ОБЩИНСКИ  СЪВЕТ  ГРАД  ТУТРАКАН
                                              О Б Щ И Н А    Т У Т Р А К А Н
                      
                    

         7600 Тутракан, ул. “Трансмариска” № 31, тел. 0866/60621, факс:0866/60636
                                              E-mail: obs_tutrakan@b-trust.org

Докладна Записка от Д-р Димитър Венков Стефанов - Кмет на Община Тутракан
Относно: Делегиране правомощия на Кмета на Община Тутракан - Димитър Венков Стефанов за издаване на запис на заповед от Община Тутракан в полза на Агенция за социално подпомагане чрез дирекция „Международно сътрудничество, програми и европейска интеграция”, Управляващ орган на Оперативна програма за храни и/или основно материално подпомагане от фонда за европейско подпомагане на най-нуждаещите се лица в България, за изпълнение на Договор за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ №ХХХ за проект „Обществена трапезария за гражданите на Тутракан”

Докладна Записка от Д-р Димитър Венков Стефанов - Кмет на Община Тутракан
Относно: Отдаване под наем на част от имот - публична общинска собственост, представляваща: обособено помещение с площ от  ХХ кв. м, находящо се в масивна  сграда  „Читалище” в кв.Х, УПИ-Х  по плана на с. Пожарево, с предназначение за търговска дейност, чрез търг

Докладна Записка от Д-р Димитър Венков Стефанов - Кмет на Община Тутракан
Относно: Допълване  на Годишната програма за управление и разпореждане с имоти общинска собственост за 2018 г.

Докладна Записка от Д-р Димитър Венков Стефанов - Кмет на Община Тутракан
Относно: Учредяване право на ползване върху земеделска земя от общинския поземлен фонд за устройване на пчелин
Докладни записки - 2013
Докладни записки - 2014