ОБЩИНСКИ  СЪВЕТ  ГРАД  ТУТРАКАН
                                              О Б Щ И Н А    Т У Т Р А К А Н
                      
                    

         7600 Тутракан, ул. “Трансмариска” № 31, тел. 0866/60621, факс:0866/60636
                                              E-mail: obs_tutrakan@b-trust.org


Докладна Записка от Д-р Димитър Венков Стефанов - Кмет на Община Тутракан

Относно: Приемане на Бюджет на Община Тутракан за 2020г.

Докладна Записка от Д-р Богомил Петров Бойчев  - Управител „ МБАЛ- Тутракан” ЕООД
Относно: 
Избиране на регистриран одитор за заверка на годишния финансов отчет на „МБАЛ - Тутракан”ЕООД за 2020г.

Докладна Записка от Д-р Димитър Венков Стефанов - Кмет на Община Тутракан
Относно: Приемане и одобряване на инвестиция, представляваща актив-публична общинска собственост, извършена от „ВиК” ООД гр. Силистра през 2019г.

Инвестиция, представляваща актив-публична общинска собственост, извършена от „ВиК” ООД гр. Силистра през 2019г.

Докладна Записка от Д-р Димитър Венков Стефанов - Кмет на Община Тутракан
Относно: Приемане на Годишна програма за развитие на читалищната дейност в Община Тутракан за 2020 година

Годишна програма за развитие на читалищната дейност в Община Тутракан за 2020 година

Докладна Записка от Д-р Димитър Венков Стефанов - Кмет на Община Тутракан
Относно: Приемане на Общински план за младежта в Община Тутракан за 2020г.

Общински план за младежта в Община Тутракан за 2020г.

Докладна Записка от Д-р Димитър Венков Стефанов - Кмет на Община Тутракан
Относно: Избор на общински съветници за членове на общинската експертна комисия по спорта /ОЕКС/

Докладна Записка от Д-р Димитър Венков Стефанов - Кмет на Община Тутракан
Относно: Издаване на Запис на заповед от община Тутракан в полза на ДФ „Земеделие”, обезпечаващ 100 на сто стойността на авансово плащане, което Сдружение „ Местна инициативна група Тутракан- Сливо поле“ има право да поиска от ДФЗ за изпълнение на стратегия за Водено от общностите местно развитие № РД 50-58/25.07.2018 г. с планиран бюджет за 2020 г. в размер на 388 294,93 лв.

Докладна Записка от Д-р Димитър Венков Стефанов - Кмет на Община Тутракан
Относно: Приемане на стратегия за управление на общинската собственост в Община Тутракан за периода 2019- 2023 година

Стратегия за управление на общинската собственост в Община Тутракан за периода 2019- 2023 година

Докладна Записка от Д-р Димитър Венков Стефанов - Кмет на Община Тутракан
Относно: Утвърждаване  списък на общинските жилища за 2020г.

Списък на общинските жилища за 2020г.

Докладна Записка от Д-р Димитър Венков Стефанов - Кмет на Община Тутракан
Относно: Приемане на Годишна програма за управление и разпореждане с имотите общинска собственост в Община Тутракан за 2020 година

Годишна програма за управление и разпореждане с имотите общинска собственост в Община Тутракан за 2020 година

Докладна Записка от Д-р Димитър Венков Стефанов - Кмет на Община Тутракан
Относно: Предоставяне под наем на общински имоти с НТП - полски пътища, по реда на чл.37в, ал.16 от Закона за собствеността и ползване на земеделските земи за стопанската 2019 -2020г.

Докладна Записка от Д-р Димитър Венков Стефанов - Кмет на Община Тутракан
Относно: Даване на Разрешение за изработване на проект” Подробен устройствен план / ПУП / - Парцеларен план  /ПП/  на захранващ ел.кабел 0,4kV към ПИ 73496.19.266 по КККР на гр.Тутракан, общ.Тутракан” ( за елементите на техническата инфраструктура  извън границите на урбанизираната територия)

Докладна Записка от Д-р Димитър Венков Стефанов - Кмет на Община Тутракан
Относно: Даване на принципно съгласие от Общински съвет гр. Тутракан за изменение на подробен устройствен план засягащ имот с идентификатор 73496.500.737 по КККР на Тутракан, одобрен през 2008г. (или УПИ- II-„Озеленяване“ кв. 47 от ЗРП на гр. Тутракан) представляващ имот публична общинска собственост.

