Общинският съвет е колективен орган на местното самоуправление в Република България и се избира от жителите на общината при условия и по ред, определени от закона.   Състои се от 17 общински съветници и е с мандат 4 години. Общинският съвет осъществява своите правомощия  въз основа на Конституцията на Република България, Европейската харта за местно самоуправление, Закона за местното самоуправление и местната администрация, действащото законодателство, както и въз основа на Правилника за организацията и дейността на Тутраканския общински съвет, неговите комисии и взаимодействието му с администрацията на Община Тутракан. Съгласно Закона за местното самоуправление и местната администрация  /ЗМСМА/ общинският съвет има следните правомощия:

Правомощия и задължения на Общинския съвет
-  Определя политиката за изграждане и развитие на общината;
-  Одобрява структурата на общинската администрация по предложение
на кмета на Тутраканска община ;
-  Избира и освобождава председателя на съвета;
- Определя размера на трудовите възнаграждения на кметовете в рамките на действащата нормативна уредба и средствата за работна заплата на персонала от общинския бюджет по предложение на кмета на Тутраканска община;
- Приема годишния бюджет на общината, осъществява контрол и приема и изменя отчета за изпълнението му;
-  Определя размера на местните такси;
- Приема решения за придобиване, управление  и разпореждане с общинско имущество и определя конкретните правомощия на кмета на Тутраканска община, кметовете на кметствата, приема решения за създаване, преобразуване и прекратяване на търговските дружества с общинско имущество и определя  представителите на Тутраканска община в тях;
-  Приема решения за ползване на банкови кредити, за предоставяне на безлихвени заеми;
-  Приема решения за създаване и одобряване на общи и
подробни градоустройствени планове за територията на общината или за части от нея;
- Приема стратегии, прогнози, програми и планове за развитие на Тутраканска община;
- Определя изисквания за дейността на физическите и юридическите лица на територията на Тутраканска община, които произтичат от екологичните, историческите, социалните и другите особености на Тутраканска община, както и от състоянието на инженерната и социалната инфраструктура;
- Приема решения за участие на общината в сдружения на местните власти в страната и чужбина, както и в други юридически лица с нестопанска цел и определя  представителите на Тутраканска община в тях;
- Приема решения за именуване и преименуване на улици, площади, паркове, инженерни съоръжения, вилни зони други обекти с общинско значение;
-  Приема решения за провеждане на референдуми и общи събрания
на населението на Тутраканска община по въпроси от своята компетентност;
-  Удостоява с почетно гражданство български и чуждестранни граждани.

В своята дейност Тутраканския общински съвет се ръководи от следните принципи:
-  Законност;
-  Колегиалност;
-  Самостоятелност по отношение на държавните органи при вземане на решения;
-  Гарантиране и закриляне интересите на жителите на Тутраканска община;
-  Публичност при взимане на решения и тяхното изпълнение.

      Тутраканския общински съвет избира обществен посредник, който съдейства за спазване правата и законните интереси на гражданите пред общинския съвет и администрацията на Тутраканска община.
      Тутраканския общински съвет провежда редовни заседания всеки последен четвъртък от месеца от 9:30. Заседанията на съвета са открити. По изключение Тутраканския общински съвет може да реши отделно заседание или разглеждането на отделни точки от дневния ред да се проведе при закрити врати.
      Дейността на Тутраканския общински съвет се осъществява въз основа на едногодишна работна програма, която се изготвя от председателя на Тутракански общински съвет въз основа на предложенията на общинските съветници, кмета на Тутраканска община, кметовете на кметства.
ОБЩИНСКИ  СЪВЕТ  ГРАД  ТУТРАКАН
© 2009 Тутракан. Всички права запазени. Произведено в touristcenter_tutrakan   Copyright © 2009 by" touristcenter_tutrakan"All Rights reserved
ИСТОРИЯ  НА  ГР. ТУТРАКАН
АРХИТЕКТУРЕН РЕЗЕРВАТ РИБАРСКА МАХАЛА
ЗМ  " КАЛИМОК БРЪШЛЕН "
УСТРОЙСТВЕН ПРАВИЛНИК НА ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ ТУТРАКАН
МЕЖДУНАРОДЕН ФЕСТИВАЛ "РЕЧНИ НОТИ "
СЪЗДАВАНЕ НА МЕСТНА ИНИЦИАТИВНА РИБАРСКА ГРУПА ГЛАВИНИЦА-ТУТРАКАН-СЛИВО ПОЛЕ
ПОКАНА ЗА ЗАСЕДАНИЕ

Д-р Димитър Стефанов 
Кмет  на  Община  Тутракан
Разчет за евакуация и разсредоточаване в Община Тутракан - Общи положения... [ още ]

План за защита при бедствия в Община Тутракан  2013 г. >> ... [ изтегли от тук ]

Проект: План за действие на Община Тутракан за подкрепа на интеграционните политики 2012-2014 ... [ още ]

