ОБЩИНСКИ  СЪВЕТ  ГРАД  ТУТРАКАН
                                              О Б Щ И Н А    Т У Т Р А К А Н
                      
                    

         7600 Тутракан, ул. “Трансмариска” № 31, тел. 0866/60621, факс:0866/60636
                                              E-mail: obs_tutrakan@b-trust.org

Докладна Записка от Д-р Димитър Венков Стефанов - Кмет на Община Тутракан
Относно: Приемане на допълнения в Наредбата за определяне размера на местните данъци на територията на Община Тутракан.

Докладна Записка от Д-р Димитър Венков Стефанов - Кмет на Община Тутракан
Относно: Определяне на минимални и максимални цени за таксиметров превоз на пътници за един километър пробег по съответната тарифа, валидни за територията на Община Тутракан.

Докладна Записка от Д-р Димитър Венков Стефанов - Кмет на Община Тутракан
Относно: Отпускане на еднократна помощ на Йорданка Ангелова Янкова - гр. Тутракан, ул. „Байкал” 29.

Докладна Записка от Д-р Димитър Венков Стефанов - Кмет на Община Тутракан
Относно: Разрешение за допускане на изключение от минималния брой ученици в паралелките и за дофинансиране, съгласно чл.11 от Наредба №7 от 29.12.2000 година, за определяне броя на паралелките и групите и броя на учениците и децата в паралелките и в групите на училищата, детските градини и обслужващите звена на МОН за учебната 2017 - 2018 година и чл.9а, ал.3 и чл.10, ал.4 от Наредба №7 от 29.12.2000г.

Докладна Записка от Д-р Димитър Венков Стефанов - Кмет на Община Тутракан
Относно: Допълване на Годишна програма за управление и разпореждане с имоти общинска собственост за 2017г. и приемане на решение за продажба на имот №000291 с НТП - Нива, площ от 6,406 дка. /шест декара четиристотин и шест кв.м./, категория на земята при неполивни условия V /пета/, местност „Юрта” по КВС на с. Старо село /ЕКАТТЕ 69078/, общ. Тутракан.

Докладна Записка от Д-р Димитър Венков Стефанов - Кмет на Община Тутракан
Относно: Отдаване под наем на помещение с площ от 46,50 кв.м., находящо се в общинска сграда - „Търговска сграда” в с. Белица, кв.23, УПИ - IV - 179 по плана на селото.

Докладна Записка от Д-р Димитър Венков Стефанов - Кмет на Община Тутракан
Относно: Разпореждане с имот - общинска собственост, представляващ поземлен имот №73496.504.709 с площ от 0,395 дка., находящ се в гр. Тутракан, общ. Тутракан, обл. Силистра, местност „Зад болницата” по КККР на гр. Тутракан.


Докладни записки - 2013
Докладни записки - 2014