ОБЩИНСКИ  СЪВЕТ  ГРАД  ТУТРАКАН
                                              О Б Щ И Н А    Т У Т Р А К А Н
                      
                    

         7600 Тутракан, ул. “Трансмариска” № 31, тел. 0866/60621, факс:0866/60636
                                              E-mail: obs_tutrakan@b-trust.org

Докладна Записка от Д-р Димитър Венков Стефанов - Кмет на Община Тутракан
Относно:  Представяне на Информация за изпълнение на Бюджета и  Сметките за средства от Европейския съюз на Община Тутракан към 30.06.2023 г.


                            УВАЖАЕМИ  Г- Н ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГР. ТУТРАКАН,
                                                             УВАЖАЕМИ ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ,

В изпълнение на  чл. 137, ал. 2, от Закона за публичните финанси / ЗПФ/, чл. 44, ал. 1, т. 7 от Закон за местното самоуправление и местната администрация / ЗМСМА/  и чл. 45 от Наредбата за условията и реда за съставяне на бюджетната прогноза за местните дейности за следващите три години, за съставяне, приемане изпълнение и отчитане на бюджета на Община Тутракан, представям на Вашето внимание информация за изпълнение на бюджета и сметките за средствата от Европейския съюз на Община Тутракан, за периода от 01.01.2023 г. до 30.06.2023 г.
Предвид гореизложеното предлагам да вземете следното
                                                                                           

РЕШЕНИЕ:

На основание  чл.21, ал.1, т.6 от  Закон за местното самоуправление и местната администрация / ЗМСМА/  и чл. 45 от Наредбата за условията и реда за съставяне на бюджетната прогноза за местните дейности за следващите три години, за съставяне, приемане изпълнение и отчитане на бюджета на Община Тутракан, Общински съвет гр. Тутракан се запозна  и приема представената информация за изпълнение на бюджета и сметките за средствата от Европейския съюз на Община Тутракан, за периода от 01.01.2023 г. до 30.06.2023 г., съгласно Приложения  №  от 1 до 5 към Докладната записка на кмета на Община Тутракан.
Приложение № 1 Информация за текущото изпълнение на бюджета на Община Тутракан към  30.06.2023г.
Приложение № 2 Отчет за изпълнение на Бюджет 2023г. на Община Тутракан към 30.06.2023г. 
Приложение № 3 Отчет за капиталовите разходи към 30.06.2023г.
Приложение № 4 Отчет за изпълнение на сметките за средства от европейския съюз  към 30.06.2023 г.
Приложение № 5 Отчет за изпълнение на бюджетите на разпоредителите с бюджетни кредити към 30.06.2023г.


Кмет на Община Тутракан:………………
                          / д-р Димитър Стефанов /Съгласувал: …………………………..
                         /Даниела Гвоздейкова- Кирякова - Секретар на Община Тутракан /


Изготвил:………………..
                        / Валя Йорданова - гл.специалист „Бюджет“

                                                                                           
БЮДЖЕТ 2023