Проект на Общинска стратегия за развитие на социалните услуги   в Община Тутракан  - 2011 - 2015 >>... [ още ]

Наредба за съставянето, изпълнението и отчитането на общинския бюджет на Община Тутракан, приета с Решение № 47 по Протокол №3/22.12.2011 г. >>... [ още ]

Изисквания за развитие на спорта в Община Тутракан >>... [ още ]
Декларации по чл. 12, т. 2 във връзка с чл. 14 от Закона за предотвратяване и разкриване на конфликт на интереси на общински съветници и кметове ... [ още ]
План за работа на Общински съвет - Тутракан за първото шестмесечие на 2017 г.
ОБЩИНСКИ ЦЕНТЪР ЗА ИЗВЪНУЧИЛИЩНИ ДЕЙНОСТИ
09.07.2018 Правилник за организацията и дейността на Общински съвет гр. Тутракан

/ изм. с реш. №67 от 20.06.2018г. на Административен съд - Силистра /
АРХИВ ЗАПОВЕДИ
Заповеди - 2009 >> ... [ Виж ]
Заповеди - 2010
>> ... [ Виж ]
Заповеди - 2011
>> ... [ Виж ]
ПРОГРАМА ДОСТЪП ДО ИНФОРМАЦИЯ
Търсене на База данни
                 О Б Щ И Н А    Т У Т Р А К А Н       
          7600 Тутракан, ул. “Трансмариска” № 31,
               тел. 0866/60621, факс:0866/60636
                 E-mail: obs_tutrakan@b-trust.org
Покана за заседание  №63 на Общински съвет Тутракан,
и график на заседания на постоянните комисии за 18.10.2019 г


Докладни записки за заседание № 63 за 18.10.2019 г.

Решения от  заседание - Протокол № 62 от 21.09.2019 г.

Решения от  заседание - Протокол № 61 от 19.09.2019 г.
На 18.10.2019г. /петък/ ще се проведе извънредно заседание на Общински съвет град Тутракан при следния дневен ред ... [ още ]
Заповед № 2481 от 24.10.2013 г.
Организирано събиране и извозване на битови отпадъци през 2014 г. да се извършва:... [ Виж в заповеди
План-Сметка по такса “Битови отпадъци” за 2018 г. на територията на Община Тутракан - Проект
План за развитие на Община Тутракан за периода 2014 - 2020
Правилник за финансово подпомагане на изследвания и процедури, свързани с лечение на безплодие на семейства и лица, живеещи на фактическо съпружеско съжителство,с репродуктивни проблеми на територията на Община Тутракан
Договор за стопанисване, поддържане и експлоатация на ВиК системите и  съоръженията и предоставяне на ВиК услуги
Промил на такса битови отпадъци за 2018 г. в Община Тутракан по населени места
10.05.2019 Програма на мерките за закрила на деца с изявени дарби в община Тутракан за 2019 г.
План за действие на Община Тутракан за подкрепа на интеграционните политики  2014 - 2020
                             

