ОБЩИНСКИ  СЪВЕТ  ГРАД  ТУТРАКАН
                                              О Б Щ И Н А    Т У Т Р А К А Н
                      
                    

         7600 Тутракан, ул. “Трансмариска” № 31, тел. 0866/60621, факс:0866/60636
                                              E-mail: obs_tutrakan@b-trust.org

Докладна Записка от Данаил Николов - Председател на Общински съвет град Тутракан
Относно: Свикване на извънредно неприсъствено общо събрание на съдружниците на „Водоснабдяване и канализация” ООД, гр. Силистра и вземане на решение за актуализиране на Дружествения договор на „ВИК” ООД, гр. Силистра

Докладна Записка от Данаил Николов - Председател на Общински съвет град Тутракан
Относно: Отчет за дейността на Общински съвет - Тутракан и неговите комисии за периода от 01 януари 2017г. до 30 юни 2017г.

Докладна Записка от Д-р Димитър Венков Стефанов - Кмет на Община Тутракан
Относно: Отчет на Кмета на Община Тутракан за изпълнение решенията на Общински съвет за периода 01.01.2017г. - 30.06.2017г.

Отчет за изпълнение на решенията на Общински съвет гр. Тутракан, отнасящи се до общинска администрация за периода от 01.01.2017г. - 30.06.2017г.

Докладна Записка от Д-р Димитър Венков Стефанов - Кмет на Община Тутракан
Относно:  Промяна в общата численост на персонала в Община Тутракан.

Длъжностно разписание по дейност 561 "Социален асистент" в сила от 01.09.2017 година

Докладна Записка от Д-р Димитър Венков Стефанов - Кмет на Община Тутракан
Относно: Отпускане на еднократна помощ на Даниела Маринова Стелиянова с постоянен адрес: гр. Тутракан, ул. „Вела Пискова” №3 а.

Докладна Записка от Д-р Димитър Венков Стефанов - Кмет на Община Тутракан
Относно: Разрешение за допускане на изключение от минималния брой ученици в паралелките и за дофинансиране, съгласно чл.11 от Наредба №7 от 29.12.2000г., за определяне броя на паралелките и групите и броя на учениците и на децата в паралелките и в групите на училищата, детските градини и обслужващите звена на МОН за учебната 2017 - 2018г. и чл.9а, ал.3 и чл.10, ал.4 от Наредба №7 от 29.12.2000г.

Докладна Записка от Д-р Димитър Венков Стефанов - Кмет на Община Тутракан
Относно: Разрешение за допускане на изключение от минималния брой ученици в паралелките и за дофинансиране, съгласно чл.11 от Наредба №7 от 29.12.2000г., за определяне броя на паралелките и групите и броя на учениците и на децата в паралелките и в групите на училищата, детските градини и обслужващите звена на МОН за учебната 2017 - 2018г.

Докладна Записка от Д-р Димитър Венков Стефанов - Кмет на Община Тутракан
Относно: Предложение за включване на ДГ „Патиланчо” в Списъка на Средищните детски градини в Република България за учебната 2017 - 2018 г.

Докладна Записка от Д-р Димитър Венков Стефанов - Кмет на Община Тутракан
Относно: Предложение за включване на СУ „Йордан Йовков” и СУ „Христо Ботев” в Списъка на Средищните училища в Република България за учебната 2017 - 2018г.

Докладна Записка от Д-р Димитър Венков Стефанов - Кмет на Община Тутракан
Относно: Разпореждане с недвижим имот - частна общинска собственост, находящ се в гр. Тутракан, ул. „Никола Йонков Вапцаров”, представляващ масивна едноетажна сграда с идентификатор №73496.500.3516.2 с площ от 12 кв.м. по КК и КР на гр. Тутракан.

Докладна Записка от Д-р Димитър Венков Стефанов - Кмет на Община Тутракан
Относно: Делба на поземлен имот №050098, находящ се в землището на с. варненци, Община Тутракан и промяна вида на собственост на новообразуван имот от публична общинска собственост в частна общинска собственост.

Докладна Записка от Д-р Димитър Венков Стефанов - Кмет на Община Тутракан
Относно: Откриване на процедура за изборна оператор на язовирна стена за възлагане стопанисването, поддръжката и експлоатацията на язовир - публична общинска собственост в землището на гр. Тутракан, местност „Боблата”, с идентификатор №73496.32.140 по КК и КР, одобрени със Заповед № РД-18-6/04.02.2008г. на Изпълнителния директор на АГКК, с площ 104,202 дка. чрез предоставянето му под наем чрез публичен търг с явно наддаване.

Докладна Записка от Д-р Димитър Венков Стефанов - Кмет на Община Тутракан
Относно: Допълване на Годишна програма за управление и разпореждане с имоти общинска собственост за 2017г.

Докладна Записка от Д-р Димитър Венков Стефанов - Кмет на Община Тутракан
Относно: Провеждане на публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на земеделска земя, съставляваща поземлен имот №050060 в землището на с. Цар Самуил, ЕКАТТЕ 78238, за срок от 10 /десет/ стопански години.

Докладна Записка от Д-р Димитър Венков Стефанов - Кмет на Община Тутракан
Относно: Провеждане на публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на земеделска земя, съставляваща поземлен имот №000131 в землището на с. Старо село, ЕКАТТЕ 69078, за срок от 10 /десет/ стопански години.

Докладна Записка от Д-р Димитър Венков Стефанов - Кмет на Община Тутракан
Относно: Разпореждане с имоти - общинска собственост, представляващи земеделска земя в землището на с. Антимово, Община Тутракан, ЕКАТТЕ 00494.

Докладна Записка от Д-р Димитър Венков Стефанов - Кмет на Община Тутракан
Относно: Разпореждане с имоти - общинска собственост, представляващи земеделска земя в землището на с. Белица, Община Тутракан, ЕКАТТЕ 03527.

Докладна Записка от Д-р Димитър Венков Стефанов - Кмет на Община Тутракан
Относно: Разпореждане с имоти - общинска собственост, представляващи земеделска земя в землището на с. Белица, Община Тутракан, ЕКАТТЕ 03527.

Докладна Записка от Д-р Димитър Венков Стефанов - Кмет на Община Тутракан
Относно: Разпореждане с имоти - общинска собственост, представляващи земеделска земя в землището на с. Старо село, Община Тутракан, ЕКАТТЕ 69078.

Докладни записки - 2013
Докладни записки - 2014