Общинският съвет е колективен орган на местното самоуправление в Република България и се избира от жителите на общината при условия и по ред, определени от закона.   Състои се от 17 общински съветници и е с мандат 4 години. Общинският съвет осъществява своите правомощия  въз основа на Конституцията на Република България, Европейската харта за местно самоуправление, Закона за местното самоуправление и местната администрация, действащото законодателство, както и въз основа на Правилника за организацията и дейността на Тутраканския общински съвет, неговите комисии и взаимодействието му с администрацията на Община Тутракан. Съгласно Закона за местното самоуправление и местната администрация  /ЗМСМА/ общинският съвет има следните правомощия:

Правомощия и задължения на Общинския съвет
-  Определя политиката за изграждане и развитие на общината;
-  Одобрява структурата на общинската администрация по предложение
на кмета на Тутраканска община ;
-  Избира и освобождава председателя на съвета;
- Определя размера на трудовите възнаграждения на кметовете в рамките на действащата нормативна уредба и средствата за работна заплата на персонала от общинския бюджет по предложение на кмета на Тутраканска община;
- Приема годишния бюджет на общината, осъществява контрол и приема и изменя отчета за изпълнението му;
-  Определя размера на местните такси;
- Приема решения за придобиване, управление  и разпореждане с общинско имущество и определя конкретните правомощия на кмета на Тутраканска община, кметовете на кметствата, приема решения за създаване, преобразуване и прекратяване на търговските дружества с общинско имущество и определя  представителите на Тутраканска община в тях;
-  Приема решения за ползване на банкови кредити, за предоставяне на безлихвени заеми;
-  Приема решения за създаване и одобряване на общи и
подробни градоустройствени планове за територията на общината или за части от нея;
- Приема стратегии, прогнози, програми и планове за развитие на Тутраканска община;
- Определя изисквания за дейността на физическите и юридическите лица на територията на Тутраканска община, които произтичат от екологичните, историческите, социалните и другите особености на Тутраканска община, както и от състоянието на инженерната и социалната инфраструктура;
- Приема решения за участие на общината в сдружения на местните власти в страната и чужбина, както и в други юридически лица с нестопанска цел и определя  представителите на Тутраканска община в тях;
- Приема решения за именуване и преименуване на улици, площади, паркове, инженерни съоръжения, вилни зони други обекти с общинско значение;
-  Приема решения за провеждане на референдуми и общи събрания
на населението на Тутраканска община по въпроси от своята компетентност;
-  Удостоява с почетно гражданство български и чуждестранни граждани.

В своята дейност Тутраканския общински съвет се ръководи от следните принципи:
-  Законност;
-  Колегиалност;
-  Самостоятелност по отношение на държавните органи при вземане на решения;
-  Гарантиране и закриляне интересите на жителите на Тутраканска община;
-  Публичност при взимане на решения и тяхното изпълнение.

      Тутраканския общински съвет избира обществен посредник, който съдейства за спазване правата и законните интереси на гражданите пред общинския съвет и администрацията на Тутраканска община.
      Тутраканския общински съвет провежда редовни заседания всеки последен четвъртък от месеца от 9:30. Заседанията на съвета са открити. По изключение Тутраканския общински съвет може да реши отделно заседание или разглеждането на отделни точки от дневния ред да се проведе при закрити врати.
      Дейността на Тутраканския общински съвет се осъществява въз основа на едногодишна работна програма, която се изготвя от председателя на Тутракански общински съвет въз основа на предложенията на общинските съветници, кмета на Тутраканска община, кметовете на кметства.
ОБЩИНСКИ  СЪВЕТ  ГРАД  ТУТРАКАН
© 2009 Тутракан. Всички права запазени. Произведено в touristcenter_tutrakan   Copyright © 2009 by" touristcenter_tutrakan"All Rights reserved
ИСТОРИЯ  НА  ГР. ТУТРАКАН
АРХИТЕКТУРЕН РЕЗЕРВАТ РИБАРСКА МАХАЛА
ЗМ  " КАЛИМОК БРЪШЛЕН "
УСТРОЙСТВЕН ПРАВИЛНИК НА ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ ТУТРАКАН
МЕЖДУНАРОДЕН ФЕСТИВАЛ "РЕЧНИ НОТИ "
СЪЗДАВАНЕ НА МЕСТНА ИНИЦИАТИВНА РИБАРСКА ГРУПА ГЛАВИНИЦА-ТУТРАКАН-СЛИВО ПОЛЕ
ПОКАНА ЗА ЗАСЕДАНИЕ

Адем Шукри Адем 
Председател на
Общински съвет Тутракан
Разчет за евакуация и разсредоточаване в Община Тутракан - Общи положения... [ още ]

План за защита при бедствия в Община Тутракан  2013 г. >> ... [ изтегли от тук ]

