общински съвет град Тутракан
Относно: План за работата на Общински съвет - Тутракан за I - то шестмесечие на 2018г.

План за работата на Общински съвет - Тутракан за I - то шестмесечие на 2018г.

Докладна Записка от Д-р Димитър Венков Стефанов - Кмет на Община Тутракан
Относно: Включване на обект в Проект “Красива България” 2018г.

Докладна Записка от Д-р Димитър Венков Стефанов - Кмет на Община Тутракан
Относно: План - сметка и размер на  такса „Битови отпадъци” за 2018г. на територията на Община Тутракан.

План - сметка и размер на  такса „Битови отпадъци” за 2018г. на територията на Община Тутракан.

Промил на такса битови отпадъци за 2018 г. в Община Тутракан по населени места

БИТОВИ ОТПАДЪЦИ-СПРАВКА РАЗХОДИ В ЛЕВА ЗА ПЕРИОДА ОТ 01.01.2016г.ДО 31.10.2016г.

БИТОВИ ОТПАДЪЦИ-СПРАВКА РАЗХОДИ В ЛЕВА ЗА ПЕРИОДА ОТ 01.01.2017г.ДО 31.10.2017г.

Докладна Записка от Д-р Димитър Венков Стефанов - Кмет на Община Тутракан
Относно: Отмяна на Решение №491 по Протокол №34 от 30.11.2017г. на Общински съвет гр. Тутракан.

Докладна Записка от Д-р Димитър Венков Стефанов - Кмет на Община Тутракан
Относно: Разпореждане с имоти - общинска собственост, представляващи земеделски земи в землището на с. Преславци, общ. Тутракан, ЕКАТТЕ 58253

Докладна Записка от Д-р Димитър Венков Стефанов - Кмет на Община Тутракан
Относно: Разпореждане с имот - общинска собственост, представляващ поземлен имот №002003 в землището на с. Цар Самуил, общ. Тутракан, ЕКАТТЕ 83524

Докладна Записка от Д-р Димитър Венков Стефанов - Кмет на Община Тутракан
Относно: Разпореждане с имот - общинска собственост, представляващ застоен терен с идентификатор №050143 в т.ч. два броя нежилищни сгради, находящи се в с. Белица, местност „Антимовски блок”, общ. Тутракан по КВС на с. Белица.

Докладни записки - 2013
Докладни записки - 2014