Докладна Записка от Д-р Димитър Венков Стефанов - Кмет на Община Тутракан
Относно: Приемане на решение за продажба на незастроен неурегулиран поземлен имот №73496.501.3393, кв. 75 ул. „Опълченска“ по КККР на гр. Тутракан, общ. Тутракан, обл. Силистра.

Докладна Записка от Д-р Димитър Венков Стефанов - Кмет на Община Тутракан
Относно: Отдаване под наем на имот- публична общинска собственост, с начин на трайно ползване Язовир „Старо село“ в землището на с. Старо село, ЕКАТТЕ 69078, Община Тутракан

Докладна Записка от Д-р Димитър Венков Стефанов - Кмет на Община Тутракан
Относно: Отдаване под наем на имот- публична общинска собственост, с начин на трайно ползване Язовир „Белица 1“ в землището на с. Белица, ЕКАТТЕ 03527, Община Тутракан

Докладна Записка от Д-р Димитър Венков Стефанов - Кмет на Община Тутракан
Относно: Отдаване под наем на част от недвижим имот - публична общинска собственост, представляващ обособено помещение за здравни услуги  в административна сградата „Кметство”,  находяща се в с. Нова Черна, кв. 13, УПИ- І, пл. № 113, ул. „Черно море” № 1

Докладна Записка от Д-р Димитър Венков Стефанов - Кмет на Община Тутракан
Относно: Отдаване под наем на част от недвижим имот - публична общинска собственост, представляващ обособено помещение за дентален кабинет в административна сградата „Кметство”,  находяща се в с. Нова Черна, кв. 13, УПИ- І пл. № 113, ул. „Черно море” № 1

Докладна Записка от Д-р Димитър Венков Стефанов - Кмет на Община Тутракан
Относно: Отдаване под наем на част от недвижим имот - публична общинска собственост, представляващ обособено помещение с  площ от 14,00 кв.м, находящ се в административна  сграда  в с. Варненци, кв. 17, парцел- ХVІІ, по плана на селото от 1955г.

Докладна Записка от Д-р Димитър Венков Стефанов - Кмет на Община Тутракан
Относно: Отдаване под наем на част от недвижим имот - публична общинска собственост, представляващ обособено помещение с  основна площ от 17,00 кв.м и спомагателна площ от 10 кв.м,  находящо се в административна сграда  в с. Преславци, кв.18, парцел- ІІІ, имот №142 по плана на селото

Докладна Записка от Д-р Димитър Венков Стефанов - Кмет на Община Тутракан
Относно: Отдаване под наем на имот - частна общинска собственост, представляващ: обособени помещения с основна площ от 10,60 кв.м и спомагателна площ 8,20 кв.м, находящи се в сграда  “бивша Здравна служба”  в с. Шуменци, кв. 21, УПИ- ХII, пл. № 192

Докладна Записка от Д-р Димитър Венков Стефанов - Кмет на Община Тутракан
Относно: Отдаване под наем на  самостоятелен обект - частна общинска собственост с идентификатор №73496.501.3456.1.44 с площ от 25,82 кв.м по КККР на гр. Тутракан с предназначение за офис

Докладна Записка от Д-р Димитър Венков Стефанов - Кмет на Община Тутракан
Относно: Организиране на публичен търг за отдаване под  наем на площ от 4/четири/ кв.м за поставяне на терминално устройство в самостоятелен обект с идентификатор №73496.501.3451.2.20 по КККР на гр. Тутракан

Докладна Записка от Нехат Кантаров- Председател на Общински съвет град Тутракан
Относно: Определяне представител на общински съвет в общото събрание на Националното сдружение на общините в Република България (НСОРБ).
Докладни записки