ОБЩИНСКИ  СЪВЕТ  ГРАД  ТУТРАКАН
                                              О Б Щ И Н А    Т У Т Р А К А Н
                      
                    

         7600 Тутракан, ул. “Трансмариска” № 31, тел. 0866/60621, факс:0866/60636
                                              E-mail: obs_tutrakan@b-trust.org

Докладна Записка от Данаил Николов - Председател на Общински съвет град Тутракан
Относно: : План за работата на Общински съвет - Тутракан за II - то шестмесечие на 2018г.

План за работата на Общински съвет - Тутракан за II - то шестмесечие на 2018г.

Докладна Записка от Д-р Димитър Венков Стефанов - Кмет на Община Тутракан
Относно: Даване на разрешение за изработване на проект за Подробен устройствен план-план за застрояване и парцеларен (ПУП-ПЗ и ПП) за поземлен имот, извън границите на урбанизираната територия

Докладна Записка от Д-р Димитър Венков Стефанов - Кмет на Община Тутракан
Относно: Делегиране на правомощия на   Кмета на Община Тутракан за издаване на Запис на заповед в полза на Министерство на околната среда и водите, Управляващ орган на ОП „Околна среда 2014-2020г.” за изпълнение на проект „Инвестиционен проект за изграждане на ГПСОВ и доизграждане на канализационна мрежа в гр. Тутракан”

Докладни записки - 2013
Докладни записки - 2014