Проект: План за действие на Община Тутракан за подкрепа на интеграционните политики 2012-2014 ... [ още ]

Проект на Общинска стратегия за развитие на социалните услуги   в Община Тутракан  - 2011 - 2015 >>... [ още ]

Наредба за съставянето, изпълнението и отчитането на общинския бюджет на Община Тутракан, приета с Решение № 47 по Протокол №3/22.12.2011 г. >>... [ още ]

Изисквания за развитие на спорта в Община Тутракан >>... [ още ]
Декларации по чл. 12, т. 2 във връзка с чл. 14 от Закона за предотвратяване и разкриване на конфликт на интереси на общински съветници и кметове ... [ още ]
11.05.2022 Правилник за организацията и дейността на Общински съвет гр. Тутракан

/ изм. с реш. №13 от 28.02.2022г. на Административен съд - Силистра /
АРХИВ ЗАПОВЕДИ
Заповеди - 2009 >> ... [ Виж ]
Заповеди - 2010
>> ... [ Виж ]
Заповеди - 2011
>> ... [ Виж ]
ПРОГРАМА ДОСТЪП ДО ИНФОРМАЦИЯ
Търсене на База данни
     О Б Щ И Н С К И   С Ъ В Е Т    Т У Т Р А К А Н       
          7600 Тутракан, ул. “Трансмариска” № 20,
               тел. 0893411089
                 E-mail: obs_tutrakan2007@mail.bg
На 23.07.2024г. / вторник / ще се проведе редовно заседание на Общински съвет град Тутракан при следния дневен ред ... [ още ]
Заповед № 2481 от 24.10.2013 г.
Организирано събиране и извозване на битови отпадъци през 2014 г. да се извършва:... [ Виж в заповеди
16.03.2021 - План-Сметка по такса “Битови отпадъци” за 2021 г. на територията на Община Тутракан
План за развитие на Община Тутракан за периода 2014 - 2020
Правилник за финансово подпомагане на изследвания и процедури, свързани с лечение на безплодие на семейства и лица, живеещи на фактическо съпружеско съжителство,с репродуктивни проблеми на територията на Община Тутракан
Договор за стопанисване, поддържане и експлоатация на ВиК системите и  съоръженията и предоставяне на ВиК услуги
Промил на такса битови отпадъци за 2018 г. в Община Тутракан по населени места
10.05.2019 Програма на мерките за закрила на деца с изявени дарби в община Тутракан за 2019 г.
План за действие на Община Тутракан за подкрепа на интеграционните политики  2014 - 2020
                             

