ОБЩИНСКИ  СЪВЕТ  ГРАД  ТУТРАКАН
                                              О Б Щ И Н А    Т У Т Р А К А Н
                      
                    

         7600 Тутракан, ул. “Трансмариска” № 31, тел. 0866/60621, факс:0866/60636
                                              E-mail: obs_tutrakan@b-trust.org

Докладна Записка от Д-р Димитър Венков Стефанов - Кмет на Община Тутракан
Относно:
Актуализиране на поименен списък за разпределението на плана на капиталовите разходи към  15.07.2024г.


Обяснителна записка Относно: Актуализиране на поименен списък за разпределението на плана на капиталовите разходи към 15.07.2024г.

Приложение - 3 Поименен списък на капиталовите разходи за 2024 г. по обекти, функции и източници на финансиране - Актуализация  към 15.07. 2024 г.


Докладна Записка от Д-р Димитър Венков Стефанов - Кмет на Община Тутракан
Относно:
Отпускане на еднократна финансова помощ на Христана Кирова (жител на с. Варненци) и на Ержан Кочан (жител на с. Нова Черна) във връзка с възникнали пожари

Докладна Записка от Д-р Димитър Венков Стефанов - Кмет на Община Тутракан
Относно:
Определяне на представител на Община Тутракан за участие в извънредно неприсъствено заседание на Общото събрание на Асоциация по ВиК-Силистра на 09.08.2024г.

Докладна Записка от Д-р Димитър Венков Стефанов - Кмет на Община Тутракан
Относно:
Осигуряване дърва за огрев на ветераните от войните, съпругите на починалите ветерани от войните и пенсионери военно инвалиди от Община Тутракан, живеещи на територията на Община Тутракан

Докладна Записка от Д-р Димитър Венков Стефанов - Кмет на Община Тутракан
Относно:
Допълване на Годишната програма за управление и разпореждане с имотите общинска собственост за 2024г. и даване на съгласие за провеждане на публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на земеделски земи от Общинския поземлен фонд, за срок от 5 /пет/ стопански години

Докладна Записка от Д-р Димитър Венков Стефанов - Кмет на Община Тутракан
Относно:
Даване на разрешение за изработване на Подробен устройствен план (ПУП) - План за застрояване (ПЗ ) за поземлен имот с идентификатор 73496.14.34 по КККР на гр. Тутракан

Докладна Записка от Д-р Димитър Венков Стефанов - Кмет на Община Тутракан
Относно:
Даване на разрешение за изработване на подробен устройствен план (ПУП) - план за застрояване (ПЗ ) за поземлен имот с идентификатор 73496.505.336 по КККР на гр. Тутракан, м. “Голишна“ и изменение на подробен устройствен  план-план за застрояване за ПИ с идентификатор 73496.505.335 по КККР на гр. Тутракан, м. “Голишна“ с цел обединяване на двата имота

Докладни записки