ОБЩИНСКИ  СЪВЕТ  ГРАД  ТУТРАКАН
                                              О Б Щ И Н А    Т У Т Р А К А Н
                      
                    

         7600 Тутракан, ул. “Трансмариска” № 31, тел. 0866/60621, факс:0866/60636
                                              E-mail: obs_tutrakan@b-trust.org

Докладни записки за заседание №49  което ще се проведе на 13. 12.2018 г.

Докладна Записка от Данаил Николов - Председател на Общински съвет град Тутракан
Относно: План за работа на Общински съвет- Тутракан за I- то шестмесечие на 2019г.

Докладна Записка от Д-р Димитър Венков Стефанов - Кмет на Община Тутракан
Относно:  Поемане на общински дълг чрез ползване на дългосрочен кредит

Докладна Записка от Д-р Димитър Венков Стефанов - Кмет на Община Тутракан
Относно:  Изказвания, питания, становища и предложения на граждани. Разни


Докладни записки от заседание №48  проведено на 29. 11.2018 г.

Докладна Записка от Д-р Димитър Венков Стефанов - Кмет на Община Тутракан
Относно:  Актуализиране на поименен списък за разпределението на плана на капиталовите разходи към   30.11.2018г

Докладна Записка от Д-р Димитър Венков Стефанов - Кмет на Община Тутракан
Относно:  Приемане и одобряване на инвестиция, представляваща актив-публична общинска собственост, извършена от „ВиК” ООД гр. Силистра през 2018г

Докладна Записка от Д-р Димитър Венков Стефанов - Кмет на Община Тутракан
Относно:  Осигуряване на собствен принос във връзка с проектно предложение BG16RFOP001-2.002-0005„Енергийна ефективност в държавни и многофамилни сгради в гр.Тутракан“   по  Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020, Процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG16RFOP001-2.002 „Енергийна ефективност в периферните райони - 2”

Докладна Записка от Д-р Димитър Венков Стефанов - Кмет на Община Тутракан
Относно:    Включване на обект в Проект „Красива България” 2019г

Докладна Записка от Д-р Димитър Венков Стефанов - Кмет на Община Тутракан
Относно: Предоставяне за управление, стопанисване, поддържане и експлоатация на новоизградени и реконструирани  части от водопроводната мрежа в гр.Тутракан

Докладна Записка от Д-р Димитър Венков Стефанов - Кмет на Община Тутракан
Относно:  Допълване на Годишната програма за управление и разпореждане с имоти общинска собственост за 2018 г

Докладна Записка от Д-р Димитър Венков Стефанов - Кмет на Община Тутракан
Относно:  Разпореждане с имот - общинска собственост, представляващ земеделска земя в землището на гр. Тутракан, Община Тутракан, ЕКАТТЕ 73496, съставляваща имот с идентификатор №73496.XXX

Докладна Записка от Д-р Димитър Венков Стефанов - Кмет на Община Тутракан
Относно: Отдаване под наем на имот - публична общинска собственост, с начин на трайно ползване „XXX” в землището на с. Преславци, ЕКАТТЕ 58253, Община Тутракан

Докладни записки - 2013
Докладни записки - 2014