ОБЩИНСКИ  СЪВЕТ  ГРАД  ТУТРАКАН
                                              О Б Щ И Н А    Т У Т Р А К А Н
                      
                    

         7600 Тутракан, ул. “Трансмариска” № 31, тел. 0866/60621, факс:0866/60636
                                              E-mail: obs_tutrakan@b-trust.orgДокладна Записка от Д-р Димитър Венков Стефанов - Кмет на Община Тутракан

Относно: Актуализиране на поименен списък за разпределението на плана на капиталовите разходи към  24.11.2022г.

Обяснителна записка Относно: Актуализиране на поименен списък за разпределението на плана на капиталовите разходи към 24.11.2022г.

Приложение - 3 Поименен списък на капиталовите разходи за 2022 г. по обекти, функции и източници на финансиране - Актуализация  24.11. 2022 г.

Докладна Записка от Д-р Димитър Венков Стефанов - Кмет на Община Тутракан
Относно: Приемане и одобряване на инвестиция, представляваща актив - публична общинска собственост, извършена от „ВиК” ООД - гр. Силистра през 2022г.

ПРИЛОЖЕНИЕ КЪМ ПРОТОКОЛ ЗА УСТАНОВЯВАНЕ НА ИЗВЪРШЕНИ ИНВЕСТИЦИИ В АКТИВИ – ПУБЛИЧНА ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ В ОБЩИНА ТУТРАКАН ПРЕЗ 2022Г., ИЗВЪРШЕНИ ЗА СМЕТКА НА  „ВОДОСНАБДЯВАНЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ“ ООД –  СИЛИСТРА

Докладна Записка от Д-р Димитър Венков Стефанов - Кмет на Община Тутракан
Относно: Възстановяване на обезпечения по чл. 60 и отчисления чл. 64 от Закона за управление на отпадъците (ЗУО) за периода от януари до май 2022г.

Докладна Записка от Д-р Димитър Венков Стефанов - Кмет на Община Тутракан
Относно: Приемане на Годишна програма за развитие на читалищната дейност в Община Тутракан за 2023 година

Докладна Записка от Д-р Димитър Венков Стефанов - Кмет на Община Тутракан
Относно: Кандидатстване на Община Тутракан с проектно предложение по процедура чрез директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG05SFPR002-2.002 - „Укрепване на общинския капацитет“, приоритет 2: „Социално включване и равни възможности“, Специфична цел 3: „Подобряване на равния и навременен достъп до качествени и устойчиви услуги на достъпна цена, включително услуги, които стимулират достъпа до жилищно настаняване и ориентирани към индивида грижи, включително здравеопазване; модернизиране на системите за социална закрила, включително насърчаване на достъпа до социална закрила, като се обръща особено внимание на децата и групите в неравностойно положение; подобряване на достъпността, включително за хората с увреждания, ефективността и устойчивостта на системите за здравеопазване и на услугите за полагане на дългосрочни грижи”, на Програма „Развитие на човешките ресурси”2021-2027 година

Докладна Записка от Д-р Димитър Венков Стефанов - Кмет на Община Тутракан
Относно: Отпускане на еднократна помощ на Фиданка Зоркова Христова, с постоянен  адрес гр. Тутракан, ул. „Тича“ № 10

Докладна Записка от Д-р Димитър Венков Стефанов - Кмет на Община Тутракан
Относно: Допълване на Годишната програма за управление и разпореждане с имоти общинска собственост за 2022г.

Докладна Записка от Д-р Димитър Венков Стефанов - Кмет на Община Тутракан
Относно: Допълване на Годишната програма за управление и разпореждане с имот общинска собственост за 2022 г. и приемане на решение за продажба  на  застроен  поземлен имот № 73496.500.1304 с площ от 926кв.м. в т.ч. двуетажна паянтова сграда със застроена площ от 29,00 кв.м. с кадастрален № 73496.500.1304.1 по КККР за гр. Тутракан

Докладна Записка от Д-р Димитър Венков Стефанов - Кмет на Община Тутракан
Относно: Приемане на решение за продажба  на земеделска земя  №73496.8.97 с площ от 23,587 кв.м., с НТП: „ Изоставена орна земя”,  местност “ Сакара“  по КККР на  гр. Тутракан, общ. Тутракан, обл. Силистра

Докладна Записка от Д-р Димитър Венков Стефанов - Кмет на Община Тутракан
Относно: Безвъзмездно придобиване на право на собственост по смисъла на чл.54 от Закона за държавната собственост, на Масивна едноетажна сграда с идентификатор №03527.50.121.1, със ЗП 174 кв.м., и избено помещение със ЗП 20,00кв.м. построена в имот № 03527.50.121, местност „ Антимовски блок“  по КККР на с. Белица, общ. Тутракан

Докладна Записка от Д-р Димитър Венков Стефанов - Кмет на Община Тутракан
Относно: Предоставяне  на помещение - зала по борба  за безвъзмездно право на ползване на Сдружение „Спортен клуб по борба - Истър - Тутракан“

Докладна Записка от Д-р Димитър Венков Стефанов - Кмет на Община Тутракан
Относно: Приемане на решение за продажба и утвърждаване на оценка за продажба на 19,00кв.м., представляващи придаваемо място от улица “Исперих“ към УПИ VI-921 в кв.131 по плана на гр. Тутракан, общ. Тутракан


ГОДИШНА ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА ЧИТАЛИЩНАТА ДЕЙНОСТ В ОБЩИНА ТУТРАКАН ЗА 2023 Г
Докладни записки