ОБЩИНСКИ  СЪВЕТ  ГРАД  ТУТРАКАН
                                              О Б Щ И Н А    Т У Т Р А К А Н
                      
                    

         7600 Тутракан, ул. “Трансмариска” № 31, тел. 0866/60621, факс:0866/60636
                                              E-mail: obs_tutrakan@b-trust.org


                                       ПРОЕКТ НА БЮДЖЕТ НА ОБЩИНА ТУТРАКАН ЗА 2022 Г.

На  основание чл.84, ал.1 и ал.4  и  чл.94 от Закона за публичните финанси и във връзка с дадените ми правомощия като кмет на Община Тутракан по изпълнение на функциите и дейностите на общината през финансовата 2022г., представям пред Вас  разработения от Общинска администрация проект за Бюджет на общината за 2022 г.

Бюджет - начален план 2022 година по пълна единна бюджетна класификация
Община Тутракан


Приложение № 1 Бюджет на Община Тутракан за 2022 г.

Приложение № 2 Доклад към Бюджет на Община Тутракан за  2022 г.

Приложение № 3 Поименен списък на капиталови разходи за 2022 г. на  Община Тутракан.

Приложение № 4 Средства за заплати на персонала в Община Тутракан за 2022 г.

Приложение № 5 Списък на длъжностите и лицата с право на транспортни разходи по Бюджета на Община Тутракан през 2022 г.

Приложение № 6.1 и 6.2  Индикативен годишен разчет за сметките за средства от ЕС за 2022 г.

Приложение № 7 Списък на второстепенните разпоредители с бюджетни средства към бюджета на Община Тутракан за 2022 г.

Приложение № 8 Бюджет на Общински съвет гр. Тутракан за 2022 г.

Приложение № 9; >> 9.1, 9.2, 9.3, 9.4, 9.5, 9.6, 9.7 и 9.8  Справка за намеренията за общински дълг към Бюджет на Община Тутракан за 2022 г.- 9.1 - >> 9.2 - >> 9.3>> 9.4 - >> 9.5 - >> 9.6>> 9.7>> 9.8

Приложение № 10 План-график за обслужване на просрочените задължения през  2022 г.

Приложение № 11Справка за Бюджет за 2022 година на кметствата при Община Тутракан

Приложение № 12 Справка за разпределение на средствата от предходния остатък от 2021 г.

Приложение № 13 Общинско предприятие "БКС" гр. Тутракан, План сметка  за 2022 г.

                                                                                           
                                                                                
Кмет на Община Тутракан:………………       / д-р Димитър Стефанов /
БЮДЖЕТ 2022