Приоритетни области на действие към плана за действие
30.03.2018 План за 2018 г. по изпълнение на Националната стратегия за младежта 2010 - 2020 г.
Списък - Общинските жилища по предназначение - за отдаване под наем и настаняване на граждани с установени жилищни нужди
26.04.2018 Общинска програма за закрила на детето за 2018 г.
04.08.2023 Годишна програма за управление и разпореждане с имотите общинска собственост в Община Тутракан за 2023 г.
Доп. с Решение №731 до №739 по Протокол №61 от 20.07.2023 г.
БЮДЖЕТ НА ОБЩИНА ТУТРАКАН ЗА 2019 г.
11.09.2020 Общински жилища за настаняване под наем на граждани с установени жилищни нужди за 2020 г.
20.05.2024 г. Годишна програма за развитие на читалищната дейност в Община Тутракан  за 2024 г.
15.04.2019 Годишен план за действие на Община Тутракан по изпълнението на Обласната  стратегия  за развитие на социалните услуги 2016-2020 - планов период:   
01. 01. 2019г. - 31. 12. 2019г. / 01. 01. 2020г. - 31. 12. 2020г.
Общинска програма за управление на отпадъците 2014-2020
Препис  извлечение от протокол №15 от 27.10.2016,  решение №260. На основание чл. 21, ал 1, т. 23 и във връзка с чл. 62,  ал. 2 от АПК, Общински съвет Тутракан изменя  Решение №248 по Протокол №13 от 10.09.2016 г., както  следва: - (Публикувано на 25.11.2016 г.)
Препис извлечение от протокол №16 от 04.11.2016,  решение №290. На основание чл. 21, ал 1, т. 23 и във връзка с чл. 62,  ал. 2 от АПК, Общински съвет - Тутракан изменя  Решение №267 по Протокол №15 от 27.10.2016 г., както  следва: - (Публикувано на 25.11.2016 г.)
New Децата на Община Тутракан - на фокус - Доклад на местната комисия за БППМН към Община Тутракан  за 2016 г.
04.02.2021 Стратегия за управление на общинската собственост в Община Тутракан за периода 2019 - 2023 г.
риета с решение на Общински съвет Тутракан  №49/30.01.2020 г./
Списък на свободните поземлени имоти, с начин на трайно ползване „пасище,мери, ливади” за индивидуално ползване за стопанската 2017/2018 година
/ Приложение - 1 /  / Приложение - 2 /  / Приложение - 3 /
Докладна Записка от Д-р Димитър Венков Стефанов - Кмет на Община Тутракан - Относно: Искане за обявяване на град Тутракан за град на "Българската бойната слава"
15.04.2019 Годишен план на дейностите за подкрепа на личностно развитие за 2019г.
08.03.2019 Общински план за младежта в Община Тутракан - 2019 г.
21.12.2017 - Решение 139 на Административен съд гр. Силистра:
Отменя разпоредбата на чл.35, ал.1 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, приета от Общински съвет- Тутракан ... виж в Наредби:
Актуално за седмицата     
04.04.2019 Общинска стратегия за подкрепа за личностно развитие на децата и учениците в Община Тутракан 2019 - 2020
15.04.2019 Поименен списък на капиталовите разходи за 2019 г. по обекти, функции и източници на финансиране - актуализация- 30 април 2019 г.
15.04.2019 Доклади на читалищата в Община Тутракан за дейността им през 2018г.
15.07.2022 Докладна записка отД-р Димитър Стефанов-Кмет на Община Тутракан
Относно: Приемане на Отчет за изпълнение на Бюджет на Община Тутракан за 2021 г.
25.03.2020 Общинска стратегия за устойчиво енергийно развитие 2020 - 2030 година
08.09.2022 - Решение № 77 от 01.08.2022 г.на Административен съд гр. Силистра:
Отменя по оспорване на прокурор от Окръжна прокуратура Силистра, Правилник за организацията и дейността на Общински съвет - Тутракан, приет с Решение №5 по протокол №2 от 29.11.2007 г.
03.04.2017г. Отчет за 2016 г. за изпълнението на Общинска програма за управление на отпадъците в Община Тутракан 2014 - 2020 г.
15.10.2019 Докладна записка от инж. Магдалина Илиева Илиева - Заместваща Кмета на Община Тутракан, съгласно Заповед № РД-04-1427/20.09.2019 г. 
Относно: Избор на временно изпълняващи длъжността Кмет на Община Тутракан и Кмет на кметство в Община Тутракан във връзка с предстоящите местни избори.
23.12.2019 Бюджет 2020 г. на Община Тутракан - Проект

Бюджет 2020 г. на Община Тутракан - Приложение 1-Проект

Поименен списък на капиталовите разходи за 2020 г. по обекти, функции и източници на финансиране - Приложение 3-Проект
13.07.2020 Промяна на Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Тутракан
29.07.2020 Отчет за изпълнение на решенията на Общински съвет гр. Тутракан, отнасящи се до общинска администрация   01.11.2019г. - 30.06.2020г.
15.07.2022 Докладна Записка от Нехат Ниязиев Кантаров - Председател на Общински съвет Тутракан
Относно: Отчет за дейността на Общински съвет- Тутракан и неговите комисии за периода  01.01.2022г. до 30.06.2022г.
11.09.2020 Краткосрочна Общинска програма по чл. 10 от ЗЕВИ за насърчаване използването на енергия от възобновяеми източници и биогорива - част от дългосрочната /създаване на „работното тяло“ за изпълнение на програмите и стратегиите - общински ютилити клъстер/ Септември 2020 г.
09.06.2021 Становище от:Общински съвет- Тутракан
Относно: Оптимизация на съдебната карта на българските съдилища - Модел № 4
21.12.2020 - Решение № 68 от 12.08.2020 г.на Административен съд гр. Силистра:
18.01.2021 - Покана за публично обсъждане на проекта на план за интегрирано развитие на Община Тутракан за  периода 2021 - 2027 г.
22.01.2021-Приемане на Бюджет на Община Тутракан за 2021 г.
Докладна Записка от Д-р Димитър Венков Стефанов - Кмет на Община Тутракан
Относно: Създаване на нова социална услуга „Асистентска подкрепа- държавно делегирана дейност“
План за интегрирано  развитие на Община Тутракан 2021-2027 г.
19.04.2021 Докладна записка отД-р Димитър Стефанов-Кмет на Община Тутракан
Относно: Решение на Общински съвет Тутракан за проект "Посетителски център за местно природно и културно наследство на село Варненци
18.06.2021 План за работа на Общински съвет - Тутракан за второто шестмесечие на 2021г.
13.09.2021 Общински план  за  равенство, приобщаване и участие на ромите 2021-2030 г.
13.09.2021 Общинска програма и план за действие за овладяване популацията на безстопанствените кучета на територията на Община Тутракан 2021-2024
17.03.2022 Общински съвет-Тутракан организира кампания за набиране на материални дарения в подкрепа на настанените украински граждани на територията на община Тутракан.
Най- необходими са:
>>... [ Виж още ]
23.03.2022 - ПРОЕКТ НА БЮДЖЕТ НА ОБЩИНА ТУТРАКАН ЗА 2022 Г.
18.11.2022 Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Тутракан