Приоритетни области на действие към плана за действие
30.03.2018 План за 2018 г. по изпълнение на Националната стратегия за младежта 2010 - 2020 г.
Списък - Общинските жилища по предназначение - за отдаване под наем и настаняване на граждани с установени жилищни нужди
26.04.2018 Общинска програма за закрила на детето за 2018 г.
Прогноза за периода 2016-2018 г. на постъпленията от местни приходи и на разходите за местни дейности
26.09.2019 Годишна програма за управление и разпореждане с имотите общинска собственост в Община Тутракан за 2019 г.
/Допълнена с реш. № 845,  по Протокол №60 от 29 август 2019г./
БЮДЖЕТ НА ОБЩИНА ТУТРАКАН ЗА 2019 г.
Докладна записка от Данаил Николов - Председател на Общински съвет Тутракан - Относно: План за работа на Общински съвет - Тутракан за второто шестмесечие на 2018г.
Общински жилища за настаняване под наем на граждани с установени жилищни нужди за 2019 г.
04.04.2019 Годишна програма за развитие на читалищната дейност в Община Тутракан  за 2019 г.
15.04.2018 Годишен план за действие на Община Тутракан по изпълнението на Общинската  стратегия  за развитие на социалните услуги 2016-2020 - планов период:   
01. 01. 2019г. - 31. 12. 2019г. / 01. 01. 2020г. - 31. 12. 2020г.
Общинска програма за управление на отпадъците 2014-2020
Препис  извлечение от протокол №15 от 27.10.2016,  решение №260. На основание чл. 21, ал 1, т. 23 и във връзка с чл. 62,  ал. 2 от АПК, Общински съвет Тутракан изменя  Решение №248 по Протокол №13 от 10.09.2016 г., както  следва: - (Публикувано на 25.11.2016 г.)
Препис извлечение от протокол №16 от 04.11.2016,  решение №290. На основание чл. 21, ал 1, т. 23 и във връзка с чл. 62,  ал. 2 от АПК, Общински съвет - Тутракан изменя  Решение №267 по Протокол №15 от 27.10.2016 г., както  следва: - (Публикувано на 25.11.2016 г.)
Отчет за дейността на Общински съвет- Тутракан и неговите комисии за периода от 01януари  2016г. до 31 декември  2016г.
New Децата на Община Тутракан - на фокус - Доклад на местната комисия за БППМН към Община Тутракан  за 2016 г.
02.02.2017 Стратегия за управление на общинската собственост в Община Тутракан за периода 2015 - 2019 г.
/Приета с решение на Общински съвет Тутракан № 80/ 21. 01. 2016 г./
New Списък на свободните поземлени имоти, с начин на трайно ползване „пасище,мери, ливади” за индивидуално ползване за стопанската 2017/2018 година
/ Приложение - 1 /  / Приложение - 2 /  / Приложение - 3 /
Докладна Записка от Д-р Димитър Венков Стефанов - Кмет на Община Тутракан - Относно: Искане за обявяване на град Тутракан за град на "Българската бойната слава"
04.04.2019 Общинска стратегия за подкрепа за личностно развитие на децата и учениците в Община Тутракан (2019 -2020)
03.04.2017г. Отчет за 2016г. за  изпълнението на Общинска програма за управление на отпадъците в  Община Тутракан 2014-2020г.
15.04.2018 Годишен план на дейностите за подкрепа на личностно развитие за 2019 г.
08.03.2019 Общински план за младежта в Община Тутракан - 2019 г.
21.12.2017 - Решение 139 на Административен съд гр. Силистра:
Отменя разпоредбата на чл.35, ал.1 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, приета от Общински съвет- Тутракан ... виж в Наредби:
22.01.2019 Решение № 132 от 03.12.2018 г. на Административен съд гр. Силистра:
Отменя разпоредбите на чл.35 т.22 от Наредба за определяне и администриране на местни такси и цени на услуги на територията на община Тутракан, приета с Решение №468 от 27.11.2014 година на Общински съвет Тутракан
Актуално за седмицата     
15.10.2019 Докладна Записка от инж. Магдалина Илиева Илиева - Заместваща Кмета на Община Тутракан, съгласно Заповед № РД-04-1427/20.09.2019 г.
Относно: Избор на временно изпълнямащи длъжността Кмет на Община Тутракан и кмет на кметство в Община Тутракан във връзка с предстоящите местни избори.
05.11.2018 Решение №100 от 03.10.2018г. на Административен съд Силистра Отменя Наредба №1 за поддържане и опазване на обществения ред, чистотата и общественото имущество на територията на община Тутракан, приета с Решение № 485 от 26.09.2002 г. на Общински съвет Тутракан с последващи изменения, актуални към датата на постановяване на настоящето решение
12.04.2019 New Наредба за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество. >>... [ Виж в Наредби ]
06.11.2018 Решение №101 от 10.10.2018г. на Административен съд Силистра
Отменя Наредба за рекламната дейност на територията на Община Тутракан, приета с Решение №93 по Протокол №7 от 30.04.2004 г. от заседание на Общински съвет гр. Тутракан
15.04.2018 Поименен списък на капиталовите разходи за 2019 г. по обекти, функции и източници на финансиране - актуализация - 30 април 2019 г.
15.04.2018 Доклади  на  читалищата в Община Тутракан за дейността им през  2018 година
19.06.2019 Решение №63 от 05.06.2019г. на Административен съд град Силистра
Отменя разпоредбите на чл.4, ал.3. т.3 от Наредбата за стопанисване, управление и разпореждане с общинския поземлен фонд на Община Тутракан, приета с Решение № 553 от 25.03.2010 г. , изменена с Решение № 565 от 29.04.2010 г. и допълнена с Решение № 372 от 01.08.2013 г. на Общински съвет гр. Тутракан
19.06.2019 Решение №45 от 21.05.2019г. на Административен съд град Силистра
Отменя разпоредбите на чл.51, ал.3. в частта "или упълномощено от него лице", както и на чл.52. ал.2, т.2, т.3 и т.6 от Наредбата за изграждане и опазване на зелената система на територията на община Тутракан, приета с Решение №105 по Протокол №9 / 27.03.2008 г.  на Общински съвет гр. Тутракан, изменена и допълнена с Решение №42 по Протокол №3 от 22.12.2011 г. на Общински съвет гр. Тутракан.
12.08.2019  До председателя на временната комисия по символиката при Общински съвет гр. Тутракан,
Докладна Записка от Д-р Димитър Венков Стефанов - Кмет на Община Тутракан - Относно:
Удостояването със звание "Почетен гражданин на град Тутракан и  Общинатга"
26.08.2019  Докладна Записка от Д-р Димитър Венков Стефанов - Кмет на Община Тутракан
Относно:  Приемане на Отчет за изпълнение на  Бюджет на Община Тутракан за 2018г.
26.08.2019 Проект на Наредба за допълнение и изменение на Наредбата за администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Тутракан