ОБЩИНСКИ  СЪВЕТ  ГРАД  ТУТРАКАН
                                              О Б Щ И Н А    Т У Т Р А К А Н
                      
                    

         7600 Тутракан, ул. “Трансмариска” № 31, тел. 0866/60621, факс:0866/60636
                                              E-mail: obs_tutrakan@b-trust.org


Докладна Записка от Д-р Димитър Венков Стефанов - Кмет на Община Тутракан
Относно:  Приемане на отчет за дейността на „МБАЛ- Тутракан“ ЕООД за 2021г.

Годишен финансов отчет за годината, завършваща на 31 декември 2021 г.

Годишен доклад за дейността на „Многопрофилна болница за активно лечение - Тутракан“  ЕООД

Доклад на независимия одитор на „Многопрофилна болница за активно лечение - Тутракан“  ЕООД


Докладна Записка от Д-р Димитър Венков Стефанов - Кмет на Община Тутракан
Относно: Избиране на регистриран одитор за заверка на годишния финансов отчет на „МБАЛ- Тутракан“ ЕООД

Докладна Записка от Д-р Димитър Венков Стефанов - Кмет на Община Тутракан
Относно: Определяне на представител на Община Тутракан в Комисията за изработване на областна аптечна карта

Докладна Записка от Д-р Димитър Венков Стефанов - Кмет на Община Тутракан
Относно: Поставяне на паметна плоча на българския актьор Кирил Господинов

Докладна Записка от Д-р Димитър Венков Стефанов - Кмет на Община Тутракан
Относно: Намерение на Община Тутракан за кандидатстване по Програма за развитие на селските райони 2014-2020 чрез Подхода ВОДЕНО ОТ ОБЩНОСТИТЕ МЕСТНО РАЗВИТИЕ с проектно предложение за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ от СНЦ “МИГ ТУТРАКАН - СЛИВО ПОЛЕ” по Мярка 7.5 „Подкрепа за публично ползване в инфраструктура за отдих, туристическа информация и малка по мащаб туристическа инфраструктура“, Процедура  №BG06RDNP001-19.618

Докладна Записка от Д-р Димитър Венков Стефанов - Кмет на Община Тутракан
Относно: Намерение на Община Тутракан за кандидатстване по Програма за развитие на селските райони 2014-2020 чрез Подхода ВОДЕНО ОТ ОБЩНОСТИТЕ МЕСТНО РАЗВИТИЕ с проектно предложение за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ от СНЦ “МИГ ТУТРАКАН - СЛИВО ПОЛЕ” по Мярка 7.2 “Подкрепа за инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура, включително инвестиции в енергия от възобновяеми източници и спестяване на енергия”, Процедура №BG06RDNP001-19.619

Докладна Записка от Д-р Димитър Венков Стефанов - Кмет на Община Тутракан
Относно: Прилагане на разпоредбите на §60 от Предходните и заключителни разпоредби (ПРЗ) на Закона за изменение и допълнение на Данъчно-осигурителния процесуален кодекс (ЗИД на ДОПК), обн. В ДВ бр.17 от 01.03.2022г.

Докладна Записка от Д-р Димитър Венков Стефанов - Кмет на Община Тутракан
Относно: Продажба на общинско жилище с идентификатор № 73496.501.3456.2.33 на наемателка, настанена по реда на чл. 14 от НРУУРОЖ

Докладна Записка от Д-р Димитър Венков Стефанов - Кмет на Община Тутракан
Относно: Даване на принципно съгласие от Общински съвет- Тутракан за допускане на процедура по изменение на Подробен устройствен план-план за регулация  (ПУП-ПР) за поземлен имот  с идентификатор №73496.501.3793, кв.69, ул. „Сливница“ по КККР Тутракан, одобрена през 2008г.
Докладни записки