18.11.2022 Мотиви:
Към Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Тутракан
09.03.2023 Решение №13 от 14.02.2023 г. на Административен съд Силистра:
Отменя по оспорване на прокурор от Окръжна прокуратура Силистра разпоредбите на чл18.ал.1 в частта и"" ... до 31 октомври на предходната година ... " и на чл.33 т.15.6 от Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Тутракан, приета с Решение №601 по Протокол №44/06.03.03 г. от заседание на Общински съвет гр. Тутракан, в последствие многократно изменяна и допълвана, последно с Решение №509, взето по Протокол №39/28.04.2022 г.
15.03.2022 Проект: Мотиви към проект на правилник за изменение и допълнение на правилник за организацията и дейността на Общински съвет - Тутракан
03.06.2022 Покана за публично обсъждане на годишния отчет за изпълнението на Бюджета, сметките за средства от европейския съюз и общинския дълг за 2021 г.
10.06.2022 Обява: Общински съвет -Тутракан, на основание  чл.68 и чл.68а от Закона за съдебната власт и чл.8, ал.1 от Наредба № 7/28.09.2017 г. за съдебните заседатели на Висшия съдебен съвет и чл.21, ал.1, т.23 от Закона за местното самоуправление и местната администрация ОБЯВЯВА процедура за определяне на кандидати за съдебни заседатели към Окръжен съд - Силистра за мандат 2023-2026г.
17.08.2022 Обява: Общински съвет -Тутракан, на основание чл.68 и чл.68а от Закона за съдебната власт и чл.8, ал.1 от Наредба № 7/28.09.2017 г. за съдебните заседатели на Висшия съдебен съвет и чл.21, ал.1, т.23 от Закона за местното самоуправление и местната администрация ОБЯВЯВА
отново процедура за определяне на кандидати за съдебни заседатели към Окръжен съд - Силистра за мандат 2023-2026г.
24.03.2023 г. Разчети, условия и лимити за уреждане на бюджетните отношения за 2023г. за периода до приемане на Бюджет на Община Тутракан
       РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Комисия за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобито имущество >>... [ още ]
29.06.2023 Докладна записка отД-р Димитър Стефанов-Кмет на Община Тутракан
Относно: Приемане на Отчет за изпълнение на Бюджет на Община Тутракан за 2022 г.


Покана за публично обсъждане на Отчет за изпълнение на Бюджет на Община Тутракан за 2022 ... [ още ]

ОДИТЕН ДОКЛАД НА СМЕТНАТА ПАЛАТА №0100314522
за извършен финансов одит на консолидирания годишен финансов отчет на Община Тутракан за 2022
Предложение от Кмета на община Тутракан за удостояване със звание „Почетен гражданин на гр. Тутракан и общината”
Докладна Записка от Д-р Димитър Венков Стефанов - Кмет на Община Тутракан
Относно:
Представяне на Информация за изпълнение на Бюджета и  Сметките за средства от Европейския съюз на Община Тутракан към 30.06.2023г.
Обява На основание чл.68, ал.1 от ЗСВ, Общински съвет - Тутракан повторно открива процедура за определяне на съдебни заседатели за Районен съд - Тутракан
21.12.2023 - Решение № 106 от 21.11.2023 г.на Административен съд гр. Силистра:
Отменя чл. 7 и Приложение №5 от Наредба за организация на движението при кратковременно платено паркиране - "Синя зона" гр. Тутракан, приета с Решение №875 по Протокол №66/28.07.2011 г. от заседание на общински съвет гр. Тутракан, изменена с Решение №99/16.10.2017 г. на Административен съд Силистра.
Покана за заседание18 на Общински съвет Тутракан 
Решение от заседание № 16 от 11.06.2024 г.
Докладни записки за заседание № 18 за 23.07.2024
Протоколи от заседанията на постоянните комисии
Протоколи от заседанията на Общински съвет Тутракан
Приемане на Бюджет на Община Тутракан за 2024 г
25.03.2024 Проект на Правилник за организацията и дейността на обществения посредник на територията на Община Тутракан
Общински план за действие за периода 2024-2027 г. за изпълнение на Националната стратегия на Република България за равенство, приобщаване и участие на ромите 2021-2030 г.
20.05.2024 г. Общинска програма за закрила на детето за 2024 г.
Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба за опазване на обществения ред и чистотата на територията на община Тутракан
/ Приета с Решение №723 по Протокол 51   от 31.01.2019 г. /