ОБЩИНСКИ  СЪВЕТ  ГРАД  ТУТРАКАН
                                              О Б Щ И Н А    Т У Т Р А К А Н
                      
                    

         7600 Тутракан, ул. “Трансмариска” № 31, тел. 0866/60621, факс:0866/60636
                                              E-mail: obs_tutrakan@b-trust.org

Докладна Записка от Д-р Димитър Венков Стефанов - Кмет на Община Тутракан
Относно:  Приемане на Бюджет на Община Тутракан за 2023 г.

                            УВАЖАЕМИ  Г- Н ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГР. ТУТРАКАН,
                                                             УВАЖАЕМИ ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ,

Приемането на Закона за държавния бюджет на Република България за 2023 г. , налага изпълнение на последващи процедури свързани с приемането на бюджета на общината.
Проектът на общинския бюджет за 2023 г. е разработен съобразно ЗДБРБ за 2023г. и прогнозните очаквания за собствени приходи, както поетите ангажименти за разходи за текущата дейност и такива, свързани с реализиране на ангажименти по действащи проекти.
При разработването му са взети предвид и разчетите за 2023 г. приети от Общински съвет гр. Тутракан на заседание №57/30.03.2023 г. , Решение №  675, както и последващи решения, касаещи приходната част на бюджета.
В синтезирана информация в приложения от № 1 до №16 са обхванати основните показатели, които трябва да се приемат с общинския бюджет.
Във връзка с това на днешното заседание Ви представяме проект на бюджета на общината за 2023 г., който да разгледате и да предприемете действия за приемането на същия.

Приложение № 1, 1.1 и 1.2  Бюджет на Община Тутракан за 2023 г.
Приложение № 2 Доклад към Бюджет на Община Тутракан за  2023 г.
Приложение № 3 Поименен списък на капиталови разходи за 2023 г. на  Община Тутракан.
Приложение № 4 Средства за заплати на персонала в Община Тутракан през 2023 г.
Приложение № 5 Списък на длъжностите с право на транспортни разходи по Бюджета на Община Тутракан през 2023 г.
Приложение № 6.1 и 6.2. и 6.3 Индикативен годишен разчет  на сметките за средства от ЕС  за 2023 г.
Приложение № 7 Прогноза на общинския дълг за периода 2023 до 2026 г.
Приложение № 8 Размер на просрочените задължения от 2022 г., които ще бъдат разплатени от Общината през 2023 г. План - график  за разплащане на просрочените задължения от бюджет 2023.
Приложение № 9 Справка за Бюджет 2023 година на кметствата.
Приложение № 10 Разпределение на преходния остатък от 2022 г.
Приложение № 11 Списък на второстепенните разпоредители с бюджетни кредити, в т.ч. на делегиран бюджет за 2023 година.
Приложение № 12 Бюджет на Общински съвет гр. Тутракан за 2023 г.
Приложение № 13 Протокол от публичното обсъждане на проекта за бюджет на община Тутракан за 2023 г.
Приложение № 14 Актуализирана бюджетна прогноза на местните дейности на Община Тутракан за периода 2023 -2026 г.
Приложение № 15 Прогноза поети ангажименти и задължения
Приложение № 16 Проект  на Решение за Бюджет 2023 г.Кмет на Община Тутракан:………………
                          / д-р Димитър Стефанов /Съгласувал: …………………………..
                         /Даниела Гвоздейкова- Кирякова - Секретар на Община Тутракан /


Изготвил:………………..
                        / Валя Йорданова - гл.специалист „Бюджет“

                                                                                           
БЮДЖЕТ 2023